Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT od prezentów dla kontrahentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Katarzyna Wojciechowska
inforCMS
Prowadzimy działalność opodatkowaną VAT. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcemy przekazać nowym kontrahentom kosze świąteczne i kalendarze z logo firmy oraz ofertą naszych produktów. Do tej pory nie otrzymali od nas żadnych prezentów. W ten sposób chcielibyśmy zachęcić ich do dalszej współpracy w przyszłym roku. Jak rozliczyć VAT od przekazania tego rodzaju prezentów? W poprzednich latach w takich sytuacjach nie naliczaliśmy VAT.

 Kalendarze i prezenty świąteczne dla kontrahentów - rozliczenie VAT

Jeżeli przekazane kontrahentom kosze świąteczne i kalendarze z logo firmy i ofertą produktową będą spełniały warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości, ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Szczegóły poniżej.

 

Z pytania wynika, że mają Państwo wątpliwości, czy należy odprowadzać VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania kontrahentom koszy świątecznych oraz kalendarzy.

Z całą pewnością wynikają one ze zmiany przepisów, jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2013 r. w zakresie opodatkowaniu VAT nieodpłatnych dostaw towarów, a dokładniej - treści art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Porównanie brzmienia przepisów art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT przed i po 1 kwietnia 2013 r.

Brzmienie przepisu obowiązujące do 31 marca 2013 r.

Brzmienie przepisu obowiązujące
od 1 kwietnia 2013 r.

1

2

Art. 7 ust. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

Art. 7 ust. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Art. 7 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Art. 7 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

 

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

W znowelizowanym od 1 kwietnia 2013 r. art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wprost wskazano, że nieodpłatne przekazanie musi następować na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Ponadto nie ma już w nim mowy o wyłączeniu z opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Oznacza to, że po nowelizacji tylko nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem towarów, od których odliczono w całości lub części VAT, stanowiących:

• prezenty o niskiej wartości,

• próbki

- nie stanowi odpłatnej dostawy towarów opodatkowanej VAT. Natomiast przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, od których odliczono w całości lub części VAT na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestety podlega od 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT, ale tylko gdy mają one wartość użytkową dla obdarowanego. NSA w wyroku z 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1201/10) stwierdził:

Jak słusznie bowiem wskazał Sąd pierwszej instancji, ulotka reklamowa może być uznana dla potrzeb ustawy o VAT za towar opodatkowany, w sytuacji gdy zostanie ona zbyta przez wytwarzający ulotki podmiot nabywającemu je kontrahentowi, który następnie przekaże je anonimowym potencjalnym klientom. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie odróżnił taką sytuację od sytuacji zaistniałej w rozpatrywanej sprawie, kiedy to nieodpłatne przekazanie było sposobem na poinformowanie potencjalnych klientów o produktach przedstawionych w ulotkach.

W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT. Podatek od towarów i usług jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie miały wartości konsumpcyjnej.

Ze stanowiskiem tym, choć nie wynika ono wprost z przepisów ustawy o VAT, zgadzają się obecnie również organy podatkowe.

Kosze świąteczne

Zamierzają Państwo przekazać kontrahentom m.in. kosze świąteczne. Przekazanie kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu odliczono w całości lub w części VAT, nie podlega opodatkowaniu tylko w sytuacji, gdy mogą być uznane za prezenty o małej wartości. Przypomnijmy, że przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Omawiając ten problem, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Z przywołanej treści art. 7 ust. 4 ustawy o VAT wynika wprost, że limit prezentu o małej wartości w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, to kwota 10 zł netto (bez VAT). Przytoczone przepisy nie mówią jednak wprost, czy limit 100 zł, w przypadku prezentów o małej wartości, dla których podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych osób, jest kwotą netto czy brutto. Niestety, organy podatkowe prezentują w tej kwestii niekorzystne dla podatników stanowisko. Uważają, że limit 100 zł jest kwotą brutto (patrz: m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-154/12-2/MP). Odmienne stanowisko zajął w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2363/12). Wyrok jest nieprawomocny.

Z pytania nie wynika, czy będą Państwo robili kosze samodzielnie, czy też zostaną one nabyte. Nie wskazują również Państwo na wartość przekazywanych koszy.

Jeżeli zdecydowaliby się Państwo przygotować kosze samodzielnie, to nie będą one opodatkowane VAT, jeżeli cena nabycia każdego z włożonych do kosza produktów nie przekroczy netto 10 zł. W takim przypadku nie mają Państwo również obowiązku prowadzenia ewidencji osób obdarowanych (art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Trzeba zaznaczyć, że jeżeli nie będą Państwo prowadzili ewidencji osób obdarowanych, to przekazanie tego rodzaju produktów w koszu świątecznym nie będzie opodatkowane VAT, nawet jeżeli ich łączna wartość przekroczy 100 zł. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN). Możemy je również znaleźć w komentarzach ekspertów (patrz: VAT komentarz, Tomasz Michalik, wydanie 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013).

Polecamy: Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zmiana ustawy o VAT

Polecamy: Karta podatkowa 2014 - wyższe stawki i nowy wniosek PIT-16

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

Jeżeli jednak do przygotowywanych samodzielnie koszy świątecznych użyliby Państwo produktów, których cena nabycia netto przekraczałaby 10 zł, to przekazanie tych koszy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT pod warunkiem, że łączna wartość produktów w koszu nie przekroczy 100 zł, a Państwo będą prowadzili ewidencję osób obdarowanych. Gdyby wartość przekazanych w koszu produktów przekraczała 100 zł, opodatkowaniu VAT będzie podlegała cała wartość kosza (art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Ponieważ od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych w celu udokumentowania nieodpłatnego przekazania towarów, od którego należy odprowadzić VAT, mogą Państwo taką fakturę wystawić, ale nie jest to konieczne. Należy również pamiętać, że to Państwo muszą zdecydować, czy kwotę 100 zł uznać za kwotę brutto, nie narażając się tym samym na spór w tej kwestii z organami podatkowymi, czy za kwotę netto, tak jak orzekają sądy administracyjne.

Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie kontrahentom gotowych koszy świątecznych, ich ewentualne opodatkowanie VAT będzie zależało od ceny, za jaką zostały kupione. Ponieważ w praktyce nie jest możliwe, aby cena nabycia kosza nie przekroczyła 10 zł, w związku z tym nie można ich uznać za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem należy zastanowić się, czy spełniają one warunki do uznania ich za ewidencjonowane prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. A zatem jeżeli wartość kosza nie przekroczy 100 zł i będą Państwo prowadzili ewidencję obdarowanych kontrahentów, to od przekazania koszy nie należy naliczać VAT.

 

Wzór ewidencji osób obdarowanych

Ewidencja osób obdarowanych

Lp.

Data
przekazania prezentu

Opis
prezentu

Wartość prezentu

Wartość prezentów narastająco od początku roku

Dane osobowe obdarowanego

Imię
i nazwisko

Adres
zamieszkania

NIP lub PESEL albo data urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jednak przekażą Państwo kosze o wartości przekraczającej 100 zł, to należy odprowadzić VAT od całej wartości kosza, a nie tylko od nadwyżki ponad 100 zł. Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2008 r. (sygn. ITPP2/443-733b/08/RS), w której stwierdził, że:

(...) podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Spółkę nagród rzeczowych niebędących prezentami o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy [ustawy o VAT - przyp. red.], jest cena nabycia tych towarów pomniejszona o podatek od towarów i usług, a nie, jak błędnie wskazała w swoim stanowisku Spółka, wartość przekraczająca kwotę 100 zł.

I tu również do Państwa należy decyzja, czy kwotę 100 zł potraktować jako brutto czy netto.

Podsumowując, obowiązująca od 1 kwietnia br. zmiana przepisów w zakresie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów nie zmieniła zasad przekazywania kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu odliczono VAT. Gdy możemy je uznać za prezenty o małej wartości, nie naliczamy VAT od ich przekazania. Jednocześnie zachowujemy prawo do odliczenia VAT na ogólnych zasadach, tzn. gdy kosze przekazujemy naszym kontrahentom, odliczymy VAT w całości.

Kalendarze

Bardziej problematyczne jest prawidłowe rozliczenie VAT od przekazywanych kontrahentom kalendarzy z logo firmy. Jak bowiem wcześniej wspomniano, od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, od których odliczono w całości lub części VAT, podlega opodatkowaniu VAT. Do tej pory za takie właśnie materiały zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe nakazywały traktować przekazywane kontrahentom kalendarze z logo firmy (patrz: wyrok WSA w Warszawie z 19 października 2012 r., sygn. III SA/Wa 272/12).

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak po 1 kwietnia 2013 r. rozliczać przekazanie kontrahentom kalendarzy firmowych, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przybliżyć tę kwestię w zamieszczonych na swojej stronie internetowej wyjaśnieniach Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r. W broszurze tej MF potwierdziło, że w przypadku drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w pierwszej kolejności należy ustalić, czy mają one wartość użytkową z punktu widzenia klienta. Jeżeli nie - jak ma to miejsce np. w przypadku ulotek - to przekazanie takiego materiału nie podlega VAT. Jeżeli tak - jak ma to miejsce w przypadku kalendarza z logo firmy - to jego przekazanie podlega VAT, chyba że możemy uznać kalendarz za prezent o małej wartości. Wówczas jego przekazanie na cele prowadzonej działalności będzie wyłączone z opodatkowania VAT.

Stanowisko to należy uznać za korzystne dla podatników. Co ważniejsze, jest ono również potwierdzane w interpretacjach indywidualnych wydawanych po nowelizacji omawianych przepisów przez organy podatkowe. I tak, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-633/13-2/KOM) stwierdził:

Reasumując, przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, tj. broszur, ulotek, katalogów, plakatów, bloczków, naklejek czy standów reklamowych nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Tym samym przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy. Natomiast przekazanie drukowanych materiałów reklamowych takich jak kalendarze nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia kalendarzy nie przekracza 10 zł.

 

Również w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-467/13-4/KG) wydanej przez tego samego Dyrektora Izby Skarbowej czytamy:

W omawianej sytuacji Spółka wskazuje, że celem nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych na rzecz klientów bądź potencjalnych klientów Wnioskodawcy jest rozpowszechnianie wiedzy o jej kosmetykach oraz pozyskiwanie nowych klientów, zachęcając do nabycia jej produktów. Spółka w przyszłości zamierza przekazywać materiały reklamowe i informacyjne w formie, np. kalendarzy, przy czym cena nabycia/koszt wytworzenia tych materiałów nie przekroczy kwoty 10 zł (bez podatku).

Przekazywane towary będą mieć, na co także wskazuje Spółka, wartość konsumpcyjną (użytkową) dla ich odbiorców. Fakt, iż materiały reklamowe i informacyjne oprócz funkcji informacyjnej i promocyjnej będą także posiadały walor użytkowy, powoduje, iż będą uznane za towary w znaczeniu konsumpcyjnym.

Wobec powyższego zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w sytuacji gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą materiały o charakterze reklamowym i promocyjnym, posiadające dla konsumenta wartość użytkową, których cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekroczy kwoty 10 zł, spełniają warunki uznania ich za prezenty o małej wartości, stąd też Wnioskodawca może skorzystać w tym przypadku z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Podsumowując, jeżeli przekazane przez Państwa kontrahentom kalendarze z logo firmy i ofertą produktową będą spełniały warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości, ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 7 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie VAT, autorka licznych publikacji

 

Reklama
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. rząd ma pracować nad projektem ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego - wynika z informacji zamieszczonej w porządku obrad Rady Ministrów. System kaucyjny ma objąć, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom?