Kategorie

VAT od prezentów dla kontrahentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Katarzyna Wojciechowska
inforCMS
Prowadzimy działalność opodatkowaną VAT. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcemy przekazać nowym kontrahentom kosze świąteczne i kalendarze z logo firmy oraz ofertą naszych produktów. Do tej pory nie otrzymali od nas żadnych prezentów. W ten sposób chcielibyśmy zachęcić ich do dalszej współpracy w przyszłym roku. Jak rozliczyć VAT od przekazania tego rodzaju prezentów? W poprzednich latach w takich sytuacjach nie naliczaliśmy VAT.

 Kalendarze i prezenty świąteczne dla kontrahentów - rozliczenie VAT

Jeżeli przekazane kontrahentom kosze świąteczne i kalendarze z logo firmy i ofertą produktową będą spełniały warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości, ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Szczegóły poniżej.

 

Z pytania wynika, że mają Państwo wątpliwości, czy należy odprowadzać VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania kontrahentom koszy świątecznych oraz kalendarzy.

Z całą pewnością wynikają one ze zmiany przepisów, jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2013 r. w zakresie opodatkowaniu VAT nieodpłatnych dostaw towarów, a dokładniej - treści art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

 

Porównanie brzmienia przepisów art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT przed i po 1 kwietnia 2013 r.

Brzmienie przepisu obowiązujące do 31 marca 2013 r.

Brzmienie przepisu obowiązujące
od 1 kwietnia 2013 r.

1

2

Art. 7 ust. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

Art. 7 ust. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Art. 7 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Art. 7 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

 

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

W znowelizowanym od 1 kwietnia 2013 r. art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wprost wskazano, że nieodpłatne przekazanie musi następować na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Ponadto nie ma już w nim mowy o wyłączeniu z opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Oznacza to, że po nowelizacji tylko nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem towarów, od których odliczono w całości lub części VAT, stanowiących:

• prezenty o niskiej wartości,

• próbki

- nie stanowi odpłatnej dostawy towarów opodatkowanej VAT. Natomiast przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, od których odliczono w całości lub części VAT na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestety podlega od 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT, ale tylko gdy mają one wartość użytkową dla obdarowanego. NSA w wyroku z 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1201/10) stwierdził:

Jak słusznie bowiem wskazał Sąd pierwszej instancji, ulotka reklamowa może być uznana dla potrzeb ustawy o VAT za towar opodatkowany, w sytuacji gdy zostanie ona zbyta przez wytwarzający ulotki podmiot nabywającemu je kontrahentowi, który następnie przekaże je anonimowym potencjalnym klientom. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie odróżnił taką sytuację od sytuacji zaistniałej w rozpatrywanej sprawie, kiedy to nieodpłatne przekazanie było sposobem na poinformowanie potencjalnych klientów o produktach przedstawionych w ulotkach.

W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT. Podatek od towarów i usług jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie miały wartości konsumpcyjnej.

Ze stanowiskiem tym, choć nie wynika ono wprost z przepisów ustawy o VAT, zgadzają się obecnie również organy podatkowe.

Kosze świąteczne

Zamierzają Państwo przekazać kontrahentom m.in. kosze świąteczne. Przekazanie kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu odliczono w całości lub w części VAT, nie podlega opodatkowaniu tylko w sytuacji, gdy mogą być uznane za prezenty o małej wartości. Przypomnijmy, że przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Omawiając ten problem, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Z przywołanej treści art. 7 ust. 4 ustawy o VAT wynika wprost, że limit prezentu o małej wartości w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, to kwota 10 zł netto (bez VAT). Przytoczone przepisy nie mówią jednak wprost, czy limit 100 zł, w przypadku prezentów o małej wartości, dla których podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych osób, jest kwotą netto czy brutto. Niestety, organy podatkowe prezentują w tej kwestii niekorzystne dla podatników stanowisko. Uważają, że limit 100 zł jest kwotą brutto (patrz: m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-154/12-2/MP). Odmienne stanowisko zajął w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2363/12). Wyrok jest nieprawomocny.

Z pytania nie wynika, czy będą Państwo robili kosze samodzielnie, czy też zostaną one nabyte. Nie wskazują również Państwo na wartość przekazywanych koszy.

Jeżeli zdecydowaliby się Państwo przygotować kosze samodzielnie, to nie będą one opodatkowane VAT, jeżeli cena nabycia każdego z włożonych do kosza produktów nie przekroczy netto 10 zł. W takim przypadku nie mają Państwo również obowiązku prowadzenia ewidencji osób obdarowanych (art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Trzeba zaznaczyć, że jeżeli nie będą Państwo prowadzili ewidencji osób obdarowanych, to przekazanie tego rodzaju produktów w koszu świątecznym nie będzie opodatkowane VAT, nawet jeżeli ich łączna wartość przekroczy 100 zł. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN). Możemy je również znaleźć w komentarzach ekspertów (patrz: VAT komentarz, Tomasz Michalik, wydanie 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013).

Polecamy: Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zmiana ustawy o VAT

Polecamy: Karta podatkowa 2014 - wyższe stawki i nowy wniosek PIT-16

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

Jeżeli jednak do przygotowywanych samodzielnie koszy świątecznych użyliby Państwo produktów, których cena nabycia netto przekraczałaby 10 zł, to przekazanie tych koszy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT pod warunkiem, że łączna wartość produktów w koszu nie przekroczy 100 zł, a Państwo będą prowadzili ewidencję osób obdarowanych. Gdyby wartość przekazanych w koszu produktów przekraczała 100 zł, opodatkowaniu VAT będzie podlegała cała wartość kosza (art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Ponieważ od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych w celu udokumentowania nieodpłatnego przekazania towarów, od którego należy odprowadzić VAT, mogą Państwo taką fakturę wystawić, ale nie jest to konieczne. Należy również pamiętać, że to Państwo muszą zdecydować, czy kwotę 100 zł uznać za kwotę brutto, nie narażając się tym samym na spór w tej kwestii z organami podatkowymi, czy za kwotę netto, tak jak orzekają sądy administracyjne.

Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie kontrahentom gotowych koszy świątecznych, ich ewentualne opodatkowanie VAT będzie zależało od ceny, za jaką zostały kupione. Ponieważ w praktyce nie jest możliwe, aby cena nabycia kosza nie przekroczyła 10 zł, w związku z tym nie można ich uznać za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem należy zastanowić się, czy spełniają one warunki do uznania ich za ewidencjonowane prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. A zatem jeżeli wartość kosza nie przekroczy 100 zł i będą Państwo prowadzili ewidencję obdarowanych kontrahentów, to od przekazania koszy nie należy naliczać VAT.

 

Wzór ewidencji osób obdarowanych

Ewidencja osób obdarowanych

Lp.

Data
przekazania prezentu

Opis
prezentu

Wartość prezentu

Wartość prezentów narastająco od początku roku

Dane osobowe obdarowanego

Imię
i nazwisko

Adres
zamieszkania

NIP lub PESEL albo data urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jednak przekażą Państwo kosze o wartości przekraczającej 100 zł, to należy odprowadzić VAT od całej wartości kosza, a nie tylko od nadwyżki ponad 100 zł. Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2008 r. (sygn. ITPP2/443-733b/08/RS), w której stwierdził, że:

(...) podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Spółkę nagród rzeczowych niebędących prezentami o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy [ustawy o VAT - przyp. red.], jest cena nabycia tych towarów pomniejszona o podatek od towarów i usług, a nie, jak błędnie wskazała w swoim stanowisku Spółka, wartość przekraczająca kwotę 100 zł.

I tu również do Państwa należy decyzja, czy kwotę 100 zł potraktować jako brutto czy netto.

Podsumowując, obowiązująca od 1 kwietnia br. zmiana przepisów w zakresie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów nie zmieniła zasad przekazywania kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu odliczono VAT. Gdy możemy je uznać za prezenty o małej wartości, nie naliczamy VAT od ich przekazania. Jednocześnie zachowujemy prawo do odliczenia VAT na ogólnych zasadach, tzn. gdy kosze przekazujemy naszym kontrahentom, odliczymy VAT w całości.

Kalendarze

Bardziej problematyczne jest prawidłowe rozliczenie VAT od przekazywanych kontrahentom kalendarzy z logo firmy. Jak bowiem wcześniej wspomniano, od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, od których odliczono w całości lub części VAT, podlega opodatkowaniu VAT. Do tej pory za takie właśnie materiały zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe nakazywały traktować przekazywane kontrahentom kalendarze z logo firmy (patrz: wyrok WSA w Warszawie z 19 października 2012 r., sygn. III SA/Wa 272/12).

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak po 1 kwietnia 2013 r. rozliczać przekazanie kontrahentom kalendarzy firmowych, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przybliżyć tę kwestię w zamieszczonych na swojej stronie internetowej wyjaśnieniach Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r. W broszurze tej MF potwierdziło, że w przypadku drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w pierwszej kolejności należy ustalić, czy mają one wartość użytkową z punktu widzenia klienta. Jeżeli nie - jak ma to miejsce np. w przypadku ulotek - to przekazanie takiego materiału nie podlega VAT. Jeżeli tak - jak ma to miejsce w przypadku kalendarza z logo firmy - to jego przekazanie podlega VAT, chyba że możemy uznać kalendarz za prezent o małej wartości. Wówczas jego przekazanie na cele prowadzonej działalności będzie wyłączone z opodatkowania VAT.

Stanowisko to należy uznać za korzystne dla podatników. Co ważniejsze, jest ono również potwierdzane w interpretacjach indywidualnych wydawanych po nowelizacji omawianych przepisów przez organy podatkowe. I tak, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-633/13-2/KOM) stwierdził:

Reasumując, przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, tj. broszur, ulotek, katalogów, plakatów, bloczków, naklejek czy standów reklamowych nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Tym samym przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy. Natomiast przekazanie drukowanych materiałów reklamowych takich jak kalendarze nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia kalendarzy nie przekracza 10 zł.

 

Również w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-467/13-4/KG) wydanej przez tego samego Dyrektora Izby Skarbowej czytamy:

W omawianej sytuacji Spółka wskazuje, że celem nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych na rzecz klientów bądź potencjalnych klientów Wnioskodawcy jest rozpowszechnianie wiedzy o jej kosmetykach oraz pozyskiwanie nowych klientów, zachęcając do nabycia jej produktów. Spółka w przyszłości zamierza przekazywać materiały reklamowe i informacyjne w formie, np. kalendarzy, przy czym cena nabycia/koszt wytworzenia tych materiałów nie przekroczy kwoty 10 zł (bez podatku).

Przekazywane towary będą mieć, na co także wskazuje Spółka, wartość konsumpcyjną (użytkową) dla ich odbiorców. Fakt, iż materiały reklamowe i informacyjne oprócz funkcji informacyjnej i promocyjnej będą także posiadały walor użytkowy, powoduje, iż będą uznane za towary w znaczeniu konsumpcyjnym.

Wobec powyższego zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w sytuacji gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą materiały o charakterze reklamowym i promocyjnym, posiadające dla konsumenta wartość użytkową, których cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekroczy kwoty 10 zł, spełniają warunki uznania ich za prezenty o małej wartości, stąd też Wnioskodawca może skorzystać w tym przypadku z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Podsumowując, jeżeli przekazane przez Państwa kontrahentom kalendarze z logo firmy i ofertą produktową będą spełniały warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości, ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 7 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie VAT, autorka licznych publikacji

 

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?