| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPIE 0

Amortyzacji nie podlegają:

1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów (wyjątek stanowią grunty służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową)

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z:

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

PKOB 1999

PKWiU 2008

1

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje:

– wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa ta nie obejmuje:

– kiosków, budek, baraków i domków kempingowych, sklasyfikowanych w rodzaju 806.

Uwagi:

Przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest natrwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.zm.).

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki sklasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT określono na podstawie PKOB oraz przypisano każdemu rodzajowi KŚT odpowiedni symbol PKWiU.

Przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też i jego część obejmującą co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Za lokal użytkowy uważa się samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne, z wyłączeniem pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli jest ona połączona z mieszkaniem twórcy, lub jeżeli twórca nie ma w danej miejscowości samodzielnego mieszkania, umożliwiającego prowadzenie działalności twórczej. Przedmiotowe pracownie należy traktować jak lokal mieszkalny na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

O zaliczeniu budynku (lub lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

W przypadku budynków (lub lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.

Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice między poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica między budynkami przebiega przez jej środek.

Granice instalacji należących do wyposażenia budynku stanowią w zależności od rodzaju instalacji np. mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych itp.

Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.

W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp.

Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

10

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

101

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

– kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

1251

41.00.20.0*

2,5%

102

BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

– budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

– budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

– budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

– budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych itp.,

– hangary lotnicze,

– budynki nastawni kolejowych,

– budynki zajezdni dla środków transportu,

– budki telefoniczne,

– budynki latarni morskich,

1241

1242

41.00.20.0*

2,5%

– budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

4,5%

– budynki garaży i zadaszone parkingi2),

– budynki do przechowywania rowerów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

– dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

– dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

– miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

2,5%

2) Podziemne garaże i zadaszone parkingi

4,5%

103

BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

Rodzaj ten obejmuje budynki:

– centrów handlowych,

– domów towarowych,

– samodzielnych sklepów i butików,

– kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem3),

– hal przeznaczone na targi, aukcje, wystawy,

– targowisk pod dachem,

– stacji paliw, stacji obsługi itp.,

– aptek,

– pozostałe handlowo-usługowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

– sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

1230

41.00.20.0*

2,5%

3) Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 – trwale związane z gruntem

10%

104

ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE4)

Rodzaj ten obejmuje:

– zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,

– budynki magazynowe,

– silosy,

– budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

– powierzchnie magazynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

– terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211.

1252

41.00.20.0*

2,5%

4) Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

4,5%

105

BUDYNKI BIUROWE

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:

– banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,

– przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp., różnych podmiotów gospodarczych,

– centrów konferencyjnych i kongresów,

– sądów i parlamentów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

1220

41.00.20.0*

2,5%

106

BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rodzaj ten obejmuje:

– budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

– szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

– szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

– przychodnie, poradnie,

– ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

– budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.,

– budynki klinik weterynaryjnych,

– budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.

1264

41.00.20.0*

2,5%

107

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

– kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp.,

– domów kultury,

– wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

– kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp.,

– muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

– archiwów,

– przedszkoli i szkół,

– szkół wyższych,

– placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

– placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

– stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

– przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

– ogrodów zoologicznych i botanicznych,

– schronisk dla zwierząt,

oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

– urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290.

1261

1262

1263

1265

41.00.20.0*

2,5%

108

BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA

Rodzaj ten obejmuje:

– budynki w gospodarstwach rolnych,

– tunel foliowy wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

– silosy zbożowe w gospodarstwach rolnych,

– pozostałe budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

1271

41.00.20.0*

2,5%

109

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE5)

Rodzaj ten obejmuje:

– hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

– schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

– restauracje, bary, stołówki,

– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

– obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

– budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

– budynki koszarowe,

– obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,

– groty solne stanowiące samodzielne budynki,

– pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

– budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

– restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

– budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

– budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.

121

1272

1273

1264

41.00.20.0*

2,5%

5) Domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem

10%

11

BUDYNKI MIESZKALNE

110

BUDYNKI MIESZKALNE6)

Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:

– budynki jednorodzinne (wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu),

– budynki o dwóch mieszkaniach (wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach),

– budynki o trzech i więcej mieszkaniach,

– domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych i tym podobne budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,

– budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,

– budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

– hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109.

1110
1121
1122
1130

41.00.10.0

1,5%

6) Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

2,5%

12

LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

121

LOKALE NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

2,5%

122

LOKALE MIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO7)

Rodzaj ten obejmuje:

– wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczone na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

2,5%

7) Lokale mieszkalne

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego – roczna stawka wynosi 2,5% (art. 16m ust. 4 updop i art. 22m ust. 4 updof), przy czym u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych roczna stawka amortyzacji może wynieść 1,5%, gdy podatnik stosuje zasadę określoną w art. 22g ust. 10 updof.

1,5%

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »