Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w firmie to w większości przypadków podstawowe narzędzie pracy. Jego używanie w prowadzonej działalności gospodarczej wpływa zarówno na odliczenia w podatku dochodowym , jak i podatku od towarów i usług. Jednak w praktyce pojawiają się sytuacje wątpliwe, które nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wydatek na auto może być kosztem podatkowym czy też koszty poniesione za auto firmowe można uwzględnić w rozliczeniach VAT. Dlatego dla wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości prezentujemy wybrane interpretacje podatkowe wraz z opiniami specjalistów.

WYJAŚNIENIA
Wypłacany pracownikowi socjalnemu miesięczny ryczałt stanowiący zwrot poniesionych kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT ma zastosowanie do zwrotu kosztów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego, przyznanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu używania własnego samochodu przez pracowników socjalnych wykonujących pracę na terenie gminy?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Świadczenia ponoszone w ramach stosunku pracy przez pracodawcę na rzecz pracownika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w ustawie o PIT przewidziano zwolnienia od podatku niektórych świadczeń otrzymywanych przez pracowników.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

W przypadku pracowników socjalnych ustawą taką jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Stosownie do art. 121 ust. 3c tej ustawy pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

W związku z tym zwrot kosztów przejazdów w formie ryczałtu samochodowego dla pracowników socjalnych z tytułu używania przez nich własnych pojazdów samochodowych do wykonywania czynności zawodowych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT.

Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 9 maja 2007 r., nr PDII/415-6/PD/07


OPINIA


Grzegorz Jukiel

doradca podatkowy, Kancelaria Prawna White&Case

Zgodnie z powszechną praktyką zwrócone pracownikowi wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego na cele służbowe są kwalifikowane jako przychody pracownika ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Jednocześnie ustawa o PIT zwalnia z opodatkowania zwrot poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Kwota zwolnienia jest jednak ograniczona do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach. W przypadku przejazdów służbowych pracownika socjalnego, do obowiązków którego należy świadczenie pracy na terenie gminy, gdzie został zatrudniony, przejazdy służbowe należy traktować jako jazdy lokalne. Jednocześnie przepisy ustawy o pomocy społecznej regulują, że pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy. Ponieważ obowiązek zwrotu kosztów przejazdu pracownika socjalnego został uregulowany w przepisach szczególnych, przyznany pracownikowi zwrot kosztów przejazdów lokalnych w formie ryczałtu będzie podlegał zwolnieniu z PIT. Stanowisko organu podatkowego należy więc uznać za prawidłowe.


Wydatki na opłaty parkingowe ponoszone przez pracowników banku mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Koszty powinny być udokumentowane za pomocą dowodów księgowych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy wydatki pracowników na karty parkingowe, poniesione w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi, potwierdzone paragonem fiskalnym oraz dokumentami wewnętrznymi banku stanowią koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT. Przepis ten odwołuje się zatem do ustawy o rachunkowości, która stanowi, że do ksiąg rachunkowych należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Istotą problemu jest w tej sprawie brak faktur VAT, które jednoznacznie wskazywałyby, że określony wydatek został faktycznie poniesiony przez spółkę i w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Orzecznictwo NSA wskazuje jednak, że wadliwość dowodu księgowego nie oznacza a priori, że dany koszt nie wystąpił. Jeżeli bowiem podatnik posiada oprócz dowodu zakupu abonamentu parkingowego w postaci paragonu fiskalnego inne dowody, które mogą potwierdzić, że wydatki te ponoszone były przez pracowników wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz że ich poniesienie nastąpiło w celu uzyskania przychodu, ma prawo zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 kwietnia 2007 r., nr 1471/DPR1/423-5/ 07/KK


OPINIA


MichaŁ Grzybowski

senior menedżer, doradca podatkowy, Ernst & Young

Interpretacja naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zasługuje na uwagę. Potwierdza ona wskazywaną wielokrotnie przez sądy administracyjne zasadę, że w celu udokumentowania określonego wydatku i uznania go za koszt uzyskania przychodów przepisy ustawy o rachunkowości mogą mieć jedynie charakter posiłkowy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie określają precyzyjnych zasad, w jaki sposób wydatek powinien być udokumentowany. Kluczowe jest natomiast, aby wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów podatnika.

Jeżeli więc pracownicy spółki ponoszą opłaty parkingowe związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych wyłącznie w ramach wykonywania zadań służbowych, należy uznać, że może mieć to wpływ na osiągane przez spółkę przychody. W konsekwencji, opłaty te powinny stanowić koszt uzyskania przychodu dla spółki.


Skoro samochód firmowy jest samochodem ciężarowym, to nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celu zaliczenia wydatków do kosztów. Ewidencję taką należy prowadzić wewnątrz firmy wyłącznie dla celów rozliczenia prywatnych jazd pracowników.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

W październiku 2006 r. spółka wykupiła samochody z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych. Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Ilekroć w przepisach ustawy o CIT jest mowa o samochodzie osobowym - rozumie się przez to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe. Jeśli zatem samochód posiada homologację inną niż dla samochodu osobowego, wówczas nie będzie on uznany za samochód osobowy. Jeśli samochód nie posiada żadnej homologacji, lecz jego ładowność przekracza określoną wagę (przyp. red. od 1 stycznia 2007 r. - 3,5 t; do 31 grudnia 2006 r. - 500 kg), również nie będzie on samochodem osobowym.

Ponieważ w omawianej sytuacji samochód, którego dotyczy wniosek, posiada homologację importera, wobec tego samochód ten w świetle przepisów ustawy o CIT nie stanowi samochodu osobowego.

Ustawa o CIT zawiera pewne ograniczenia w zakresie zaliczania wydatków związanych z używaniem samochodów do kosztów uzyskania przychodów. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika: a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Do kosztów nie wlicza się również wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Równocześnie przebieg pojazdu powinien być z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Prawdą jest, że samochód, który został wykupiony z firmy leasingowej, nie podlega wskazanym wyłączeniom z kosztów, gdyż samochód będzie stanowił majątek podatnika, podczas gdy w cytowanych przepisach jest mowa o samochodach niestanowiących składników majątku podatnika. Ponadto w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT jest mowa o samochodach osobowych, a przedmiotowy samochód nie jest samochodem osobowym w świetle ustawy o CIT. Ponieważ przedmiotowy samochód nie jest samochodem osobowym, nie istnieje tu wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Jeśli chodzi o rozliczenia korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do jazd prywatnych, w tym celu może być wykorzystywana ewidencja przebiegu pojazdu - do wyliczenia wartości świadczenia.

W przypadku gdy pracownicy używają samochodów służbowych dla celów prywatnych, należy uznać, że podatnik świadczy na ich rzecz usługę w postaci możliwości korzystania z tych samochodów. Usługa ta powinna być rozliczona zgodnie z cenami rynkowymi. Uzyskane z tego tytułu należności będą stanowić przychód spółki na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w zależności od umowy łączącej pracownika ze spółką, na podstawie której korzysta on z samochodu służbowego.

Postanowienie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 27 grudnia 2006 r., nr 1472/ROP1/423-307/06/AJ


OPINIA


Magdalena Mucha-Prymas

menedżer podatkowy, BDO Numerica

Ze względu na ograniczenia w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, definicja samochodu osobowego jest bardzo istotna niemal dla każdego podatnika. Organ podatkowy prawidłowo rozstrzygnął kwestię kwalifikacji pojazdu, opierając się na przepisach obowiązujących w 2006 roku. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2007 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono nową definicję samochodu osobowego, zgodnie z którą za taki uważa się co do zasady pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Od tej zasady ustawodawca przewidział także kilka wyjątków. Jednak do samochodów zakupionych przed 2007 rokiem stosować będziemy przepisy sprzed nowelizacji. Organ podatkowy podzielił stanowisko podatnika dotyczące rozliczenia korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do jazd prywatnych. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wartość tego nieodpłatnego świadczenia powinna być określona według cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług wynajmu samochodów.


Nie jest nieodpłatnym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy wykorzystanie samochodu służbowego na przejazd z miejsca zamieszkania do siedziby płatnika, w sytuacji gdy miejsce to zostało wyznaczone jako miejsce garażowania samochodu służbowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Wybrani pracownicy płatnika dysponują samochodami służbowym, które wykorzystują przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków. Miejsca garażowania samochodów zostały wyznaczone w miejscach zamieszkania tych osób. W ramach przejazdów tymi samochodami osoby pokonują trasę pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą płatnika. Miejsce zamieszkania oraz siedziba płatnika znajdują się na terenie działania płatnika, który jest jednocześnie miejscem wykonywania pracy dla tej kategorii pracowników zgodnie z treścią ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników. Czy jest nieodpłatnym świadczeniem, wynikającym ze stosunku pracy, wykorzystanie samochodu służbowego na przejazd z miejsca zamieszkania do siedziby zakładu pracy, w sytuacji gdy miejsce to - na podstawie odrębnych przepisów - zostało wyznaczone jako miejsce garażowania samochodu służbowego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednostkom organizacyjnym przyznawane są samochody służbowe. Do korzystania z samochodów uprawnieni są kierownicy oraz pracownicy upoważnieni przez kierownika jednostki. Kierownik jednostki wyznacza również stałe miejsce garażowania samochodów służbowych. Ponadto z treści ponadzakładowego układu zbiorowego pracy wynika, że miejscem wykonywania pracy dla niektórych pracowników płatnika jest teren działania płatnika.

W omawianym przypadku pracownicy dysponują samochodami służbowymi, których miejsca garażowania zostały wyznaczone w miejscach zamieszkania tych osób. Samochody wykorzystywane są do wykonywania powierzonych im obowiązków, a także na przejazdy z miejsca garażowania do miejsca siedziby płatnika. Zatem przydzielenie pracownikom samochodów służbowych jest uzasadnione charakterem powierzonej pracy.

Wobec tego przejazd z miejsca garażowania do miejsca siedziby płatnika stanowi realizację celu służbowego. Zatem nie jest nieodpłatnym świadczeniem i nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z 8 lutego 2007 r., nr PDIB/415-12/06


OPINIA


Halina Kwiatkowska

radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy (oddział Kraków)

Co do zasady przychodem pracownika jest każde świadczenie otrzymane w związku z faktem pozostawania w stosunku zatrudnienia bez względu na źródło finansowania tego świadczenia. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT świadczenia te muszą być otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika. Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych na dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy, w sytuacji gdy miejsce zamieszkania pracownika jest równocześnie uzgodnionym z pracodawcą miejscem garażowania pojazdu służbowego, nie powinno być traktowane jako korzystanie z takiego pojazdu w celach prywatnych, gdyż wówczas pracownik korzysta z samochodu w celach służbowych. Dojazd przez pracownika samochodem służbowym do i z miejsca garażowania - nawet jeśli jest nim miejsce zamieszkania pracownika, a w konsekwencji w praktyce pracownik równocześnie dojeżdża do i z siedziby pracodawcy - gdy to pracodawca wyznaczył miejsce postoju pojazdu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika, jest wykonywaniem powierzonych pracownikowi obowiązków służbowych i nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Stanowisko organu należy zatem uznać za prawidłowe.


Spółka, która udostępnia pracownikowi pojazd nieodpłatnie poza godzinami pracy, ma prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących tego samochodu.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka nabyła samochód osobowy, który został uwzględniony w ewidencji środków trwałych. Na wniosek pracownika spółka udostępniła nieodpłatnie pojazd swojemu pracownikowi poza godzinami pracy w celach prywatnych, zobowiązując go do pokrycia kosztów paliwa. Czy udostępnienie samochodu wyłącza z kosztów uzyskania przychodu odpisu amortyzacyjnego za czas, w którym to udostępnienie nastąpiło?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c ustawy o CIT stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania, z wyjątkiem nieruchomości, za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

W sytuacji gdy samochód osobowy stanowiący środek trwały jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, a spółka udostępnia pracownikowi pojazd nieodpłatnie poza godzinami pracy, nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o CIT i spółka ma prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących tego samochodu

Postanowienie naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 16 lutego 2007 r., nr 1473/808/KDO/423/35 /06/ES


OPINIA


Natalia Mitręga

konsultant w dziale doradztwa podatkowego, Pricewaterhouse-Coopers (biuro w Katowicach)

Zgodnie z ustawą o CIT kosztami są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika, jakim jest udostępnienie samochodu służbowego na jego potrzeby prywatne, nie jest związane z prowadzoną przez podatnika działalnością. Oznacza to, że poniesione w tym celu wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Co do zasady, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oddanych do nieodpłatnego korzystania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla podatnika. Jednak naczelnik urzędu dokonał korzystnej dla podatnika interpretacji i uznał, że nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu poza godzinami pracy nie wyklucza faktu wykorzystywania tego samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. W konsekwencji wskazana zasada w opisanej sytuacji nie ma zastosowania. Innymi słowy, podatnik ma prawo uznać za koszt odpisy amortyzacyjne samochodu, z którego korzysta pracownik dla potrzeb prywatnych.


Użyczenie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka użytkuje od września 2003 r. w ramach umowy leasingu dwa samochody, które posiadają homologację na auto ciężarowe. Umowy leasingu zostały zgłoszone i zarejestrowane 10 maja 2004 r. w urzędzie skarbowym w związku ze zmianą przepisów określających sposób odliczenia VAT. Zgodnie z nowymi przepisami art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, przedmiotowe samochody nie stanowią samochodów ciężarowych. W październiku 2006 r. podatnik dokonał wykupu samochodów od firmy leasingowej. Jak prawidłowo rozliczać prywatne jazdy pracowników samochodami służbowymi?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Użyczenie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem usług, a o odpłatnym charakterze tej czynności świadczy fakt, że rozliczenie z pracownikiem polegać będzie na wycenie tej usługi po cenie rynkowej. Nawet w przypadku gdyby spółka nie ustalała ceny rynkowej świadczonych usług i nie pobierała z tego tytułu wynagrodzenia od pracowników, czynność taka i tak podlegałaby opodatkowaniu VAT. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uważa się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub części. Zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Postanowienie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 29 listopada 2006 r., nr 1472/RPP1/443-721/06/SZU


OPINIA


Marcin Biernacki

prezes zarządu, firma Biernacki w Krakowie

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie nakazują pracodawcom opodatkować VAT usługi udostępnienia pracownikom samochodów służbowych na ich cele prywatne. W przypadku braku odpłatności ze strony pracowników opodatkowanie następuje poprzez wystawienie przez pracodawcę faktury wewnętrznej. Podatek należny finansowany jest wtedy przez pracodawcę. W takim przypadku u pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy, który jako nieodpłatne świadczenie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a także zwiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast w przypadku odpłatności omawianych usług przez pracowników, pracodawca powinien wystawić każdemu z pracowników fakturę VAT. W dostępnych komentarzach na ten temat przeważa opinia, że odpłatność tego typu usług powinna zostać ustalona na podstawie cen rynkowych stosowanych przez firmy zajmujące się profesjonalnie wynajmem samochodów.


Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu nawet w sytuacji, gdy nie posiada zaświadczenia z dodatkowego badania technicznego potwierdzającego, że samochód spełnia wymogi dla auta ciężarowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy podatnik musi posiadać zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego, potwierdzające, że samochód spełnia wymogi ustawy o VAT dla samochodu ciężarowego, by skorzystać z prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej ratę leasingową wraz z kosztami eksploatacji (paliwa)?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ograniczenia tego nie stosuje się jednak do pojazdów samochodowych spełniających określone warunki wymienione w przepisach art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT stwierdza się zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Wykonanie dodatkowego badania technicznego oraz dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu skarbowego w określonych terminach jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z 16 października 2006 r., nr 1439/ZV/P/Pr-69/06/GŁ


OPINIA


Anna Stachura

starszy konsultant w zespole VAT, Deloitte

Naczelnik słusznie zauważył, że ustawodawca nakładając dodatkowy obowiązek, nie wprowadził mechanizmu ograniczenia, czy też zawieszenia prawa do odliczenia VAT, do momentu spełnienia tego obowiązku. W konsekwencji podatnik ma prawo do odliczenia VAT do momentu otrzymania stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, o ile obiektywnie można stwierdzić, że dany pojazd spełnia kryteria którejś z kategorii pojazdów uprawniających do pełnego odliczenia VAT. Oczywiście nie należy zwlekać z przeprowadzeniem badania technicznego, gdyż bez takiego zaświadczenia może być podatnikowi trudno udowodnić w ewentualnym sporze z organami podatkowymi, że pojazd spełnia wymogi pozwalające na odliczenie VAT w 100 proc. Należy również podkreślić, że jeśli dodatkowe badanie techniczne nie potwierdziłoby klasyfikacji uprawniającej do odliczenia VAT w 100 proc., należałoby dokonać wstecznej korekty odliczonego VAT zarówno od nabycia samochodu (czy z poszczególnych rat leasingowych), jak i od paliwa.


Samochód stanowiący środek trwały, jako auto zastępcze, który jest przeznaczony wyłącznie do działalności handlowej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, wówczas nie zachodziłaby konieczność korygowania dokonanego przy nabyciu samochodu odliczenia VAT.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży pojazdów mechanicznych. Przy nabyciu od dostawcy samochodów osobowych i ciężarowych, które stanowią u podatnika towar handlowy, odlicza on pełną kwotę podatku naliczonego z faktur ich zakupu. Ponadto z działalnością podatnika związane jest m.in. posiadanie samochodów przeznaczonych do jazd demonstracyjnych. W sytuacji, gdy nie zostaną sprzedane w ciągu roku od daty nabycia, wprowadzane są do ewidencji środków trwałych firmy, służą zatem pozostałej działalności gospodarczej podatnika - jako samochód służbowy lub auto zastępcze dla klientów serwisu. Ostatecznie samochody te również przeznaczone są do sprzedaży. Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd demonstracyjnych, w momencie gdy przekazywane są do użytkowania jako środki trwałe?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Jednocześnie zasada ta nie dotyczy: 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 2) pojazdów samochodowych, mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; 3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi; 6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do korzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W omawianym przypadku przedmiotem działalności podatnika jest zarówno odprzedaż samochodów jak i wynajem samochodów (aut zastępczych). Zatem w sytuacji, gdy podatnik nabędzie samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, inny niż określone w ust. 4 pkt 1-6 tego artykułu z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w ramach prowadzonej działalności, jednak wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w zapytaniu (upływ roku od chwili nabycia) zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych i przekazany do użytkowania jako środek trwały (samochód służbowy i/lub auto zastępcze) - nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o VAT. Zmienia się bowiem w zasadniczy sposób przeznaczenie tego samochodu - nie jest on już towarem handlowym wchodzącym w skład aktywów obrotowych podatnika, a staje się jego majątkiem trwałym. Przepis ten umożliwia bowiem odliczenie podatku naliczonego w pełnej kwocie jedynie przy nabyciu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, które jako towar handlowy będą przedmiotem dalszej odprzedaży.

Zatem jeżeli samochód stanowiący środek trwały u podatnika (auto zastępcze), przeznaczony byłby wyłącznie do działalności, o której mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy o VAT przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy (wykluczone w takiej sytuacji byłoby wykorzystywanie takiego samochodu w innych celach, w tym m.in. do jazd służbowych), wówczas nie zachodziłaby konieczność korygowania dokonanego przy nabyciu samochodu odliczenia. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie ogólne uregulowanie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, co skutkuje obowiązkiem dokonania takiej korekty podatku naliczonego w momencie przekazania samochodu do użytkowania.

Postanowienie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z 31 stycznia 2006 r., nr XII-2/443-16/TZ-157/05/06/AB


OPINIA


Maria Kukawska

doradca podatkowy, menedżer, Accreo Taxand

We wszystkich tych przypadkach, gdy rzeczywistym przeznaczeniem auta (zgodnie z zamierzeniem podatnika) pozostaje jego odprzedaż (bądź jego wynajem/leasing i auta te przeznaczone są do wykorzystania w tych celach przez co najmniej 6 miesięcy), podatnik nie powinien być zobligowany do korygowania VAT odliczonego przy nabyciu aut.

Korekta taka może okazać się konieczna w przypadku, gdyby dealer zaczął wykorzystywać auto we własnej działalności (np. jako auto służące podróżom służbowym czy celom reprezentacyjnym). Preferencyjne zasady odliczania VAT naliczonego wiążą się z faktem, że samochody zostały nabyte w związku z działalnością podatnika, którą jest odprzedaż tych samochodów bądź oddawanie ich w leasing/najem i auta te przeznaczone są do wykorzystania w celach tego najmu przez co najmniej 6 miesięcy.

Wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych powinno wiązać się ze zmianą przeznaczenia takiego auta. W przypadku takiej zmiany podatnik powinien być zobligowany do korekty VAT naliczonego. Jednak nawet gdyby podatnik przekwalifikował auto po roku jazd demonstracyjnych z towaru handlowego na majątek trwały nadal nie powinien być zobligowany do korekty VAT.


Wydatki ponoszone przez spółkę na sprzęt użytkowany przez pracownika, zwolnionego z obowiązku wykonywania pracy nie są kosztami uzyskania przychodu, a stanowią dla byłego pracownika przychód opodatkowany.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy korzystanie przez byłego pracownika z należących do pracodawcy: samochodu, telefonu komórkowego, komputera skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Do przychodów pracownika zaliczyć należy zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne. Przychodem pracownika jest więc każde świadczenie otrzymane w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawcą, bez względu na źródło finansowania tego świadczenia, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten zawiera katalog zwolnień przedmiotowych, tj. przypadków, w których określone przychody lub dochody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem, przychodami ze stosunku pracy będą zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, wartość pieniężna świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Inne nieodpłatne świadczenia to wszelkie świadczenia, które są pobierane bez jakiejkolwiek odpłatności. Ich przedmiotem może być świadczenie usług lub udostępnianie rzeczy lub praw.

W omawianym przypadku pracownik pozostawał w stosunku pracy, na podstawie porozumienia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, korzystał natomiast z przedmiotów stanowiących własność pracodawcy do celów prywatnych, czego koszty ponosił ten pracodawca.

W tej sytuacji uznać należało, że pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie, którego wartość pieniężną ustala się w oparciu o art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. Wobec faktu, że otrzymane nieodpłatne świadczenia są przychodami ze stosunku pracy, po stronie pracodawcy powstały obowiązki płatnicze.

Postanowienie naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 8 lutego 2006 r., nr ZD/406-67-2/PIT/05


OPINIA


Tomasz Rysiak

prawnik, kancelaria Magnusson

Należy stwierdzić, iż naczelnik prawidłowo sklasyfikował przychód z tytułu użytkowania komputera oraz samochodu jako przychód uzyskany z szeroko pojętego stosunku pracy. Pomimo bowiem faktu, że podatnik nie był w momencie uzyskiwania tego przychodu pracownikiem wnioskodawcy to możliwość korzystania z wymienionych przedmiotów wiązała się bezpośrednio z istniejącym uprzednio między stronami stosunkiem pracy. Należy przyjąć, że możliwość korzystania przez podatnika z samochodu, czy też komputera wynika tylko z faktu, że uprzednio był pracownikiem podmiotu udostępniającego mu te przedmioty.

Źródło: Gazeta Prawna Nr 210 (2080) [Tygodnik Podatkowy] poniedziałek, 29 października 2007 r.

Przygotowała EWA MATYSZEWSKA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek od spadków i darowizn
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
spadku
darowizny
odpłatnego zniesienia współwłasności
zasiedzenia
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
Kary umowne a PIT
Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?