REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie skutki ma cesja leasingu

Marcin Gawlik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy podatkowe nie zabraniają cesji umowy leasingu. Nie regulują jednak skutków takiej cesji. Zgodnie z wykładnią Ministra Finansów cesja umowy leasingu oznacza konieczność sprawdzenia, czy na dzień jej dokonania przekazana „pozostała” część umowy spełnia wymogi uznania za podatkową umowę leasingu.


Cesja umowy leasingu z leasingobiorcy na osobę trzecią w trakcie trwania umowy leasingu jest dopuszczalna. Przepisy nie regulują jej skutków podatkowych. Przypomnijmy, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (art. 509 k.c.). Przelew nosi łacińską nazwę cessio, czyli „dobrowolne ustąpienie”, stąd właśnie potoczne określenie „cesja”.

REKLAMA

Autopromocja

Jeszcze w 2005 r. pojawiały się interpretacje korzystne dla podatników, np. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 8 listopada 2005 r. (nr 1471/DPD2/423-104/05/AB). Ta interpretacja dopuszcza dokonywanie cesji zasadniczo bez ograniczeń. Od 2007 r. sytuacja uległa jednak niekorzystnej zmianie.

Obecnie, zdaniem MF, w przypadku cesji umowy leasingu niezbędne jest ustalenie, czy umowa ta stanowi dla nowego leasingobiorcy nadal podatkową umowę leasingu. Stanowisko to można znaleźć w najnowszych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 sierpnia 2008 r. (nr ILPB3/423-275/08-2/EK):

W przypadku gdy na dzień cesji umowy leasingu nie będą spełnione warunki wynikające z powołanego w zdaniu poprzednim przepisu [17b ust. 1], zastosowanie znajdą ogólne zasady wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 17l tej ustawy, w myśl którego do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych m.in. w art. 17b ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, właściwe dla umów najmu i dzierżawy.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 lipca 2008 r., nr IP-PB3-423-648/08-2/JB:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Reasumując, fakt, że Kodeks cywilny w przypadku umowy leasingu dopuszcza możliwość przejęcia przez nowego korzystającego wszystkich praw i obowiązków poprzedniego korzystającego bez rozwiązywania umowy leasingowej, nie oznacza, że dokonana cesja będzie miała analogiczne skutki na gruncie prawa podatkowego. Prawo podatkowe nie dopuszcza przeniesienia uprawnień podatkowych z jednego korzystającego/finansującego na drugiego korzystającego/finansującego w wyniku umowy cesji, gdyż sytuacja taka nie została przewidziana w rozdziale 14 działu III Ordynacji podatkowej. Również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazują na możliwość zmian stron umowy leasingu.

A zatem przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego oznacza, iż w pełni uzasadniona staje się konieczność zbadania, czy na dzień cesji umowa ta stanowi dla tego podmiotu podatkową umowę leasingową. Jeszcze raz należy podkreślić, że nie można kontynuować podatkowej umowy leasingowej w sytuacji, gdy korzystającym został nowy podatnik i przystępuje on do umowy, jako nowa jej strona, i której okres obowiązywania jest już krótszy niż w momencie podpisywania jej przez poprzedniego korzystającego.

Należy podkreślić, że dokonanie cesji nie powoduje u dotychczasowego korzystającego konieczności dokonania korekty kosztów. Warunkiem jest, by wydatki na raty leasingowe spełniały wymogi do uznania ich za koszt na zasadach ogólnych. Tak właśnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 lipca 2008 r., nr IPPB1/415-544/08-2/ES:

Oznacza to, że przy braku wyłączenia wydatku na mocy art. 23 ww. ustawy [16 CIT] - możliwość jego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zależna jest od wykazania przez podatnika istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem. W art. 23 [16 CIT] ustawodawca nie wymienia wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów kosztów odpowiadających wartości już spłaconych rat leasingowych, w przypadku gdy korzystający dokona cesji umowy na osobę trzecią.

