| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Konieczność ewidencji połączeń jednostek gospodarczych oraz ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych w dzisiejszych czasach staje się coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych. Ich właściwe ujęcie stanowi zaś prawdziwe wyzwanie dla działów księgowych, zajmujących się najczęściej ewidencją powtarzalnych operacji gospodarczych.

Identyfikacja aktywów
Następnym etapem rozliczania procesu przejęcia jest przypisanie kosztu połączenia do możliwych do zidentyfikowania i istniejących na dzień przejęcia aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej, które spełniają następujące kryteria:
- w przypadku składnika aktywów niebędącego wartością niematerialną jest prawdopodobne, że nastąpi z jego tytułu wpływ do jednostki przejmującej wszelkich przyszłych korzyści ekonomicznych oraz można wiarygodnie wycenić wartość godziwą tego składnika aktywów;
- w przypadku zobowiązania niebędącego zobowiązaniem warunkowym jest prawdopodobne, że wymagany będzie wypływ zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne w celu wywiązania się z obowiązku oraz będzie można wiarygodnie wycenić wartość godziwą tego zobowiązania;
- w przypadku wartości niematerialnej lub zobowiązania warunkowego można wiarygodnie wycenić ich wartość godziwą.
Wytyczne co do sposobu ustalania wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania składników majątku jednostki przejmowanej dla potrzeb przypisywania kosztu połączenia jednostek gospodarczych znajdują się w paragrafach B16 i B17 Załącznika B. Należy zaznaczyć ponadto, że identyfikacja składników majątkowych jednostki przejmowanej dotyczy również pozycji, które nie były wcześniej ujęte w jej sprawozdaniu finansowym.
Wyjątkiem w zakresie stosowania wartości godziwej do wyceny składników majątkowych są aktywa przeznaczone do sprzedaży, które ujmuje się zgodnie z MSSF nr 5 w niższej z wartości godziwej pomniejszonej o szacowane koszty sprzedaży i dotychczasowej wartości bilansowej.
Koszty restrukturyzacji
W myśl standardu jednostka przejmująca może ująć zobowiązanie z tytułu restrukturyzacji w przypadku gdy istnieje ono na dzień przejęcia oraz jest ujęte zgodnie z MSR nr 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Natomiast skutki restrukturyzacji będącej wynikiem przejęcia należy ujmować w kosztach bieżącego okresu również w przypadku gdy realizacja planu restrukturyzacji zależy od przeprowadzenia transakcji.
Wartości niematerialne przejmowanego
Istotnym elementem transakcji przejęć jest rozpoznanie przez podmiot przejmujący wartości niematerialnych jednostki przejmowanej i ujęcie ich jako osobnych od wartości firmy pozycji. Wartości niematerialne i prawne można rozpoznać jedynie w przypadku, gdy spełniają one definicję wartości niematerialnej określoną w MSR nr 38 Wartości niematerialne, a ich wartość godziwą można wiarygodnie wycenić. MSSF nr 3 w przykładach ilustrujących opisuje przykłady takich pozycji, z podziałem na wartości niematerialne marketingowe, związane z twórczością artystyczną, dotyczące klientów, wynikające z umów oraz dotyczące technologii.
Wartość firmy
Wartość firmy oblicza się jako nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.
Na dzień przejęcia jednostka przejmująca ujmuje wartość firmy przejętą w ramach połączenia jednostek gospodarczych jako składnik aktywów i wycenia ją według ceny nabycia. Wartości firmy nie amortyzuje się, a jedynie corocznie (lub częściej jeżeli zachodzą przesłanki) poddaje się testowi na utratę wartości zgodnie z MSR nr 36 Utrata wartości aktywów.
W przypadku sytuacji odwrotnej, tzn. jeżeli udział jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych ujętych zgodnie z MSSF nr 3 par. 36 przewyższa koszt połączenia jednostek gospodarczych, jednostka przejmująca:
- dokonuje ponownej oceny identyfikacji i wyceny możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej oraz wyceny kosztu połączenia,
- ujmuje od razu w zysku lub stracie ewentualną nadwyżkę pozostałą po dokonaniu ponownej oceny.
Jak już wcześniej wspominaliśmy połączenie jednostek gospodarczych może obejmować więcej niż jedną transakcję wymiany, na przykład wówczas, gdy przeprowadza się je etapami w drodze kolejnych zakupów akcji lub udziałów. Istotne jest, aby w takim przypadku rozpatrywać każdą transakcję wymiany osobno, wykorzystując informacje na temat kosztu transakcji i wartości godziwej na dzień każdej transakcji. MSSF nr 3 par. 59 precyzuje ponadto, że możliwe do zidentyfikowania aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej muszą zostać następnie ujęte przez jednostkę przejmującą według wartości godziwej na dzień przejęcia, a ewentualna korekta wartości godziwej dotycząca dotychczas posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów stanowi aktualizację wyceny i rozlicza się ją jako taką.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK