Kategorie

Sposoby kontrolowania i wpływania na poziom należności

Analiza finansowa: Należności to kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od innych podmiotów, głównie z tytułu sprzedaży towarów, usług i produktów, powstające, jeśli moment sprzedaży nie pokrywa się z momentem otrzymania środków pieniężnych1. Należności są zatem wynikiem dokonywania sprzedaży na tzw. kredyt handlowy (kupiecki), polegający na odroczeniu płatności na termin określony zwykle na fakturze bądź innym dokumencie.
W ustawie o rachunkowości należności nie zostały zdefiniowane odrębnie, a do ich określenia stosuje się ogólną definicję aktywów. Są to zatem kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych2.
Jak zaznaczono w ustawie, jest to jedynie prawdopodobny wpływ korzyści ekonomicznych, a więc przedsiębiorca, udzielając kredytu handlowego, podejmuje pewne ryzyko związane z kredytowaniem klienta. Specyfika tej grupy aktywów jest taka, że prawnie są to aktywa należące do sprzedawcy (odraczającego płatność), natomiast fizycznie są w posiadaniu odbiorcy, który w tym czasie nimi obraca. Ze względu na to, że udzielony kredyt handlowy jest nieoprocentowanym (w okresie udzielonego terminu płatności) obcym źródłem finansowania działalności, jest poszukiwanym przez kupujących dodatkowym źródłem zasilania w środki.
Kredyt handlowy w obecnej gospodarce zarówno polskiej, jak i światowej jest czymś naturalnym, a długość udzielanego terminu płatności stała się wręcz narzędziem walki konkurencyjnej. Istnieje bowiem dodatnia zależność między terminem udzielanego kredytu a wielkością obrotów realizowanych przez przedsiębiorstwa. Generuje to korzyści w postaci na przykład zwiększenia obrotów, ale tworzy również zagrożenia, gdy – przykładowo – upadłość odbiorcy spowoduje utratę przyszłych wpływów.
Niejednokrotnie przedsiębiorcy w walce o klienta nie zważają na termin udzielanego kredytu ani na jego jakość, co skutkuje znacznym wzrostem memoriałowych („papierowych”) zysków i przyrostem należności w pierwszej fazie. Jeżeli scenariusz będzie optymistyczny, to należności zostaną uregulowane, a zyski przedsiębiorcy znajdą odzwierciedlenie w przypływie środków pieniężnych. Rzadko jednak zdarza się tak, że wszyscy partnerzy płacą w terminie. Opóźnienie płatności powoduje zamrożenie środków na dłuższy od zakładanego termin, niektóre należności natomiast mogą nigdy nie wpłynąć do przedsiębiorstwa, powodując straty. Należy zaznaczyć, że powstawanie złych długów jest jedną z najczęstszych przyczyn głębokich kryzysów podmiotów gospodarczych, kończących się niejednokrotnie ogłoszeniem upadłości. Występowanie w obrocie gospodarczym dużej ilości zalegających należności (nie chodzi tu tylko o należności z tytułu dostaw i usług) jest przyczyną powstawania tzw. zatorów płatniczych, które mogą ulegać jeszcze większemu nasileniu wskutek restrykcyjnej polityki pieniężnej państwa. Może wówczas dojść do zachwiania płynności finansowej w ujęciu makroekonomicznym3.
Płynność finansowa to warunek niezbędny do przetrwania jednostki na rynku. Aby firma w przyszłości mogła powiększać swoje zasoby, musi dodatkowo, obok płynności, charakteryzować się zyskownością – rentownością dodatnią. Wielu teoretyków i praktyków finansów twierdzi, że nie można osiągnąć rentowności w długim okresie bez zachowania płynności finansowej. Jest to niewątpliwie prawda, jeśli weźmiemy pod uwagę przebieg wydarzeń w momencie utraty przez firmę płynności finansowej (przykład 1).
Przykład 1
Firma „Rino” korzysta z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonego limitu. Ponieważ bank udostępniając firmie określone środki podejmuje ryzyko, wymaga okresowych sprawozdań od jednostki, aby monitorować jej kondycję finansową. Jednym z obszarów zainteresowania banku jest płynność finansowa podmiotu, która świadczy o zdolności do terminowego regulowania wszelkich wymagalnych zobowiązań. Jeżeli bank na podstawie analizy sprawozdań przedsiębiorstwa zidentyfikuje pogłębiające się problemy z płynnością finansową, podejmie decyzję o obniżeniu limitu kredytowego, aby zmniejszyć prawdopodobne straty z tytułu niewypłacalności klienta. W praktyce dla przedsiębiorcy oznacza to ogromne utrudnienia i pogłębienie problemów z płynnością płatniczą. Do uregulowania zobowiązań będą potrzebne środki z innych źródeł. Najczęściej pozyskiwane są one przez skrócenie terminu udzielanego kredytu kupieckiego i próbę wydłużenia spłaty zobowiązań wobec dostawców. Dla odbiorców proponowany krótszy kredyt handlowy powoduje, że firma staje się dla nich mniej atrakcyjna i zaczynają dokonywać zakupów gdzie indziej, natomiast dostawcy, identyfikując problemy z wypłacalnością, zaczynają uzależniać sprzedaż od dokonania zapłaty za wcześniejszą dostawę. Następuje zatem zawężenie rynku i w ten sposób kłopoty z płynnością zaczynają oddziaływać na rentowność. Jeżeli menedżerowie firmy nie określą planu restrukturyzacji, to może się to skończyć upadkiem firmy. Mogą oni również poszukiwać na rynku partnera, który dofinansuje przedsiębiorstwo, jednak wówczas inwestor może wymagać korzyści z tego tytułu i ostatecznie stać się współwłaścicielem decydującym o losie firmy.
Zależność między płynnością a rentownością jest niejako odwrotna, a sukcesem zarządzających jest znalezienie pewnej strategii pozwalającej optymalizować te dwie „wielkości” jednocześnie – maksymalizować rentowność przy bezpiecznym poziomie płynności finansowej.
Z pewnością można stwierdzić, że należności są pozycją aktywów, która znacząco wpływa na rentowność i płynność. Zazwyczaj bowiem wysoki poziom należności to udzielany na długi termin kredyt kupiecki, co jest metodą na maksymalizację obrotów, z drugiej zaś strony należy brać pod uwagę ryzyko w aspekcie płynności finansowej, ponieważ zwiększa się rzesza firm, które mogą zwyczajnie nie zapłacić.
Klasyczne metody pomiaru stanu należności w przedsiębiorstwie
Za proces gospodarowania należnościami, przez który określa się m.in.: termin udzielanego kredytu kupieckiego, skalę finansowania kontrahentów, skuteczność inkasa, odpowiedzialny jest dyrektor działu finansów w przedsiębiorstwie. Stosuje on wiele metod służących monitorowaniu i kształtowaniu poziomu należności w stosunku do na przykład majątku całkowitego, aktywów obrotowych czy sprzedaży. Wzrost udziału należności w całości aktywów świadczy o wzroście poziomu finansowania odbiorców nie tylko przez wydłużenie terminu ich inkasa, ale także udzielanie kredytu kupieckiego nowym kontrahentom bądź tym, którzy dotychczas płacili gotówką albo był im udzielany kredyt manipulacyjny. Z kolei wzrastający udział należności w przychodach ze sprzedaży może świadczyć o świadomej łagodnej polityce kredytowania, podyktowanej chęcią ekspansji na nowe rynki albo o nieprawidłowościach występujących w dziale windykacji bądź błędnej strategii zarządzania tą grupą aktywów.
Bez względu na okoliczności wzrost stanu należności determinuje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy i wpływa na poziom bezpieczeństwa w zakresie płynności. Dlatego tak ważna jest okresowa i systematyczna analiza tej wielkości aktywów.
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce do oceny stanu i zmian poziomu należności stosowane są następujące wskaźniki4:
• udział należności w majątku ogółem
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
N – stan należności,
M – majątek ogółem,
• udział należności w majątku obrotowym
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
N – jak wyżej,
Mr – majątek obrotowy.
Wskaźniki te informują o zmianie udziału należności w stosunku do grup majątku i określają zmiany strukturalne (analiza pionowa aktywów). Wzrost należności na przestrzeni badanych lat może świadczyć o przesunięciu środków gospodarczych z aktywów mniej płynnych (zapasy) w aktywa bardziej płynne (należności i gotówka). Ma to pozytywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa w momencie, kiedy temu wzrostowi nie towarzyszy wzrost należności spornych i trudno ściągalnych. Należy więc pamiętać o racjonalnym zarządzaniu należnościami, czyli udzielać kredytu kupieckiego przedsiębiorstwom o zbadanej zdolności kredytowej (dotyczy to przede wszystkim sytuacji znacznego, w stosunku do rozmiarów firmy, finansowania odbiorcy). Poziom należności określony przez dane normatywne powinien utrzymywać się w stosunku do całkowitego majątku przedsiębiorstwa na poziomie 20%–25% (przykład 2).
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Efektywność gospodarowania należnościami jest mierzona stosunkiem wielkości przychodów ze sprzedaży do przeciętnego poziomu należności w badanym okresie obrachunkowym. Ten stosunek liczbowy określa, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo odtwarza całkowity stan posiadanych należności. Dane normatywne wskazują, że wskaźnik ten powinien oscylować wokół wartości 7–105. Niejako pochodną tego wskaźnika jest miernik cyklu należności w dniach. Pozwala określić liczbę dni sprzedaży, w których środki są zamrożone w należnościach (DSO – days sales outstanding)6. Forma analityczna opisanych wskaźników jest następująca:
• wskaźniki rotacji należności w cyklach inkasa
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
Ps – przychody ze sprzedaży,
N – przeciętny stan należności.
• wskaźnik cyklu należności w dniach
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
Ps’ – dzienne przychody ze sprzedaży,
Ps – przychody ze sprzedaży w ciągu roku,
Ps/N – wskaźnik rotacji należności.
Wskaźniki obrotowości należności porównuje się między innymi z terminami udzielanego kredytu zapisanymi na fakturach sprzedaży. Jeżeli w przedsiębiorstwie udzielany jest zgodnie z fakturami kredyt kupiecki wynoszący średnio dla przedsiębiorstw 30 dni, a mierniki obrotowości należności wskazują, że przedsiębiorstwo inkasuje je po 45 dniach, wskazuje to na nieudolność działu windykacji należności i strategia ściągania należności powinna być zmieniona7 (przykład 3).
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W krajach Unii Europejskiej należności są ściągane średnio po 50–60 dniach, a w Hiszpanii nawet po 75 dniach8. W Polsce terminy ściągania należności oscylują wokół 50 dni. Ocena gospodarowania należnościami będzie więc zależeć od punktu odniesienia. Aby zbadać skuteczność działu windykacji należności, należy porównać wyniki z udzielanymi terminami kredytu na fakturach sprzedaży (przykład 4).
Przykład 4
Badane przedsiębiorstwo X udziela odbiorcom krajowym terminu płatności 30–35 dni, a odbiorcom zagranicznym – 40 dni, przy czym udział sprzedaży na kraj i za granicę kształtuje się w latach 2000–2002 odpowiednio: 85% i 15%, 79% i 21% oraz 78% i 22%, co wskazywałoby na średni termin kredytu odpowiednio: 34 dni, 34 dni oraz 35 dni. O ile należy ocenić (tabela 2), że w latach 2000 i 2001 windykacja należności była zgodna z terminami udzielanego na fakturach sprzedaży kredytu kupieckiego, o tyle w 2002 r. nastąpiło pogorszenie efektywności inkasa.
Analizując okres inkasa należności trzeba mieć na uwadze, że im dłuższy okres ściągania należności, tym większe ryzyko utraty środków pieniężnych, co prezentuje tabela 3.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

„Klasyczne” wskaźniki oceny należności stanowią głównie wstępny etap analizy, a wnioski wyciągane na ich podstawie mogą być jedynie ogólne. Tak naprawdę działania naprawcze w polityce (strategii) kredytowej nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie wymienionych wskaźników. To, jak bardzo analityk może się w takiej sytuacji pomylić, przedstawia przykład 5 i 6.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Uważa się, że poszczególne zaprezentowane warianty liczenia wskaźnika obrotu należnościami najlepiej wykorzystać10:
• stan końcowy należności:
– gdy menedżera interesuje najbardziej aktualna sytuacja,
– do budżetowania przychodów i kosztów oraz symulacji finansowych,
– do diagnozowania sytuacji finansowej, jeśli stan należności z początku i końca okresu nieznacznie się różni,
• średni stan należności (średnia z początku i końca okresu):
– do oceny przeszłości,
– do oceny obcych sprawozdań finansowych,
• średni stan z wielu okresów:
– najdokładniejsze przybliżenie sprzedaży, preferowane przy badaniu przeszłości i stanu bieżącego,
– do oceny wewnętrznej,
– w przypadku wahań sezonowych.
Do najpoważniejszych wad wskaźnika rotacji należności zalicza się11:
• sposób obliczania należności,
• pomijanie czasu powstania należności,
• niezgodność z okresem inkasa wyliczonym na podstawie ewidencji księgowej,
• zniekształcenie wskaźnika w przypadku wahań sezonowych,
• nieuwzględnianie terminu inkasa należności.
Przedstawione wady wskaźnika rotacji należności powodują, że nie może on być wykorzystywany do kontroli i oceny działu windykacji, ponieważ do tego należy wykorzystywać wskaźniki najwierniej odzwierciedlające sytuację podmiotu.
Dokładniejsze metody oceny wierzytelności
Klasyczne wskaźniki obrazujące okres rotacji należności w większym stopniu przydają się do oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa niż szczegółowej analizy przyjętej polityki kredytowej i osób odpowiedzialnych za nią. Wynika to z faktu, że wskaźniki rotacji należności są obliczane na podstawie średniego stanu należności, ustalanego na podstawie danych z dwóch momentów w roku, tj. z jego początku i końca. Takie podejście powoduje duże uproszczenie, ponieważ w ciągu badanego roku wskutek na przykład sezonowości sprzedaży stan należności, będąc silnie skorelowany z wolumenem sprzedaży, także może ulegać znacznym wahaniom.
Dlatego zrodziła się potrzeba stworzenia bardziej szczegółowych metod oceny wierzytelności. W państwach wysoko rozwiniętych metodę tę nazywa się skrótem DSO, który oznacza w języku angielskim days sales outstanding. W języku polskim tłumaczone jest to jako liczba dni sprzedaży niezapłaconej.
DSO można obliczać na kilka sposobów. Najczęściej stosowanymi są:
• metoda, w której wykorzystuje się średnią dzienną sprzedaż,
• metoda oparta na zasadzie LIFO (Last in, First out) – ostatnie weszło, pierwsze wyszło.
Cechą charakterystyczną tych metod jest branie pod uwagę stanu należności z kilku ostatnich miesięcy – najczęściej trzech. Aby dokonać niezbędnych obliczeń, dla porównywalności danych, okresom analizy należności należy przyporządkować wielkość przychodów ze sprzedaży. Niezbędne dane do obliczenia DSO zawarte są w tabeli 4.
Opierając się na zasadach obliczania DSO na podstawie dziennej średniej sprzedaży należy posłużyć się następującym wzorem:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
N – należności na koniec przyjętego okresu obliczeniowego,
Ps’ – dzienne przychody ze sprzedaży w badanym okresie.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Natomiast aby obliczyć dzienną sprzedaż, należy skorzystać ze wzoru:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

– suma sprzedaży kolejnych miesięcy (objętych analizą),
n – liczba okresów (miesięcy).
Korzystając z podanych wzorów można obliczyć wielkość DSO na podstawie średniej dziennej sprzedaży. Wyniki tych obliczeń zawiera tabela 5.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Z porównania ostatniego kwartału lat 2000 i 2001 wynika, że na przestrzeni badanych lat nastąpiło pogorszenie efektywności inkasa. Wyniki uzyskane z zastosowania przedstawionej metody są użyteczne w momencie, gdy sprzedaż charakteryzuje się wahaniami w skali miesięcznej. Natomiast jeśli sprzedaż jest stała bądź wahania są niewielkie, wnioski wyciągane na jej podstawie są dyskusyjne13.
Drugą metodą stosowaną w praktyce krajów wysoko rozwiniętych jest tzw. metoda DSOLIFO14. Idea obliczania DSO tą metodą polega na traktowaniu kolejnych miesięcy jako 30-dniowych warstw składających się na bieżące stany należności. Następnie przez odejmowanie od stanu należności ogółem na koniec badanego okresu (w tym przypadku na koniec grudnia) kolejnych warstw sprzedaży (kolejnych miesięcy objętych analizą) następuje wyzerowanie należności. Jeżeli wielkość różnicy stanu należności jest mniejsza bądź równa wielkości sprzedaży ostatniej warstwy sprzedaży (miesiąca), to różnicę tę dzieli się przez wielkość sprzedaży poprzedniej warstwy (miesiąca). Uzyskany wynik jest mnożony przez 30, aby uzyskać liczbę dni niezapłaconej sprzedaży. Formuła analityczna pozwalająca na obliczenie DSOLIFO jest następująca (przykład 7):
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie:
DSOLIFO – okres inkasowania należności,
t – liczba dni okresu obliczeniowego (liczba dni składająca się na warstwę sprzedaży),
k – liczba okresów (warstw), w których różnica między należnościami ogółem a sprzedażą kolejnych okresów jest większa niż sprzedaż następnego okresu,
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

– suma sprzedaży kolejnych miesięcy (objętych analizą),
Sk+1 – sprzedaż następnego okresu.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zestawiając zaprezentowane wyniki obliczone dwiema metodami należy zwrócić uwagę na znaczną ich rozbieżność. Powodem tej sytuacji jest to, że sprzedaż w rozpatrywanym czasie (w ciągu kilku badanych miesięcy) sukcesywnie wzrastała, co zależy głównie od sezonowości sprzedaży. W tym bowiem okresie odczuwalny jest corocznie znaczny wzrost popytu na oferowane dobra, a maksimum sprzedaży przypada na grudzień i styczeń. Należy jednak zaznaczyć, że pierwsza z zaprezentowanych metod jest bardziej „czuła” na zmiany w poziomie sprzedaży niż metoda DSOLIFO.
Dla lepszego zrozumienia materiału zostaną rozpatrzone jeszcze dwa odmienne warianty dla roku 2001 (przykład 8 i 9).
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Dla uzupełnienia rozważań należy przeanalizować przykład 5 i „zachowanie się” metod DSO wobec zaistniałych zmian. Zgodnie ze wspomnianym przykładem można zaprezentować sytuację firmy na potrzeby analizy należności zgodnie z DSO (przykład 9).
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponieważ DSOLIFO uwzględnia w swej konstrukcji najbardziej aktualne dane o poziomie realizowanej sprzedaży, ostateczny stan należności wiernie obrazuje efektywność inkasa. DSO średnioważone „uśrednia” wyniki.
Krzysztof Jaros
Autor jest handlowcem w Swedwood Poland Sp. z o.o. O/Lubawa
odpowiadamy na pytania: www.infor.pl/pytaniasfk
1 I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, cz. 1, Difin, Warszawa 1997, s. 28.
2 Art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66.
3 Wyniki unikatowego badania w tym zakresie zawiera raport z badania nad projektami badawczymi nr 1H02C01113 opisany w książce pod redakcją U. Wojciechowskiej Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Dowiedziono, że zachwianie płynności finansowej w skali całej gospodarki miało miejsce w dwóch okresach: w latach 1991 1993 oraz w 1998 r. i 1999 r., a przyczyną były głównie zatory płatnicze i tzw. wielcy dłużnicy.
4 M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1999, s. 129.
5 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1999, s. 83.
6 E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Financial management theory and practice, The Dryden Press, Fort Worth 1997, s. 46.
7 Tamże, s. 46. Jak później zostanie pokazane na przykładzie, w ocenie departamentu kredytowego/inkasa firmy nie można się opierać jedynie na klasycznym pomiarze .
8 Ubezpieczenia transakcji z rynkami wschodnimi, Materiały konferencyjne przygotowane przez KUKE S.A. Konferencja w Poznaniu 8 listopada 2001 r.
9 Do analizy we wskaźniku przyjęto przychody ze sprzedaży w wielkości brutto z podatkiem VAT.
10 D. Wędzki, Ocena spłaty należności, Rachunkowość nr 11/2000, s. 626.
11 Tamże, s. 628.
12 Z powodu braku danych zostały przeanalizowane tylko lata 2000 i 2001.
13 M. Sierpińska, D. Wędzki, op.cit., s. 138.
14 B.P. Mavrovitis, Cash flow, Credit and Collection, Probus, Chicago 1994, s. 160.
ABC...
Słowniczek
CYKL OPERACYJNY – hipoteczny okres upływający między wydatkowaniem środków pieniężnych na zakup surowców a ich odzyskaniem z tytułu spłaconych należności.
KREDYT KUPIECKI (HANDLOWY) – kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę. Odbywa się bez pośrednictwa banku. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi.
NIEWYPŁACALNOŚĆ – stan, w którym przedsiębiorstwo na rynku jest „wiecznym” kredytobiorcą, a wielkość jego zobowiązań przewyższa posiadany majątek. Gdyby firma upłynniła w pełni posiadane zasoby majątkowe, to i tak nie jest w stanie zaspokoić wierzycieli. Niewypłacalność jest zwykle skutkiem długotrwałej utraty płynności finansowej.
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – zdolność przedsiębiorstwa do płacenia wszelkich wymagalnych w danym czasie zobowiązań.
PŁYNNOŚĆ AKTYWÓW – właściwość aktywów rozumiana jako tempo, w jakim możliwe jest ich spieniężenie bez utraty ich wartości. Zgodnie z tą właściwością (zasada wrastającej płynności) ułożone są aktywa w bilansie.
ZASADA MEMORIAŁU – jedna z podstawowych zasad rachunkowości. Polega na zaliczaniu w koszty lub przychody danego okresu obrachunkowego (roku obrotowego) dokonanych transakcji (operacji) w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie zapłaty. Oznacza to, że zapłata, niezależnie od terminu, nie ma wpływu na ujęcie kosztów lub przychodów w księgach rachunkowych i wynik finansowy.


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.