| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Konieczność ewidencji połączeń jednostek gospodarczych oraz ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych w dzisiejszych czasach staje się coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych. Ich właściwe ujęcie stanowi zaś prawdziwe wyzwanie dla działów księgowych, zajmujących się najczęściej ewidencją powtarzalnych operacji gospodarczych.

Początkowe rozliczenie
Procedury związane z rozliczeniem transakcji połączeń są pracochłonne i długotrwałe, przez co zdarza się często, że na dzień sprawozdawczy możliwe jest jedynie szacunkowe ujęcie transakcji. Standard zezwala na to, jednak wprowadza zasadę, iż korekty danych szacunkowych należy dokonać
- w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia oraz
- począwszy od dnia przejęcia.
Korekty mogą dotyczyć wartości zidentyfikowanych na dzień nabycia składników majątkowych oraz związanej z nimi wartości firmy. Inne korekty początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych (poza zmianami oszacowań rozliczanymi w wynik bieżącego okresu oraz korektą kosztu połączenia uwarunkowanego zaistnieniem przyszłych zdarzeń) po zakończeniu początkowego rozliczenia ujmuje się zgodnie z MSR nr 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i błędy.
Ujawnienia dotyczące przejęć
Zwracamy uwagę, że MSSF nr 3 w paragrafach 66-76 wymaga od jednostki przejmującej ujawnienia szeregu szczegółowych informacji umożliwiających użytkownikom sprawozdania finansowego jednostki ocenę charakteru i skutków finansowych połączeń jednostek gospodarczych przeprowadzonych:
- w trakcie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
- pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.
Zasady prezentacji inwestycji finansowych w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych oraz podmiotach współkontrolowanych w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym regulują natomiast: MSR nr 27 - Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, MSR nr 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i MSR nr 31 - Udziały we wspólnych przedsięwzięciach.
Jednostka zależna
Jednostka zależna to taka jednostka gospodarcza (w tym także spółka osobowa), która jest kontrolowana przez inną jednostkę, określaną jako dominującą. Definicja kontroli jest w pełni zgodna z cytowaną już definicją przyjętą przez MSSF nr 3. MSR nr 27 uzupełnia ją natomiast o prawa poboru akcji, opcje na akcje oraz inne instrumenty finansowe, które po ich realizacji mogą dać dodatkowe prawo głosu. Możliwość ich aktualnego wykonania, mimo posiadanego udziału w kapitale własnym poniżej 50 proc., daje bowiem wpływ na posiadaną zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki.
Jednostka stowarzyszona
Jednostka stowarzyszona to taka jednostka gospodarcza, na którą inwestor wywiera znaczący wpływ, i która nie jest ani jednostką zależną od inwestora, ani jego wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ natomiast to prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji na temat polityki operacyjnej i finansowej jednostki gospodarczej, nie polegający jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki.
O znaczącym wpływie wywieranym przez jednostkę decyduje przede wszystkim kryterium posiadanego udziału w prawach głosu. W myśl MSR nr 28 o znaczącym wpływie mówi się wtedy, gdy udział ten wynosi co najmniej 20 proc. Istnieją jednak przypadki, w których mimo posiadania niższej liczby praw głosu, inwestor może uczestniczyć w kształtowaniu polityki finansowej o operacyjnej, a w konsekwencji traktować taki podmiot jako stowarzyszony. Można to identyfikować poprzez:
- zasiadanie w zarządzie lub równorzędnym organie zarządzającym jednostką, w której inwestor dokonał inwestycji,
- udział w tworzeniu polityki jednostki, w tym udział w podejmowaniu decyzji w sprawie dywidend lub innych metod podziału zysku,
- istotne transakcje pomiędzy inwestorem a jednostką, w której dokonał inwestycji,
- wzajemną wymianę personelu kierowniczego lub
- udostępnianie informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu.
Przy ustalaniu znaczącego wpływu nie bierze się pod uwagę udziałów posiadanych przez inne jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia grupy. Uwzględnia się natomiast, podobnie jak w przypadku kontroli, prawa poboru akcji, opcje na akcje oraz inne instrumenty finansowe, które po ich realizacji mogą dać jednostce dodatkowe prawo głosu. W przykładzie 3 spółka B traktuje jednostkę B jako stowarzyszoną, mimo posiadania przez nią 60 proc. akcji zwykłych z prawami głosu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »