Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłki, dodatki i świadczenia rodzinne - które są zwolnione z podatku (PIT)

Opracował Paweł Huczko
Zasiłki, dodatki i świadczenia rodzinne - które są zwolnione z podatku (PIT) ; Zasiłek pielęgnacyjny - czy jest opodatkowany? Becikowe - jaki PIT? Zasiłki a PIT
Zasiłki, dodatki i świadczenia rodzinne - które są zwolnione z podatku (PIT) ; Zasiłek pielęgnacyjny - czy jest opodatkowany? Becikowe - jaki PIT? Zasiłki a PIT
Fotolia
Wiele z zasiłków, dodatków, zapomóg i innych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnione z PIT są np. zasiłek rodzinny i dodatki do niego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, becikowe, czy popularne 500 plus. Które zasiłki i świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT?

Które zasiłki i świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8-9 ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego są:

- świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

- zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

- zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów ("zasiłek porodowy" funkcjonował w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa do 15 stycznia 2002 r.;  zasiłek ten został zastąpiony macierzyńskim zasiłkiem okresowym oraz macierzyńskim zasiłkiem jednorazowym. Te zasiłki od 1 maja 2004 r. zostały zastąpione dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, określonym w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który obowiązuje obecnie).

- świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+);

- zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);

- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.

Zwolnienie z PIT oznacza w szczególności, że uzyskanych z ww. tytułów przychodów nie trzeba wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych PIT i nie oblicza się od nich ani nie płaci podatku dochodowego.

Poniżej zostały wskazane rodzaje i podstawy prawne świadczeń, które są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 8-9 ustawy o PIT.

Świadczenia rodzinne zwolnione z PIT (zasiłek rodzinny, becikowe, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi i inne)

Zgodnie z art. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 111), świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

w myśl art. 8 ww. ustawy do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka - tzw. becikowe (art. 9),
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10),
- samotnego wychowywania dziecka (art. 11a),
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a),
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13),
- rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14),
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15).

2) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny (art. 16),
- specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 16a) oraz
- świadczenie pielęgnacyjne (art. 17);

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; chodzi tu o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. gminne/samorządowe becikowe) wypłacaną rodzicom mieszkającym na terenie danej gminy;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b; chodzi tu o przewidziane w uchwale danej gminy świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w pkt 1–3, 4 i 5.

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) finansowana z budżetu państwa, uzależniona m.in. od dochodu na osobę w rodzinie (art. 15b);

5) świadczenie rodzicielskie (art. 17c).

Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne

W tym przypadku niestety ustawa o PIT nie odsyła do konkretnych przepisów, na podstawie których są przyznawane wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT „dodatki rodzinne i pielęgnacyjne”.Wydaje się, że nie chodzi tu o świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, bo one zostały wcześniej wymienione w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę treść art. 12 ust. 7 ustawy o PIT:
7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.
można domniemywać, że te zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT „dodatki rodzinne i pielęgnacyjne” to rodzaje świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów z ZUS.

Zatem najprawdopodobniej chodzi tu o:

- dodatek pielęgnacyjny przyznawany na podstawie art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia;

a być może także o

- dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, przyznawany na podstawie art. 76 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Trudno się oprzeć komentarzowi, że taka niepewność co do świadczeń zwolnionych z PIT jest niedopuszczalna i wskazana jest interwencja legislacyjna w celu usunięcia tych wątpliwości.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na pytania naszej redakcji w tym zakresie Ministerstwo Finansów w dniu 18 lutego 2021 r. przedstawiło następujące wyjaśnienia:

Przepisy ustawy PIT są skonstruowanie z uwzględnieniem unijnej zasady swobody przepływu osób i kapitału. Stąd też zwolnienia przedmiotowe obejmują również świadczenia przyznane na podstawie, równoważnych do polskich rozwiązań, przepisów wydanych w innych krajach.
Stąd też pojęcie dodatków rodzinnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 oraz w art. 12 ust. 7 ustawy PIT, obejmuje swoim zakresem świadczenia przyznawane na podstawie przepisów obowiązujących w państwie innym niż Polska. Z uwagi na możliwe lub faktyczne zróżnicowanie tych przepisów w poszczególnych krajach, ustawa PIT nie odwołuje się do konkretnych podstaw prawnych. Każdy przypadek tego rodzaju świadczenia analizowany jest indywidualnie w oparciu o posiadane informacje, w tym przedstawione np. we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do pojęcia dodatku pielęgnacyjnego, to podobnie, jak w przypadku dodatku rodzinnego, dotyczy ono świadczeń przyznanych na podstawie przepisów obowiązujących w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska (co oznacza, że również każdy przypadek analizowany jest odrębnie), ale także na podstawie regulacji krajowych takich jak
art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), do którego odwołuj się między innymi:
- art. 12 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790),
- art. 27 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2002 r. poz. 174, z późn. zm.),
- art. 16 ust. 4 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517),
- art. 25 ust. 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586), art. 25 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723),
- art. 19 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205),
- art. 19 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o rentach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
- art. 11 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128).

Zasiłki dla opiekunów zwolnione z PIT

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1297) przysługują zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłki te są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8) ustawy o PIT.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26b) ustawy o PIT zwolnione z podatku są kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej;

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego zwolnione z PIT

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów osoba uprawniona może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane na zasadach określonych w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 808; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1517). Świadczenia otrzymane z funduszu alimentacyjnego są zwolnione z PIT na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

500 plus zwolnione z PIT

Świadczenie wychowawcze, zwane potocznie "500 plus", jest przyznawane osobom uprawnionym otrzymane na podstawie przepisów ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2407). Jest zwolnione z PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników zwolniony z PIT

Wyżej wskazany art. 21 ust. 1 pkt 8a) zwalnia z podatku dochodowego zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek macierzyński opodatkowany PIT
Natomiast warto wskazać, że zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (w tym np. zasiłek macierzyński) są co do zasady opodatkowane PIT jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” bez PIT

Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity: Dz.U. rok 2020 poz. 1329) przyznawane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. To jednorazowe świadczenie, które przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8b) ustawy o PIT.

300+ na wyprawkę szkolną (program "Dobry start")

Rządowy program „Dobry start” wprowadził świadczenie w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zasady funkcjonowania tego programu są aktualnie uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz zmiany z 2021 r. poz. 159 i 1006).

Świadczenie z programu „Dobry start” jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na mocy art. 187a ust. 3 ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Oprócz świadczenia 300+ z podatku dochodowego (PIT) zwolnione są także (na mocy art. 21 ust. 1 pkt 24) ustawy o PIT):

- świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), oraz

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Od 2022 roku pojawi się nowe świadczenie dla wszystkich rodzin z małymi dziećmi (bez kryterium dochodowego). Celem tego świadczenia jest w szczególności częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnymi dziećmi w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego. Do  tego świadczenia będą mieli prawo rodzice (tj. matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka - bez względy na ich dochody. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzice będą mogli wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (co jest zasadą), czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy. Wnioski o RKO trzeba będzie składać do ZUS, który będzie się zajmował przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia.

Sejm uchwalił już 1 października 2021 r. ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Proces legislacyjny tej ustawy jeszcze się nie zakończył.

Ustawa ta wprowadzi m.in. zmianę w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do której zostanie dodane nowe świadczenie w postaci dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla dzieci nie objętych RKO). 

Oba ww. świadczenia będą zwolnione z PIT. Przepis art. 40 ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym doda bowiem do art. 21 ust. 1 ustawy o PIT nowe punkty pkt 8c i 8d w brzmieniu ("Wolne od podatku dochodowego są:"):

„8c)  rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …);

8d) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i …);”. - ten punkt wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 r.

Świadczenia rodzinne z zagranicy

Renta wdowia otrzymywana z Irlandii przez wdowę mieszkającą w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jeżeli renta wypłacana jest na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, to jest ona zwolniona z opodatkowania polskim podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Tym samym na wdowie nie ciąży obowiązek odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma też co do zasady obowiązku wykazywania w zeznaniu rocznym świadczenia, które podlega zwolnieniu przedmiotowemu. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2022 r. Więcej na ten temat w artykule: Renta wdowia z Irlandii a podatek w Polsce.

oprac. Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
  Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
  Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
  Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.
  30 groszy rabatu na 1 litr paliwa na stacjach Orlen z aplikacją VITAY - od 27 czerwca do końca wakacji
  Od poniedziałku 27 czerwca do końca wakacji 2022 r. PKN Orlen wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował 24 czerwca 2022 r. na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Z rabatem można kupić maksymalnie 150 litrów paliwa miesięcznie.
  Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem przywrócone od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji oznacza, że będzie można się rozliczyć z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł się rozliczyć razem z samotnie wychowywanym dzieckiem za 2022 rok? Jakie są warunki takiego rozliczenia? Jaki jest limit dochodów dziecka w 2022 roku? Wzór oświadczenia samotnego rodzica dla pracodawcy o wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem.
  Zwrot VAT w 15 dni dla podatników bezgotówkowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Którzy podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 15 dni? Jakie są warunki tego zwrotu? Jaki podatnik jest "podatnikiem bezgotówkowym"? Co trzeba zrobić aby otrzymać tak szybki zwrot VAT? Jakie warunki trzeba spełnić i co sprawdza urząd skarbowy? Wyjaśniają eksperci Ministerstwa Finansów.
  Upały w pracy a przepisy BHP i zalecenia PIP. Wysoka temperatura w miejscu pracy, napoje, organizacja pracy, pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu
  Już kilka dni temu Główny Inspektor Pracy apelował do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne, gorące dni zgodnie z zasadami BHP. Jak zorganizować pracę w wysokich temperaturach? Kiedy trzeba zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje? Czy przepisy BHP określają maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniu? Jakie są inne wymogi BHP odnośnie pracy w wysokiej temperaturze otoczenia?
  Friendshoring - sposób na ograniczenie skutków zaburzeń łańcuchów dostaw
  Przestawienie się na friendshoring może w większym stopniu uchronić przed skutkami zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw - podała 23 czerwca 2022 r. firma doradcza CEBRE. Czym jest friendshoring?
  Zaliczki na PIT w 2022 roku i obowiązki płatników - zmiany od 1 lipca (Polski Ład 2.0)
  Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady poboru zaliczek na podatek i obowiązki płatników. Co się zmienia w zaliczkach na PIT? Jakie zmiany dla płatników zajdą od 2023 roku? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Zmiana formy opodatkowania dochodów lub przychodów przedsiębiorców osiągniętych w 2022 roku - zmiany w PIT od 1 lipca
  Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pozwala m.in. na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne (tj. opodatkowanie skalą podatkową) w trakcie 2022 roku (ryczałtowcom) oraz po zakończeniu 2022 roku (podatnicy na podatku liniowym i ryczałtowcy) - w odniesieniu do dochodów lub przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Jak dokonać tej zmiany formy opodatkowania? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Ulgi podatkowe w PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja wielu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Likwidacji ulega w szczególności ulga dla klasy średniej. Niektórzy podatnicy będą mogli otrzymać dodatkowy zwrot podatku w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Są też zmiany w innych ulgach i zwolnieniach. Co się zmienia w ulgach podatkowych w PIT w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2022 r.? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Skala podatkowa PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. zmienia skalę podatkową PIT. Co się zmienia w porównaniu do skali podatkowej obowiązującej od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.? Co pozostaje bez zmian? Do jakich dochodów trzeba stosować nową skalę podatkową? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Co reguluje ustawa o rachunkowości?
  Ustawa o rachunkowości jest najważniejszą podstawą prawną określającą zasady formalnego odzwierciedlania działalności gospodarczej. Uzupełnieniem ustawy o rachunkowości są Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawa o biegłych rewidentach.
  0% VAT na drewno opałowe - apel do Rządu
  Z apelem (petycją) o wprowadzenie zerowej stawki VAT na drewno opałowe wystąpiła do Rady Ministrów grupa ekspertów, którzy współpracują w ramach kampanii Drewno Pozytywna Energia. Aktualnie drewno opałowe jest objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Petycję tę popierają m.in. Polskie Forum Klimatyczne, Fundacja Zielone Ciepło, Krajowa Izba Kominiarzy, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunów Polskich. Zdaniem osób i podmiotów popierających ten apel zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla wielu Polaków odczuwalną ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli zabezpieczyć wiele gospodarstw domowych na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
  Wynagrodzenia urlopowe dla kierowców zawodowych w 2022 roku prawie 3 razy wyższe niż rok temu
  Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki, których mogą nie być nawet do końca świadomi. Jakie? Chodzi o wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych, które wylicza się na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę, najczęściej za okres ostatnich 3 miesięcy. Jeszcze rok wcześniej pracownicy otrzymywali pensję brutto w wysokości 3200 – 3300 zł i to właśnie z tej średniej wyliczane było wynagrodzenie urlopowe. Od 2 lutego 2022 r. to się zmienia, ponieważ wypłata polskiego kierowcy wzrosła do 10-12 tys. brutto. I właśnie ta kwota posłuży do wyliczenia średniej za urlop wypoczynkowy, co daje prawie trzykrotny wzrost względem wypłat za poprzedni sezon. – Może się okazać, że będzie to kolejna „cegiełka” do tych wyższych kosztów, których firmy transportowe, szczególnie te małe, mogły nie wziąć pod uwagę, planując budżet na 2022 rok. A ten koszt będą musieli dopiero ponieść, bo sezon urlopowy dopiero się rozpoczyna – tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert OCRK, Grupa Inelo.
  Soboń: projekt dot. minimalnego CIT-u jest gotowy; we wrześniu w Sejmie
  Projekt dotyczący minimalnego CIT jest już gotowy; chcemy, by Sejm zajął się nim na początku września - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów na spotkaniu z dziennikarzami poinformował, że ministerstwo przygotowało projekt dotyczący tzw. minimalnego CIT-u.
  PIT-2 w 2022 roku (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników dotyczący PIT-2 (oświadczenia pracownika dot. pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r. Ministerstwo wskazuje też, że od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń PIT-2.
  Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku (3010 x 12=36120 zł) wyższe od kwoty wolnej od podatku. Czy trzeba zapłacić PIT w rozliczeniu rocznym?
  W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Nie zmieni się to także od 1 lipca 2022 r. Kwota wolna od podatku jest jednak w skali roku mniejsza od minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł. Licząc płacę minimalną razy 12 miesięcy wychodzi 36120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy osoby otrzymujące przez cały rok płacę minimalną będą musiały zapłacić podatek dochodowy?
  Jednolita podstawa dla obliczania składki zdrowotnej i podatku PIT?
  Jeszcze w 2022 r. ma zostać przedstawiona propozycja dot. uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych dla firm - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że zaproponuje Rzecznikowi MŚP, by takie rozwiązanie zostało wypracowane pod jego egidą.
  Ministerstwo Finansów: po 1 lipca niektórzy zapłacą wyższe zaliczki na PIT ale w rozliczeniu rocznym nikt nie straci
  Niektórzy podatnicy zapłacą od 1 lipca wyższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jednak w rocznym rozliczeniu ci podatnicy nie stracą lub skorzystają na nowych rozwiązaniach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - informuje wiceminister finansów Artur Soboń.
  PKO BP: niższe ryzyko narastania presji płacowej
  Majowe dane o wynagrodzeniach okazały się niższe od rynkowych oczekiwań po raz pierwszy od stycznia, można to interpretować jako obniżenie ryzyka narastania presji płacowej w gospodarce narodowej - ocenili analitycy PKO BP.
  Zmiany w tarczach finansowych PFR. Umożliwienie prefinansowania projektów KPO ze środków krajowych
  W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” ,„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Zmiany te w szczególności pozwolą na prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
  Polacy chętniej sięgają po kredyty gotówkowe i firmowe. A co z hipotekami? Branża pośrednictwa finansowego w I kw. 2022 r.
  W I kw. 2022 r. z pomocą pośredników finansowych należących do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielono kredytów gotówkowych na sumę blisko 650 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 38% w stosunku do wyników odnotowanych rok wcześniej . Zainteresowanie konsumentów tą formą zewnętrznego finansowania, było szczególnie widoczne dla pożyczanych kwot poniżej 50 tys. zł. Również w przypadku kredytów firmowych sytuacja wygląda lepiej niż w poprzednio analizowanym okresie – dzięki ekspertom ZFPF udzielono ich na sumę wynoszącą blisko 590 mln zł, czyli ponad 15% wyższą niż w IV kw. 2021 r .