Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze europejskie 2021-2027. Od jesieni 2022 r. 76 mld euro i nowa perspektywa dla Polski

LPW Grupa
Jedna z wiodących grup doradzczo-inżynierskich w Polsce
Fundusze europejskie 2021-2027. Od jesieni 2022 r. 76 mld euro i nowa perspektywa dla Polski
Fundusze europejskie 2021-2027. Od jesieni 2022 r. 76 mld euro i nowa perspektywa dla Polski
Źródło zewnętrzne
Fundusze europejskie 2021-2027. Nowe środki unijne coraz bliżej. Polska będzie beneficjentem już czwartej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. skorzystaliśmy z budżetu UE na lata 2000-2006, następnie z perspektywy 2007-2013, a obecnie kończą się projekty z perspektywy 2014-2020.

Fundusze europejskie dla Polski na politykę spójności

W okresie 2021-2027 na politykę spójności Polska będzie mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro, które pochodzić z będą z takich funduszy unijnych jak:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej UE poprzez łagodzenie dysproporcji w rozwoju europejskich regionów.

Fundusz Spójności (FS)
Cel: zredukowanie obecnych dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację strategicznych projektów w obszarach związanych z ochroną środowiska i transportem.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Cel: stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Fundusz łączy w sobie 4 instrumenty finansowe, które dotychczas funkcjonowały oddzielnie.

Fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa (EFMR)

Cel: wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu gospodarki lokalnej oraz podnoszenie ich jakości życia

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Cel: łagodzenie skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją energetyczną.

Otrzymane fundusze, podobnie jak w poprzednich perspektywach finansowych, zostaną podzielone na Programy Krajowe oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundusze europejskie 2021-2027. Programy krajowe

W powszechnym użyciu funkcjonują różne, ciekawe skróty, niemniej jednak nie każdy potrafi je rozwinąć. W przypadku krajowych programów w nowej perspektywie finansowej mamy:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
– następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet to 111 mld zł.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
– program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.
Planowany budżet to 36 mld zł.

 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

– następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu poprawy sytuacji osób na rynku pracy oraz jakości edukacji i rozwoju kompetencji. Planowany budżet to 19 mld zł.
 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
- jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na:
a) zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
b) udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
c) zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
d) rozwoju gospodarki wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
e) rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
f) wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to 9 mld zł.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
– nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach:

1) wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
2) energia i ochrona klimatu,
3) spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej, oraz
4) aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe.

Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. W puli FEPW jest 12 mld zł.

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE)
– program ma 3 główne priorytety:

1) skuteczne instytucje,
2)
skuteczni beneficjenci,
3)
skuteczna komunikacja.

Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na:
- szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich,
- rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych,
- działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o funduszach w Polsce.
Budżet programu wyniesie 2,5 mld zł.

Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)
– wsparcie dla osób doświadczonych ubóstwem 2,5 mld zł.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa
– wsparcie rybactwa i rybołówstwa oraz rozwój lokalnych społeczności rybackich 2,5 mld zł.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
– wsparcie współpracy transgranicznej i transnarodowej oraz międzyregionalnej UE 2 mld zł.

Fundusze Europejskie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
– to nowy instrument finansowy w ramach polityki spójności służący zapewnieniu wsparcia obszarom borykającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. FST w Polsce stanowi pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Jego główne cele to łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, fundusz wspiera inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna. Fundusz ten ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Budżet programu wyniesie 17,2 mld zł.

Programy regionalne dla 16 województw a wśród nich Śląskie liderem!

Łącznie województwa dostaną 153 mld zł – co stanowi 44% wszystkich europejskich pieniędzy w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, które otrzyma Polska. Na wskazane 153 mld zł składają się również środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (3,8 mld euro) i polityki spójności (560 mln). Jednak na ten moment nie jest znany dokładny podział kwot na pomoc w transformacji poszczególnych regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Niemniej jednak zdecydowanie najwięcej środków ma zostać ulokowanych w woj. Śląskim - region ten będzie miał "do podziału" około 2,1 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne są dzielone według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca, i prezentują się one następująco:

śląskie – 2,79 mld euro

małopolskie – 2,32 mld euro

łódzkie – 2,29 mld euro

lubelskie – 2,27 mld euro

podkarpackie – 2,18 mld euro

mazowieckie – 2,00 mld euro

kujawsko-pomorskie – 1,75 mld euro

warmińsko-mazurskie – 1,73 mld euro

dolnośląskie – 1,67 mld euro

pomorskie – 1,67 mld euro

wielkopolskie – 1,67 mld euro

zachodniopomorskie – 1,61 mld euro

świętokrzyskie – 1,40 mld euro

podlaskie - 1,3 mld euro

opolskie – 920 mln euro

lubuskie – 861 mln euro

Fundusze europejskie 2021-2027 - Mapka - programy regionalne, Źródło: LPW Grupa

Każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje projekty na jego terenie. Będzie to przede wszystkim:

- rozwój przedsiębiorczości,

- lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury,

- poprawa infrastruktury społecznej,

- troska o środowisko,

- technologie cyfrowe, energetyka i transport

KPO. Dodatkowy potężny zastrzyk unijnej gotówki!

Obok regularnej perspektywy finansowej wdrożony zostanie Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RFF), w Polsce szerzej znany pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego celem jest łagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19 oraz zapewnienie by europejskie gospodarki i społeczeństwa były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na transformację ekologiczną i cyfrową. W ramach KPO Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z dokumentem programowym KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

1. Zielona transformacja
2. Transformacja cyfrowa
3. Inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
4. Spójność społeczna i terytorialna,
5. opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
6. Polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

Adresatem proponowanych działań w ramach KPO są:
- obywatele,
- przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa,
- samorządy terytorialne,
- instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja, rynek pracy), decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski;
- podmioty spoza systemu administracji publicznej

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu przeznaczona zostanie na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (21,3 %).

KPO 2022/2023 - pierwsze konkursy. Kiedy start?

W sierpniu 2022 r. na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został opublikowany ramowy harmonogram naborów przewidzianych w ramach KPO dla Polski. Uruchomienie pierwszych konkursów zostało zaplanowane w II półroczu 2022 r. Kolejne konkursy odbędą się w I półroczu 2023 r. Ministerstwo wskazało również nabory, które będą realizowane w sposób ciągły.

Wśród konkursów zaplanowanych na II półrocze 2022 r., skierowanych do przedsiębiorców, znajdziemy działania realizowane w następujących obszarach:

- Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach - duże przedsiębiorstwa - konkurs dla zamkniętego kręgu przedsiębiorstw,

- Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (nabór planowany również w I kwartale 2023 r.),

- Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego,

- Budowa morskich farm wiatrowych (zamknięty krąg przedsiębiorstw),

- Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W I półroczu 2023 r. zaplanowane zostały m.in. nabory dotyczące następujących obszarów:

- Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności - nabór skierowany do MŚP,

- Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach - duże przedsiębiorstwa - konkurs otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw,

- Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym,

- Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznychinwestycje związane z produkcją w Polsce API - przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego, chemicznego, wyrobów medycznych oraz jednostki naukowe i badawcze, podmioty spoza administracji (w tym organizacje pozarządowe).

Działania, dla których nabory będą realizowane w sposób ciągły to m.in.:

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru - przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje badawcze, inne podmioty zainteresowane wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym podmioty, które w wyniku rozstrzygnięcia naboru w mechanizmie IPCEI w obszarze Technologie i systemy wodorowe uzyskały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej.

W przypadku regularnej perspektywy finansowej 2021-2027 najprawdopodobniej pierwsze nabory zaczną się również w IV kwartale 2022 roku.

Dlatego warto pomyśleć już dziś o ubieganiu się o dotację.

Środki te bez wątpienia pomogą w rozwoju firmy. Jak skutecznie je pozyskać? Podstawą jest dobrze przemyślany i napisany wniosek. Aby zwiększyć skuteczność otrzymania dotacji polecamy skorzystać z pomocy ekspertów w tym zakresie. Profesjonalne wsparcie w postaci szczegółowych informacji o możliwościach aplikowania, analiza projektu pod kątem finansowania czy przygotowanie niezbędnych dokumentów takich jak: studium wykonalności, biznes plan są kluczowe. Do tego ważna jest również opieka merytoryczna podczas realizowanego projektu oraz jego ostateczne rozliczenie.

Alicja Szymczyk, Starszy specjalista ds. finansowania zewnętrznego, LPW Grupa

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.