| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Jak prowadzić rachunkowość oddziału

Jak prowadzić rachunkowość oddziału

Spółki wyodrębniają w ramach swojego przedsiębiorstwa oddziały z różnych powodów. Utworzenie oddziału wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, m.in. z wydzieleniem jego księgowości, przekazaniem składników majątkowych oraz sporządzaniem łącznego sprawozdania finansowego.

2. Koszty opłat sądowych związane ze zmianą wpisu w KRS:

Wn „Podatki i opłaty” 650

Ma „Rachunek bankowy” 650

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa w oddziale samobilansującym

1. Otrzymanie składników majątku na podstawie inwentarza:

a) środki trwałe

Wn „Środki trwałe” 200 000

Ma „Fundusze wydzielone” 200 000

Wn „Fundusze wydzielone” 60 000

Ma „Umorzenie środków trwałych” 60 000

b) materiały

Wn „Materiały” 30 000

Ma „Fundusze wydzielone” 30 000

c) towary

Wn „Towary” 50 000

Ma „Fundusze wydzielone” 50 000

d) środki pieniężne

Wn „Rachunek bankowy” 80 000

Ma „Fundusze wydzielone” 80 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi rachunkowe jednostek posiadających oddziały mogą być prowadzone w siedzibie jednostki albo oddziałów. Jednostka może też podjąć decyzję o prowadzeniu ksiąg poza siedzibą oddziału. W takim przypadku kierownik jednostki ma obowiązek:

- powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki albo oddziału,

- zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki albo oddziału.

Łączne sprawozdanie finansowe

Spółka, w której skład wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie będące sumą sprawozdania finansowego jednostki macierzystej i wszystkich jej oddziałów (zakładów), wyłączając odpowiednio:

- aktywa i fundusze wydzielone,

- wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,

- przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami (zakładami) lub między jej oddziałami (zakładami),

- wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów (zakładów).

Jednostka może nie dokonywać ww. wyłączeń, jeśli nie wpływa to ujemnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Jeżeli w skład jednostki wchodzą oddziały (zakłady) znajdujące się poza terytorium Polski i tam sporządzające sprawozdania finansowe, to do jej sprawozdania finansowego należy włączać odpowiednie dane wynikające z:

- bilansów tych oddziałów (zakładów), wyrażone w walutach obcych, przeliczone na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

- rachunku zysków i strat - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez NBP.

Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice należy wykazać w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki, w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”, jako składnik kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Obowiązkowi zatwierdzenia przez organ zatwierdzający oraz zbadania przez biegłego rewidenta podlega łączne sprawozdanie finansowe jednostki. Natomiast sprawozdanie finansowe oddziału musi być podpisane przez osobę sporządzającą to sprawozdanie oraz przez kierownictwo oddziału. Nie podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Do urzędu skarbowego przekazywane jest również łączne sprawozdanie finansowe jednostki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli łączne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. Do urzędu skarbowego nie należy przekazywać sprawozdań finansowych poszczególnych oddziałów jednostki macierzystej.

Roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału.

Koszty podatkowe

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest jednostka macierzysta i to ona jest zobowiązana do ustalenia dochodu, który będzie uwzględniał przychody i koszty generowane przez oddział. W ustawach podatkowych koszty związane z utworzeniem oddziału nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Zatem koszty te obniżają przychody podatkowe na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

• art. 5 pkt 4, rozdział 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.),

• art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1, art. 51, 53, art. 64 ust. 3, art. 69 ust. 1, art. 70 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK