Kategorie

Regulacja zawodu księgowego. SKwP pisze do MF

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Zawód księgowego dotychczas nie doczekał się uregulowania prawnego, choć istnieją takie regulacje w przypadku zawodu doradcy podatkowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), we współpracy z resortem finansów, chciałoby rozpocząć proces zmierzający do uregulowania zawodu, by w ten sposób zapewnić m.in. wysoką jakość usług księgowych i sprawozdań finansowych.

Zawód księgowego w przyszłości

„Co dalej z zawodem księgowego?” – pod takim tytułem ukazała się informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Czytamy w niej, że pandemia oraz związane z nią ograniczenia i wyzwania uwypukliły zarówno już istniejące, jak i wywołane nową sytuacją problemy środowiska księgowych. Nieoczekiwany konflikt z doradcami podatkowymi, dotyczący usług, które mogą świadczyć biura rachunkowe, spotęgował jeszcze te problemy, które wynikają m.in. z braku regulacji zawodu księgowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – jak zaznaczono w opublikowanej informacji – zainicjowało w środowisku dyskusję dotyczącą m.in. roli księgowych w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, sposobów zapewniania wysokiej jakości usług księgowych i sprawozdań finansowych, poziomu kwalifikacji, jakie powinni posiadać księgowi, szczególnie pracujący w biurach rachunkowych.

Zawód księgowego na nowych zasadach

W związku z powyższym, w dniu 30 kwietnia 2021 r., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało list do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

W liście tym, Jerzy Koniecki, Prezes SKwP, zaznacza, że „w wielu krajach pandemia przyspieszyła procesy zmierzające do uregulowania zawodu, co potwierdzają wypowiedzi władz Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)”.

Reklama

„Brak regulacji w zakresie zawodu księgowego i pełna dowolność w zakresie kwalifikacji księgowych jest niekorzystna zarówno dla Budżetu Państwa, jak też dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Od kwalifikacji księgowych zależy bowiem prawidłowość rozliczeń danin publicznych oraz wiarygodność informacji w sprawozdaniach finansowych” – czytamy w liście SKwP.

Podkreśla się dalej, że „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nie przyjmuje roli biernego obserwatora w kwestii regulacji zawodu. Jako organizacja wspierająca polskich księgowych SKwP inicjuje dyskusję wśród naszych członów zasiadających w organach i komisjach statutowych”.

Regulacja zawodu księgowego

Do listu SKwP załączyło materiał, będący wstępem do dyskusji nad uregulowaniem zawodu księgowego i zasad usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Dzięki uprzejmości SKwP możemy poniżej zaprezentować treść załącznika, przekazanego wraz z listem do resortu finansów.

REGULACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO – ZEBRANE TEZY PODCZAS DYSKUSJI (30.04.2021)

Kwestie terminologiczne

 1. Przy definiowaniu zawodu księgowego konieczna jest zmiana tradycyjnego, wąskiego rozumienia pojęcia „księgowy”. Pojęcie to należałoby zdefiniować na tyle szeroko, aby obejmowało wszystkie osoby związane z szeroko rozumianą rachunkowością. Pojęcie „księgowy” jest utrwalonym powszechnie określeniem semantycznym, które nie odpowiada już zakresowi rachunkowości. Praca księgowych nie ogranicza się przecież jedynie do prowadzenia ksiąg, a samo w sobie prowadzenie ksiąg nie jest celem rachunkowości. Na pełną obsługę procesów gospodarczych i finansowych przez księgowych składa się szereg działań, w wyniku których przetworzony zestaw danych przybiera postać raportów czerpiących dane z zasobów informacyjnych rachunkowości, w tym sprawozdań finansowych (dalej: sf). Pojęcie „księgowy” jest trwale zakorzenione w tradycji i systematyce zawodów, dlatego jego zmiana mogłaby prowadzić do niepotrzebnego chaosu terminologicznego. Przy definiowaniu zawodu księgowego uzasadnione jest zachowanie tradycyjnego pojęcia „księgowy” – przy jednoczesnym jak najszerszym zdefiniowaniu kompetencji osób wykonujących ten zawód. Pojęcie „księgowy” powinno być na tyle pojemne, aby objąć nim nie tylko obecne, ale również oczekiwane w przyszłości kompetencje, w szczególności powiązane z niezwykle dynamicznym rozwojem technik informatycznych.
 2. Pod pojęciem „Biuro rachunkowe” obecnie kryją się podmioty świadczące cały wachlarz usług. Nie zawsze jest to usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 76a UoR. Istnieje szereg biur rachunkowych, których działalność ogranicza się do obsługi osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych (ZUS) i kadrowo-płacowych. Niemniej jednak, także w tym przypadku w powszechnym rozumieniu, mówi się o świadczeniu usług księgowych przez biuro rachunkowe. Biorąc pod uwagę powszechne używanie w obrocie gospodarczym określenia „biuro rachunkowe”, warto to określenie zachować w procesie regulacji zawodu. Uzasadnione wydaje się natomiast wprowadzenie systematyki biur, która może być podstawą różnicowania zakresów i poziomów kwalifikacji prowadzących je osób oraz ich pracowników.

Określenie wymagań wobec księgowych

 1. Celem uregulowania zawodu księgowego jest zwiększenie jakości rachunkowości oraz poprawa prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych. Każdy zawód można zdefiniować posługując się opisem kompetencji, tj. wiedzy, umiejętności, postaw i etyczności osób go wykonujących. Regulacja danego zawodu stanowi specyficzną odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na spełnianie określonych standardów przez przedstawicieli tego zawodu[1]. Potrzeba i charakter regulacji zależą od konkretnego zawodu, warunków rynkowych, w jakich zawód działa oraz rodzaju usług świadczonych przez jego przedstawicieli. Jeżeli z zawodem wiąże się, tak jak w przypadku zawodu księgowego, świadczenie ważnych usług w sferze publicznej, wysokie kompetencje są niezbędne do służby i działania w interesie publicznym.
 2. Istnieje wiele modeli uregulowania zawodu księgowego, z różnym udziałem organów państwowych i organizacji zrzeszających księgowych[2]. Jednym ze sposobów regulacji może być ustawowe określenie wymagań (w tym kwalifikacji zawodowych) wobec księgowych (w szerokim rozumieniu). Regulacje te mogłyby być:
 1. szczegółowe – w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sf,
 2. ogólne – w odniesieniu do pozostałych uczestników procesu informacyjnego rachunkowości.
 1. Formą potwierdzenia kwalifikacji księgowych może być przyznawanie certyfikatów. Ze względu na konieczność stałego podnoszenia kompetencji przez księgowych, certyfikaty te nie powinny być przyznawane bezterminowo. System certyfikacji powinien być prowadzony przez instytucje gwarantujące wysoką jakość i przejrzystość procedur. Certyfikat byłby dokumentem poświadczającym posiadanie przez księgowych kwalifikacji zawodowych określonych przepisami prawa. System certyfikacji sprzyjałby podniesieniu rangi i zaufania do zawodu księgowego, co spowodowałoby przyciągnięcie do zawodu osób o wysokich kwalifikacjach, które dostrzegłyby potencjał i prestiż związany z pełnieniem zawodu zaufania publicznego. Profesjonalizacja zawodu księgowego przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, a w skali makro – do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 2. Certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe księgowych są:
 1. potrzebne interesariuszom, bo gwarantują, że jego posiadacz posiada sprawdzone przez niezależne, fachowe grono, kwalifikacje wystarczające do świadczenia usług księgowych na jakościowo najwyższym poziomie z pełną odpowiedzialnością;
 2. ważne dla posiadacza, bo w sposób jednoznaczny wyróżniają go wśród innych osób wykonujących zawód księgowego.
 1. Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje księgowych mogą być sposobem nie tylko na zapewnienie wyższej jakości ksiąg rachunkowych i raportów sporządzanych na ich podstawie. Wysokie i jasno zdefiniowane kompetencje księgowych mogą spowodować zwiększenie prawidłowości rozliczeń podatkowych, deklaracji ZUS, itp.
 2. Procedurę pozyskania certyfikatów można różnie opisać. Pewne rozwiązania zawiera ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a także Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (IFAC).
 3. W razie braku możliwości kompleksowego uregulowania zawodu księgowego w formie aktu normatywnego, istnieje możliwość wdrożenia rozwiązań fragmentarycznych, adresowanych na przykład jedynie do osób podpisujących sf lub odnoszących się jedynie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Jednym z możliwych rozwiązań fragmentarycznych jest zmiana ustawy o rachunkowości. Przykładowym rozwiązaniem może być modyfikacja art. 52 ust. 2 UoR, polegająca na uzupełnieniu tego przepisu o wymóg wskazania posiadanych przez osobę podpisującą sf kwalifikacji fachowych potwierdzonych certyfikatem, jeżeli to ma miejsce. Skutkiem takiego zapisu byłoby podawanie pod podpisem księgowego, który sporządził lub sprawdził sf, jego tytułów zawodowych jak np. biegły rewident, dyplomowany księgowy, główny księgowy, certyfikowany księgowy, itp. Niemożność podania tytułu zawodowego na skutek jego nieuzyskania, oczywiście nie dyskwalifikuje sf, ale i nie nobilituje (wypowiedź dra Z. Fedaka w artykule „Co dalej z ustawą o rachunkowości”, Rachunkowość 2017 nr 6). W wyniku realizacji tej propozycji w dłuższym okresie zauważalna byłaby tendencja do „chwalenia się” kompetencjami osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sf, a tym samym powstałby nacisk na podwyższenie lub uwierzytelnienie kwalifikacji posiadanych przez osoby sporządzające i podpisujące sf. Jeśli wprowadzono by certyfikaty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to ich posiadanie i pochwalenie się ich posiadaniem służyłoby dobrze wszystkim interesariuszom.

 1. Jak już była mowa, za podstawę w definiowaniu zawodu księgowego należałby przyjąć określenie (opis) wymaganych kwalifikacji i sposobów ich walidacji. Takie podejście jest zbieżne z metodyką zaproponowaną w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Elementy kompetencji stanowiących merytoryczne przygotowanie do zawodu księgowego

 1. Przy definiowaniu zawodu księgowego poza sensu stricte wiedzą i umiejętnościami zawodowymi z zakresu rachunkowości i podatków, powinno się brać pod uwagę także kompetencje:
  1. wynikające ze społecznego wpływu technologii i umiejętności ich wykorzystywania;
  2. determinujące wypełnianie funkcji zarządczych, kontrolnych, a także planowania strategicznego w jednostkach;
  3. związane ze współdziałaniem w zakresie zarządzania ryzykiem odnoszącym się do jednostki oraz atrybuty ważne dla funkcjonowania w warunkach zmian i niepewności;
  4. wynikające ze zdolności analitycznych i rozumienia roli rachunkowości jako centrum zarządzania zewnętrzną i wewnętrzną sprawozdawczością zarówno finansową, jak i niefinansową;
  5. umiejętności selekcji wiedzy szeroko dostępnej, a ważnej dla prawidłowego funkcjonowania rachunkowości.
 2. W definicji zawodowego księgowego nie można pomijać kwestii etyki, która jest warunkiem wykonywania zawodu księgowego, co powinno zostać w formie określonych zasad uwzględnione w procesie regulacji zawodu i odpowiednio skodyfikowane. Zachowanie etycznych postaw jest wewnętrzną powinnością każdej osoby zajmującej się rachunkowością. Określając wymagania wobec zawodowych księgowych, należy wziąć pod uwagę:
   1. udokumentowanie znajomości i rozumienia zasad etyki zawodowej (przyswojona wiedza z tego zakresu),
   2. potwierdzenie umiejętności oceny w aspektach zasad etycznych sytuacji co najmniej dwuznacznej etycznie (potwierdzone umiejętności) oraz
   3. wolę przestrzegania kodeksu zawodowej etyki.
 3. Proces definiowana zawodowego księgowego, jak już była mowa, wymaga określenia kompetencji niezbędnych w tej profesji – obecnie i w przyszłości. Kluczowe znaczenie mają kompetencje merytoryczne z rachunkowości i danin publicznych oraz zdolność respektowania zasad etyki zawodowej. Wymienione kompetencje nie wyczerpują jednak listy oczekiwań stawianych zawodowemu księgowemu. Do dodatkowych cech zawodowych księgowych, które mogą okazać się użyteczne w procesie regulacji zawodu, należą w szczególności: wiarygodność, świadomość biznesowa i technologiczna, myślenie analityczne, kreatywność, uczciwość i wartości etyczne, uczenie się przez całe życie, skuteczność w działaniu w sytuacjach niejednoznacznych, elastyczność, otwartość na zmiany i innowacje, proaktywność, chęć współpracy, umiejętność posługiwania się narracją a nie tylko liczbami, spostrzegawczość (ryzyka, zmian, potrzeb informacyjnych), dociekliwość, zdolności prognostyczne, umiejętność wyrażania obiektywnej
  i konstruktywnej opinii.

Przedstawione wnioski z dyskusji prowadzonych w strukturach SKwP mają wstępny charakter. Jesteśmy otwarci na wymianę argumentów oraz gotowi do przeprowadzenia szerokich konsultacji wśród naszych członków. Mamy również świadomość ograniczeń i ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z uregulowaniem zawodu księgowego, dlatego konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami oraz zapewnienie odpowiednio długich okresów przejściowych, a także uwzględnienie praw nabytych przez księgowych.

______________________

[1] IFAC „Making regulatnion work” (2017), https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Making-Regulation-Work.pdf

[2] Szerzej o tych modelach pisze Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC w dokumencie „Making regulation work” z 2017 r., dokument jest dostępny pod adresem: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Making-Regulation-Work.pdf

Zawód księgowego - Pismo SKwP do Ministerstwa Finansów
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(9)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Były członek
  2021-05-06 22:10:07
  Oj ktoś tu chce narzucić swoje cenniki. Lepiej weźcie się za obronę księgowych. Co tydzień jakieś zmiany nikt nas nie broni przed tym szaleństwem ustawowym. Stworzyszenie Księgowych dobre sobie to tylko maszynka do zarabiana kasy
  0
 • Alutka
  2021-05-07 13:22:46
  Czy SKWP walczy głównie o klientów na swoje szkolenia (by były obowiązkowe i tylko w wyznaczonych instytucjach) a nie faktyczny interes i jakość kadr księgowych. Nie sztuka wprowadzić księgowym nakaz corocznych drogich szkoleń nie dając nic w zamian. Dlaczego zezwolono na deregulację zawodu, dlaczego zezwala się politykom na psucie prawa i wprowadzanie totalnego chaosu w podatkach, dlaczego Skwp milczy gdy ciagle narzucane jest działania prawa wstecz i pisania przepisów na kolanie, dlaczego "uproszczenia w przepisach" są tak jasne, że trzeba do nich objaśnień na kilkadziesiąt/kilkaset stron? Całą pandemię księgowi pracowali 2-3 razy wiecej za dotychczasowe pensje by pomóc przetrwać przedsiębiorcom, by miał kto temu państwu płacić podatki, a w nagrodę minister wykorzystał czas pandemii żeby dorzucić więcej i więcej zmian w przepisach które znowu obciązają głównie dział księgowy, w nagrodę za dodatkowe obowiązki księgowi dostają całą listę dodatkowych wysokich kar z KKS i nieustanne straszene. Jak długo mamy to tolerować? Dlaczego SKWP nie broni księgowych??
  0
 • piotr
  2021-05-10 09:24:32
  Widzę ,że ktoś się nudzi i chce zamieszać i zarobić. Biura Rachunkowego byle kto i tak nie otworzy bo klienci byle komu swoich firm nie powierzą. I tyle w temacie. Księgowy na tym rynku aby przetrwać musi być naprawdę dobry w tym zawodzie. A certyfikacja to jakaś paranoja. Księgowi poprzez rozrastającą się biurokrację i dochodzące nowe przepisy pracują całymi dniami nawet w soboty. Nie ma odpoczynku żadnego a tu jeszcze chcą coś wprowadzić egzaminy itp. Pytam się kiedy:
  0
 • Jus
  2021-05-06 22:07:34
  Stowarzyszenie zatrzymało się 10 lat temu - teraz chce narzucić swoje tempo. 99% zarządu to dziadki 70+. Poza tym już dawno zrezygnowałam z ich szkoleń - inne firmy szkoleniowe ich wyprzedzili
  0
 • Kaja
  2021-05-06 11:27:30
  Wcześniej deregulacja zawodu księgowego, teraz regulacja zawodu. Czy wrócą certyfikaty księgowe? SKwP będzie wydawać czy MF? Czy będzie jakoś inaczej?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • PJ
  2021-05-14 08:53:48
  Powiem tak: Wiecie dobrze, jak agresywnie SKwP atakuje mailingiem w sprawie szkoleń. A nie ma lepszej sytuacji dla firmy szkolącej, niż regulacje. Interes klienta? Absurd. Interes SKwP.
  0
 • paweł
  2021-06-09 13:48:40
  ciekawe z czego chcą szkolić jak tu wszystko zmienia się z dnia na dzień. Zanim skończysz szkolenie to wiadomości będą już nie aktualne.
  0
 • PC
  2021-06-09 10:19:10
  SKWP zaczyna przypominać PZPN
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
21 cze 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.