| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem papiery wartościowe, dla których jest ustalony termin wymagalności, oraz przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalana na aktywnym rynku regulowanym, albo których wartość godziwa nie może być ustalana w inny wiarygodny sposób (§ 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 12 grud-nia 2001 r.) – wycenia się w skorygowanej cenie nabycia (§ 16 pkt 2 wymienionego rozporządzenia).
Różnice z wyceny papierów wartościowych na dzień bilansowy odnoszone są odpowiednio na koszty (75-1) lub przychody finansowe (75-0).
Udzielone pożyczki – zalicza się tu pożyczki udzielone innym jednostkom z terminem ich zapłaty według umowy nieprzekraczającym 1 roku od dnia bilansowego. Udzielone pożyczki zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 28 ust. 1 pkt 7) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a więc z doliczeniem należnych odsetek (Dt 240, Ct 75-0) z zachowaniem ostrożności.
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Pozycja ta obejmuje lokaty bankowe o terminie dłuższym niż 3 miesiące, ale nieprzekraczającym 1 roku od dnia bilansowego, oraz należność z tytułu leasingu finansowego, płatne w roku następnym po dniu bilansowym. Wycena lokat bankowych w tej pozycji dokonywana jest w wartości nominalnej wraz z przypadającymi odsetkami.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują:
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
• inne środki pieniężne,
• inne aktywa pieniężne.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach obejmują gotówkę w walucie krajowej i walutach obcych w kasie jednostki oraz na rachunku bieżącym, walutowym i akredytywy. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
Waluty obce wyceniane są po kursie kupna walut ustalonym przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Różnice kursowe wynikające z wyceny walut obcych zaliczane są do przychodów lub kosztów finansowych (75-0, 75-1).
Inne środki pieniężne – zalicza się zwłaszcza:
• czeki i weksle obce płatne w terminie do 3 miesięcy,
• środki pieniężne w drodze,
• lokaty bankowe o terminie do 3 miesięcy,
• bony skarbowe bankowe i inne o terminie do 3 miesięcy (salda w tej pozycji wycenia się w wartości nominalnej).
Inne aktywa pieniężne to głównie weksle i czeki obce o terminie płatności dłuższym niż 3 miesiące oraz należne dywidendy od udziałów i akcji posiadanych w innych jednostkach (Dt konto 249, Ct konto 75-0).
Henryk Kalota
Autor jest biegłym rewidentem;


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK