Kategorie

Czy można zmieniać stawkę amortyzacyjną

Justyna Michałowska
inforCMS
Czy w trakcie używania środka trwałego można zmienić stawkę amortyzacyjną? Jeśli tak, to czy są jakieś przyczyny usprawiedliwiające decyzję o zmianie?

Ustalenia dotyczące odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od posiadanych aktywów trwałych powinny być zapisane w polityce rachunkowości spółki. Zasady te powinny być stosowane w sposób ciągły. Oznacza to, że w kolejnych latach obrotowych należy dokonywać jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Okres lub stawkę amortyzacyjną, a także metodę amortyzacji należy ustalić na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. Ustalając okres lub stawkę amortyzacji, trzeba uwzględnić okres użyteczności ekonomicznej, tzn. przedział czasu, w którym przewiduje się użytkowanie środka trwałego.

Na ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego wpływają w szczególności:

•  liczba zmian, na których pracuje środek trwały,

•  tempo postępu techniczno-ekonomicznego,

•  wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,

•  prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,

•  przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Reklama

Jednostka powinna okresowo weryfikować poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji bilansowej środków trwałych. Spowoduje to wówczas odpowiednią korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w następnych latach obrotowych. Zatem dla celów bilansowych możliwa jest zmiana okresu, a co za tym idzie - stawki amortyzacyjnej, w czasie używania środka trwałego. Może to nastąpić od początku roku obrotowego. W takim przypadku należy jednak pamiętać o obowiązku zapewnienia porównywalności sprawozdań. W tym celu należy wyliczyć poprzednie odpisy amortyzacyjne i zamieścić stosowną informację w sprawozdaniu finansowym. Zmianie nie może podlegać metoda amortyzacji.

Reklama

Zmiana stawki amortyzacji środka trwałego powinna być realnie uzasadniona. Nie istnieje katalog konkretnych przyczyn wpływających na tę zmianę. Jednostka musi sama stwierdzić przyczynę i uzasadnić istotność wprowadzonej zmiany. Jedną z istotnych przyczyn zmiany stawki amortyzacyjnej może być modernizacja, ulepszenie czy rozbudowa środka trwałego. Wydłuża się wówczas ekonomiczny okres użyteczności danego środka trwałego, a przez to może ulec zmianie stawka jego amortyzacji.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego roczna stawka amortyzacyjna środka trwałego może różnić się od stawki ustalonej dla celów rachunkowości. Przepisy podatkowe także dają możliwość zmiany stawki amortyzacyjnej. Jednostki mogą obniżać podane w wykazie roczne stawki amortyzacyjne. Zmiany stawki należy dokonać począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Ponadto dla niektórych środków trwałych stawki mogą być również podwyższane. Zgodnie z art. 16i ust. 2 updop stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych - z zastosowaniem współczynników nie wyższych niż 1,2, a także dla budynków i budowli używanych w warunkach złych - z zastosowaniem współczynników nie wyższych niż 1,4. Podwyższona stawka amortyzacyjna będzie miała zastosowanie również do maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. W tym wypadku stosuje się współczynniki nie wyższe niż 1,4.

Ustawodawca przewidział także możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Maksymalny współczynnik powodujący zwiększenie odpisów amortyzacyjnych w przypadku środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu wynosi 2,0. Podwyższenie stawek dla wymienionych grup środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające te zmiany. Jeśli natomiast ustały warunki uzasadniające podwyższenie stawek o odpowiedni współczynnik, należy je obniżyć, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające ich obniżenie.

W przypadku przyjęcia krótszego okresu użyteczności ekonomicznej od okresu określonego w przepisach podatkowych, „nadwyżka” odpisu amortyzacyjnego nad podatkowym nie będzie uznana za koszt uzyskania przychodu, co powoduje, że przy obliczaniu podatku dochodowego o tę różnicę należy zwiększyć podstawę opodatkowania.

Przykład

W styczniu 2006 r. spółka kupiła używany budynek. W tym samym miesiącu oddano go do używania. Wartość początkowa budynku wynosiła 250 000 zł. Na dzień przyjęcia do używania spółka ustaliła stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% (przyjęła 10-letni okres użyteczności ekonomicznej) oraz przyjęła liniową metodę amortyzacji. W lipcu 2008 r. spółka przeprowadziła modernizację budynku. W wyniku modernizacji wartość budynku wzrosła o 100 000 zł oraz wydłużono jego okres ekonomicznej użyteczności do 15 lat, co daje stawkę amortyzacyjną w wysokości: (100 : 15) × 100% = 6,67%. Odpisy amortyzacyjne za okres od stycznia 2006 r. do lipca 2008 r. wyniosły 64 583,33 zł.

Ewidencja księgowa

1. Zwiększenie wartości środka trwałego - sierpień 2008 r.:

Wn  „Środki trwałe” 100 000,00

Ma  „Środki trwałe w budowie” 100 000,00

2. Ponowne ustalenie rocznego odpisu amortyzacyjnego: 350 000 zł × 6,67% = 23 345 zł. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie: 23 345 zł : 12 miesięcy = 1945,42 zł

Wn  „Amortyzacja” 1 945,42

Ma  „Umorzenie” 1 945,42

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

•  art. 16h ust. 2, art. 16i ust. 1-5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

•  art. 5 ust. 1, art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1343

Justyna Michałowska

księgowa

 

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?