| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

Inwestycje długoterminowe
Omawiając parametry wyceny aktywów, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na fakt, iż nowelizacja definiuje nowe kategorie aktywów – inwestycje jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z tytułu przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek lub dywidend. Inwestycje te obejmują: nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe i inne inwestycje długoterminowe. Do inwestycji długoterminowych kwalifikować należy te aktywa, których jednostka nie przeznacza na własne potrzeby, lecz np. przekazuje w najem, dzierżawę (a obiekt lub tytuł nie może być zaliczony do aktywów korzystającego). Pożytkami z posiadania wymienionych zasobów są wtedy: przychody np. z dzierżawy lub wzrost wartości rynkowej tych zasobów, np. podniesienie ceny gruntów zakupionych jako swego rodzaju lokata. Drugi, zasadniczy element inwestycji długoterminowych stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Zalicza się do nich: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki (udziały w obcych jednostkach, obce akcje – także w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych), udzielone pożyczki, lokaty terminowe w bankach oraz opcje na zakup akcji obcych, warranty. Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. W przypadku trwałej utraty ich wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego należy pomniejszyć o odpis wyrażający utraconą wartość. Na moment bilansowy inwestycje wycenione mają być według ceny nabycia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Wzrost wartości inwestycji z tytułu przeszacowania zwiększa kapitał z aktualizacji wyceny (nie koryguje zatem wyniku finansowego).
Warto zwrócić uwagę, iż wśród wielu istotnych zmian w zakresie definicji aktywów, ich kwalifikacji do poszczególnych grup oraz wyceny pojawia się zmiana dotycząca wyceny należności długoterminowych. Dla tych należności za wartość godziwą należy przyjąć wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszoną o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji. Taki wymóg z pewnością będzie sprawiał wiele kłopotów, wystąpi bowiem konieczność zastosowania wartości pieniądza w czasie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »