| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Objaśnienia szczegółowe do Klasyfikacji Środków Trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi i współczynnikami podwyższającymi te stawki

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

0

GRUNTY

Grupa ta obejmuje:

– grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,

– grunty zabudowane i zurbanizowane,

– użytki ekologiczne, nieużytki,

– tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,

– pozostałe tereny,

– prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa ta nie obejmuje:

– budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na ww. gruntach i terenach.

Uwaga:

Podział gruntów według ich przeznaczenia użytkowego został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

01

UŻYTKI ROLNE

010

GRUNTY ORNE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe, szklarnie i inspekty,

– grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny1), drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów,

– ugory, odłogi.

1) Plantacje wikliny

10%

011

SADY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

– o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha),

– zajęte pod szkółki drzew i krzewów owocowych,

– zajęte pod winnice.

012

ŁĄKI TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.

013

PASTWISKA TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.

014

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

– budynki mieszkalne i inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej (nie wyłączając produkcji rybnej) i przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.),

– ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

015

GRUNTY POD STAWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pod:

– zbiornikami wodnymi (z wyłączeniem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód) wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb lub innych organizmów wodnych, obejmującymi powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego.

016

GRUNTY POD ROWAMI

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015.

02

GRUNTY LEŚNE

020

LASY

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawione, przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków,

– grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Uwaga:

Grunty określane jako „las” zdefiniowano na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.zm.).

021

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha,

– śródpolne skupiska drzew i krzewów, które nie są zaliczone do lasów,

– tereny torfowisk, pokryte częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,

– grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,

– przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,

– grunty pod jarami i wąwozami, pokryte drzewami i krzewami, które nie są zaliczone do lasów, w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją,

– grunty pod wysypiskami kamieni, gruzowiskami, porośnięte drzewami i krzewami,

– zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów,

– skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów pod plantacje krzewów, sklasyfikowanych w rodzaju 010.

03

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

030

TERENY MIESZKANIOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

– niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.),

– pod ogródkami przydomowymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej – sklasyfikowanych w rodzaju 014.

031

TERENY PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

– budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej,

– ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków,

– stacje transformatorowe,

– czynne hałdy i wysypiska,

– urządzenia magazynowo-składowe,

– bazy transportowe i remontowe itp.

032

INNE TERENY ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym itp.,

– czynne cmentarze,

– grunty zajęte pod grzebowiska zwierząt.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– terenów mieszkaniowych – sklasyfikowanych w rodzaju 030,

– terenów przemysłowych – sklasyfikowanych w rodzaju 031.

033

ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, z wyłączeniem terenów pod produkcję rolniczą i leśną.

034

TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki:

– tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

– tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp.,

– tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, strzelnice sportowe, kąpieliska itp.,

– tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

– tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

– tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

035

UŻYTKI KOPALNE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywaniue kopalin.

036

TERENY KOMUNIKACYJNE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

– drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej,

– place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych,

– ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,

– tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego – stacje, rampy, torowiska kolejowe, magazyny, bocznice kolejowe itp.),

– porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej,

– urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej,

– naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych,

– torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską,

– urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe,

– wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego,

– pozostałe tereny komunikacyjne.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego.

04

UŻYTKI EKOLOGICZNE

040

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów, takie jak:

– naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.

Uwaga:

Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

05

TERENY RÓŻNE

050

TERENY RÓŻNE

Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:

– grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji),

– niezagospodarowane grunty zrekultywowane,

– wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.

06

NIEUŻYTKI

060

NIEUŻYTKI

Rodzaj ten obejmuje niezaklasyfikowane do użytków ekologicznych tereny pod:

– bagnami (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),

– piaskami (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy),

– naturalnymi utworami fizjograficznymi (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska),

– nieprzeznaczonymi do rekultywacji wyrobiskami po wydobywaniu kopalin.

07

GRUNTY POD WODAMI

070

GRUNTY POD WODAMI, Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW POD WODAMI POWSTAŁYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty pod:

– morskimi wodami wewnętrznymi,

– wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki biorą początek, a także grunty pod wodami znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z których cieki wypływają lub do których wpływają,

– wodami powierzchniowymi stojącymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

– gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016,

– gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 071.

071

GRUNTY POD WODAMI POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

RODZAJ TEN NIE OBEJMUJE:

– gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

– gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK