Kategorie

Jak ujmować w księgach rachunkowych ulepszenie środka trwałego

Paweł Muż
inforCMS
Czy dokonując modernizacji środka trwałego, należy przeksięgować go na konto „Środki trwałe w budowie” (wartość przeksięgowania: wartość początkowa - dotychczasowe umorzenie), czy też na koncie „Środki trwałe w budowie” księguje się tylko wartości poniesionych nakładów na modernizację, a na jej zakończenie przenosi się ją na konto „Środki trwałe”, zwiększając tym samym wartość istniejącego już środka, który podlegał modernizacji?

Co z amortyzacją takiego środka, który został poddany modernizacji, a odbiór prac nastąpił w połowie miesiąca? Czy należy wystawić dokument OT w związku z zakończeniem modernizacji?

RADA

Nie należy przeksięgowywać wartości netto środka trwałego na konto „Środki trwałe w budowie”. Nakłady ponoszone na ulepszenie istniejącego w ewidencji środka trwałego (a więc modernizację, przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję) należy ewidencjonować na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Dopiero po zakończeniu ulepszenia należy przeksięgować (doksięgować) wartość ulepszenia na konto „Środki trwałe”. W praktyce dokumentem potwierdzającym zakończenie prac mających na celu ulepszenie środka trwałego jest protokół odbioru prac (np. dokument wewnętrzny OT). Wpływ adaptacji na wielkość odpisów amortyzacyjnych zostanie wykazany nie wcześniej niż po przyjęciu ulepszonego środka trwałego do używania (a zatem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono jego ulepszenie).

UZASADNIENIE

Zarówno ustawa o rachunkowości (art. 31), jak i przepisy ustaw o podatku dochodowym (art. 16g ust. 13 updop, art. 22g ust. 17 updof) przewidują możliwość zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o koszty ulepszenia. Ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujących, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Ewidencja ulepszenia w księgach rachunkowych

Nakłady ponoszone na ulepszenie istniejącego w ewidencji środka trwałego (a więc modernizację, przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję) należy ewidencjonować na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Dopiero po zakończeniu ulepszenia poniesione nakłady należy przeksięgować na konto „Środki trwałe”:

Wn konto 010 „Środki trwałe”,

Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”.

W przypadku gdy dany środek trwały podlega więcej niż jednemu ulepszeniu, nakłady związane z ulepszeniem powinny być wydzielone ewidencyjnie. Nie należy ich zatem ewidencjonować na jednym wspólnym koncie „Środki trwałe w budowie”, lecz na wielu kontach analitycznych, na których oddzielnie ujmowane są nakłady na każde przedsięwzięcie ulepszeniowe. Jest to o tyle istotne, że nie każdy rodzaj tego typu prac kończy się w tym samym okresie, a w związku z tym różne będą daty podwyższenia wartości początkowej danego środka trwałego o dokonane nakłady ulepszeniowe. Powodem dla oddzielnego grupowania nakładów o charakterze ulepszenia może być również fakt, że nie wszystkie takie prace kończą się sukcesem. Zaniechanie konkretnych prac ulepszeniowych powinno obciążać pozostałe koszty operacyjne:

Wn konto 760 „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”.

Pozostałe koszty operacyjne obciąży także ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego w budowie:

Wn konto 760 „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 086 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie”.

Niezakończone do końca roku obrotowego prace ulepszeniowe (na dzień bilansowy) należy wycenić w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W bilansie należy ująć je po stronie aktywów w pozycji A.II.2.

PRZYKŁAD 1

Jednostka dokonała w maju 2008 r. ulepszenia własnego środka trwałego (budynku biurowego) polegającego na dobudowaniu piętra. Wartość początkowa budynku wynosi 2 000 000 zł, stopa rocznej amortyzacji 2,5%, dotychczasowe umorzenie dokonywane metodą amortyzacji liniowej za okres od czerwca 2007 r. do maja 2008 r. wyniosło 50 000 zł. Wartość dokonanych prac ulepszeniowych wyniosła 70 000 zł:

faktura za zakupione materiały - 30 000 zł netto

Wn konto 080„Środki trwałe w budowie” 30 000 zł

Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 6 600 zł

Ma konto 201„Rozrachunki z dostawcami” 36 600 zł

• przekazanie własnych wyrobów gotowych na cele ulepszenia - 10 000 zł

Wn konto 791„Koszt własny obrotów wewnętrznych” 10 000 zł

Ma konto 601„Wyroby gotowe” 10 000 zł

oraz

Wn konto 080„Środki trwałe w budowie” 10 000 zł

Ma konto 790„Obroty wewnętrzne” 10 000 zł

• koszt świadczonych usług działalności pomocniczej na rzecz ulepszenia budynku - 25 000 zł

Wn konto 791„Koszt własny obrotów wewnętrznych” 25 000 zł

Ma konto 531„Koszty działalności pomocniczej” 25 000 zł

oraz

Wn konto 080„Środki trwałe w budowie” 25 000 zł

Ma konto 790„Obroty wewnętrzne” 25 000 zł

• prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania prac ulepszeniowych - 5000 zł

Wn konto 080„Środki trwałe w budowie” 5 000 zł

Ma konto 139„Kredyty bankowe” 5 000 zł

• zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (budynku biurowego) po zakończeniu ulepszenia (przyjmuje się, że dokumentem potwierdzającym zakończenie prac mających na celu ulepszenie środka trwałego jest protokół odbioru prac - np. dokument wewnętrzny OT)

Wn konto 010„Środki trwałe”, w analityce: budynek biurowy 70 000 zł

Ma konto 080„Środki trwałe w budowie” 70 000 zł

 

Jak ustalić wysokość odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego

W przypadku ulepszenia środka trwałego powiększa się jego wartość początkowa. Dalszych odpisów amortyzacyjnych należy dokonać od podwyższonej wartości początkowej z zastosowaniem takiej samej metody i stawki amortyzacji, jaka została ustalona dla środka trwałego na dzień przyjęcia środka trwałego do używania.

PRZYKŁAD 2

Założenia jak w przykładzie 1.

Rozwiązanie:

Wartość początkowa budynku biurowego 2 000 000 zł

Data przyjęcia do użytkowania budynku biurowego 5 maja 2007 r.

Kwota amortyzacji rocznej (2 000 000 x 2,5%) 50 000 zł

Kwota amortyzacji miesięcznej 4 166,66 zł

Wn konto 400„Amortyzacja” 4 166 ,66 zł

Ma konto 070„Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 4 166,66 zł

Wartość dokonanych odpisów umorzeniowych za okres od czerwca 2007 r. do maja 2008 r. (2 000 000 x 2,5% / 12 miesięcy) x 12 miesięcy 50 000 zł

Zmiana wartości początkowej budynku biurowego w wyniku prac ulepszeniowych 70 000 zł

Data zmiany wartości początkowej w wyniku ulepszenia 18 maja 2008 r.

Nowa podstawa amortyzacji 2 070 000 zł

Nowa kwota amortyzacji rocznej (2 070 000 x 2,5% / 12 miesięcy) 51 750 zł

Nowa kwota amortyzacji miesięcznej od czerwca 2008 r. (51 750 zł / 12 miesięcy) 4 312,50 zł

Wartość umorzenia środka trwałego w roku 2007 wyniosła

(7 miesięcy x 4,166,66 zł) = 29 166,67 zł

Wartość umorzenia środka trwałego w roku dokonania ulepszenia wyniesie

(5 miesięcy x 4,166,66 zł + 7 miesięcy x 4312,50 zł) = 20 833,33 zł + 30 187,50 zł = 51 020,83 zł

Warto zauważyć, że jeżeli ulepszenie nie zmienia stopy amortyzacji (a takie rozwiązanie najczęściej przewidują przepisy podatkowe), to wydłuży się okres amortyzacji (dokonywania odpisów amortyzacyjnych). W rozpatrywanym przypadku, gdyby nie było ulepszenia, środek trwały zamortyzowałby się dokładnie za 39 lat (przy uwzględnieniu faktu, że jeden rok dokonywania odpisów już upłynął). Dokonane ulepszenie spowoduje, że okres amortyzacji (nieznacznie, ze względu na dość szybki termin jego dokonania) ulegnie wydłużeniu o 1 miesiąc (dokładnie do 39,0338 roku, a więc do 39 lat i 1 miesiąca).

(2 000 000 zł + 70 000 zł) x 2,5% = 51 750 zł

(2 000 000 zł +70 000 zł - 50 000 zł) / 51 750 zł = 39,0338

Gdyby ulepszenie nie przedłużało okresu użytkowania środka trwałego, to zwiększałaby się stopa amortyzacji. W rozpatrywanym przykładzie, by środek trwały zamortyzował się dokładnie w 39 lat, stopa amortyzacji musiałaby wynieść nie dokładnie 2,5%, ale 2,502% (co powoduje, że do utrzymania dokładnie 39 lat do całkowitego zamortyzowania środka należałoby dokonywać rocznych odpisów w kwocie 51 791,40 zł).

Roczna amortyzacja = (nieumorzona część wartości początkowej wraz z kosztami ulepszenia x 100) / (wartość początkowa środka trwałego łącznie z kosztami ulepszenia x przewidywany dalszy okres użytkowania środka trwałego)

Roczna amortyzacja = (2 020 000 zł x 100) / (2 070 000 zł x 39 lat) = 202 000 000 zł / / 80 730 000 zł = 2,502%

W przypadku środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (gdy wartość bilansowa równa jest zeru) dokonane prace, mające charakter ulepszenia, powodują również zwiększenie wartości początkowej. Od tak zwiększonej wartości początkowej należy dokonać odpisów amortyzacyjnych, licząc je według wcześniej wybranej (w momencie przyjęcia do używania) stopy i metody amortyzacji. Nowe wysokości odpisów amortyzacyjnych należy stosować począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały ulepszono.

• art. 28 ust. 2, art. 31 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Paweł Muż

ekonomista, księgowy

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.