Kategorie

Jak prowadzić ewidencję na kontach związanych z podatkiem dochodowym

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
W jaki sposób należy dokonywać zapisów korygujących na koncie zespołu 8 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF”, tak aby saldo tego konta wykazywało aktualną wartość zarówno podatku bieżącego, jak i odroczonego?

RADA

W ciągu roku na koncie zespołu 8 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” należy ewidencjonować bieżące zobowiązania wobec budżetu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Na koniec roku należy ustalić wartość faktycznego zobowiązania i wprowadzić korektę do ksiąg między kwotą ustalonego rocznego podatku dochodowego a kwotą należnych zaliczek. Na koniec roku trzeba też ustalić rezerwę na podatek odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku można ustalać tylko w przypadku, gdy jednostka ma pewność, że w przyszłości osiągnie dochód pozwalający na potrącenie aktywów. Ewidencja podatku odroczonego może nastąpić poprzez wyksięgowanie kwoty ustalonej w poprzednim roku i zaksięgowanie aktualnej lub poprzez doksięgowanie różnicy.

UZASADNIENIE

Reklama

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Część bieżąca podatku dochodowego jest ustalana w ciągu roku podatkowego i wpłacana w formie zaliczek. Ponieważ podatek ten liczony jest narastająco, podatnicy mają obowiązek wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Na koniec roku należy ustalić wartość faktycznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i skorygować zapisy o występujące różnice (podatek do zapłaty lub nadpłata podatku).

Tabela. Typowe zapisy na koncie „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Po obliczeniu zaliczki za każdy miesiąc spółka powinna skorygować konta związane z podatkiem dochodowym, tak aby wykazywały jego aktualną wartość. Korekta może odbywać się poprzez doksięgowanie/wyksięgowanie jedynie różnicy lub wyksięgowanie pełnej kwoty z poprzedniego okresu (miesiąca) i zaksięgowanie aktualnej.

Przykład 1

W styczniu spółka osiągnęła przychody podatkowe w wysokości 152 000 zł oraz koszty w wysokości 134 000 zł. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł więc: 152 000 zł - 134 000 zł = 18 000 zł. Podatek dochodowy do odprowadzenia do US to: 18 000 zł × 19% = 3420 zł. W następnym miesiącu spółka osiągnęła (narastająco) dochód w wysokości 26 200 zł. Podatek dochodowy za dwa miesiące (styczeń i luty) wyniósł więc: 26 200 zł × 19% = 4978 zł. W marcu w związku ze wzrostem kosztów narastający dochód spółki osiągnął poziom 23 000 zł. Zaliczka na podatek dochodowy za trzy miesiące wyniosła: 23 000 zł × 19% = 4370 zł.

Ewidencja księgowa

1. Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy za styczeń:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 3 420

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 420

2. Wpłata zaliczki na konto US:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 420

Ma „Rachunek bankowy” 3 420

3. Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy za luty.

Ponieważ podatek jest liczony narastająco, w lutym należy doksięgować różnicę między zaliczką za styczeń a zaliczką wyliczoną narastająco za dwa miesiące, tak aby saldo konta „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” wykazywało kwotę podatku należną za te dwa miesiące. Zaliczka narastająco za dwa miesiące - 4978 zł, zaliczka za styczeń - 3420 zł. Należy więc doksięgować kwotę: 4978 zł - 3420 zł = 1558 zł. W ten sposób saldo wynosić będzie 4978 zł i jest zgodne z wyliczeniami.

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 1 558

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 1 558

4. Wpłata zaliczki na konto US:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 1 558

Ma „Rachunek bankowy” 1 558

5. Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy za marzec. W marcu dochód spółki się obniżył. W związku z tym zaliczka na podatek dochodowy liczona narastająco również uległa obniżeniu. Za trzy miesiące zaliczka ta powinna wynosić 4370 zł. Do tej pory spółka odprowadziła do urzędu skarbowego kwotę 4978 zł. W rozrachunkach z urzędem powstała nadpłata w wysokości 608 zł.

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 608

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 608

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Reklama

Konto „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” wykazuje saldo Wn w kwocie 3470 zł, co odpowiada wysokości podatku należnego za I kwartał roku. Natomiast saldo „Rozrachunki publicznoprawne” w wysokości 608 zł oznacza nadpłatę podatku dochodowego.

Część odroczona podatku dochodowego to aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Należy je tworzyć w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów (wartością bilansową) a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego można tworzyć tylko w przypadku, gdy realne jest założenie, że w następnych latach spółka osiągnie dochód podatkowy, który pozwoli na potrącenie od niego ujemnych różnic przejściowych oraz ewentualnej straty podatkowej. W takim przypadku aktywa z tytułu odroczonego podatku należy ustalić w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy tworzyć w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Jeśli roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania, można odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalić z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych aktywów/rezerw z tytułu odroczonego podatku w kolejnych latach może następować poprzez:

• księgowanie tylko zmiany (przyrostu, ubytku) sald aktywów i rezerw na koniec i początek okresu sprawozdawczego,

• stornowanie ich stanu na początek okresu sprawozdawczego i zaksięgowanie w to miejsce stanu ustalonego na koniec okresu sprawozdawczego.

W bilansie wartości te wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Na koniec roku saldo konta zespołu 8 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” należy przenieść na konto „Wynik finansowy”.

Przykład 2

W 2006 r. spółka utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 600 zł oraz rezerwę na podatek odroczony w wysokości 2000 zł. W 2007 r. spółka zapłaciła zaliczki z tytułu podatku dochodowego w następujących wysokościach:

• wrzesień - 3000 zł,

• październik - 2500 zł,

• listopad - 3000 zł × 2 (podwójna zaliczka na podatek dochodowy według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wynik podatkowy w 2007 r. kształtował się następująco:

• przychody podatkowe spółki - 300 000 zł,

• koszty podatkowe - 250 000 zł,

• dochód do opodatkowania - 50 000 zł,

• podatek dochodowy od osób prawnych: 50 000 zł × 19% = 9500.

Na koniec roku spółka ustaliła dodatnie przejściowe różnice powodujące w przyszłości wzrost podstawy opodatkowania w wysokości 9000 zł oraz ujemne różnice przejściowe powodujące w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania w kwocie 3000 zł.

Stawka podatku przyjęta do obliczenia aktywa oraz rezerwy na podatek dochodowy wynosi 19% (stawka obowiązująca w roku realizacji aktywa lub rezerwy na podatek dochodowy).

Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego wprowadzane są do ksiąg poprzez wystornowanie stanu poprzedniego i zaksięgowanie aktualnego stanu ustalonego na koniec okresu sprawozdawczego.

Ewidencja księgowa w trakcie roku obrotowego

1. Zaksięgowanie zobowiązania podatkowego za wrzesień:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 3 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 000

2. Wpłata zaliczki do urzędu skarbowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 000

Ma „Rachunek bankowy” 3 000

3. Zaksięgowanie zobowiązania podatkowego za październik:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 2 500

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 2 500

4. Wpłata zaliczki do urzędu skarbowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 2 500

Ma „Rachunek bankowy” 2 500

5. Zaksięgowanie zobowiązania podatkowego za listopad w kwocie: 3000 zł × 2 miesiące:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 6 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 6 000

6. Wpłata zaliczki do urzędu skarbowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 6 000

Ma „Rachunek bankowy” 6 000

Ewidencja księgowa na koniec roku

7. Ustalenie rocznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9500 zł i zaksięgowanie nadpłaty wynikającej z różnicy między kwotą wpłaconych zaliczek a kwotą faktycznego obciążenia podatkowego. Kwota wpłaconych zaliczek wyniosła: 3000 zł + 2500 zł + 6000 zł = 11 500 zł. Ponieważ ostateczna kwota zobowiązania podatkowego za dany rok wyniosła 9500 zł, powstała nadpłata w wysokości 2000 zł.

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 2 000

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 2 000

8. Wyksięgowanie rezerwy na podatek dochodowy ustalonej w 2006 r.:

Wn „Rezerwa na podatek dochodowy” 2 000

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 2 000

9. Wyksięgowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalonego w 2006 r.:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 600

Ma „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 600

10. Ustalenie rezerwy na podatek dochodowy - dodatnie przejściowe różnice: 9000 zł × 19% = 1710 zł

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 1 710

Ma „Rezerwa na podatek dochodowy” 1 710

11. Ustalenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ujemne przejściowe różnice: 3000 zł × 19% = 570 zł

Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 570

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 570

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.