| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić PIT-40, PIT-11 i PIT-8B

Jak prawidłowo sporządzić PIT-40, PIT-11 i PIT-8B

Tylko do 28 lutego zakłady pracy oraz zleceniodawcy powinni przygotować odpowiednie formularze dla osób zatrudnianych w 2005 r. Obowiązek ten dotyczy także innych płatników. Jeśli pracodawca dokonuje za podatnika rocznego obliczenia podatku, wypełnia PIT-40, dla pracowników-etatowców przygotowuje PIT-11, a dla zleceniobiorców PIT-8B.

Jak wypełnić informację PIT-8B
 
Płatnicy, którzy dokonywali wypłat na rzecz zleceniobiorców, będą musieli do końca lutego wypełnić PIT-8B. Do wypełnienia wspomnianego formularza zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez zleceniobiorców oraz praw majątkowych. Do przychodów, które ujmowane są w informacji PIT-8B, zalicza się:
• przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
• przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
• przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
• przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
• przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
• przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w następnym punkcie,
• przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
W przypadku PIT-8B zasady są podobne do omówionych wcześniej przy PIT-11. Płatnik musi przede wszystkim przekreślić na formularzu treść PIT-11. W ten sposób dokona wyboru właściwego formularza – w tym przypadku PIT-8B. Poza tym musi wypełnić pozycję nr 1 – czyli wpisać własny numer identyfikacji podatkowej. Musi też wypełnić rubryki 4 i 5, a więc określić, jakiego okresu dotyczy informacja. I tu pojawiają się wątpliwości oraz liczne pytania. Nie ma tu rubryki, która określałaby rok całościowo, a w praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy podatnik zawarł z płatnikiem kilka umów zlecenia. Jak w takim przypadku postąpić? Wydaje się, że należałoby wpisać początek i koniec ubiegłego roku, chyba że była to jedna umowa zlecenia lub o dzieło i łatwo określić okres, za który składana jest informacja.
Potem w części A w poz. 6 płatnik wpisze urząd skarbowy, do którego kierowana jest informacja, czyli urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
Kolejna część formularza, jaką wypełnia płatnik, to część B, gdzie wpisywane są dane płatnika. Tu w rubrykach od 7 do 18 płatnik wpisuje informacje, które dotyczą tylko jego. I tak w poz. 7 płatnik zaznacza właściwy kwadrat informujący o tym, czy jest osobą fizyczną czy też nie.
Następnie w poz. 8 płatnik wpisuje swoją pełną nazwę – w przypadku płatników niebędących osobą fizyczną – albo podaje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia – w przypadku płatników będących osobą fizyczną. W kolejnych pozycjach od 9 do 18 płatnik wpisuje kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy i pocztę, czyli podaje dane adresowe (adres siedziby lub adres zamieszkania, w zależności od tego, czy płatnik jest osobą fizyczną czy też nie).
Kolejna część C przeznaczona jest na wpisanie danych podatnika. Płatnik podaje tu w części C. 1 dane identyfikacyjne podatnika (a więc NIP podatnika, jego nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia), a w części C. 2 – adres zamieszkania podatnika (pozycje od 23 do 32, gdzie wpisuje się kolejno kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy i pocztę).
Następna część formularza, czyli część D, nie będzie w tym przypadku wypełniana. Dotyczy ona bowiem kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości zryczałtowanej potrącanych przez płatników będących zakładem pracy. Natomiast płatnik wypełniający PIT-8B to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – jeśli dokonują wypłat należności z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez zleceniobiorców oraz z praw majątkowych. Płatnicy ci, dokonując wypłat, pobierają zaliczki na podatek oraz potrącają koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 lub 50 proc. (w zależności od rodzaju przychodów). Nie dotyczy ich zatem część D formularza.
Wypełniają za to część E formularza. W zasadzie wypełnienie tej części ogranicza się do wpisania odpowiednich kwot w rubrykach od 52 do 55, a więc odpowiednio kwoty przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dochodu oraz kwoty zaliczki pobranej przez płatnika. Potem płatnik wpisuje w poz. 75 kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, a w poz. 76 składki na ubezpieczenia zdrowotne podlegające odliczeniu od płaconych zaliczek na podatek.
Następną rubryką podlegającą wypełnieniu przez płatnika jest poz. 79 w części F. W tym miejscu płatnik zaznacza, czy do informacji PIT-8B została dołączona informacja PIT-R, czy też nie. Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie tych płatników, którzy w poz. 56-59 wskazali przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód i zaliczki na podatek od dochodów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
Ostatnie czynności związane z wypełnieniem informacji PIT-8B to podpisanie jej przez płatnika lub przez osobę odpowiedzialną za obliczenie i pobranie podatku z podaniem imienia, nazwiska oraz podpisem i umieszczeniem odcisku pieczątki.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »