REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wierzytelności nieściągalne w podatkach dochodowych

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali zapłaty z tytułu zrealizowanych transakcji, mogą zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

Nieściągalne wierzytelności mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy wcześniej w księgach podatnika należności z tytułu dokonanych transakcji zostały zarachowane jako przychody należne oraz gdy nieściągalność wierzytelności wynikających z takich transakcji została udokumentowana według ścisłych wymogów wynikających z ustawy.

REKLAMA

Autopromocja

Jakie wierzytelności?

Warunek odnoszący się do zarachowania przychodu należnego związanego z daną transakcją wynika z zasady rozpoznawania przychodów podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, wedle której do przychodów z tego tytułu zalicza się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Oznacza to, że przychód z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu pomimo braku otrzymania faktycznej zapłaty od kontrahenta. Powstawanie przychodu na tej zasadzie jest ściśle powiązane z możliwością zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych. Tylko bowiem te wierzytelności, które są konsekwencją powstania przychodu należnego, mogą być później rozliczane w kosztach uzyskania przychodu. Wierzytelności związane z przychodem powstającym na zasadzie kasowej, tj. w momencie faktycznego wpływu należności, nie będą rozliczane w kosztach. Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów nie będą zatem podlegać m.in. wierzytelności związane ze spłatą odsetek od pożyczek czy wierzytelności dotyczące zwrotu kosztów sądowych.

Do przychodów należnych można zaliczyć tylko wartość netto transakcji, tj. bez należnego podatku od towarów i usług. Oznacza to, że inna kwota stanowi należność w związku z daną transakcją, a inna kwota jest wierzytelnością, która jako nieściągalna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w zakresie podatków dochodowych należny podatek VAT nie stanowi przychodu podatkowego. Dodatkowo powoduje to komplikacje w sytuacji, kiedy należność razem z VAT zostanie uregulowana w części. Trzeba bowiem ustalić, jaka kwota z ogólnej wartości należności została spłacona, a w konsekwencji jaka wartość tej należności dotyczy podatku od towarów i usług, a jaka kwoty netto. W praktyce przyjęto, jakkolwiek nie wynika to wyraźnie w przepisów, że w sytuacji, kiedy dojdzie do częściowej zapłaty należności, zapłaconą kwotę należy proporcjonalnie rozliczyć na uregulowanie podatku od towarów i usług oraz na spłatę kwoty netto. W konsekwencji należy proporcjonalnie obliczyć kwotę niespłaconej wierzytelności, która może być uznana za wierzytelność nieściągalną.

Jakie dokumenty?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drugi warunek zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności polega na potwierdzeniu tego faktu. Będzie on spełniony, jeśli podatnik dysponuje jednym z dokumentów wskazanych w ustawie. Katalog dokumentów ma charakter zamknięty.

Postanowienie o nieściągalności

Pierwszy dokument to postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, który reguluje kwestie związane z egzekucją należności, nie posługują się określeniem „postanowienie o nieściągalności”. W praktyce przyjmuje się, że musi to być postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z którego treści wynika, że egzekucja jest bezskuteczna. Postanowienia o umorzeniu w całości albo części postępowania egzekucyjnego wydaje organ egzekucyjny (komornik) w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Przyczyną umorzenia może być okoliczność, z której wynika, że wskutek egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W sentencji wskazanego postanowienia nie znajdziemy zatem określenia „postanowienie o nieściągalności”. Istotne jest zatem, aby treść postanowienia nie budziła wątpliwości co do istnienia bądź nieistnienia majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Ocena, czy wierzytelność stanowiąca przedmiot postępowania egzekucyjnego może być uznana za nieściągalną, zależy bowiem od istnienia majątku dłużnika. Niezależnie zatem od powołanego w postanowieniu nazewnictwa, informacja musi wynikać z dokumentu posiadanego przez podatnika, na którego podstawie zamierza on zaliczyć wierzytelność do kosztów.

Za postanowienie o nieściągalności nie można natomiast uznać:

REKLAMA

• Postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości lub w części, które jest wydawane na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. w sytuacji, gdy dłużnik lub wierzyciel nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna. Tego rodzaju postanowienia nie odnoszą się do kwestii majątku dłużnika i nie zawierają potwierdzenia, że majątek taki nie istnieje. Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z uwagi na określone przesłanki formalne.

• Postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 875 § 4 k.p.c. i art. 877 oraz 985 § 1 k.p.c. W przypadkach wskazanych w tych przepisach majątek dłużnika istnieje, lecz w drodze licytacji nie został spieniężony. Decyzja o jego przejęciu zależy od woli wierzyciela, która jest uwarunkowana kwestią ekonomicznej opłacalności przejęcia majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzytelności.

• Zawiadomienia komornika wydanego w trybie art. 763 k.p.c. wskazującego, że np. egzekucja z rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę jest bezskuteczna. Tego rodzaju zawiadomienie nie zawiera pełnej informacji o majątku dłużnika, a na podstawie uzyskanej informacji możliwe jest, na wniosek wierzyciela, zastosowanie innych środków egzekucyjnych.

W związku z koniecznością uzyskania postanowienia o nieściągalności z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest, czy w celu ograniczenia kosztów egzekucyjnych można bądź wystąpić o egzekucję wierzytelności w części, bądź w ogóle odstąpić od egzekucji, skoro przedsiębiorca posiada postanowienie o nieściągalności wobec tego samego dłużnika uzyskane w toku egzekucji innego długu. Niejednokrotnie bowiem sytuacja dłużnika jest przedsiębiorcy znana, np. w związku z wcześniej prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Ze stanowiska Ministerstwa Finansów zawartego w piśmie z 28 lutego 1995 r. nr PO 3-722-980/94 (Biuletyn Skarbowy z 1995, nr 6, s. 19, Lex 279) wynika, że w celu zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest potwierdzenie nieściągalności wierzytelności poprzez udokumentowanie postanowieniem o nieściągalności wydanym przez organ postępowania egzekucyjnego. Skoro zatem wielkość wierzytelności wynika z prawomocnego orzeczenia sądu i ksiąg podatnika, dowodem jest postanowienie o nieściągalności wierzytelności, uzyskane niezależnie od kwoty wierzytelności, o której egzekucję wierzyciel wystąpił do organu egzekucyjnego. Ze wskazanego stanowiska wynika zatem, że w określonej sytuacji faktycznej nie jest wymagana konieczność wystąpienia o egzekucję całej wierzytelności. Oznacza to jednak, że po pierwsze cała wierzytelność musi zostać potwierdzona wyrokiem sądowym. Po drugie wystąpienie o egzekucję wierzytelności w części może dotyczyć tylko danej wierzytelności. Jeżeli zatem wierzyciel ma kilka wierzytelności wobec tego samego dłużnika, to postanowieniem o bezskuteczności egzekucji w odniesieniu do jednego z długów nie można udokumentować nieściągalności pozostałych długów. W celu potwierdzenia nieściągalności przedsiębiorca w odniesieniu do każdego z długów jest zobowiązany, przynajmniej w części, wystąpić o egzekucję.

 

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wymagają, aby postanowienie o nieściągalności zostało „uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu”. Oznacza to, że wierzyciel, by móc zaliczyć daną nieściągalną wierzytelność do kosztów, musi dodatkowo, pomimo posiadania postanowienia o nieściągalności, stwierdzić, że postanowienie to odpowiada stanowi faktycznemu jako zgodne z rzeczywistością na dzień zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że stan nieściągalności jest stanem faktycznym o charakterze dynamicznym, który może się zmienić. W świetle bowiem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji, kiedy okaże się, że zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego (wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1754/07, opubl. w CBOSA).

Postanowienia sądu upadłościowego

Kolejnymi dokumentami, które w świetle ustaw o podatkach odchodowych pozwalają na udokumentowanie nieściągalności, są postanowienia wydawane przez sąd w postępowaniu upadłościowym. Potwierdzenie nieściągalności wierzytelności stanowią tyko postanowienia wydawane w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. Wśród tych postanowień ustawa wymienia:

• Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Postanowienie takie wydaje sąd na podstawie art. 13 § 1 prawa upadłościowego i naprawczego. Doręcza się je dłużnikowi oraz wierzycielowi, który zgłosił wniosek. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wydaje się na etapie postępowania dotyczącego ogłoszenia upadłości. Jego wydanie oznacza, że właściwe postępowanie upadłościowe nie będzie prowadzone.

• Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Postanowienie takie wydaje się na podstawie art. 361 pkt 1 prawa upadłościowego i naprawczego. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania upadłościowego okaże się, że majątek upadłego nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, wówczas sąd umarza postępowanie upadłościowe. Dotyczy to zatem sytuacji, kiedy stan majątkowy upadłego w chwili orzekania o ogłoszeniu upadłości nie mógł być sądowi znany. Natomiast postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wydane na podstawie pkt 2 i 3 art. 361 nie pozwalają na uznanie wierzytelności za nieściągalną. W tych przypadkach postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wydaje się z powodu braku złożenia przez wierzycieli zaliczki na koszty postępowania w wyznaczonym terminie, kiedy nie ma płynnych funduszy na te koszty lub kiedy wszyscy wierzyciele zażądali umorzenia postępowania.

• Postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku. Postanowienie takie wydawane jest w trybie art. 362 prawa upadłościowego i naprawczego. Stanowi ono potwierdzenie nieściągalności w stosunku do tych wierzytelności, które zgłoszono w postępowaniu upadłościowym i których zaspokojenia w tym postępowaniu nie uzyskano. Wynika stąd, że jeżeli wszczęto postępowanie upadłościowe i przedsiębiorca zgłosił określone wierzytelności do masy upadłości, to tak długo jak trwa postępowanie i nie zostanie zakończone omawianym postanowieniem, nie można uznać zgłoszonych wierzytelności za nieściągalne.

Natomiast postanowienia wydawane w przypadku postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie mogą stanowić dowodu na nieściągalność wierzytelności i tym samym podstawy zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Protokół sporządzony przez podatnika

Ostatnim z dokumentów pozwalającym na udowodnienie nieściągalności wierzytelności jest protokół sporządzony przez podatnika, który stwierdza, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty dochodzonej wierzytelności. Możliwość udokumentowania nieściągalności wierzytelności sporządzanym przez przedsiębiorcę protokołem łagodzi formalizm dowodowy związany z dokumentami wymienionymi wcześniej. Protokół pozwala bowiem uznać daną wierzytelność za nieściągalną na podstawie oceny dokonanej przez podatnika. Ocena ta może być w pewnym zakresie subiektywna, ponieważ przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie wskazują wyraźnie, co winien zawierać taki protokół. Ustawy nie precyzują również, jakie elementy mogą składać się na przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne oraz jaka powinna być jego forma. Należy zatem przyjąć, że protokół ten przede wszystkim powinien wskazywać okoliczności uzasadniające ocenę podatnika poprzez zestawienie kwoty dochodzonej wierzytelności z wyliczeniem przewidywanych kosztów jej dochodzenia. Odwołując się do stosownych przepisów postępowania cywilnego, można przyjąć, że koszty te obejmują: koszty sądowe w postaci wpisu i opłaty kancelaryjnej, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty egzekucyjne w postaci opłat i wydatków. Największe wątpliwości w praktyce może wywoływać kwestia przyjęcia w protokole wydatków z tytułu zastępstwa procesowego. Wydaje się, że najwłaściwszym sposobem postępowania będzie ujmowanie tych kosztów w wysokościach, które nie przewyższają wielkości wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr. 163, poz. 1348 z późn. zm.). Poza tym dla każdej z wierzytelności powinien być sporządzony odrębny protokół.

Filip Siwek

Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna

www.sws.com.pl

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

REKLAMA

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

REKLAMA