| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Szkodliwa konkurencja podatkowa

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Pośród tych zagadnień dotyczących Unii Europejskiej, które stają się "tematami dyżurnymi" podczas dyskusji na szczeblu zarówno akademickim, jak i politycznym, szkodliwa konkurencja podatkowa zajęła czołowe miejsce.

1 Patrz: W. Schön, Tax Competition in Europe – The National Perspective, 42 European Taxation 12 (2002), str. 491, gdzie autor podkreśla zgodę co do faktu, „że jest bardzo trudno osiągnąć konsensus co do granicy pomiędzy uczciwą i nieuczciwą konkurencją. Ekonomiczne korzyści płynące z takiego rozróżnienia zostały określone... Z prawnego punktu widzenia jest tym bardziej problematyczne, aby odnaleźć punkt wyjścia dla takiego rozróżnienia”. Ponadto autor, dokonując przeglądu raportów krajowych przygotowanych na konferencję na temat konkurencji podatkowej w Europie, która odbyła się w Lozannie w czerwcu 2002 roku, podkreślił, że „Wiele z raportów wskazuje, że liczni ekonomiści uczestniczyli w dyskusji na temat konkurencji podatkowej, podczas gdy prawnicy mieli tendencję milczeć na ten temat”.
2 W „Dokumencie Refleksyjnym” Komisji w sprawie „Taksacji w Unii Europejskiej”, SEC(96) 487 – finał, 20 marca 1966 r.
3 W szczególności przez Francję i Niemcy.
4 Dokument roboczy dla personelu Komisji, „Company Taxation in the European Union”, SEC(2001) 1681, 23 października 2001 r.
5 Przemówienie Komisarza Bolkensteina 18 października 2001 r., za EC Tax review
1(2002), str. 20.
6 Patrz uwaga 4, str. 22.
7 Raport Parlamentu Europejskiego, 22 lutego 2002 r., AS-0048/2002 – Motion for a resolution on the Commission Communication to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on tax policy in the European Union – Priorities for years ahead
(COM/2001 260-C5-0597/2001-2001/2248 (C02), oświadczenie 2, str. 6.
8 Patrz podsumowanie seminarium „Konkurencja podatkowa a harmonizacja podatkowa”, które miało miejsce 9 listopada 2004 r., na witrynie CEPS www.ceps.be. Patrz również P. Morton, Report on the Joint CFE/CEPS Seminar (raport ze wspólnego seminarium CFE/CEPS „Konkurencja podatkowa a harmonizacja podatkowa”), European Taxation 45, no 1(2005) str. 25–26.
 9 Tak jak określono to w raporcie Parlamentu Europejskiego, patrz przypis 7.
10 Ibidem, str. 11.
11 W. Shön, Tax Competition in Europe – The Legal Perspective (Konkurencja Podatkowa w Europie – perspektywa prawna), EC Tax Review 2(2000), str. 98. Autor cytuje orzeczenia: Keck and Mithouard
(ETS, 24 listopada 1993 r., sprawy połączone C-267/91 oraz 268/91, Postępowanie kryminalne przeciwko Bernardowi Keck i Danielowi Mithouard
[1993] ECR I-6097 i nast.) oraz Hunermund
(ECJ, 15 grudnia 1993, sprawa C-268/92, Ruth Hünermund et al. vs Landesapothekerkammer Baden-Württemberg [1993] ECR I-6787 i nast.) w sprawach dotyczących wolnego przepływu towarów; Bosman (ECJ, 15 grudnia 1995 r., sprawa C-415/93, VZW Koninklijke BelgischeVoetbalbond E.A. vs. Jean-Marc Bosman [1995] ECR I-4921, par. 103) orzeczenie w sprawie wolnego przepływu siły roboczej; Semenaro Casa Uno Srl vs Sindaco del Comune di Ebrsuco
et al. [1996] ECR I-2975, par. 32) orzeczenie w sprawie swobody przedsiębiorczości; oraz Alpine Investments
(ETS, 10 maja 1995 r., sprawa C-384/93, Alpine Investments BV v. Minister van Financiën
[1995] ECR I-1141, par. 36 i nast.) orzeczenie w sprawie swobody świadczenia usług.
12 Tak, jak określono to podczas seminarium CFE/CEPS. Patrz przyp. 8.
13 Tak, jak podkreślono to podczas seminarium CFE/CEPS. Ponownie patrz przyp. 8.
14 Ponownie nacisk na to zagadnienie położono w raporcie Parlamentu Europejskiego. Patrz przyp. 7.
15 Odnośnie do orzeczeń ETS patrz między innymi, ETS, 28 stycznia 1986 r., sprawa 270/83, Commission v. French Republic (Avoir fiscal)
[1986] ECR 273; ETS, 13 lipca 1993 r., sprawa C-330/91, The Queen v. Inland Revenue Commissioners, ex pane Commerzbank AC
[1993] ECR 1-4017; ETS, 12 kwietnia 1994 r., sprawa C-l/93, Halliburton Services BV v. Staatssecretaris van Financien
[1994] ECR 1-1137; ETS, 29 kwietnia 1999 r., sprawa C-311/97, Royal Bank of Scotland pic v. Greek State
[1999] ECR 1-2651, at 2664; ETS, 16 lipca 1998 r., sprawa C-264/96, Imperial Chemical Industries pic (ICI) v. Kenneth Hall Calmer (Her Majesty’s Inspector of Taxes)
[1998] ECR1-4695, at 4711; ETS, 21 września 1999 r., sprawa C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v. Finanzamt Aachen-Innenstadt
[1999] ECR 1-6161, at 6181; ETS, 13 kwietnia 2000 r., sprawa C-251/98, C. Baars v. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem
[2000] ECR 1-2787, at 2805; ETS, 14 grudnia 2000 r., sprawa C-141/99, Algemene Maatschappij vour Investering en Dienstverlening NV (AMID) v. Belgian State
[2000] ECR 1-11619, at 11632; ETS, 8 marca 2001 r., połączone sprawy C-397/98 oraz C-410/98, Metallgesellschaft Ltd and Others, HoechstAG and Hoechst (UK) Ltd v. Commissioners of Inland Revenue and HM Attorney General
[2001] ECR 1-1727, at 1760; ETS, 21 listopada 2002 r., sprawa C-436/00, X and Y v. Riksskatteverket
[2002] ECR 1-10829, at 10847; ETS, 12 grudnia 2002 r., sprawa C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfun
[2002] ECR 1-11779, at 11802 oraz ETS, 18 września 2003 r., sprawa C-168/01, Bosal Holding BV v. Staatssecretaris van Financien
[2003] ECR 1-9409.
16 P. Morton, Report on the Joint CFE/CSE Seminar „Tax Competition versus Tax Harmonization”, 45 European Taxation
1 (2005), str. 26.
17 F. Vanistendael, Fiscal Support Measures and Harmful Tax Competition (Podatkowe środki wsparcia i szkodliwa konkurencja podatkowa) (EC Tax Review
3 (2000), str. 159, gdzie autor stwierdza, że „na ogół panuje zgodność w Unii Europejskiej co do tego, że ogólne środki fiskalne nie powodują wypaczeń na równym boisku, a przynajmniej za takie wypaczenia powinny być ignorowane”.
18 Wytyczne Komisji odnośnie do stosowania pomocy państwowej w stosunku do środków dotyczących opodatkowania bezpośredniego osób prawnych, 98 C, Dziennik Ustaw UE, C/384, 10 grudnia 1998, str. 3–9, wstęp, 4, punkt B), 17, punkt C), 30.
19 Stanowisko reprezentowane w szczególności przez Irlandię i Zjednoczone Królestwo.
20 Wysuwane przede wszystkim przez Francję i Niemcy.
21 Zgodnie ze strategią wpierw sformułowaną przez Komisję w dokumencie Towards an Internal Market without tax obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities (W kierunku Rynku Wewnętrznego bez przeszkód podatkowych. Strategia w celu zapewnienia przedsiębiorcom jednolitej podstawy podatku korporacyjnego dla ich działań na terenie UE) , COM (2001) 582.
22 W. Schon, The European Commission’s Report on Company Taxation: A Magic Formula for European Taxation? (Raport Komisji Europejskiej na temat opodatkowania spółek. Magiczna formuła dla europejskiego opodatkowania?, 42 European Taxation
8 (2002), str. 278–279.
23 Interesujące jest, że nawet literatura stwierdzająca, że Traktat UE nie był przewidziany do rozstrzygania tego rodzaju konkurencji podatkowej, domyślnie potwierdza konieczność dokonania analizy z tej perspektywy. Vanistendael zgadza się z tym i na str. 159 stwierdza, „że istnieje w opracowywaniu polityki podatkowej przez europejskie ministerstwa finansów spora doza schizofrenii spowodowana tym, że konkurencja rynkowa w UE może zostać wypaczona przez zarówno specjalne, jak i ogólne instrumenty podatkowe”. Konkluduje – str. 161, stwierdzeniem, że „… w UE istnieje potrzeba dokonania przeglądu podatkowych instrumentów wspierających zgodnie z art. 87, ale również potrzeba wprowadzenia szeregu ogólnych przepisów podatkowych, które mogłyby określić ogólne granice konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi”.
24 G. Meussen, The EU-Fight against Harmful Tax Competition; Future Developments, EC Tax Review
3 (2002), str. 158, pisze, że „...badania Biura Analiz Polityki Ekonomicznej CPB Holandii... stwierdza, że jeżeli rządy nie mają już swobody we wprowadzaniu specjalnych reżimów podatkowych, aby przyciągnąć ruchomy kapitał, mogą wtedy podjąć redukcję ogólnie obowiązujących podatków od osób prawnych. Z tej przyczyny Kodeks Właściwego Postępowania... może doprowadzić do sytuacji, gdzie przychody z tytułu opodatkowania osób prawnych mogą okazać się niższe, niż byłyby bez kodeksu”.
25 Na przykład, Dział VI, Rozdział 2 (Pomoc udzielana przez państwa), art. 87 i nast., Dział VIII (Zatrudnienie), art. 125 i nast.., Dział XI (Polityka społeczna...), art. 136 i nast.., Dział XVII (Kohezja ekonomiczna i społeczna), art. 158 i nast., i Dział XVIII (Badania i rozwój technologiczny), art. 163 i nast.
26 Miejsce rezydencji do celów podatkowych, które zgodnie z Konwencją Modelową OECD jest określone miejscem faktycznego zarządzania, może być uznane za zbieżne z miejscem siedziby administracji centralnej, np. z siedzibą główną. Vanistendael, str. 158, uważa to, w związku z migracją do Irlandii przedsiębiorstw z innych państw członkowskich, za argument, że tak długo, jak spółki mogą korzystać w UE z najkorzystniejszego reżimu podatkowego, to konkurencja podatkowa pomiędzy państwami członkowskimi starającymi się przyciągnąć spółki nie zniekształca swobodnej i uczciwej konkurencji w ramach Rynku Wewnętrznego.
27 ETS, 5 listopada 2002 r., sprawa C-208/00, Uberseering BV v. Nordic Con struction Company Baumanagement GmbH (NCC)
[2002] ECR I 9919, dotycząca stanowiska spółki holenderskiej, która przeniosła swoją centralną administrację do Niemiec pozostając przy statusie spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii. ETS stwierdził, że prawo niemieckie, wymagające, aby spółka ponownie zarejestrowała się zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech i aby mogła korzystać z osobowości prawnej, stanowiło naruszenie swobody do przedsiębiorczości.
28 ETS, 11 marca 2004 r., sprawa C-09/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant v. Ministere de VEconomic, des Finances et de I’Industrie,
dotycząca osoby fizycznej przenoszącej swoje miejsce rezydencji do celów podatkowych z Francji do Belgii, w której ETS utrzymał, że francuski podatek „wyjazdowy” był niekompatybilny ze swobodą osiedlania się. Literatura niemiecka skomentowała to orzeczenie jako oznaczające, że odnośnie do spółek transfer administracji centralnej, a za tym miejsca rezydencji do celów podatkowych, jest możliwe dla spółek ze wszystkich państw. Patrz odnośnie tego właśnie orzeczenia:, L. Cerioni, The European Private Company: Basic Legal Aspects and Some Open Issues on its Tax Treatment (Europejskie spółki prywatne: Podstawowe aspekty prawne i niektóre kwestie otwarte odnośnie ich opodatkowania)
12 (2004), pp. 556–557, również R. Deininger, „ETS, 30 września 2003 r. – sprawa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art,
komentarz ”, The European Legal Forum,
(2004), str. 18.
29 ETS, 30 września 2003 r., sprawa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fa- brieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd
[2003J ECR 1-10155, która, tak jak poprzednia sprawa dotycząca Centros
(ETS, 9 marca 1999 r., sprawa C-212/97; Centros Ltd. v. Erhvervs-og Selskabsstryrelsen
[1999] ECR T-1459, 1484), dotyczyła okoliczności, w których spółka założona w jednym z państw czonkowskich przez obywateli innego państwa członkowskiego prowadziła swoją działalność poprzez filię w tym drugim państwie członkowskim.
30 Warunek konsekwentnie przytaczany w orzeczeniach ETS dotyczących podatku od osób prawnych, wyjaśniający, że całkowicie sztuczne układy mające na celu obejście praw narodowych nie mogą być wydedukowane ani z faktu założenia filii za granicą (ETS, 16 lipca 1998 r., sprawa C-264/96, Imperial Chemical Industries pic (ICl) v. Kenneth Hall Calmer (Her Majesty’s Inspector of Taxes)
[1998] ECR 1-4695), ani z jakiejkolwiek sytuacji, gdzie spółka-matka, z jakiejkolwiek przyczyny, posiada swoją siedzibę za granicą (ECJ, 12 grudnia 2002 r., sprawa C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt
[2002] ECR 1-11779), ani z faktu założenia spółki-matki lub filii zagranicą (ECJ, 21 listopada 2002 r., sprawa C-436/00; X and Y v. Riksskatteverket
[2002] ECR 1-10829). Można uznać, że ma to również zastosowanie, w świetle sprawy Inspire Art, do założenia filii w innym państwie członkowskim w postaci zakładu podległego będącego alternatywą dla spółki zależnej.
31 Jak stwierdzono w ETS, 30 września 2003 r., sprawa C-167/01, Kamer van Koop- handel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd
[2003] ECR 1-10155.
32 Patrz przypisy 27 (86) i 28 (87) odnośnie spraw Uberseering,
a w szczególności Lasteyrie du Saillant. Ta ostatnia pozwala stwierdzić, że podatki „wyjazdowe” nie mogą dłużej ograniczać migracji wewnątrzunijnej spółek.
 
Tytuł oryginału: Harmful Tax Competition Revisited: Why not a Purely Legal Perspective under EC Law?
Autor: Luka Cerioni. Tłumaczenie: Andrzej Zakrzewski. Przedruk z „European Taxation”, vol. 45, number 7/2005, za zgodą IBFD.
* Materiał stanowi wybrany fragment.

Luka Cerioni

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »