| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > O czym informuje rachunek przepływów pieniężnych

O czym informuje rachunek przepływów pieniężnych

W Polsce najważniejszą rolę wśród sprawozdań finansowych odgrywają bilans oraz rachunek zysków i strat. Obydwa te sprawozdania są sporządzane według zasady memoriałowej, tj. zgodnie z datami dokumentów, niezależnie od ich rzeczywistej zapłaty.

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) 385

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
III. Wpływy 1 500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 500
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
III. Wydatki 10 230
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 680
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 2 550
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II) –8 730
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 290
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 290
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 365

Analiza rachunku zysków i strat
Krok 1.
Ustalenie sald przepływów w ramach poszczególnych segmentów działalności
Sumaryczne przepływy były dodatnie – stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu:
– stan na początek okresu: 75 zł,
– stan na koniec okresu: 365 zł.
1. Wpływy z działalności operacyjnej wynoszą 8635 zł. Na ich wysokość miały wpływ przede wszystkim amortyzacja, zmniejszenie stanu należności oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2. Wpływy z działalności inwestycyjnej wynoszą 385 zł. Wynikają one ze zbycia aktywów operacyjnych i finansowych, co pozwoliło sfinansować zakupy nowych aktywów i pozostawiło nadwyżkę finansową do zagospodarowania.
3. Przepływy z działalności finansowej pokazują saldo ujemne w wysokości 8730 zł.
Krok 2.
Określenie przyczyny zmiany stanu środków pieniężnych – wzrostu lub spadku
Sytuacja tego przedsiębiorstwa odpowiada sytuacji przedstawionej w wariancie 4. Firma w badanym okresie uzyskała dodatnie wpływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w wysokości 9020 zł, które przeznaczyła na działalność finansową.
Zostały one pochłonięte przez wysokie wydatki finansowe: spłatę kredytu oraz odsetek.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »