| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Księgowanie rozrachunków z zagranicą

Księgowanie rozrachunków z zagranicą

Transakcje z kontrahentami z zagranicy w księgach rachunkowych przedsiębiorcy krajowego ewidencjonuje się w walucie polskiej. Powstają w związku z tym różnice kursowe. Mają one odzwierciedlenie w bilansie albo w rachunku zysków i strat.

Zapłata przy transakcjach
 
Sprzedaż lub zakup towarów i usług od kontrahenta zagranicznego pociąga za sobą powstanie różnic kursowych, przeważnie w przypadku gdy data przeprowadzenia transakcji i wpływu środków pieniężnych jest inna. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), transakcje w walutach obcych ujmuje się w ewidencji księgowej w dniu ich przeprowadzenia. Ponadto należy to zrobić po kursie:
• kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
• średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Nie stosuje się średniego kursu NBP, do wyceny należności lub zobowiązania, jeżeli wiążący dokument, taki jak dowód odprawy celnej SAD (lub inny np. faktura VAT), zawiera inny kurs eksportowy lub importowy.
W praktyce dopuszczalne jest również przyjęcie kursu przybliżonego do rzeczywistego, np. kursu stosowanego przy odprawie celnej, pod warunkiem że nie różni się on istotnie od ustalonego przez bank.
Zrealizowane różnice kursowe powstałe w związku z różną datą zawarcia transakcji i płatności w trakcie roku obrotowego należy ewidencjonować odpowiednio na kontach „Przychody finansowe” lub „Koszty finansowe”.
AKTYWA I PASYWA W PODATKU ODROCZONYM
Powstające różnice kursowe w związku z wyceną na dzień bilansowy determinują (w przypadku jednostek zobowiązanych do tego ustawą o rachunkowości) konieczność tworzenia aktywów i pasywów z tytułu podatku odroczonego. Dodatnie różnice kursowe w wycenie należności będą przesłanką do utworzenia rezerw, natomiast ujemne różnice – aktywów z tytułu podatku odroczonego. Odwrotnie będzie w przypadku należności. Ustalenie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej będzie przyczyną utworzenia rezerwy, natomiast ujemnych aktywów z tytułu podatku odroczonego.
 
Wycena na dzień bilansowy
 
Powstawanie różnic kursowych niezrealizowanych wiąże się z wyceną rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi na dzień bilansowy.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, należności i zobowiązania (aktywa i pasywa) wyrażone w walutach obcych należy wycenić nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Oznacza to, że jeżeli dniem bilansowym jest 31 grudnia 2006 r., to należy za podstawę wyceny przyjąć średni kurs NBP z tego dnia.
Powstałe różnice kursowe w wycenie należności długo- i krótkoterminowych ujmowane są odpowiednio na kontach kosztów lub przychodów finansowych. Natomiast różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej zobowiązań długo- i krótkoterminowych mogą być ujmowane w zależności od różnych czynników, między innymi:
• jako koszty lub przychody finansowe,
• jako element ceny nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przed przekazaniem ich do używania,
• jeżeli wynika to z polityki bilansowej jednostki, jako korekta wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w przypadku przekazania ich do używania.
Istotną kwestią w tym przypadku jest fakt, że różnice kursowe powstające na dzień bilansowy nie są uznawane przez prawo podatkowe. Uwzględniane są jedynie różnice zrealizowane, ponieważ wynikają z rzeczywistego przepływu pieniądza i mają wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK