| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Niedopuszczone korekty wartości
 
Jednostka stosująca międzynarodowe standardy po raz pierwszy nie powinna dokonywać jakichkolwiek innych korekt wartości firmy. W szczególności na dzień przejścia na MSSF jednostka nie powinna korygować wartości firmy o:
• efekt wyłączenia trwających prac badawczych i rozwojowych przejętych w wyniku połączenia jednostek (chyba że spełniałyby one wymogi MSR nr 38 dotyczące ujmowania w jednostkowym bilansie jednostki przejmującej), czyli były identyfikowalne na dzień połączenia, a nie na dzień przejścia na MSSF,
• wartość wcześniejszej (przed dniem przejścia na MSSF) amortyzacji wartości firmy,
• skutki odwrócenia korekt wartości firmy dokonanych w okresie między połączeniem jednostek gospodarczych a dniem przejścia na MSSF, które miały miejsce wcześniej, zgodnie z uprzednio stosowanymi krajowymi zasadami rachunkowości, a na które MSSF nr 3 by nie zezwalał.
Zakaz dokonywania innych korekt wartości firmy nie oznacza, że wartość firmy dotycząca jednostek objętych konsolidacją zgodnie z uprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości, ustalona w bilansie na dzień przejścia na MSSF będzie tożsama z wartością prezentowaną ostatecznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Przepisy określają, że możliwe są korekty w zakresie:
• rozszerzenia zakresu skonsolidowanego sprawozdania finansowego o jednostki uprzednio niekonsolidowane,
• zaprzestania konsolidacji niektórych jednostek w wyniku braku możliwości zakwalifikowania ich nabycia jako połączenie jednostek gospodarczych (np. nabycie aktywa)
• retrospektywnego zastosowania MSSF nr 3.
 
Zmniejszenie kapitału
 
Krajowe standardy rachunkowości dopuszczały możliwość dokonania zmniejszenia kapitałów własnych o równowartość wartości firmy. Jeżeli tak się stało, to:
• nie należy jej ujmować w aktywach na dzień przejścia na MSSF – skutki takiego odpisania pozostają w niepodzielonym wyniku,
• efekt zmniejszenia lub zwiększenia wartości firmy o kwoty wynikające ze zdarzeń warunkowych wpływających na wartość zapłaty za dokonane w przeszłości połączenie jednostek gospodarczych również powinny pozostać w niepodzielonym wyniku.
W przypadku zbycia jednostki, której nabycie spowodowało w przeszłości powstanie wartości firmy odpisanej następnie na kapitał własny, lub gdy nastąpiła trwała utrata wartości firmy, kwoty tych odpisów winny pozostać w niepodzielonym wyniku – nie można ich przenieść na rachunek zysków i strat.
 
Różnice kursowe
 
W świetle uregulowań MSR nr 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, wartość firmy powstającą w wyniku nabycia jednostki działającej za granicą oraz jakiekolwiek korekty wartości bilansowej aktywów i pasywów do poziomu wartości godziwej, powstałe w wyniku nabycia jednostki działającej za granicą traktuje się jako aktywa i pasywa jednostki działającej za granicą. W związku z tym należy je wyrażać w walucie funkcjonalnej jednostki działającej za granicą i przeliczać po kursie zamknięcia. Spełnienie tych postanowień retrospektywnie może być w niektórych przypadkach bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.
MSSF nr 1 daje możliwość skorzystania ze zwolnienia fakultatywnego w tym zakresie. W konsekwencji jednostka stosująca międzynarodowe standardy po raz pierwszy może traktować te korekty wartości firmy, która powstała w wyniku połączenia jednostek gospodarczych mającego miejsce przed dniem przejścia na MSSF jako aktywa i pasywa jednostki, a nie aktywa i pasywa jednostki przejmowanej. Wpływa to na to, że wartość firmy już została wyrażona w walucie funkcjonalnej jednostki.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »