Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odsetki w transakcjach handlowych

Joanna Jesionowska
inforCMS
Kiedy wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie płatności? Za jaki okres można żądać odsetek? Czy wierzyciel zawsze odnosi naliczone odsetki do kosztów finansowych? Kiedy odsetki stają się przychodem do opodatkowania?

Joanna Jesionowska


W rozrachunkach z kontrahentami z tytułu zrealizowanych umów o dostawy towarów i świadczenie usług występują sytuacje, gdy zapłatę poprzedza dostawa towarów lub świadczenie usług, a następnie jej zafakturowanie. W związku z tym mamy do czynienia z należnościami u wierzyciela i zobowiązaniami u dłużnika.

Zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Na mocy art. 482 § 1 wspomnianej ustawy od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to zgodnie z art. 455 k.c. świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Oprócz powyższych przepisów k.c. szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych określa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która reguluje sposób ustalania przysługujących wierzycielowi odsetek za zwłokę z tytułu przedłużenia terminu płatności, w zależności od tego, czy termin zapłaty został ustalony w umowie czy też nie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należne odsetki w transakcjach handlowych

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

W zasadzie ustawa ta normuje sytuacje, gdy zapłata następuje po 30 dniach od dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Można powiedzieć, że ustawa ta reguluje możliwość żądania „zapłaty” za przedłużenie terminu płatności, którą są odsetki.

Odsetki za okres od 31 dnia od wykonania świadczenia do dnia płatności są w zasadzie ceną za wydłużony termin płatności, czyli za korzystanie z cudzych pieniędzy.

Ustawa reguluje dwie sytuacje, tj. kiedy w umowie określono termin płatności oraz kiedy go nie określono. Jednak tak wprowadzony podział w zasadzie różnicuje pozycje wierzyciela.

Zgodnie z art. 5 tej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin płatności dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Natomiast według art. 6, jeżeli termin płatności nie został określony w umowie wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia zapłaty po spełnieniu świadczenia niepieniężnego - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze.

Jak wynika z powyższego, w pierwszym przypadku użyto zwrotu „wierzyciel może żądać”, zaś w drugim „wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe”. Takie określenia oznaczałyby uprzywilejowanie jednego rodzaju wierzyciela względem drugiego. Jednak powyższe unormowania należy interpretować podobnie. Nie można doprowadzać do takiego stanu, żeby istniała możliwość kwestionowania prawa wierzyciela do odsetek za korzystanie z cudzych pieniędzy tylko z tego powodu, że wierzyciel nie wystąpił z odrębnym żądaniem ich zapłaty za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego. Zwrot „wierzyciel może żądać odsetek za okres począwszy od 31 dnia...do dnia zapłaty” został w zasadzie użyty po to, by chronić dłużnika przed żądaniem odsetek za okres po dniu zapłaty. Nie chroni on jednak dłużnika przed żądaniem wierzyciela o zapłacenie odsetek po dniu zapłaty świadczenia głównego, ale za okres od 31 dnia do dnia zapłaty. Wierzyciel może wystąpić do dłużnika o takie odsetki do czasu, kiedy nie przedawnią się roszczenia.

Odsetki należne za opóźnienie świadczenia pieniężnego

Oprócz wyżej omówionych odsetek należy pamiętać również o odsetkach za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Zastosowanie ma tutaj art. 7 cytowanej ustawy, zgodnie z którym, jeżeli dłużnik w terminie określonym w umowie albo wezwaniu nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Powyższe oznacza, że każde przekroczenie przez dłużnika dat wymagalności zapłaty, czy to wynikających z umowy czy z wezwania do zapłaty, będzie powodowało wystąpienie odsetek za zaległości. Odsetki należą się wierzycielowi bez wezwania.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie można ograniczyć praw wierzyciela określonych w ustawie. Oznacza to, że nieważne będą w umowach zapisy, że np. wierzyciel zrzeka się odsetek bądź zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze sądowej, czy też że zwalnia dłużnika z obowiązku zapłaty odsetek. Podobnie nieważne będą zapisy w umowie, na podstawie których zarówno odsetki zwykłe, jak i za zwłokę miałyby być ustalane w wysokości niższej niż ustawowa.

Ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa odsetek będzie przebiegała na zasadach wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości.

Wierzyciel obciąża kontrahenta odsetkami przez wystawienie noty księgowej (obciążeniowej), zawierającej dane wymagane dla dowodów księgowych zewnętrznych własnych przekazywanych w oryginale kontrahentom.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, odsetki u wierzyciela księguje się w dobro przychodów finansowych. Dotyczy to również odsetek naliczonych na dzień bilansowy po wycenie należności. Tak więc w księgach rachunkowych wierzyciela pojawią się następujące zapisy:

1) odsetki naliczone (także naliczone na dzień bilansowy przy wycenie należności): Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma konto „Przychody finansowe”,

2) zapłata odsetek: Wn konto „Rachunek bankowy”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.

Natomiast u dłużnika odsetki księguje się w ciężar kosztów finansowych. Dotyczy to również odsetek należnych wierzycielowi zgodnie z zawartą z nim umową w wielkości ustalonej przy wycenie zobowiązań na dzień bilansowy.

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług zarachowuje się w ciężar kosztów finansowych, księgując:

1) odsetki należne (także należne wierzycielowi zgodnie z zawartą z nim umową, w wielkości ustalonej przy wycenie zobowiązań na dzień bilansowy): Wn konto „Koszty finansowe”/Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”,

2) zapłata odsetek (także należne wierzycielowi zgodnie z zawartą z nim umową w wielkości ustalonej przy wycenie zobowiązań na dzień bilansowy: Wn konto „Rozrachunki z dostawcami”/Ma konto „Rachunek bankowy”.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie dotyczą zobowiązań związanych z budową środków trwałych, to zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości zalicza się je do kosztów obsługi zobowiązań z tego tytułu. W związku z czym będą one zwiększać wartość środków trwałych w budowie. Dlatego też w ewidencji księgowej należy je ujmować następująco: Wn konto „Środki trwałe w budowie”/Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” lub „Pozostałe rozrachunki”.

Odsetki w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Naliczone na dzień bilansowy odsetki od należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się odpowiednio:

- odsetki od należności - w aktywach bilansu, łącznie z należnością, której dotyczą - jako należności krótkoterminowe w pozycji B.II.1 lit. a lub B.II.2 lit. a, z podziałem na należności o terminie spłaty: do 12 i powyżej 12 miesięcy,

- odsetki od zobowiązań - w pasywach bilansu, łącznie z zobowiązaniem, którego dotyczą - jako zobowiązania krótkoterminowe w pozycji B.III.1 lit. a lub B.III.2 lit. d, z podziałem na zobowiązania o okresie wymagalności: do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.

Natomiast w rachunku zysków i strat sumę odsetek wykazuje się odpowiednio w pozycji:

- przychodów finansowych: J.II (wersja kalkulacyjna) lub G.II (wersja porównawcza),

- kosztów finansowych: K.I (wersja kalkulacyjna) lub H.I (wersja porównawcza).

Należy pamiętać, że odsetki zarachowane na zwiększenie lub zmniejszenie konta „Środki trwałe w budowie” wykazuje się w aktywach bilansu w pozycji A.II.2 „Środki trwałe w budowie” wraz z wartością poniesionych nakładów.

Skutki podatkowe, jakie wywołują odsetki

Odsetki mają znaczenie nie tylko dla celów rachunkowych, ale również dla podatkowych. W świetle ustaw o podatku dochodowym, tylko kwoty faktycznie otrzymanych odsetek od należności zalicza się do przychodów i wyłącznie zapłacone odsetki od zobowiązań zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Wynika to z:

- art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. oraz odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f., zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności,

- art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p. oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f., zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek od zobowiązań.

Podstawa prawna:

• ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),

• ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 z późn.zm.),

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.),

• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Reklama
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!