| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarzy, zarówno w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Prezentujemy wyjaśnienia ZUS w tym zakresie kierowane do płatników.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Zaświadczenie lekarskie na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego wystawiane jest w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz będzie miał możliwość skorzystania z formularzy mających postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego. Każdy wydrukowany przez lekarza ze swojego profilu formularz będzie miał identyfikator (serię i numer) i będzie zarejestrowany w systemie.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać lekarzowi dane i informacje w zakresie niezbędnym do wystawienia ww. zaświadczenia lekarskiego.

W dniu badania lekarz przekazuje ubezpieczonemu ww. zaświadczenie lekarskie, które jest wypełnione przez lekarza, opatrzone jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany przekazać płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego lekarz jest zobowiązany do wprowadzenia tego zaświadczenia lekarskiego do systemu teleinformatycznego i przekazania zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenia lekarskiego e-ZLA) na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego oraz numer statystyczny choroby ubezpieczonego. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w tym terminie nie będzie możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu), lekarz będzie zobowiązany do przekazania zaświadczenia lekarskiego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Jeżeli w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, błąd został stwierdzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, lekarz informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego. Lekarz przesyła informację o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich

W przypadku, gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, wówczas wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ww. zaświadczenie będzie udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek, a gdy płatnik składek nie ma profilu informacyjnego - wydruk zaświadczenia wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS otrzyma ubezpieczony i będzie zobowiązany dostarczyć go płatnikowi składek. Tak jak dotychczas będzie w takim przypadku wydawana przez ZUS decyzja o braku prawa do zasiłku chorobowego.

Dokumentowanie prawa do zasiłków

Dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby

 1. zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA),
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego - zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli nie ma jeszcze udostępnionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w ZUS i na profilu płatnika składek, tj. zanim lekarz wprowadzi to zaświadczenie do systemu,
 3. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS lub
  na wniosek ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS.

W przypadku gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS dokumentami stanowiącymi podstawę uzyskania zasiłku chorobowego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej są m. in.:

 1. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami (ZUS Z-3) i ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyjątkiem osób wykonujących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych (ZUS Z-3a),
 2. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących osobami wykonującymi pozarolniczą działalność, osobami z nimi współpracującymi oraz duchownymi,
 3. wniosek o zasiłek chorobowy złożony na druku ZAS-53 - przekazany do ZUS przez ubezpieczonego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS) lub wniosek o zasiłek chorobowy w innej formie.

Dokumentem stanowiącym podstawę uzyskania zasiłku opiekuńczego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej  - jest m. in. wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15, złożony  w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS).

Zasiłek chorobowy wypłaca płatnik składek

Ubezpieczony, któremu zasiłki wypłaca płatnik składek (zarówno posiadający jak i nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS) nie ma obowiązku dostarczania do płatnika składek wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie).

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego  jest:

 1. zaświadczenie lekarskie e-ZLA udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek (ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, nawet jeśli otrzymał od lekarza), albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, dostarczone płatnikowi składek przez ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony ma informacje, że zaświadczenie lekarskie zostało już wprowadzone do systemu (zostało zelektronizowane) i udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek.

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Ubezpieczony wnioskujący o zasiłek chorobowy jest zobowiązany złożyć płatnikowi składek:  

 1. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Zasiłek chorobowy w czasie ubezpieczenia wypłaca ZUS (z wyłączeniem osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych - patrz poniżej)

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - płatnik składek po udostępnieniu na profilu informacyjnym płatnika zaświadczenia lekarskiego e-ZLA ubezpieczonego wystawia i przekazuje do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy,

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego takiego zaświadczenia lekarskiego , płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnionego do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnionego do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie), nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika.

Ubezpieczony nie ma obowiązku składać płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie), jako wniosek traktowane jest wystawione przez płatnika składek ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Ubezpieczony nie ma także obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA otrzymanego na swój wniosek od lekarza. Jeżeli dokument taki zostanie przez ubezpieczonego przekazany płatnikowi składek, płatnik składek nie przekazuje tego dokumentu do ZUS.

Ubezpieczony składa płatnikowi składek lub ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, chyba że ma informację, że zaświadczenie lekarskie zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika (zostało zelektronizowane).

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - po otrzymaniu od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do. pkt 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie); jako wniosek traktowane jest ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a wystawione przez płatnika składek.

Płatnik składek nie ma obowiązku przekazania do ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e- ZLA.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wiktor Sarota

InFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »