| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany w prawie bilansowym w 2009 roku

Zmiany w prawie bilansowym w 2009 roku

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje wiele nowych rozwiązań w zakresie prawa bilansowego. Większość z nich wprowadza jeszcze ustawa nowelizująca z 18 marca 2008 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 393).

Podział zysku w ciągu roku obrotowego

Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów będzie się od przyszłego roku obrotowego uznawać za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Chodzi tutaj m.in. o postanowienia przepisów kodeksu spółek handlowych upoważniające zarząd do wypłaty wspólnikom bądź akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Trwała utrata wartości udziałów

W przypadku trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych, ustalona na dzień nabycia udziałów wartość firmy lub ujemna wartość firmy będzie odpisana na wynik finansowy odpowiednio w kwocie równej różnicy pomiędzy dotychczasową wartością udziałów a ich wartością ustaloną po uwzględnieniu trwałej utraty wartości.

Badanie sprawozdania

Nowością jest konieczność badania sprawozdań finansowych spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzonych za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

Przedstawienie sprawozdania akcjonariuszom

Spółka akcyjna udostępnia akcjonariuszom przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego także sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

Niezatwierdzenie sprawozdania

Tak jak dotychczas niezatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie. Nowością jest obowiązek złożenia tym razem zatwierdzonego sprawozdania wraz z niezbędnymi dokumentami także w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Sprawozdanie sporządzone w oparciu o MSR

Nowym obowiązkiem kierownika jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR jest złożenie tego sprawozdania do ogłoszenia w Monitorze Polskim, w miejsce wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego część informacji dodatkowej.

Miejsce przechowywania dokumentów

Nowością jest możliwość przechowywania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych, poza siedzibą jednostki lub oddziałów (zakładów), ale wyłącznie wówczas, gdy zostaną przekazane do przechowania innej jednostce, świadczącej usługi w zakresie przechowywania dokumentów.

Certyfikat księgowego

Na mocy ustawy z 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 223, poz. 1466) zmieniono zasady wydawania certyfikatu księgowego niezbędnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie certyfikat wydaje się na wniosek osoby fizycznej, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości;

3) spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

b) posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

c) posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej „egzaminem”.

Przeprowadzana zmiana jest korzystna, ponieważ według wcześniejszych rozwiązań zainteresowana osoba powinna złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin, niezależnie od okresu praktyki (przy czym istniał warunek 2-letniej praktyki w księgowości, który dawał prawo przystąpienia do egzaminu).

Podstawa prawna:

• ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 63, poz. 393),

• ustawa z 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 223, poz. 1466).

 

Autor: Jan Jasiński

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »