| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

Wartość końcowa
 
Podlegającą amortyzacji wartość składnika aktywów z określonym okresem użytkowania ustala się po odjęciu jego wartości końcowej. Wartość końcowa różna od zera oznacza, że jednostka gospodarcza przewiduje zbycie składnika wartości niematerialnych przed zakończeniem okresu jego ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania. Wartość końcowa składnika wartości niematerialnych z określonym czasem użytkowania z reguły wynosi zero, chyba że:
• strona trzecia zobowiązała się do zakupu składnika aktywów w momencie zakończenia jego okresu użytkowania lub
• istnieje aktywny rynek na dany składnik aktywów, który weryfikuje ustaloną wartość końcową. W momencie zakończenia okresu użytkowania składnika aktywów rynek taki, według wszelkiego prawdopodobieństwa, powinien istnieć.
Wartość końcowa powinna być weryfikowana co najmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiana wartości końcowej składnika aktywów jest ujmowana jako zmiana wartości szacunkowych, zgodnie z MSR nr 8. Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych, który wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, nie powinien przekraczać okresu tych tytułów, lecz może być krótszy.
 
Utrata wartości
 
W celu ustalenia, czy nastąpiła utrata wartości niematerialnych, stosuje się MSR nr 36 Utrata wartości aktywów. Na każdy dzień bilansowy jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów.
W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, jednostka powinna oszacować jego wartość odzyskiwalną. Bez względu na to, czy istnieją przesłanki, które wskazują, że nastąpiła utrata wartości, jednostka jest także zobowiązana do przeprowadzania corocznie testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości składnika wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania lub składnika wartości niematerialnych, który nie jest jeszcze dostępny do użytkowania poprzez porównanie jego wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną danego składnika. Powyższy test sprawdzający może zostać przeprowadzony w dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem że jest on realizowany każdego roku w analogicznym terminie. Różne składniki wartości niematerialnych mogą być poddawane testom na utratę wartości w różnych terminach.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości powinien zostać niezwłocznie ujęty jako koszt w rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, odnoszący się do przeszacowanego składnika aktywów, rozlicza się bezpośrednio z kapitałem własnym do wysokości nadwyżki z przeszacowania tego składnika aktywów.
Po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, należy tak skorygować odpis amortyzacyjny, aby w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonać systematycznego odpisania jego skorygowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową (jeśli taka występuje).
Jeśli odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości został ujęty, wysokość aktywów lub zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się na podstawie MSR nr 12 Podatek dochodowy, poprzez porównanie zweryfikowanej wartości bilansowej składnika aktywów z jego wartością podatkową.
TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI
W przypadku, gdy składnik wartości niematerialnych został ujęty w ciągu bieżącego okresu rocznego, składnik ten powinien zostać poddany testowi sprawdzającemu, czy nie nastąpiła utrata jego wartości przed zakończeniem tego okresu.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK