| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz definicje podstawowych rodzajów cen zawierają przepisy art. 28 – 31 ustawy o rachunkowości. Przepisy te są jednak tylko ogólnym wyznacznikiem dla jednostek dokonujących wyceny składników majątkowych. Okazuje się, że budzą one wątpliwości w nie mniejszym zakresie, jak pozostałe regulacje prawa bilansowego. Właściwa, prawidłowa wycena ma ogromne, fundamentalne znaczenie dla jednostki. Jej rezultaty mają bowiem wpływ nie tylko na sumę bilansową i ostateczny wizerunek kondycji danej firmy. Zastosowanie niewłaściwych zasad i norm prawa bilansowego może mieć dla jednostki negatywne skutki na gruncie przepisów podatkowych.
Niezwykle istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie poniesionych kosztów przy realizacji budowy drogich obiektów. Niewłaściwe decyzje mogą być bowiem kwestionowane przez biegłego rewidenta w toku badania i mogą skutkować poważnymi zmianami finansowymi dla firmy. Ogrom wątpliwości w praktyce budzi kwestia zaliczenia pewnego rodzaju wydatków do kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie. Przyjrzyjmy się, jakie problemy mogą się tu pojawić. W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2, środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Z kolei cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
W związku z tym należy podkreślić, że w myśl art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie zalicza się do kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie kosztów ogólnego zarządu. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »