| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Bilans jednostek trzeciego sektora nieprowadzących działalności gospodarczej

Bilans jednostek trzeciego sektora nieprowadzących działalności gospodarczej

Najważniejszą częścią sprawozdania finansowego jednostki non profit jest bilans1. Jest to sprawozdanie o największej pojemności informacyjnej. Prezentuje bowiem nie tylko będące w jej dyspozycji składniki majątku rzeczowego, ale także źródła ich finansowania i wypracowany na koniec okresu obrachunkowego rezultat działalności, którym jest wynik finansowy netto (wielkość dodatnia - zysk lub ujemna - strata).

Należności krótkoterminowe (poz. B.II) obejmują stan krótkoterminowych należności wymagających zapłaty przez kontrahentów z różnych tytułów (np. dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych czy innych świadczeń) oraz należności kwestionowane przez kontrahentów (skierowane na drogę postępowania sądowego). Nie ujmuje się w tej pozycji należności z tytułu zaliczek udzielonych dostawcom, należności nieściągalnych i odpisanych w związku z niemożliwością ich wyegzekwowania. Przy tym należności odpisane jako przedawnione oraz od których dokonano odpisów aktualizujących nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zwłoka w zapłacie wierzytelności może skutkować naliczeniem odsetek w umownej wielkości.

Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami, skorygowanej o odpisy aktualizujące ich wartość.

Inwestycje krótkoterminowe (poz. B.III) stanowią aktywa pieniężne oraz aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia bilansowego. Zalicza się tu m.in. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne (m.in. weksle i czeki obce oraz lokaty bankowe płatne przed upływem 3 miesięcy) oraz inne aktywa pieniężne (np. instrumenty pochodne, odsetki od lokat długoterminowych płatne w ciągu 3 miesięcy), jak też pozostałe aktywa finansowe, takie jak: udziały i akcje, obligacje, weksle i inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki krótkoterminowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Wyceny bilansowej inwestycji krótkoterminowych dokonuje się według ceny rynkowej lub według niższej z cen: rynkowej i nabycia albo według obliczonej w inny sposób wartości godziwej, jeżeli na dany rodzaj aktywów nie istnieje aktywny rynek.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (poz. C) stanowią poniesione w przeszłości koszty, które odnoszą się do przyszłych okresów. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zostaną odniesione na wynik finansowy najbliższego roku obrotowego. Ich wycena bilansowa opiera się na poniesionych kosztach zapisanych na koncie „Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe”.

Poszczególne pozycje aktywów bilansu są wykazywane według kryterium wzrastającej płynności, tzn. możliwości zamiany określonego składnika na gotówkę.

Zasoby majątkowe w postaci aktywów, którymi dysponuje jednostka non profit, muszą być finansowane z odpowiednich źródeł. W rachunkowości są one nazywane pasywami. Ukazują one źródła pochodzenia zasobów majątkowych oraz wskazują, jaki jest czas ich zwrotu. Pasywa stanowią równowartość zasobów majątkowych zaangażowanych w działalność jednostki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK