| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Kontrakty forward w księgach rachunkowych

Kontrakty forward w księgach rachunkowych

11 kwietnia spółka jawna zawarła z bankiem kontrakty terminowe forward na zakup 50 000 euro z terminem realizacji 15 maja 2009 r. i następne 50 000 euro z terminem realizacji 30 maja 2009 r. Kupioną walutę spółka wykorzystuje na zapłacenie zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych. Kontrakt nie jest instrumentem zabezpieczającym. Jak prawidłowo ująć w księgach zawarte kontrakty forward oraz jak prawidłowo rozliczyć w podatku dochodowym ich realizację?

RADA

Kontrakt forward (jeżeli nie stanowi instrumentu zabezpieczającego) należy ująć w księgach rachunkowych jako składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Kontrakty te, nie później niż na dzień bilansowy, należy wyceniać w wartości godziwej. Przychód należny i obowiązek podatkowy z tytułu kontraktów terminowych zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powstaje w dacie realizacji kontraktu, na zasadach ogólnych.

UZASADNIENIE

Kontrakt forward to umowa, która nakłada na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą stronę obowiązek odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu. Zasady jego ewidencji i wyceny zostały określone w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Kontrakt forward jest pochodnym instrumentem finansowym, którego:

•  wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, tj. określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości,

• nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu z wartością innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych,

•  rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Pochodne instrumenty finansowe zgodnie z rozporządzeniem należy zaliczać do kategorii „Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” (jeśli nie są uznawane za instrumenty zabezpieczające).

Kontrakt forward jest przedmiotem transakcji pozagiełdowej. Termin i cena dostawy instrumentu bazowego określane są na konkretny dzień. W przypadku zawarcia kontraktu forward bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego rozliczenie następuje poprzez wypłatę różnicy wynikającej z kursu terminowego (tzn. przyszłego kursu waluty w transakcji terminowej - forward) i kursu spot (tzn. kursu natychmiastowego waluty na dany moment, dzień).

Umowy typu forward zawierane są w celu zabezpieczenia się przed wzrostem/spadkiem ceny instrumentu bazowego.

Schemat 1. Pozycje zajmowane przez inwestora

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ujęcie w księgach na dzień zawarcia kontraktu

Kontrakt forward należy ująć w księgach rachunkowych jako składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Na dzień zawarcia transakcji kontrakty forward należy ująć w księgach rachunkowych na kontach bilansowych, wyceniając je według kursu ustalonego z bankiem na dzień realizacji kontraktu.

W dniu realizacji kontraktów jednostka przekazuje z rachunku bieżącego środki pieniężne w PLN i kupuje od banku walutę obcą - euro - według ustalonego z bankiem kursu wymiany. Na rachunek walutowy jednostki wpłyną środki pieniężne w walucie obcej przeliczone według kursu sprzedaży banku, z którego usług jednostka korzysta. Powstała różnica stanowi stratę (koszt finansowy) lub zysk (przychód finansowy) na kontrakcie.

W momencie spłaty zobowiązania walutą obcą kupioną przez jednostkę w ramach rozliczenia kontraktu forward rozchód waluty należy wycenić i ująć w księgach rachunkowych według kursu, jaki jednostka przyjęła w polityce rachunkowości do wyceny rozchodu waluty z rachunku bankowego.

Skutki przeszacowania wartości kontraktów forward należy ujmować jako przychody lub koszty finansowe w okresie sprawozdawczym, w którym dokonano wyceny.

W bilansie kontrakt forward należy ujmować następująco:

•  gdy wartość godziwa kontraktu jest dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu w pozycji „Inwestycje krótkoterminowe” jako „Inne krótkoterminowe aktywa finansowe”,

•  gdy wartość godziwa kontraktu jest ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu w pozycji „Zobowiązania krótkoterminowe” jako „Inne zobowiązania finansowe”.

Schemat 2. Skutki wyceny kontraktu forward na dzień bilansowy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zamknięcie kontraktu forward

Kontrakt forward należy wyłączyć z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do korzyści ekonomicznych:

•  zostały zrealizowane,

•  wygasły,

•  jednostka się ich zrzekła.

Zatem jednostka wyksięgowuje go, gdy dokona jego zamknięcia - w tym momencie następuje utrata kontroli.

Natomiast zobowiązanie finansowe należy wyłączyć z ksiąg rachunkowych w całości lub części na dzień, w którym jednostka:

•  spełniła w całości lub części wynikające z zawartego kontraktu świadczenie,

•  została ze świadczenia zwolniona albo zobowiązanie uległo przedawnieniu zgodnie z obowiązującym prawem.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »