REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prowadzić ewidencję na kontach związanych z podatkiem dochodowym

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W jaki sposób należy dokonywać zapisów korygujących na koncie zespołu 8 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF”, tak aby saldo tego konta wykazywało aktualną wartość zarówno podatku bieżącego, jak i odroczonego?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

W ciągu roku na koncie zespołu 8 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” należy ewidencjonować bieżące zobowiązania wobec budżetu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Na koniec roku należy ustalić wartość faktycznego zobowiązania i wprowadzić korektę do ksiąg między kwotą ustalonego rocznego podatku dochodowego a kwotą należnych zaliczek. Na koniec roku trzeba też ustalić rezerwę na podatek odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku można ustalać tylko w przypadku, gdy jednostka ma pewność, że w przyszłości osiągnie dochód pozwalający na potrącenie aktywów. Ewidencja podatku odroczonego może nastąpić poprzez wyksięgowanie kwoty ustalonej w poprzednim roku i zaksięgowanie aktualnej lub poprzez doksięgowanie różnicy.

UZASADNIENIE

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Część bieżąca podatku dochodowego jest ustalana w ciągu roku podatkowego i wpłacana w formie zaliczek. Ponieważ podatek ten liczony jest narastająco, podatnicy mają obowiązek wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Na koniec roku należy ustalić wartość faktycznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i skorygować zapisy o występujące różnice (podatek do zapłaty lub nadpłata podatku).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tabela. Typowe zapisy na koncie „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Po obliczeniu zaliczki za każdy miesiąc spółka powinna skorygować konta związane z podatkiem dochodowym, tak aby wykazywały jego aktualną wartość. Korekta może odbywać się poprzez doksięgowanie/wyksięgowanie jedynie różnicy lub wyksięgowanie pełnej kwoty z poprzedniego okresu (miesiąca) i zaksięgowanie aktualnej.

Przykład 1

W styczniu spółka osiągnęła przychody podatkowe w wysokości 152 000 zł oraz koszty w wysokości 134 000 zł. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł więc: 152 000 zł - 134 000 zł = 18 000 zł. Podatek dochodowy do odprowadzenia do US to: 18 000 zł × 19% = 3420 zł. W następnym miesiącu spółka osiągnęła (narastająco) dochód w wysokości 26 200 zł. Podatek dochodowy za dwa miesiące (styczeń i luty) wyniósł więc: 26 200 zł × 19% = 4978 zł. W marcu w związku ze wzrostem kosztów narastający dochód spółki osiągnął poziom 23 000 zł. Zaliczka na podatek dochodowy za trzy miesiące wyniosła: 23 000 zł × 19% = 4370 zł.

Ewidencja księgowa

1. Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy za styczeń:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 3 420

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 420

2. Wpłata zaliczki na konto US:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 420

Ma „Rachunek bankowy” 3 420

3. Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy za luty.

Ponieważ podatek jest liczony narastająco, w lutym należy doksięgować różnicę między zaliczką za styczeń a zaliczką wyliczoną narastająco za dwa miesiące, tak aby saldo konta „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” wykazywało kwotę podatku należną za te dwa miesiące. Zaliczka narastająco za dwa miesiące - 4978 zł, zaliczka za styczeń - 3420 zł. Należy więc doksięgować kwotę: 4978 zł - 3420 zł = 1558 zł. W ten sposób saldo wynosić będzie 4978 zł i jest zgodne z wyliczeniami.

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 1 558

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 1 558

4. Wpłata zaliczki na konto US:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 1 558

Ma „Rachunek bankowy” 1 558

5. Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy za marzec. W marcu dochód spółki się obniżył. W związku z tym zaliczka na podatek dochodowy liczona narastająco również uległa obniżeniu. Za trzy miesiące zaliczka ta powinna wynosić 4370 zł. Do tej pory spółka odprowadziła do urzędu skarbowego kwotę 4978 zł. W rozrachunkach z urzędem powstała nadpłata w wysokości 608 zł.

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 608

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 608

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” wykazuje saldo Wn w kwocie 3470 zł, co odpowiada wysokości podatku należnego za I kwartał roku. Natomiast saldo „Rozrachunki publicznoprawne” w wysokości 608 zł oznacza nadpłatę podatku dochodowego.

REKLAMA

Część odroczona podatku dochodowego to aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Należy je tworzyć w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów (wartością bilansową) a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego można tworzyć tylko w przypadku, gdy realne jest założenie, że w następnych latach spółka osiągnie dochód podatkowy, który pozwoli na potrącenie od niego ujemnych różnic przejściowych oraz ewentualnej straty podatkowej. W takim przypadku aktywa z tytułu odroczonego podatku należy ustalić w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy tworzyć w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Jeśli roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania, można odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalić z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych aktywów/rezerw z tytułu odroczonego podatku w kolejnych latach może następować poprzez:

• księgowanie tylko zmiany (przyrostu, ubytku) sald aktywów i rezerw na koniec i początek okresu sprawozdawczego,

• stornowanie ich stanu na początek okresu sprawozdawczego i zaksięgowanie w to miejsce stanu ustalonego na koniec okresu sprawozdawczego.

W bilansie wartości te wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Na koniec roku saldo konta zespołu 8 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” należy przenieść na konto „Wynik finansowy”.

Przykład 2

W 2006 r. spółka utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 600 zł oraz rezerwę na podatek odroczony w wysokości 2000 zł. W 2007 r. spółka zapłaciła zaliczki z tytułu podatku dochodowego w następujących wysokościach:

• wrzesień - 3000 zł,

• październik - 2500 zł,

• listopad - 3000 zł × 2 (podwójna zaliczka na podatek dochodowy według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wynik podatkowy w 2007 r. kształtował się następująco:

• przychody podatkowe spółki - 300 000 zł,

• koszty podatkowe - 250 000 zł,

• dochód do opodatkowania - 50 000 zł,

• podatek dochodowy od osób prawnych: 50 000 zł × 19% = 9500.

Na koniec roku spółka ustaliła dodatnie przejściowe różnice powodujące w przyszłości wzrost podstawy opodatkowania w wysokości 9000 zł oraz ujemne różnice przejściowe powodujące w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania w kwocie 3000 zł.

Stawka podatku przyjęta do obliczenia aktywa oraz rezerwy na podatek dochodowy wynosi 19% (stawka obowiązująca w roku realizacji aktywa lub rezerwy na podatek dochodowy).

Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego wprowadzane są do ksiąg poprzez wystornowanie stanu poprzedniego i zaksięgowanie aktualnego stanu ustalonego na koniec okresu sprawozdawczego.

Ewidencja księgowa w trakcie roku obrotowego

1. Zaksięgowanie zobowiązania podatkowego za wrzesień:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 3 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 000

2. Wpłata zaliczki do urzędu skarbowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 3 000

Ma „Rachunek bankowy” 3 000

3. Zaksięgowanie zobowiązania podatkowego za październik:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 2 500

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 2 500

4. Wpłata zaliczki do urzędu skarbowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 2 500

Ma „Rachunek bankowy” 2 500

5. Zaksięgowanie zobowiązania podatkowego za listopad w kwocie: 3000 zł × 2 miesiące:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 6 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 6 000

6. Wpłata zaliczki do urzędu skarbowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 6 000

Ma „Rachunek bankowy” 6 000

Ewidencja księgowa na koniec roku

7. Ustalenie rocznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9500 zł i zaksięgowanie nadpłaty wynikającej z różnicy między kwotą wpłaconych zaliczek a kwotą faktycznego obciążenia podatkowego. Kwota wpłaconych zaliczek wyniosła: 3000 zł + 2500 zł + 6000 zł = 11 500 zł. Ponieważ ostateczna kwota zobowiązania podatkowego za dany rok wyniosła 9500 zł, powstała nadpłata w wysokości 2000 zł.

Wn „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu pdop” 2 000

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 2 000

8. Wyksięgowanie rezerwy na podatek dochodowy ustalonej w 2006 r.:

Wn „Rezerwa na podatek dochodowy” 2 000

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 2 000

9. Wyksięgowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalonego w 2006 r.:

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 600

Ma „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 600

10. Ustalenie rezerwy na podatek dochodowy - dodatnie przejściowe różnice: 9000 zł × 19% = 1710 zł

Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 1 710

Ma „Rezerwa na podatek dochodowy” 1 710

11. Ustalenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ujemne przejściowe różnice: 3000 zł × 19% = 570 zł

Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 570

Ma „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia WF” 570

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA