Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo sporządzić PIT-11

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
Aleksandra Tarka
Zakłady pracy i płatnicy do końca lutego muszą przesłać swoim pracownikom informacje PIT-11 o ich zarobkach, składkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy za ubiegły rok. Na tej podstawie podatnicy będą mogli rozliczyć się z fiskusem.


Zapraszamy na serwis: Rozliczenie PIT za 2011


Informacja PIT-11 to jeden z najpopularniejszych formularzy, na podstawie którego rozliczają się osoby fizyczne. Zasadniczo otrzymają go osoby pracujące na etacie. Obecnie formularz nie nazywa się już PIT-11/8B, choć tak jak poprzednio mogą w nim być wykazywane kwoty związane z umowami zlecenia i o dzieło. Wystawienie formularza i przesłanie go do urzędu skarbowego i podatnika jest obowiązkiem płatnika. Płatnik musi się wywiązać z tego obowiązku do końca lutego. Niemniej jednak naruszenie tego obowiązku nie zwolni pracownika jako podatnika z rocznego rozliczenia podatku. Po prostu wypełnienie zeznania rocznego będzie znacznie utrudnione, a podatnik sam będzie musiał ustalać kwoty potrzebne do rozliczenia.

Kto musi wystawić PIT-11

Składającym, wystawiającym formularz jest płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Przede wszystkim chodzi tu o podmioty wymienione w art. 31, art. 33 i art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana ustawą PIT).

Przede wszystkim w tej grupie znajdują się zakłady pracy. Zgodnie z przepisami osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jako zakłady pracy i płatnicy muszą obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. W spółdzielniach pracy chodzi o wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Do grupy podmiotów, które wystawiają PIT-11, należą również rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną. Również one jako płatnicy mają obowiązek pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z ustawą PIT płatnikami, którzy zobowiązani są do poboru zaliczek miesięcznych i muszą sporządzić PIT-11, będzie duża grupa podmiotów wypłacających różnego rodzaju należności. Do tej kategorii zalicza się:

• osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,

• jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,

• organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,

• biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

• spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,

• oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

• centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Informację PIT-11 wystawiają też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych, w tym zwłaszcza autorskich, podatnikom-rezydentom. Rezydenci to osoby, na których ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Szczególnymi kategoriami osób, które są zobowiązane do wystawienia PIT-11, są komornicy i osoby korzystające z tzw. ulgi na nianie.

Na komorniku sądowym ciążą obowiązki płatnika, w przypadku gdy to on dokonuje wypłaty świadczeń pracowniczych za zakład pracy. Taki sam obowiązek dotyczy podmiotu niebędącego następcą prawnym zakładu pracy, który jednak przejmuje jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. W obu przypadkach występuje nie tylko konieczność poboru i odprowadzenia zaliczek, ale także sporządzenia informacji rocznej dla pracownika.

Ulgi na nianie już nie ma w ustawie, ale można z niej skorzystać na zasadzie praw nabytych. Choć nie była to bardzo popularna ulga, warto przypomnieć o obowiązkach ciążących na osobie, która zdecydowała się jednak z niej skorzystać. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną, jest płatnikiem. Oprócz obliczenia i poboru miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, zatrudniając nianię lub pomoc domową, trzeba będzie wystawić im PIT-11.

Kiedy trzeba sporządzić PIT-11

Zgodnie z przepisami płatnicy muszą sporządzić i przekazać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do końca lutego następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że PIT-11 za 2007 rok należy przekazać pracownikom do piątku 29 lutego 2008 r. (rok 2008 jest rokiem przestępnym, a luty ma 29 dni).

Płatnik wystawia PIT-11 tylko w przypadku gdy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku. Chodzi tu zwłaszcza o zakłady pracy, które na wniosek pracowników są zobowiązane rozliczyć ich z podatku.

Trzeba przypomnieć, że warunkiem przeniesienia obowiązku rozliczenia rocznego na płatnika jest złożenie oświadczenia. Podatnik musi złożyć oświadczenie płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W oświadczeniu, które traktuje się na równi z zeznaniem, podatnik musi potwierdzić, że:

• poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (chodzi tu o przychody, od których płaci się zryczałtowane stawki podatku),

• co do zasady nie korzysta z odliczeń,

• nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach preferencyjnych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci czy małżonków,

• co do zasady nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Po złożeniu takiego oświadczenia to płatnik, a nie pracownik jest obowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok. Jednak naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Roczne obliczenie podatku, tak samo jak PIT-11, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli płatnik wypełnia PIT za nierezydenta podatników rozliczenie roczne przekazuje się urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-11 płatnik przekazuje podatnikowi i urzędowi skarbowemu. Jest to urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika - nierezydenta płatnik przesyła PIT-11 urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przychody zwolnione

W kwocie przychodów, jakie ujawnia się w PIT-11 w części E co do zasady nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku oraz co do których zaniechano poboru podatku. Niemniej jednak informację PIT-11 sporządza się w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74 ustawy PIT. Są to dwa przypadki zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przede wszystkim są to dochody otrzymane przez podatnika, pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Należności, które zostały wymienione w katalogu zwolnień od podatku, a które wykazuje się w PIT-11, to również otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945.


PIT-11 krok po kroku

Żeby móc wypełnić informację PIT-11, potrzebny jest formularz. Formularz obowiązujący za 2007 rok składa się z dwóch stron.

Wszystkie druki zarówno za 2007, jak i lata ubiegłe można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl, a także w urzędach skarbowych.

Formularz można wydrukować, wypełnić na maszynie lub ręcznie. Wypełniając ręcznie, robimy to drukowanymi literami wyłącznie w kolorze czarnym lub niebieskim.

W poz. 1 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej. Jest to miejsce na NIP pracodawcy, czyli płatnika. W poz. 4 i 5 należy wpisać okres, za jaki wypełniania jest informacja, podając dzień miesiąc i rok. PIT-11 nie musi obejmować całego roku podatkowego, czyli pełnych 12 miesięcy kalendarzowych. Poza tym PIT-11 dotyczy także należności z tytułu umów zlecenia czy o dzieło.

Część A. Miejsce i cel składania informacji

W poz. 6 należy wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego adresowana jest informacja. Przypomnijmy, co do zasady, będzie to urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W poz. 7 płatnik określa cel złożenia formularza, wypełniając odpowiedni kwadrat. Kwadrat 1 to złożenie informacji, kwadrat 2 to korekta. Należy przypomnieć, że zasady korekty informacji określa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej treścią, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Deklaracją są również informacje, do składania których zobowiązani są także płatnicy.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W celu skorygowania błędów w PIT-11 należy powtórnie wypełnić druk i sporządzić wyjaśnienie, w którym podane zostaną przyczyny korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo do korekty przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego, w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Korekta złożona w trakcie kontroli czy postępowania podatkowego, dotycząca zakresu nimi objętego, będzie nieskuteczna. Zgodnie z przepisami taka korekta nie wywołuje po prostu skutków prawnych, nawet jeśli zostanie złożona.

Część B. Dane płatnika

W tej części należy podać dane identyfikacyjne płatnika. W poz. 8 wypełniający PIT-11 określa rodzaj płatnika, zaznaczając odpowiedni kwadrat. Kwadrat 1 zakreśli płatnik niebędący osobą fizyczną, kwadrat 2 osoba fizyczna. Od tego zależy dalsze wypełnienie tej części informacji. Osoba fizyczna w poz. 9 wpisze nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia i PESEL, a w części B.2 poda adres zamieszkania. Płatnik niebędący osobą fizyczną w poz. 9 wpisze pełną nazwę i REGON, a w części B.2 adres siedziby firmy.

Część C. Dane podatnika

W tym miejscu ujawniane są dane podatnika, któremu wystawiana jest informacja. W poz. 20 należy wpisać jego NIP, w poz. 21-24 kolejno: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz PESEL. Część C.2 to miejsce na adres zamieszkania podatnika.

Część D. Informacja o kosztach uzyskania przychodów.

Ostatnia część PIT-11 z pierwszej strony poświęcona jest kosztom uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego i stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Płatnik, zakreślając odpowiedni kwadrat, informuje, według jakich zasad zostały uwzględnione koszty uzyskania przychodu pracownika. Jest to informacja bezpośrednio związana z kosztami, jakie zostaną wykazane w poz. 37 PIT-11.

Należy przypomnieć, że do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż:

• 1302 zł (miesięcznie 108 zł 50 gr), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

• 1953 zł 23 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

• 1627 zł 56 gr (miesięcznie 135 zł 63 gr), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodat- ku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),

• 2441 zł 54 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Część E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

Teraz przechodzimy do zasadniczej części PIT-11, czyli informacji o kwotach niezbędnych podatnikowi do rozliczenia rocznego. W kolumnie pierwszej w wierszach od 1 do 12 kolejno wymienione są źródła przychodów, tj.:

• należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej. A także zasiłki pieniężne wypłacone przez zakład pracy z ubezpieczenia społecznego (dotyczy to płatników, o których mowa w art. 31 i 42e ust. 1 ustawy PIT),

• należności z tytułu członkowska w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia rolniczego,

• emerytury-renty zagraniczne,

• należności za pracę tymczasowo aresztowanych lub skazanych,

• świadczenia wypłacone z funduszów Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• przychody z działalności wykonanej osobiście, w tym umów o dzieło i zlecenie (bez czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, kontraktu menedżerskiego oraz udziału w organach osób prawnych - te wymienia się osobno),

• czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (wypełnia się na podstawie PIT-R),

• udział w organach stanowiących osób prawnych,

• kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie itp.,

• prawa autorskie i inne prawa majątkowe,

• należności wynikające z umowy aktywizacyjnej (związane z ulgą na nianie),

• inne źródła.

Kwoty przychodów, kosztów, dochodu i zaliczki pobranej przez płatnika wpisuje się kolejno w kolumnach b, c, d i e. Należy pamiętać, żeby przyporządkować kwoty przychodu, kosztów, dochodu i zaliczek do źródeł przychodu, którego dotyczą.

Jeżeli chodzi o wiersz pierwszy, tj. należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne wypłacone przez zakład pracy z ubezpieczenia społecznego, kolumna przychód i koszty podzielone są na dwie pozycje. W poz. 40 należy wykazać przychody, do których zastosowano specjalne rozliczenie kosztów. W poz. 41 konsekwentnie wpisujemy kwotę kosztów obliczonych w ten sposób. Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. Koszty uzyskania przychodów w wyżej określonej wysokości mogą być zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu, który korzysta z praw autorskich lub z praw pokrewnych.

Następnie w poz. 81 i odpowiednio 82 pracodawca wykaże składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Część F. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz załączniku

Tak jak już wspomniałam wcześniej co do zasady w PIT-11 w kwocie przychodów nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku oraz co do których zaniechano poboru podatku.

Są jednak dwa przypadki, w których mimo objęcia określonych kwot zwolnieniem od podatku uwzględnia się je w PIT-11. Przede wszystkim będą to dochody otrzymane przez podatnika pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy. Kwoty otrzymane z tych tytułów należy wykazać w poz. 84 PIT-11.

Zwolnione z podatku przychody otrzymywane z zagranicy, tj. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 - płatnik wpisze w poz. 83. W części F płatnik poinformuje także o tym, czy do PIT-11 została dołączona informacja PIT-R.

Czym jest PIT-R

PIT-R to informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. W 2007 roku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, wolne były od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł. Należy podkreślić, że limit zwolnienia dotyczy łącznie wszystkich należności od wszystkich płatników. Dla płatnika nie ma to jednak znaczenia. Jeżeli bowiem podatnik otrzyma PIT-R od więcej niż jednego płatnika, będzie musiał sam obliczyć kwotę podlegającą opodatkowaniu. Inaczej mówiąc, będzie musiał samodzielnie sprawdzić, czy w kolejnych miesiącach nie przekroczył limitu zwolnienia.

Kwotę diet oraz zwróconych kosztów niepodlegających opodatkowaniu - w poszczególnych miesiącach roku podatkowego - płatnik wykazuje w kol. d części D informacji PIT-R.

Z kolei każdy podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R, ma obowiązek zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego. Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 2280 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik musi wykazać w rozliczeniu rocznym.

Część G. Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku

Ta ostatnia niewielka część PIT-11 wypełniana przez płatnika ma ogromne znaczenie. W niej znajduje się oświadczenie o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego związanych z uchybieniem obowiązków płatnika.

Oświadczenie składa płatnik lub osoba odpowiedzialna za obliczenie i pobranie podatku. Trzeba pamiętać, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami, muszą wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Płatnik musi zgłosić imiona, nazwiska i adresy tych osób organowi podatkowemu. Zgłoszenia płatnik dokonuje w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty. W razie zmiany osoby wyznaczonej zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Ponadto płatnik musi przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika. Po upływie tego okresu płatnik powinien przekazać podatnikom dokumenty związane z poborem podatku. Jednak dokumenty podlegają zniszczeniu, jeżeli przekazanie ich podatnikowi jest niemożliwe.