Stanowisko dotyczące cesji było kilkakrotnie i konsekwentnie podtrzymywane przez Ministra Finansów. Wywołuje ono jednak sporo wątpliwości. Konieczność ponownego badania cech umowy leasingu na dzień cesji prowadzi do wniosku, że w aspekcie podatkowym mamy do czynienia z nową umową, co jednak w oczywisty sposób stoi w sprzeczności z instytucją cesji. Warto zauważyć, że z punktu widzenia fiskusa na skutek dokonania cesji umowy leasingu nie powstają żadne inne skutki podatkowe od tych, które powstałyby, gdyby do cesji nie doszło. Jeden podmiot traci prawo do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy po cenie preferencyjnej oraz prawo do zaliczania rat leasingowych do swoich kosztów podatkowych (ponieważ już ich nie będzie płacił), inny natomiast te uprawnienia zyskuje. Żaden przepis podatkowy nie zakazuje także dokonania cesji umowy leasingu.

Niestety, żadna ze wskazanych interpretacji nie została zaskarżona do sądu administracyjnego. Dlatego ocena podatkowych skutków cesji umowy leasingu inna niż forsowana przez MF będzie dla podatników ryzykowna.

PRZYKŁAD

Spółka GAWLEAS zawarła jako finansujący dwie umowy leasingu samochodów osobowych ze spółką CITY-TRANSPORT. Czas trwania pierwszej umowy strony określiły na 4 lata, drugiej zaś tylko na 3 lata. W obu przypadkach w chwili zawarcia umowy te spełniały wymogi ustawowe przewidziane dla leasingu operacyjnego. Po 2 latach od zawarcia umów, na wniosek CITY-TRANSPORT spowodowany zmianą podstawowej działalności, dokonana została cesja obu umów leasingu na spółkę TAXI-BUSIK (nowy korzystający).

Stosując się do stanowiska organów podatkowych, należy na moment cesji ustalić, czy umowy te stanowią podatkowe umowy leasingowe. W przypadku drugiej umowy odpowiedź jest z całą pewnością negatywna - pozostały do jej zakończenia okres (1 rok) jest bowiem krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodu osobowego, który wynosi 2 lata. Pierwsza umowa spełnia ten warunek (wciąż pozostały 2 lata jej trwania z pierwotnych czterech), jednak jest raczej nieprawdopodobne, aby przy ustaleniu rat na równym poziomie w całym czasie trwania umowy TAXI-BUSIK miał jeszcze do spłacenia kwotę stanowiącą co najmniej równowartość wartości początkowej samochodu. Tym samym nie został spełniony warunek konieczny dla uznania umowy za podatkową umowę leasingu operacyjnego.

Oznacza to, że TAXI-BUSIK nie będzie miał prawa do nabycia samochodów po zakończeniu umowy po cenie niższej niż rynkowa. W tym przypadku rozliczenia podatkowe stron w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie - płacone opłaty leasingowe będą odpowiednio kosztem podatkowym TAXI-BUSIK oraz przychodem GAWLEAS.

Skutki w VAT

W przypadku użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania dotycząca jednego samochodu lub pojazdu nie może przekroczyć kwoty 6000 zł (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT).

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 grudnia 2008 r. nie wprowadziła zmian w tym zakresie. Artykuł 86 ust. 3 ustawy o VAT pozostaje w dotychczasowym brzmieniu.

W związku z tym powstaje pytanie: czy w razie cesji leasingu nowy korzystający ma prawo dokonywać odliczenia, nawet wtedy gdy poprzedni leasingobiorca dokonał odliczenia w ramach powyższego limitu? Tak, nowy korzystający może odliczać VAT - także do limitu 60%.

Stanowisko to potwierdził w pełni Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 29 sierpnia 2008 r., nr ITPP1/443-499/08/MS, stwierdzając:

należy uznać, iż w sytuacji cesji samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca, przejmując umowę leasingu operacyjnego, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za ponoszone opłaty leasingowe tylko wówczas, gdy przedmiot leasingu będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 86 nie występują ograniczenia wynikające z art. 881ustawy o podatku od towarów i usług) - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu (nie więcej niż 6000 zł).

Tak więc nowego korzystającego obowiązuje nowy limit bez względu na wielkość odliczeń dokonanych przez poprzedniego korzystającego.

Sama cesja umowy leasingu nie będzie także skutkować koniecznością dokonania przez ustępującego korzystającego korekty VAT naliczonego. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 31 lipca 2008 r., nr IP-PP2-443-791/08-2/SAP:

Istnienie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest uzależnione od tego, czy usługi zostały zakupione przez Spółkę w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ww. ustawy. (...) Jednocześnie z wniosku nie wynika, aby w sprawie zaistniały przesłanki do zastosowania uregulowań zawartych w przepisie art. 912ww. ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż cesja leasingu na podmiot trzeci nie pociągnie za sobą konieczności skorygowania naliczonego podatku VAT.

Cesja wierzytelności leasingowych

Od cesji umowy leasingu należy odróżnić cesję należności z tytułu leasingu, która jest przewidziana w przepisach ustawy o pdop i wyraźnie uregulowana. W sytuacji gdy finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego (tylko!) oraz jednocześnie nie została przeniesiona na osobę trzecią własność przedmiotu umowy leasingu, to kosztem finansującego jest zapłacone osobie trzeciej wynagrodzenie lub dyskonto. Jednocześnie przychodem finansującego nie będą kwoty wypłacone przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności, lecz opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej w dniu wymagalności zapłaty.

Przychód należy określić w terminie płatności poszczególnych rat, co pozwoli unikać negatywnego podatkowo zjawiska jednorazowego uzyskania wysokiego przychodu przy jednoczesnym rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu w relatywnie długim okresie zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych. W praktyce oznacza to, że dotychczasowy finansujący określa swój przychód w taki sposób jak w sytuacji, gdyby do umowy cesji w ogóle nie doszło.

PRZYKŁAD

Spółka GAWLEAS jako finansujący zawarła na okres 3 lat dwie umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych ze spółką CITY-TRANSPORT (wartość początkowa jednego samochodu to 30 000 zł). W związku z niekorzystnymi zmianami na rynku oraz problemami finansowymi obydwu spółek po upływie 2 lat dokonano restrukturyzacji umów poprzez:

1) cesję I umowy leasingu na nowego korzystającego,

2) sprzedaż wierzytelności GAWLEAS z tytułu pozostałych rat leasingowych z II umowy na rzecz banku za kwotę 12 000 zł, z jednoczesną zapłatą 10% dyskonta.

W momencie restrukturyzacji pozostał 1 rok do zakończenia umów, a w obu przypadkach CITY-TRANSPORT pozostało do zapłaty po 12 000 zł (12 rat x 1000 zł).

Skutki podatkowe powyższych zmian będą następujące:

• umowa

W chwili dokonania cesji nie spełnia koniecznych wymogów (wartość początkowa przekracza znacznie sumę pozostałych do zapłaty rat) i nowy korzystający nie nabędzie prawa do nabycia samochodu po cenie preferencyjnej. Dotychczasowe rozliczenia przychodów i kosztów podatkowych stron pozostaną bez zmian.

• II umowa

Otrzymane 10 800 zł (czyli 12 000 zł po potrąceniu 1200 zł na rzecz banku) nie stanowi przychodu GAWLEAS od razu (art. 17k updop). Przychodem co miesiąc (zgodnie z terminami płatności rat) będzie natomiast 1000 zł (kwota płaconej przez CITY-TRANSPORT, teraz już na rzecz banku, raty), comiesięcznym kosztem zaś 100 zł (czyli proporcjonalna, 1/12 część zapłaconego dyskonta).

Zapłacone dyskonto będzie kosztem podatkowym GAWLEAS. GAWLEAS pozostał właścicielem samochodu, może więc powiększyć swoje koszty także o dokonywane odpisy amortyzacyjne.

• art. 17b, art. 17k, art. 17l ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• art. 86 ust. 1 i 7, art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

 

 

1 Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 grudnia 2008 r. wprowadziła zmiany w treści art. 88. Po zmianach zrezygnowano z ograniczenia odliczenia VAT naliczonego od wydatków niestanowiących kosztów podatkowych.

2 Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 grudnia 2008 r. wprowadziła zmiany w treści art. 91 ustawy o VAT. Zmiany te mają jednak charakter doprecyzowujący. Zatem również po nowelizacji nie wystąpi obowiązek korekty VAT naliczonego, jeżeli nie zmieni się prawo do odliczenia - przyp. red.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA