reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zasady sporządzania sprawozdania Rb-WS

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-WS

Sprawozdania Rb-WS sporządzają jednostki sektora finansów publicznych, zarówno podsektora rządowego, jak i samorządowego. Sprawozdanie to mają obowiązek sporządzić:

1) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami,

2) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki łączne, skonsolidowane, obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami,

3) dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną,

4) państwowe szkoły wyższe,

5) jednostki badawczo-rozwojowe,

6) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

7) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 1 i 2, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Do sporządzenia i przekazania sprawozdań zobowiązani są kierownicy jednostek, przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, w gminach - wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

Sprawozdania jednostkowe powinny być sporządzane na podstawie prowadzonej ewidencji wydatków strukturalnych. Natomiast sprawozdania zbiorcze sporządzane są na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki.

Zapamiętaj!

Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządza się w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku.

Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane sporządzają jednostkowe sprawozdania Rb-WS, które przekazują w terminie do 31 marca 2009 r. właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie zbiorcze.

Jednostki obowiązane do sporządzenia sprawozdania zbiorczego przekazują sprawozdanie do Ministerstwa Finansów - Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa w formie dokumentu i w formie elektronicznej w terminie do 30 kwietnia 2009 r.

Jednostki budżetowe nadzorowane przez dysponenta wyższego stopnia muszą dostosować harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania do terminu podanego przez jednostkę nadzorującą. Terminy te są znacznie krótsze od terminu ustawowego.

Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdania negatywne (za 2008 r. sprawozdania negatywne nie powinny wystąpić).

Wydatki państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną (np. PFRON) wykazują zarządy państwowych funduszy celowych, bez przepływów wewnątrzsektorowych, tj. do innych jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki ze środków Funduszu Pracy wykazuje w sprawozdaniu dysponent środków, bez uwzględnienia przepływów wewnątrzsektorowych. Środki Funduszu Pracy przekazane przez dysponenta na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa i powiatu na finansowanie zadań realizowanych przez ich jednostki organizacyjne (WUP, PUP) wykazują jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań wymienionych jednostek, wydatkujących te środki.

Dziesięć zasad sporządzania sprawozdania Rb-WS

1. Sprawozdanie sporządzają jednostki sektora finansów publicznych.

2. Sprawozdanie sporządzane jest z wydatków poniesionych z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki na realizację celu, zadania, działania.

3. Do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka powinna przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem.

4. Nie uwzględnia się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą być odzyskane, np. podatek od towarów i usług.

5. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE jednostka wykazuje tylko wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy, jeśli po zakończeniu projektu nie zostanie zwrócone jednostce współfinansowanie ze środków UE.

6. W celu wyeliminowania wielokrotnego liczenia tych samych wydatków przez różne jednostki należy sporządzić sprawozdanie skonsolidowane oraz kierować się zasadą, że jednostka, która ostatecznie poniosła wydatek na cele strukturalne, wykazuje je w swoim sprawozdaniu Rb-WS. Należy pamiętać również o składaniu sprawozdań negatywnych.

7. W przypadku przekazania środków finansowych przez jednostkę sektora finansów publicznych na zadanie realizowane przez jednostkę niezaliczoną do sektora, przepływ środków jest wydatkiem jednostki przekazującej środki, który należy wykazać w sprawozdaniu.

8. Sprawozdanie należy sporządzić na podstawie prowadzonej dodatkowej ewidencji wydatków strukturalnych.

9. Sprawozdanie Rb-WS powinno być sporządzone na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

10. Sprawozdanie Rb-WS sporządza się w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Poradnik Rachunkowości Budżetowej
VAT 2020. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Kmieciak

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama