REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze europejskie 2021-2027. Od jesieni 2022 r. 76 mld euro i nowa perspektywa dla Polski

LPW Grupa
Jedna z wiodących grup doradczo-inżynierskich w Polsce
Fundusze europejskie 2021-2027. Od jesieni 2022 r. 76 mld euro i nowa perspektywa dla Polski
Fundusze europejskie 2021-2027. Od jesieni 2022 r. 76 mld euro i nowa perspektywa dla Polski
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Fundusze europejskie 2021-2027. Nowe środki unijne coraz bliżej. Polska będzie beneficjentem już czwartej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. skorzystaliśmy z budżetu UE na lata 2000-2006, następnie z perspektywy 2007-2013, a obecnie kończą się projekty z perspektywy 2014-2020.

Fundusze europejskie dla Polski na politykę spójności

W okresie 2021-2027 na politykę spójności Polska będzie mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro, które pochodzić z będą z takich funduszy unijnych jak:

REKLAMA

Autopromocja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej UE poprzez łagodzenie dysproporcji w rozwoju europejskich regionów.

Fundusz Spójności (FS)
Cel: zredukowanie obecnych dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację strategicznych projektów w obszarach związanych z ochroną środowiska i transportem.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Cel: stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Fundusz łączy w sobie 4 instrumenty finansowe, które dotychczas funkcjonowały oddzielnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa (EFMR)

Cel: wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu gospodarki lokalnej oraz podnoszenie ich jakości życia

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Cel: łagodzenie skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją energetyczną.

Otrzymane fundusze, podobnie jak w poprzednich perspektywach finansowych, zostaną podzielone na Programy Krajowe oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundusze europejskie 2021-2027. Programy krajowe

W powszechnym użyciu funkcjonują różne, ciekawe skróty, niemniej jednak nie każdy potrafi je rozwinąć. W przypadku krajowych programów w nowej perspektywie finansowej mamy:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
– następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet to 111 mld zł.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
– program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.
Planowany budżet to 36 mld zł.

 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

REKLAMA

– następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu poprawy sytuacji osób na rynku pracy oraz jakości edukacji i rozwoju kompetencji. Planowany budżet to 19 mld zł.
 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
- jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na:
a) zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
b) udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
c) zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
d) rozwoju gospodarki wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
e) rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
f) wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to 9 mld zł.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
– nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach:

1) wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
2) energia i ochrona klimatu,
3) spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej, oraz
4) aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe.

Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. W puli FEPW jest 12 mld zł.

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE)
– program ma 3 główne priorytety:

1) skuteczne instytucje,
2)
skuteczni beneficjenci,
3)
skuteczna komunikacja.

Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na:
- szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich,
- rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych,
- działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o funduszach w Polsce.
Budżet programu wyniesie 2,5 mld zł.

Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)
– wsparcie dla osób doświadczonych ubóstwem 2,5 mld zł.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa
– wsparcie rybactwa i rybołówstwa oraz rozwój lokalnych społeczności rybackich 2,5 mld zł.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
– wsparcie współpracy transgranicznej i transnarodowej oraz międzyregionalnej UE 2 mld zł.

Fundusze Europejskie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
– to nowy instrument finansowy w ramach polityki spójności służący zapewnieniu wsparcia obszarom borykającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. FST w Polsce stanowi pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Jego główne cele to łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, fundusz wspiera inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna. Fundusz ten ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Budżet programu wyniesie 17,2 mld zł.

Programy regionalne dla 16 województw a wśród nich Śląskie liderem!

Łącznie województwa dostaną 153 mld zł – co stanowi 44% wszystkich europejskich pieniędzy w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, które otrzyma Polska. Na wskazane 153 mld zł składają się również środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (3,8 mld euro) i polityki spójności (560 mln). Jednak na ten moment nie jest znany dokładny podział kwot na pomoc w transformacji poszczególnych regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Niemniej jednak zdecydowanie najwięcej środków ma zostać ulokowanych w woj. Śląskim - region ten będzie miał "do podziału" około 2,1 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne są dzielone według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca, i prezentują się one następująco:

śląskie – 2,79 mld euro

małopolskie – 2,32 mld euro

łódzkie – 2,29 mld euro

lubelskie – 2,27 mld euro

podkarpackie – 2,18 mld euro

mazowieckie – 2,00 mld euro

kujawsko-pomorskie – 1,75 mld euro

warmińsko-mazurskie – 1,73 mld euro

dolnośląskie – 1,67 mld euro

pomorskie – 1,67 mld euro

wielkopolskie – 1,67 mld euro

zachodniopomorskie – 1,61 mld euro

świętokrzyskie – 1,40 mld euro

podlaskie - 1,3 mld euro

opolskie – 920 mln euro

lubuskie – 861 mln euro

Fundusze europejskie 2021-2027 - Mapka 1 - programy regionalne, Źródło: LPW Grupa

Fundusze europejskie 2021-2027 - Mapka - programy regionalne, Źródło: LPW Grupa

Źródło zewnętrzne

Każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje projekty na jego terenie. Będzie to przede wszystkim:

- rozwój przedsiębiorczości,

- lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury,

- poprawa infrastruktury społecznej,

- troska o środowisko,

- technologie cyfrowe, energetyka i transport

KPO. Dodatkowy potężny zastrzyk unijnej gotówki!

Obok regularnej perspektywy finansowej wdrożony zostanie Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RFF), w Polsce szerzej znany pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego celem jest łagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19 oraz zapewnienie by europejskie gospodarki i społeczeństwa były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na transformację ekologiczną i cyfrową. W ramach KPO Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z dokumentem programowym KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

1. Zielona transformacja
2. Transformacja cyfrowa
3. Inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
4. Spójność społeczna i terytorialna,
5. opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
6. Polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

Adresatem proponowanych działań w ramach KPO są:
- obywatele,
- przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa,
- samorządy terytorialne,
- instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja, rynek pracy), decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski;
- podmioty spoza systemu administracji publicznej

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu przeznaczona zostanie na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (21,3 %).

KPO 2022/2023 - pierwsze konkursy. Kiedy start?

W sierpniu 2022 r. na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został opublikowany ramowy harmonogram naborów przewidzianych w ramach KPO dla Polski. Uruchomienie pierwszych konkursów zostało zaplanowane w II półroczu 2022 r. Kolejne konkursy odbędą się w I półroczu 2023 r. Ministerstwo wskazało również nabory, które będą realizowane w sposób ciągły.

Wśród konkursów zaplanowanych na II półrocze 2022 r., skierowanych do przedsiębiorców, znajdziemy działania realizowane w następujących obszarach:

- Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach - duże przedsiębiorstwa - konkurs dla zamkniętego kręgu przedsiębiorstw,

- Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (nabór planowany również w I kwartale 2023 r.),

- Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego,

- Budowa morskich farm wiatrowych (zamknięty krąg przedsiębiorstw),

- Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W I półroczu 2023 r. zaplanowane zostały m.in. nabory dotyczące następujących obszarów:

- Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności - nabór skierowany do MŚP,

- Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach - duże przedsiębiorstwa - konkurs otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw,

- Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym,

- Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznychinwestycje związane z produkcją w Polsce API - przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego, chemicznego, wyrobów medycznych oraz jednostki naukowe i badawcze, podmioty spoza administracji (w tym organizacje pozarządowe).

Działania, dla których nabory będą realizowane w sposób ciągły to m.in.:

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru - przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje badawcze, inne podmioty zainteresowane wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym podmioty, które w wyniku rozstrzygnięcia naboru w mechanizmie IPCEI w obszarze Technologie i systemy wodorowe uzyskały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej.

W przypadku regularnej perspektywy finansowej 2021-2027 najprawdopodobniej pierwsze nabory zaczną się również w IV kwartale 2022 roku.

Dlatego warto pomyśleć już dziś o ubieganiu się o dotację.

Środki te bez wątpienia pomogą w rozwoju firmy. Jak skutecznie je pozyskać? Podstawą jest dobrze przemyślany i napisany wniosek. Aby zwiększyć skuteczność otrzymania dotacji polecamy skorzystać z pomocy ekspertów w tym zakresie. Profesjonalne wsparcie w postaci szczegółowych informacji o możliwościach aplikowania, analiza projektu pod kątem finansowania czy przygotowanie niezbędnych dokumentów takich jak: studium wykonalności, biznes plan są kluczowe. Do tego ważna jest również opieka merytoryczna podczas realizowanego projektu oraz jego ostateczne rozliczenie.

Alicja Szymczyk, Starszy specjalista ds. finansowania zewnętrznego, LPW Grupa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

REKLAMA

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

REKLAMA