| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować środki trwałe

Jak księgować środki trwałe

Środki trwałe zaliczane są do podstawowych składników majątku podmiotów gospodarczych i niejednokrotnie stanowią kluczowy zasób w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Oznacza to, że im większe jest znaczenie majątku trwałego w aktywach przedsiębiorstwa, tym ważniejsze staje się prawidłowe ujmowanie tego majątku i zmian w nim zachodzących, zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego (zasad rachunkowości), jak i prawa podatkowego (rozliczeń podatkowych).

Jak stosować indywidualne stawki amortyzacyjne
Przepisy przewidują możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla ulepszonych i używanych budynków i budowli, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji podatnika, jak również dla inwestycji w obcych budynkach. Budynki uważa się za:
•  używane, jeżeli przed ich nabyciem były używane co najmniej 60 miesięcy,
•  ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD
1. W związku z planowanym rozpoczęciem budowy nowej hali produkcyjnej spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 450 000 zł. Środki pieniężne zostały przelane na rachunek bankowy. Prowizja bankowa od kredytu wynosi 1000 zł.
2. Zakupione zostały materiały budowlane o wartości 300 000 zł.
3. Koszty podwykonawców na podstawie faktur wyniosły 150 000 zł.
4. Odsetki naliczone od kredytu do dnia oddania hali do użytku wyniosły 4000 zł.
5. Wynagrodzenia pracowników pracujących na budowie wyniosły 6000 zł.
6. Hala produkcyjna została oddana do użytku.
7. Dokonano pierwszego odpisu amortyzacyjnego, stosując metodę liniową. Stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%:
– ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej
1000 zł + 300 000 zł + 150 000 zł + 4000 zł + 6000 zł = 461 000 zł
– roczna kwota amortyzacji 11 525 zł.
Ewidencja księgowa:
1. Zaksięgowanie zaciągniętego kredytu:
– kredyt
Wn konto „Rachunek bankowy” 450 000,
Ma konto „Kredyt bankowy” 450 000;
– prowizja
Wn konto „Środki trwałe w budowie” 1000,
Ma konto „Rachunek bankowy” 1000.
2. Ewidencja zakupionych materiałów:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” 300 000,
Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” 300 000.
3. Przyjęcie materiałów do magazynu:
Wn konto „Środki trwałe w budowie” 300 000,
Ma konto „Rozliczenie zakupu” 300 000.
4. Ewidencja faktur podwykonawców:
Wn konto „Środki trwałe w budowie” 150 000,
Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” 150 000.
5. Odsetki naliczone do momentu oddania budynku do użytku:
Wn konto „Środki trwałe w budowie” 4000,
Ma konto „Rachunek bankowy” 4000.
6. Wynagrodzenia pracowników:
Wn konto „Środki trwałe w budowie” 6000,
Ma konto „Rozrachunki z pracownikami” 6000.
7. Przeksięgowanie wartości hali produkcyjnej do środków trwałych:
Wn konto „Środki trwałe” 459 000,
Ma konto „Środki trwałe w budowie” 459 000.
8. Dokonanie pierwszego odpisu amortyzacyjnego:
Wn konto „Amortyzacja” 11 525,
Ma konto „Umorzenie” 11 525.
Jak prawidłowo księgować środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie mogą być wykonywane systemem zleconym lub we własnym zakresie. Koszty środków trwałych w budowie ewidencjonuje się na koncie 080. Konto to służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń kosztów, a także do rozliczeń kosztów na uzyskane efekty. Ewidencja tych operacji przysparza wielu problemów, dlatego – na życzenie Czytelników – przedstawiamy na przykładzie ewidencję całego procesu budowy środków trwałych. Konto 080 prowadzi się wtedy, gdy nie zakłada się odrębnych kont, takich jak:
•  081 „Roboty budowlano-montażowe”,
•  082 „Maszyny i urządzenia techniczne wymagające montażu”,
•  083 „Inne inwestycje rozpoczęte”.
Do kosztów środków trwałych w budowie zalicza się w szczególności koszty:
•  dokumentacji projektowej środków trwałych w budowie, badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych,
•  nabycia gruntu i opłat za jego użytkowanie,
•  ubezpieczenia środków trwałych w budowie w okresie budowy,
•  przygotowania terenu pod budowę (w tym również koszty likwidacji i rozbiórki budynków i budowli, które w związku z realizacją środków trwałych w budowie są pomniejszone o odzyski z rozbiórki),
•  wznoszenia budynków i budowli,
•  założenia zieleni,
•  nadzoru autorskiego, generalnego wykonawcy i inwestorskiego,
•  materiałów i części zamiennych maszyn i urządzeń wydawanych z magazynu własnego do budowy środków trwałych w budowie,
•  wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych na budowie,
•  świadczenia usług z działalności pomocniczej jednostki na rzecz środków trwałych w budowie,
•  dostaw i usług obcych wykonawców,
•  odsetek, prowizji i ujemnych różnic kursowych od kredytów i pożyczek za okres realizacji środków trwałych w budowie.
Po stronie Ma konta „Środki trwałe w budowie” ujmuje się w szczególności:
•  odzyski z rozbiórki obiektów likwidowanych w związku z budową środków trwałych i materiały przekazywane do magazynu,
•  zmniejszenie kosztów dostaw i usług obcych wykonawców,
•  niedobory rzeczowych składników środków trwałych w budowie,
•  dodatnie różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie,
•  dokonane rozliczenia z inwestycji, w tym:
– wartość uzyskanych z inwestycji środków trwałych,
– wartości niematerialne i prawne,
– koszty, które nie dały efektu gospodarczego,
– wartość efektów ze środków trwałych w budowie, nieodpłatnie przekazanych,
– wartość sprzedanych środków trwałych w budowie,
– rozchód środków trwałych w budowie w wyniku zdarzeń losowych.
Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia środka trwałego do używania, ale nie później niż pod datą zakończenia środków trwałych w budowie. W przypadku gdy przedsięwzięcie polega na modernizacji lub przebudowie, do kosztów środków trwałych w budowie zalicza się także koszty częściowej likwidacji – demontażu i rozbiórki modernizowanego lub przebudowywanego środka trwałego, pomniejszone o równowartość uzysków otrzymanych w wyniku takiej likwidacji. Odzyski z rozbiórki i demontażu odnosi się wtedy na stronę Wn konta 311 „Materiały w magazynie” i stronę Ma konta 080 „Środki trwałe w budowie”. Wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku inwestycji wyksięgowuje się z konta „Środki trwałe w budowie” i zapisuje na koncie „Wartości niematerialne i prawne”. Wartość uzyskanych środków trwałych z inwestycji przenosi się z konta 080 „Środki trwałe w budowie” na konto 010 „Środki trwałe” i zalicza je do poszczególnych grup rodzajowych, takich jak budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne lub inne środki trwałe. Koszty środków trwałych w budowie, które nie przyniosły efektów gospodarczych, jak też odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych środków, zapisuje się na koncie 760 „Pozostałe koszty operacyjne”. Natomiast spisanie środków trwałych na skutek zdarzeń losowych odnosi się na konto 771 „Straty nadzwyczajne”. Należy pamiętać, aby ewidencja analityczna do środków trwałych w budowie umożliwiała wyodrębnienie kosztów wytworzenia lub nabycia poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także tych kosztów, które nie przyniosły zamierzonych efektów gospodarczych i składników podlegających przekazaniu na rzecz innych podmiotów gospodarczych.
Koszty bezpośrednie środków trwałych w budowie obejmują zużyte materiały bezpośrednie do budowy (wraz z kosztami zakupu), robociznę bezpośrednią robotników budowlanych i operatorów sprzętu budowlanego wraz z narzutami, koszty wynajęcia sprzętu budowlanego, koszty transportu technologicznego i inne koszty bezpośrednie.
Koszty ogólne budowy zalicza się do kosztów pośrednich. Obejmują one w szczególności koszty organizacji i kierownictwa budowy, ogólnej obsługi i ochrony budów, ubezpieczenia, zużycia materiałów gospodarczych, energii i wody, i zagospodarowania i likwidacji placu budowy. Jeżeli jednostka gospodarcza prowadzi więcej niż jedną budowę naraz, to rozliczenie kosztów ogólnych budów następuje za pomocą klucza podziału: koszty ogólne budów do robocizny bezpośredniej z narzutami wszystkich budowanych obiektów. Za pomocą tak ustalonego procentowego klucza podziału wylicza się – od kosztów bezpośrednich z narzutami każdego obiektu – kwotę kosztów ogólnych budów przypadającą na dany obiekt. Następnie, znając już koszty bezpośrednie i pośrednie, ustala się koszty wytworzenia każdego wybudowanego obiektu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK