Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Autem firmowym do pracy i do domu - odliczenie VAT

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
inforCMS
Od 1 kwietnia 2014 r. możliwość skorzystania z pełnych odliczeń VAT uzależniona jest od przeznaczenia posiadanego samochodu wyłącznie do działalności. Nie zawsze jednak parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika pozbawia jego pracodawcę pełnego odliczenia VAT. Zależy to od okoliczności, jakie powodują, że pracownik otrzymał zgodę na parkowanie służbowego samochodu w miejscu zamieszkania.


Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet


Pobierz: WZÓR FORMULARZA VAT-26


Formularz VAT-26 - informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 1) Dz.U. 2014, poz. 371. Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.

 


Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika to dość powszechnie stosowana praktyka, szczególnie wśród grup zawodowych, które świadczą swoje usługi w terenie, dużo przy tym podróżują służbowo. Czas, jaki pracownicy mieliby poświęcać na dojazd do pracy po to jedynie, aby tam odstawić służbowy samochód, generowałby tylko niepotrzebne koszty. W związku ze zmianami od 1 kwietnia 2014 r. powstaje pytanie, czy pracodawca, który pozwala pracownikowi zabierać służbowy samochód, aby np. następnego dnia wyjechał w delegację, ma prawo do pełnego odliczenia VAT?

Wykorzystanie wyłącznie do działalności

Od 1 kwietnia 2014 r. odliczymy pełny VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Prawo to dotyczy pojazdów samochodowych, których sposób wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Z przepisu tego wynikają dwa warunki uznania pojazdu samochodowego za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika:

1) wykorzystywanie pojazdu w sposób wykluczający jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

2) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Problem stwarza pierwszy warunek. Jeszcze w uzasadnieniu do projektu organy podatkowe podawały, że muszą to być okoliczności obiektywne.

Nie można np. obiektywnie stwierdzić (poza pewnymi zupełnie wyjątkowymi sytuacjami), że pojazd wykorzystywany przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania służy wyłącznie działalności gospodarczej.

Ustawodawca nie wyjaśnił nurtujących nas wątpliwości. Z takim problemem spotkali się już wcześniej podatnicy podatku dochodowego. Wypracowane na podstawie tych regulacji wnioski można zastosować, interpretując obecne przepisy dotyczące odliczeń VAT.

Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

 

Jeżeli pracownicy są uprawnieni do korzystania z samochodu firmowego dla celów prywatnych, powstaje u nich z tego tytułu opodatkowany przychód z nieodpłatnych świadczeń, którego wysokość należy obliczyć według zasad określonych w art. 11 ust. 2a ustawy o PIT (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Dotyczy to również, co do zasady, przypadków, gdy samochodem służbowym pracownicy dojeżdżają z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy. Od tej zasady przewidziano jeden istotny wyjątek, gdy w miejscu zamieszkania pracownika lub w jego pobliżu pracodawca wyznaczył miejsce parkowania samochodu służbowego. W takiej sytuacji nie dochodzi do powstawania przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tytułu dojazdu samochodem z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-890/12-4/MK):

(...) przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Bank nie jest obowiązany do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników mobilnych samochodami służbowymi do i z miejsca wykonywania pracy.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/415-1072/13-2/WM), w której czytamy, iż:

(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Wnioskodawca podał, że Dyrektor - w ramach wykonywania ustawowych i statutowych obowiązków służbowych oraz w związku z tymi obowiązkami - użytkuje samochód służbowy jednostki. Z uwagi na charakter pracy i wykonywanych obowiązków służbowych, w tym miejsca i terminy spotkań poza siedzibą Wnioskodawcy, jak również ze względu na brak na terenie siedziby garażu, pozwalającego na zabezpieczenie pojazdu przed dostępem osób trzecich - Dyrektor często wykorzystuje samochód służbowy również do przejazdów pomiędzy stałym miejscem pracy a miejscem zamieszkania.

W świetle wewnętrznych regulacji obowiązujących u Wnioskodawcy, w przypadku gdy pracownik użytkuje samochód służbowy przez okres przekraczający 1 (jeden) dzień - zobowiązany jest w szczególności do właściwego zabezpieczenia samochodu służbowego oraz jego parkowania w miejscu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego uszkodzenie albo kradzież. Tym samym, w świetle obowiązujących zasad - do obowiązków pracownika Zainteresowanego (w tym również Dyrektora) należy pozostawienie samochodu w miejscu należycie zabezpieczonym przed kradzieżą lub uszkodzeniem pojazdu, a takim miejscem jest garaż w miejscu zamieszkania.

W świetle wskazanych wyżej przepisów Dyrektor dojeżdżający samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby instytucji lub podmiotów, czy instytucji współpracujących oraz z powrotem nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało mu wyznaczone przez Wnioskodawcę - na podstawie stosownych dokumentów (np. wewnętrznych regulacji obowiązujących u Wnioskodawcy). Wskazane przejazdy stanowią bowiem realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Zainteresowanego wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu.

Reasumując należy stwierdzić, że przejazdy Dyrektora samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby instytucji lub podmiotów, czy instytucji współpracujących oraz z powrotem - o ile nie służą osobistym celom pracownika, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości Wnioskodawca (płatnik) nie może uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

Odliczenie VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. - aktywne druki, przepisy

 

 

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

 

 Polecamy: Biuletyn VAT 

Regulamin użytkowania samochodu

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności. Należy pamiętać, że jednym z warunków dokonywania pełnych odliczeń VAT jest, aby sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, szczególnie określony w ustalanych przez niego zasadach, wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kolejnym warunkiem jest, aby dla samochodów była prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r.).

Dlatego zgoda dla pracownika na zabranie samochodu powinna być dla celów dowodowych określona pisemnie, poprzez wskazanie miejsca parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika lub w jego pobliżu. Powinna też być podana przyczyna wydania takiej zgody. Stosowny zapis powinien znaleźć się w dokumentacji, nawet gdy pracodawca wyznaczył jednorazowo (np. w związku z planowaną delegacją pracownika) lub na krótki okres parkowanie samochodu poza siedzibą firmy. Przykładowo jeżeli firma wyznaczy pracownikowi w związku z wyjazdem w delegację miejsce parkowania w jego miejscowości zamieszkania, nie dojdzie do wykorzystania przez pracownika samochodu na cele prywatne.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Należy pamiętać o jeszcze jednym warunku dotyczącym dokonywania ewidencji przebiegu pojazdu. Treść ewidencji przebiegu pojazdu jest ściśle określona przez ustawodawcę przepisami art. 86a ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Dlatego w ewidencji przebiegu samochodu, który pracownik parkuje w miejscu zamieszkania, konieczne będzie wykazanie zarówno dojazdu samochodu do miejsca zamieszkania pracownika, jak i samego wyjazdu służbowego (rozpoczynającego się w miejscu zamieszkania pracownika).

Dane podstawowe, jakie zawiera ewidencja przebiegu pojazdu

Treść ewidencji przebiegu pojazdu:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4) wpisy dotyczące każdego wykorzystania pojazdu,

• kolejny numer wpisu,

• data i cel wyjazdu,

• opis trasy (skąd - dokąd),

• liczba przejechanych kilometrów,

• imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem;

5) liczba przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jeśli osobą dokonującą wpisów jest pracownik, na koniec każdego okresu rozliczeniowego wpis w zakresie jego autentyczności musi być potwierdzony przez podatnika.

 

Aktywne wzory ewidencji są dostępne na stronie www.bv.infor.pl.

PRZYKŁAD

Polska firma świadczy usługi na terenie całego kraju. Jej siedziba znajduje się w mieście X. Posiada też kilka oddziałów. Pracownicy są zatrudnieni w całej Polsce. Przykładowo pracownik ma jako miejsce pracy określony Kraków. Pracownik ten, żeby wyjechać w delegację np. na Pomorze, nie zostawia samochodu na parkingu najbliższego oddziału, lecz wyjeżdża z miejscowości zamieszkania, a więc delegacja rozpoczyna się w miejscu zamieszkania. Czy w związku z tym należy uznać, że samochód używany przez tego pracownika jest wykorzystywany dla celów prywatnych, a zatem służy użytkowi mieszanemu? Czy też fakt ten nie ma tutaj znaczenia i nie zmienia to przeznaczenia tego pojazdu?

Otóż z całą pewnością nie zmienia to przeznaczenia pojazdu. Jeżeli w związku z wyjazdem w delegację firma wyznacza pracownikowi miejsce parkowania w miejscowości jego zamieszkania, nie dochodzi do wykorzystania samochodu na cele prywatne. Należy uznać, że pojazd ten nadal jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jednak w ewidencji przebiegu samochodu konieczne będzie wykazanie zarówno dojazdu samochodu do miejsca zamieszkania pracownika, jak i samego wyjazdu służbowego rozpoczynającego się w miejscu zamieszkania pracownika.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

• art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Tomasz Krywan

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PIT-DZ (informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+) - konsultacje podatkowe MF
  Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje wzoru nowego formularza podatkowego - PIT-DZ, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do zwolnienia podatkowego w PIT zwanego potocznie "ulgą dla rodzin 4+". Formularz ten będzie niezbędny dla rocznego rozliczenia tego zwolnienia.
  Dobrowolny CIT? Jaki CIT płacą w Polsce spółki z niemieckim kapitałem? Z reguły poniżej 1% przychodów
  W raporcie z 30 czerwca 2022 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje, że podatek CIT staje się niemal dobrowolną daniną w Polsce dla dużych koncernów. Spośród badanych 18 niemieckich spółek jedynie 4 zapłaciły podatek CIT w badanym okresie większy niż 1% przychodów. Żadna z badanych firm motoryzacyjnych nie zapłaciła podatku wynoszącego choćby 1% przychodów. Przykładowo Volkswagen Motor Polska zapłacił w latach 2012-2022 podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w kwocie wynoszącej 0,003% przychodów tej spółki.
  Podatek u źródła 2022 - ułatwienia dla płatników technicznych od 1 lipca
  Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 lipca 2022 r. weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego. Z MPR wyłączone zostają również wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Podatek od sprzedaży rzeczy używanych
  Wiele serwisów zachęca użytkowników do sprzedaży niepotrzebnych rzeczy przy użyciu internetowego ogłoszenia. Lepiej pozbyć się nieużywanych mebli za niewielką cenę niż przechowywać bez celu na balkonie. Pojawia się jednak pytanie – jak to wygląda od strony podatkowej? Czy urząd skarbowy może nas ścigać za niezgłoszoną sprzedaż na OLX?
  Ceny benzyny, diesla i LPG na stacjach benzynowych - początek lipca 2022 r.
  Promocja Orlenu stała się wyzwaniem dla innych sieci stacji paliw, które w ostatnim tygodniu czerwca obniżyły ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu. W kolejnych dniach tendencja spadkowa dotycząca cen benzyn może się utrzymać - oceniają analitycy e-petrol.pl w analizie z 1 lipca 2022 r.
  PIT od lipca 2022 r. Kto zyska a kto straci? 4 grupy podatników
  Pracodawcy już wiedzą, że mimo propagandy medialnej o „obniżce podatków” większość pracowników otrzyma mniej do ręki w lipcu niż w czerwcu. Skorzystają tylko najwyżej zarabiający; oni zarobią w dwójnasób: będą płacić mniejszą zaliczkę o pięć punktów procentowych oraz otrzymają zwrot nadpłaty za pierwsze pół roku (stawkę 12% stosuje się od początku roku) - wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Prosta Spółka Akcyjna. Jak założyć?
  Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) obchodzi dzisiaj swoje pierwsze urodziny. P.S.A. jest nowoczesnym, prostym i zarazem tanim narzędziem dla polskich przedsiębiorców, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. P.S.A., łącząca cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej, to odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki.
  Ceny gazu w 2022 roku - obniżka 15% dla biznesu od lipca
  PGNiG Obrót Detaliczny obniża w lipcu 2022 roku ceny gazu dla klientów biznesowych o 15 proc. od cen określonych w cenniku w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. - poinformowała spółka 1 lipca.
  Inflacja w czerwcu 2022 r. - 15,6 proc. (rdr), 1,5 proc. (mdm) - GUS [tabela]
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc. (rdr - czyli w porównaniu do cen w czerwcu 2021 roku), a w porównaniu z majem 2022 r. (mdm) ceny wzrosły o 1,5 proc. - podał 1 lipca Główny Urząd Statystyczny.
  Naczelnicy urzędów skarbowych z wglądem w rachunki bankowe podatników od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r., w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy której naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.
  Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmieni w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).
  Handel na targowisku - co warto wiedzieć?
  Targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Pomimo radykalnej zmiany struktury handlu w ostatnich 30 latach, liczne grono osób w dalszym ciągu wybiera zakupy na targu. Targowiska to nie tylko okazje do niższych cen niszowych produktów ale również specyficzne uregulowania prawne.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. Niskie Podatki?
  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT), które mają na celu skorygowanie błędów podatkowego Polskiego Ładu. Nowelizację z 9 czerwca, która wprowadza te zmiany określa się potocznie "Polski Ład 2.0" a Ministerstwo Finansów na jej określenie posługuje się frazą "Niskie Podatki". W komunikacie z 30 czerwca resort finansów wskazuje najważniejsze nowości podatkowe, które zaczną obowiązywać od lipca.
  Podatki od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany i pułapki nowych przepisów
  Księgowi pod koniec czerwca 2022 r. mają wrażenie jakby już zleciał cały rok. Jeszcze ostatni CIT do złożenia, podpis na sprawozdaniu a tu już trzeba chyba kolejny rok zamykać …. gdzie się podziały te miesiące? Spokojnie, to tylko nowelizacja przepisów podatkowych. Dla odmiany tym razem w połowie roku i - by wzmocnić efekt – zmiany obowiązują od samego początku niezwykłego 2022 roku. Co się zmienia w PIT od 1 lipca? Na jakie pułapki trzeba uważać?
  Kiedy dywidenda krajowa nie jest objęta podatkiem u źródła?
  Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dywidenda krajowa została zwolniona z podatku u źródła?
  Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero od 2025 roku
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Pierwotnie ta integracja miała być obowiązkowa od 1 lipca 2022 r.
  Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych
  Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Zmiany w CIT od 2023 roku. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernej nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
  ZUS: na zmianach podatkowych od 1 lipca skorzysta 3,1 mln emerytów i rencistów
  1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.
  Cyfryzacja KAS. Ponad 10 mln faktur testowych w KSeF. 66% firm w Polsce wystawia faktury papierowe
  Odnotowaliśmy w środowiskach testowych 804 tys. uwierzytelnień w systemie i 10,4 mln wystawionych faktur testowych w systemie KSeF – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Opłata od deszczu. Kto zapłaci podatek od deszczu?
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to potocznie podatek od deszczu. Ten rodzaj daniny publicznej obciąża właścicieli nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego podjazdu do garażu. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Korzystniej jest zapłacić z własnej inicjatywy niż narażać się na interwencje fiskusa oraz odsetki od niezapłaconej w terminie należności.
  Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane
  Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.
  Maląg: obywatele Ukrainy mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów
  W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.
  Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
  Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.