W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej konieczne będzie zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem podatku. Zawiadomienie na piśmie składa właściwemu organowi podatkowemu podmiot dokonujący likwidacji lub rozwiązania. Zawiadomienie trzeba złożyć nie później niż w ostatnim dniu istnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.


Brak PIT-11 od pracodawcy

Podatnik nie otrzymał do pracodawcy, u którego był zatrudniony w 2007 roku, informacji PIT-11. Podatnik zna tylko przybliżone dane o wysokości osiągniętego dochodu. Nie wie zaś, czy i ile zaliczek i składek zapłacił płatnik. Niestety, mimo braku tych danych podatnik musi złożyć roczne zeznanie podatkowe. Na podatniku ciąży obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Oddzielny obowiązek ciąży na płatniku, który powinien do końca lutego przesłać podatnikowi i urzędowi informację PIT-11. Podatnik musi złożyć zeznanie roczne. Powinien jednocześnie poinformować urząd o zaistniałej sytuacji. Od 2007 roku pracownik nie odpowiada za długi powstałe w przypadku niewpłacenia zaliczek przez pracodawcę. Niemniej jednak podatnik nie może zwolnić się od złożenia rocznego zeznania. Nie może też czekać w nieskończoność i liczyć, że płatnik prześle PIT-11 po 30 kwietnia.


PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przy których wystawia się PIT-11, należą:

• przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

• przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

• przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,

• przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

• przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

• przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

• przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.


SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

W PIT-11 płatnik wykazuje:

• składki na ubezpieczenie społeczne potrącone w roku podatkowym przez niego ze środków podatnik (chodzi o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu,

• kwotę składki pobranej w roku podatkowym przez niego zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

• w przypadku obu składek płatnik nie wykazuje w PIT-11 kwot, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku oraz co do których zaniechano poboru podatku,

• płatnik w PIT-11 wykazuje tylko kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek. W 2007 roku składka wynosiła 9 proc. Ponieważ odliczeniu od podatku nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, płatnik obecnie podaje w PIT-11 tylko kwotę podlegającą odliczeniu.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PIT-11 str.1

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PIT-11 str.2

Aleksandra TarkaPODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Ustawa z 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład - kontrola podatnika na wniosek
  Kontrola podatnika na wniosek. Polski Ład przewiduje autokontrolę podatnika w związku z nieprawidłowościami wykrytymi u kontrahenta. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg niewiadomych, w szczególności kto, przez kogo i kiedy miałby być kontrolowany. W projekcie przepisów rolę sygnalisty pełnić będzie Szef KAS, który ma ostrzegać przed ryzykiem znikającego podatnika, co powinno zwiększyć czujność jego kontrahentów i umożliwić im działania w celu zachowania należytej staranności we współpracy z podejrzanym podatnikiem.
  Aplikacja e-Deklaracje Desktop tylko do końca 2021 roku. Jak zapisać złożone PIT-y?
  e-Deklaracje. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie z 21 października 2021 r., że 31 grudnia 2021 roku przestani udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
  Rejestracja na kasie fiskalnej po otrzymaniu zapłaty na rachunek bankowy - termin
  Rejestracja na kasie fiskalnej a zapłata na rachunek bankowy - termin. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje gdy: klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy, po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku gdy wpłata taka nastąpi w dniu wolnym od pracy.
  Interpretacja VAT UE CBR
  Interpretacja VAT UE CBR. Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to projekt realizowany przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem pilotażu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność w kwestii opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE – wyjaśnia zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.
  Podatek rolny 2022 - co warto wiedzieć?
  Podatek rolny. W celu ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 r. przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłaszaną corocznie przez GUS. Jaka będzie wysokość podatku rolnego w 2022 r.? Kto i kiedy opłaca podatek?
  Zwolnienia z podatków lokalnych na regionalną pomoc inwestycyjną do końca 2023 roku
  Rada Ministrów zamierza przedłużyć do końca 2023 roku stosowanie zwolnień podatkowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.
  Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?
  Przedsiębiorcy związani z branżą IT mogą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkować się ryczałtem, „liniówką” lub wybrać skalę podatkową. W tych dwóch ostatnich przypadkach mogą także skorzystać z ulgi IP BOX – dobrodziejstwa, dającego możliwość obniżenia stawki podatku do zaledwie 5% - od całości lub od części uzyskiwanych dochodów. Również spółki opodatkowane podatkiem CIT taką opcję mogą wybrać. Co istotne, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla programistów czy ogólnie podmiotów z branży IT – wszak nazwa ulgi to nie IT BOX.
  Wystawianie faktur - nowe rozporządzenie od 1 listopada 2021 r.
  Wystawianie faktur. Ministerstwo Finansów poinformowało 21 października 2021 r., że niebawem tracą moc przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. W Ministerstwie Finansów trwają prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 listopada 2021 r.
  Zwrot akcyzy dla rolników - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Senacka komisja finansów opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają zwiększenie od 2022 roku limitu oleju napędowego zużywanego przez rolników, od którego przysługuje zwrot część akcyzy.
  Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL w dokumentach PIT
  Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. Resort finansów przypomina o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.
  Ulga sponsoringowa - nawet 100 mln oszczędności dla firm
  Ulga sponsoringowa. Nawet 100 mln zł będą mogły zaoszczędzić w przyszłym roku firmy, które zechcą skorzystać z tzw. ulgi sponsoringowej, czyli wesprzeć instytucje kultury, uczelnie czy sport - poinformował wiceminister resortu finansów Jan Sarnowski.
  Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności a pomoc zleceniobiorcy
  Rolniczy handel detaliczny. Czy zatrudniający zleceniobiorcę rolnik może stosować ryczałt od przychodów ze sprzedaży przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 6 ust. 1d oraz art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance. W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.
  Korekta VAT po zakupie przedsiębiorstwa
  Rozliczenia VAT. Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA I FSK 2240/19.
  Stawka 5% VAT na dania gotowe na wynos
  Stawka 5% VAT - dania gotowe na wynos. W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.
  Zmiany w ustawie o VAT - wprowadzenie grup VAT
  Grupa VAT. W ramach Polskiego Ładu, mającego przynieść szereg istotnych zmian w gospodarce, przede wszystkim dla przedsiębiorców, przewidziana jest zmiana w ustawie o VAT dotycząca wprowadzenia grup VAT. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Zagraniczne firmy w Polsce - prawie 2 mld zł zaległości podatkowych
  Zagraniczne firmy w Polsce - zaległości podatkowe. Jak wynika z danych KAS, na koniec czerwca br. zaległości podmiotów zagranicznych wobec naszego Skarbu Państwa wyniosły przeszło 1,6 mld zł w przypadku organizacji oraz 307 mln zł dla osób fizycznych. W ciągu pół roku kwoty te zwiększyły się odpowiednio o 14% i 2%, a w porównaniu z końcówką 2019 roku – o ponad 27% i 3,6%. Tylko w pierwszej połowie br. organy egzekucyjne dokonały prawie 25% więcej czynności niż w całym ub.r. W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań wyegzekwowano ponad 33,5 mln zł.
  Opodatkowania elektrowni wiatrowych - rekompensaty dla gmin
  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł.
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19.
  Darowizna od rodziców a podatek – warunki zwolnienia, druk, zgłoszenie, tytuł przelewu
  Darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Trzeba jednak spełnić warunek złożenia w odpowiednim terminie zgłoszenia SD-Z2. A w przypadku darowizny pieniężnej dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku jest przelanie pieniędzy na konto. Jeżeli darowizna została wręczona w formie gotówki albo nie dopełniono warunku złożenia zgłoszenia SD-Z2 – trzeba złożyć zeznanie SD-3, a następnie zapłacić podatek.
  Fundusze inwestycyjne - MF pracuje nad projektem ograniczającym goldplating
  Fundusze inwestycyjne a goldplating. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ograniczającym zjawisko goldplatingu - poinformował 19 października 2021 r. minister Tadeusz Kościński. W opinii uczestników XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) goldplating jest jedną z przeszkód utrudniających funkcjonowanie rynku, tworzenie nowych produktów i przyciąganie inwestorów.
  Polski Ład. Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę
  Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało, że przedsiębiorcy zyskają od 2022 roku możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Chodzi o tzw. ulgę sponsoringową, która została przewidziana w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.
  Unijna lista rajów podatkowych
  Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. Resort finansów wydał obwieszczenie uzupełniające listę (rajów podatkowych) na gruncie prawa krajowego.
  Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie
  Polski Ład zakłada, że koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Co dokładnie planuje ustawodawca?
  Polski Ład. CIT od przerzuconych dochodów
  CIT od przerzuconych dochodów. Polski Ład wprowadza nowy podatek w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, o którym bardzo mało się mówi, a będzie dodatkowym obciążeniem dla firm. To podatek od przerzucanych dochodów.