REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych materiały z logo firmy przekazane kontrahentom

Anna Kędziora
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Koszty materiałów zakupionych w celu przekazania ich kontrahentom należy ujmować jako koszty działalności operacyjnej jednostki. W zależności od tego, czy są to koszty reklamy czy koszty reprezentacji, będą one stanowiły (bądź nie) koszty uzyskania przychodów.

Dla celów podatku dochodowego istotne jest ustalenie, czy przekazywane prezenty są kosztem reklamy czy kosztami reprezentacji. Koszty reklamy są kosztami uzyskania przychodu, natomiast koszty reprezentacji są wymieniane wśród kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Ustawy podatkowe nie zawierają definicji reprezentacji, dlatego należy posłużyć się definicją słownikową. W jednej z ostatnio wydanych interpretacji podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-96/09-5/MC) z 27 maja 2009 r. wskazuje się, że:

Autopromocja

„Słownik języka polskiego” pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej.

Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów.

 

Poczęstunek może być kosztem>>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Przepisy podatkowe wskazują też, że drobne upominki dla klientów nie mają charakteru reprezentacji, gdyż trudno je uznać za okazałe czy wystawne. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4 stycznia 2008 r., nr IP-PB3-423-308/07-2/GJ:

(...) W przypadku gadżetów o niewielkiej wartości, wydawanych masowo potencjalnym klientom, trudno raczej przypisać im funkcję reprezentacyjną. Ich obecność w rzeczywistości gospodarczej jest tak powszechna, że nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowy wizerunku, a logo jako znak graficzny przedsiębiorstwa (firmy) czy produktu stanowi jedynie swojego rodzaju informację handlową. (...)

Natomiast w przypadku przekazywania przez Wnioskodawcę gadżetów o wyższej wartości (Wnioskodawca nie określa rodzaju rozdawanych materiałów nazwanych „gadżetami”) wyselekcjonowanym klientom lub potencjalnym klientom, mimo iż będą one oznakowane logo firmy lub logo produktu, gdy celem wydatku jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i budowa odpowiednich relacji z klientami, wydatki takie będą miały charakter reprezentacyjny i w efekcie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, Organ wydając interpretację, nie może jednoznacznie stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie gadżety mają charakter reprezentacyjny czy reklamowy. Ocena charakteru wydatku możliwa jest bowiem na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków, ich jednostkowej wartości, ustalenia kręgu obdarowanych itp. i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą, może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w firmie. Z tego względu nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki, że w każdym wypadku wydatek poniesiony na zakup materiałów oznaczonych logo producenta będzie stanowił koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)

 

Kiedy zdjąć z ewidencji bilansowej składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania>>

 

Analogiczne stanowisko można znaleźć w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2009 r., nr IPPB5/423-233/08-2/MW, w której dodatkowo się stwierdza, że:

w przypadku upominków o niewielkiej wartości należy stwierdzić, iż co do zasady drobne gadżety nie mają charakteru reprezentacyjnego - ich obecność jest dziś bowiem tak powszechna, że nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowy wizerunku firmy i to ich brak może uchodzić za odstępstwo od zwyczajowego postępowania.

Autopromocja

WAŻNE!

Umieszczenie znaku firmowego na jakimkolwiek produkcie przekazywanym kontrahentowi nie przesądza o jego charakterze reklamowym. Tym samym nie przesądza o możliwości zaliczenia jego wartości do kosztów uzyskania przychodów. Jednak jeżeli wręczane prezenty będą:

• opatrzone w sposób trwały logo firmy,

• jednostkowa wartość prezentów będzie stosunkowo niska,

• prezenty nie będą miały charakteru okazałości oraz

• rozdysponowanie prezentów będzie miało charakter masowy,

to wydatki poniesione na ich nabycie będą stanowić (na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym) koszt uzyskania przychodów. Warunkiem jest jednak to, by wydatki te zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Nieodpłatne przekazanie towarów z logo - VAT

Wszelkie nieodpłatne przekazanie na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem należy uznać za dostawę towarów i opodatkować (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Od tego obowiązku ustawodawca zwalnia (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT) przekazywane drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości i próbki. Organy podatkowe jednoznacznie stoją na stanowisku, że każde przekazanie towaru (niebędące prezentem o małej wartości, próbką czy drukowanym materiałem), które wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, powinno być opodatkowane (np. interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2009 r., nr IPPP3-443-95/08-2/JF).

 

Przekazanie nagród kontrahentom nie podlega VAT>>

 

Innego zdania są sądy administracyjne. Zgodnie ze stanowiskiem sądów podatnik nie musi naliczać należnego VAT od nieodpłatnego przekazania towarów, jeżeli przekazanie to miało służyć działalności opodatkowanej przedsiębiorstwa (np. wyrok WSA w Gdańsku z 12 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 208/09, lub wyrok WSA w Poznaniu z 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 78/09).

Prezentami małej wartości (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT) są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

• o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

• których przekazania nie ujęto w ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Próbka (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT) to niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Jeżeli zatem przekazywane przez Państwa ręczniki z logo nie mieszczą się w definicji drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (oczywiście tego warunku ręczniki nie spełniają), prezentu o małej wartości czy próbki, to w celu uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi należy takie przekazanie opodatkować VAT, wystawiając fakturę wewnętrzną. Wyliczony od ceny nabycia netto VAT należny będzie kosztem uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Nieodpłatne przekazanie towarów z logo - ewidencja

Koszty reprezentacji i reklamy zalicza się w ewidencji księgowej do kosztów działalności operacyjnej jednostki i ujmuje na kontach zespołu 4 lub/i kontach zespołu 5 w cenach zakupu, cenach nabycia lub po koszcie wytworzenia.

Należy zaznaczyć, że podmiot gospodarczy nie ma ustawowego obowiązku ujmowania w księgach rachunkowych odrębnie kosztów reprezentacji i odrębnie kosztów reklamy. Jednostka może ustalić w zakładowym planie kont, że zarówno koszty reprezentacji, jak i reklamy ujmuje się np. na koncie 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”, lub też może stosować do ich ewidencji oddzielne konta analityczne. Należy jednak pamiętać, że ewidencja szczegółowa powinna m.in. umożliwiać ustalenie wysokości kosztów nieuznawanych przez przepisy prawa podatkowego za koszty uzyskania przychodów. W tym celu zasadne jest wyodrębnienie kosztów reklamy - będącej kosztami podatkowymi oraz kosztów reprezentacji - niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów (np. 409-1 „Pozostałe koszty rodzajowe - reklama”, 409-2 „Pozostałe koszty rodzajowe - reprezentacja”).

PRZYKŁAD

Podmiot gospodarczy wręcza kontrahentom upominki w postaci ręczników oznaczonych logo firmy. Faktura VAT dokumentująca zakup ręczników opiewała na kwotę 6100 zł brutto (250 ręczników x 20 zł + VAT 1100 zł). Upominki zostały przekazane bezpośrednio z zakupu. W zakładowym planie kont jednostka ustaliła, że koszty reprezentacji ujmowane są na oddzielnym koncie analitycznym, prowadzonym w ramach kont zespołu 4. Jednostka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. W związku z tym należy ustalić VAT należny z tytułu nieodpłatnego przekazania.

Ewidencja księgowa

1. Faktura VAT dokumentująca zakup ręczników:

- wartość netto 5 000,00 zł

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”

- podatek VAT naliczony 1 100,00 zł

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”

- kwota brutto

Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 6 100,00 zł

2. Zarachowanie wartości ręczników w koszty:

Wn konto 409 „Pozostałe koszty” 5 000,00 zł

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 5 000,00 zł

3. Wystawienie faktury wewnętrznej w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów z logo firmy (250 szt x 20 zł x 22%):

Wn konto 403 „Podatki i opłaty” 1 100,00 zł

Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 1 100,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 28, art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587

• art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587

• art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

Anna Kędziora

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA