| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Konieczność ewidencji połączeń jednostek gospodarczych oraz ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych w dzisiejszych czasach staje się coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych. Ich właściwe ujęcie stanowi zaś prawdziwe wyzwanie dla działów księgowych, zajmujących się najczęściej ewidencją powtarzalnych operacji gospodarczych.

Wspólne przedsięwzięcie
Wspólne przedsięwzięcie (ang. joint venture) to ustalenia umowne, na mocy których dwóch lub więcej inwestorów podejmuje działalność gospodarczą podlegającą współkontroli, co uniemożliwia pojedynczemu wspólnikowi samodzielne sprawowanie kontroli nad działalnością przedsięwzięcia. Działalność nieobjęta ustaleniami umownymi nie stanowi wspólnego przedsięwzięcia, co może być podstawą do ustalania zależności lub znaczącego wpływu.
Ustalenia umowne najczęściej są regulowane na piśmie i dokumentowane w formie odrębnej umowy pomiędzy wspólnikami, w umowie lub statucie spółki, w regulaminie wspólnego przedsięwzięcia lub tylko w formie protokołu z rozmów pomiędzy wspólnikami. W myśl MSR nr 31 ustalenia te powinny określać przede wszystkim:
a) zakres działalności, okres trwania i wymogi sprawozdawcze wspólnego przedsięwzięcia,
b) mianowanie zarządu lub innego równorzędnego organu zarządzającego wspólnym przedsięwzięciem oraz prawa głosu wspólników przedsięwzięcia,
c) wpłaty na poczet kapitału wniesione przez wspólników przedsięwzięcia oraz
d) podział pomiędzy wspólników przedsięwzięcia wyników produkcji, przychodów, kosztów lub rezultatów działalności wspólnego przedsięwzięcia.
Sprawozdanie skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w tym spółek stowarzyszonych, sporządzane jest przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości i na ten sam dzień bilansowy.
Jeżeli dzień sprawozdawczy jednostki zależnej lub stowarzyszonej różni się od daty sprawozdania skonsolidowanego, powinna ona sporządzić dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień, co jednostka dominująca, chyba że jest to w praktyce niewykonalne. W takim przypadku okres ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
Rada MSR wprowadzając zmiany z dniem 1 stycznia 2005 r., znacząco ograniczyła możliwości wyłączeń stosowania MSR nr 27, uznając za konieczne objęcie skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkich jednostek zależnych. Z tego obowiązku wyłączone są jedynie przypadki, gdy jednostka dominująca:
a) sama jest jednostką zależną podmiotu, który posiada w niej całościowy lub częściowy udział, a udziałowcy mniejszościowi zostali poinformowani o niesporządzaniu takiego sprawozdania i nie zgłosili sprzeciwu,
b) jej instrumenty dłużne lub kapitałowe nie znajdują się w publicznym obrocie,
c) nie jest w trakcie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz
d) jej jednostka dominująca najwyższego lub pośredniego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, które są publikowane i są zgodne z MSSF (patrz MSR nr 27 par. 10), albo gdy
e) posiada udziały w jednostce zależnej, która na dzień nabycia spełnia kryteria zaliczenia jej do kategorii aktywów przeznaczonych do zbycia, zgodnie z MSSF nr 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia oraz działalność zaniechana. W przypadku jednak, gdy inwestycja uprzednio zakwalifikowana jako przeznaczona do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy przestaje spełniać kryteria takiej klasyfikacji, ujmuje się ją zgodnie z MSR nr 27 począwszy od daty klasyfikacji jako przeznaczonej do sprzedaży. Sprawozdania finansowe za okresy począwszy od daty przejęcia podlegają więc przekształceniu.
W tym miejscu należy dodać, że powyższe zwolnienia dotyczą w sposób kompletny również stosowania metody praw własności i konsolidacji proporcjonalnej (patrz MSR nr 28 par. 13, MSR nr 31 par. 2). Z tym że rada MSR wyłączyła stosowanie MSR nr 28 i 31 w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez organizacje zarządzające kapitałem wysokiego ryzyka, fundusze wzajemne, fundusze powiernicze oraz inne podobne podmioty, które w momencie początkowego ujęcia zostały zakwalifikowane jako inwestycje wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy lub przeznaczone do obrotu, wyceniane zgodnie z MSR nr 39.

Analizując całość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, można doszukać się jeszcze jednej możliwości zwolnienia z konsolidacji opartej na ogólnej zasadzie istotności, o której mowa w par. 5 i 8 MSR nr 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych, korygowanie błędów. Zgodnie z nimi, zasady rachunkowości wynikające z MSR mogą nie być stosowane, jeśli skutek ich stosowania jest nieistotny, tzn. ich pominięcie nie może wpływać na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników sprawozdania finansowego. MSR nr 27 nie posługuje się jednak w ogóle pojęciem istotności, stąd zastosowanie takiego wyłączenia musi być dobrze przeanalizowane przez każdy podmiot dominujący i ujawnione w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »