Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Warunki otrzymywania świadczeń w przypadku choroby pracownika oraz konsekwencje opóźnień w przekazywaniu informacji o chorobie

Małgorzata Przebieracz
Zatrudnienie na umowę o pracę daje pracownikowi wiele różnych przywilejów. Jednym z nich jest możliwość pozostania w domu w trakcie choroby, nieświadczenia wówczas pracy na rzecz pracodawcy i pobierania w tym okresie wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku najczęściej chorobowego lub opiekuńczego. Aby jednak móc z tego typu świadczeń skorzystać należy przedtem spełnić kilka podstawowych warunków.


Kiedy powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy z tytułu choroby?


Jeżeli pracownik z góry wie lub może to przewidzieć, że w konkretnym terminie będzie nieobecny w miejscu pracy, np. z powodu zaplanowanej operacji, zabiegu bądź specjalistycznych badań lekarskich, to powinien z wyprzedzeniem poinformować pracodawcę o absencji chorobowej, która nastąpi, podając jej powód oraz przewidywany okres nieobecności.

Jeżeli pracownik nie przypuszcza, że będzie nieobecny, bo przyczyna absencji wystąpi nagle, niespodziewanie, np. zatrudniony ulegnie wypadkowi, poczuje się na tyle źle, że nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków lub rozchoruje się (w tym dotyczy to także choroby członka rodziny), to powinien przede wszystkim udać się na badania lekarskie. Gdy lekarz potwierdzi niedyspozycję, orzekając niezdolność do pracy, ubezpieczony otrzyma zaświadczenie lekarskie, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy czyli druk ZUS ZLA - potocznie nazywany zwolnieniem lekarskim lub inaczej L4. Może ono potwierdzać czasową niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej czy też ze względu na konieczność osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

O zwolnieniu lekarskim (bez względu na jego przyczynę tzn. czy jest z góry wiadoma czy niemożliwa do przewidzenia) osoba zatrudniona winna powiadomić swego pracodawcę w sposób wiarygodny, niezwłocznie, jednak najpóźniej w drugim dniu absencji chorobowej, wskazując powód nieobecności i przewidywany okres jej trwania. Wprawdzie niedotrzymanie obowiązku terminowego poinformowania przełożonego o absencji chorobowej oraz jej przyczynie może prowadzić do nieprzychylnego postrzegania zachowania podwładnego, krytykowania jego sumienności, odpowiedzialności czy lojalności, ale nie może doprowadzić do zarzutu niestawienia się w pracy bez usprawiedliwienia, zwłaszcza jeśli zaistnieją pewne szczególne okoliczności uniemożliwiające dochowanie tego terminu, np. obłożna choroba ubezpieczonego połączona z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Zatrudniony powinien zawiadomić pracodawcę o ZUS ZLA osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności (np. faksem, e-mailem) albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego. Należy jednak zaznaczyć, że formę i sposób usprawiedliwienia nieobecności mogą określać wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy (np. regulamin pracy), z którymi należy zapoznać się na początku zatrudnienia.


Kiedy dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie?


Nie wystarczy samo oznajmienie przełożonemu z jakiego tytułu i jak długo jest się nieobecnym w miejscu pracy. Następnym krokiem powinno być przekazanie mu zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy winno zostać dostarczone płatnikowi zasiłku (w tym również pracodawcy wypłacającemu wynagrodzenie chorobowe) nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania, przy czym za datę otrzymania ZUS ZLA przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza. „Dostarczone” trzeba rozumieć jako faktycznie oddane płatnikowi zasiłku - w przypadku przekazywania osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, albo jako nadane w tym terminie z właściwą datą stempla pocztowego - w przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty. Wówczas za wiążącą uznaje się datę podaną na stemplu pocztowym mimo, że płatnik zasiłku fizycznie może otrzymać zaświadczenie lekarskie ubezpieczonego nieco później. Ponadto licząc okres 7 dni nie uwzględnia się tego dnia, w którym pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Jeśli ostatnim dniem terminu na dostarczenie ZUS ZLA jest dzień ustawowo wolny od pracy, np. Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a zarazem każda niedziela (ale nie sobota), to wówczas termin na przekazanie zaświadczenia lekarskiego ulega przesunięciu i upływa 8. dnia od dnia jego otrzymania.

Warto podkreślić, że na ubezpieczonym spoczywa jedynie obowiązek terminowego oddania zwolnienia lekarskiego swemu pracodawcy, zarówno w przypadku otrzymywania wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłku, bez względu na to kto faktycznie mu go wypłaca.

 

Należy od razu nadmienić, że płatnikiem zasiłku jest:

1. płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób) czyli pracodawca; albo

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; a ponadto dla ubezpieczonych: prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, będących duchownymi, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego oraz dla osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to wówczas płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe przedkłada w ZUS-ie komplet dokumentów pracownika uprawniających do wypłaty określonego rodzaju świadczenia, w tym zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 zawierające zestawienie składników wynagrodzenia, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. W takiej sytuacji niezbędne jest, by to pracodawca niezwłocznie przekazał otrzymane zwolnienie lekarskie i inne dokumenty ubezpieczonego do ZUS-u. Przedtem płatnik składek na odwrocie ZUS ZLA powinien podać datę dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do zakładu pracy, parafując adnotację o jego wpłynięciu i potwierdzając to pieczątką firmową. Poświadczenia winna dokonywać osoba do tego upoważniona.


Jakie są konsekwencje opóźnień w przekazywaniu informacji o chorobie?


W związku z tym, że zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego lub opiekuńczego to niedostarczenie go w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, prowadzi do obniżenia o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy określonej na ZUS ZLA do dnia oddania pracodawcy zwolnienia lekarskiego (włącznie z dniem dostarczenia go). Świadczenie w zmniejszonej wysokości wypłacane jest wtedy, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby wynosi minimum 8 dni, przy czym konsekwencja niedochowania 7 dniowego terminu dotyczy jedynie zasiłku, a nie wynagrodzenia chorobowego - jego wysokości nie obniża się nawet jeśli ZUS ZLA przekazano w późniejszym terminie. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przez płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe nie następuje wyrównanie obniżonego w taki sposób zasiłku.

Wyjątek: jedynie w sytuacji, gdy nieprzekazanie zwolnienia lekarskiego nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego i udowodnionych przez niego, możliwe jest niedokonywanie ograniczenia o 1/4 kwoty wypłacanego zasiłku. Zatrudniony musi udowodnić, np. w formie pisemnego wyjaśnienia czy dowodu w postaci koperty z datą stempla pocztowego, że otrzymał zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy w terminie późniejszym. Sytuacja taka może wystąpić, gdy ubezpieczony nie otrzymuje ZUS ZLA dokładnie w dniu wypisu ze szpitala, ale po pewnym czasie drogą pocztową.


Przykład 1

Pracownica Maria (w wieku 25 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim 21 dni w okresie od 07.10.2011 roku do 27.10.2011 roku. Zostało ono wystawione przez lekarza dnia 07.10.2011 roku. Pani Maria chorowała już wcześniej łącznie ponad 33 dni w 2011 roku pobierając wówczas wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. Było to jej kolejne ZUS ZLA w tym roku kalendarzowym, którego ze względu na długotrwałą nieobecność Pani Maria nie mogła sama przedłożyć pracodawcy. Liczyła na pomoc swojej siostry - Marty w tym zakresie, ale ta niespodziewanie musiała wyjechać w delegację. Siostra Pani Marii dostarczyła zaświadczenie lekarskie do zakładu pracy, ale dopiero dnia 17.10.2011 roku, co oznacza, że:

1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy, otrzymane przez Panią Marię dnia 07.10.2011 roku, powinno zostać oddane pracodawcy w ciągu 7 dni liczonych od 08.10.2011 roku, czyli do 14.10.2011 roku. Skoro Pani Marta zaniosła je do zakładu pracy Pani Marii dnia 17.10.2011 roku, to niestety termin przekazania zaświadczenia został przekroczony.

2. W związku z niedotrzymaniem terminu 7 dni, w którym Pani Maria (lub jej siostra Marta) była zobowiązana do złożenia ZUS ZLA, zasiłek chorobowy Pani Marii zostanie obniżony o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do dnia dostarczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego, to jest od 14.10.2011 roku do 17.10.2011 roku włącznie.

3. Rozliczenie zasiłku chorobowego będzie wyglądało następująco:

- za okres od 07.10.2011 roku do 13.10.2011 Pani Maria otrzyma zasiłek chorobowy w pełnej wysokości,

- za okres od 14.10.2011 roku do 17.10.2011 Pani Maria otrzyma zasiłek chorobowy w zmniejszonej o 1/4 wysokości,

- za okres od 18.10.2011 roku do 27.10.2011 Pani Maria otrzyma zasiłek chorobowy w pełnej wysokości.

 


Przykład 2

Pracownica Anna (w wieku 30 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim w 2011 roku łącznie dokładnie 24 dni: 5 dni w okresie od 17.01.2011 roku do 21.01.2011 roku, 7 dni w okresie od 16.03.2011 roku do 22.03.2011 roku oraz 12 dni w okresie od 19.09.2011 roku do 30.09.2011 roku. W związku z kończącym się okresem niezdolności do pracy i dalszym bardzo złym stanem zdrowia Pani Anna udała się do przychodni dnia 30.09.2011 roku i otrzymała od lekarza kolejne zaświadczenie lekarskie od 01.10.2011 roku do 21.10.2011 roku czyli na 21 dni. ZUS ZLA zostało wystawione przez lekarza w dniu wizyty w przychodni (30.09.2011 roku) na okres rozpoczynający się po dniu badania lekarskiego, przeprowadzanego w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy Pani Anny. Obecne zwolnienie lekarskie Pani Anna dostarczyła pracodawcy dnia 13.10.2011 roku, co oznacza, że:

1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy, otrzymane przez Panią Annę dnia 30.09.2011 roku, powinno zostać oddane pracodawcy w ciągu 7 dni liczonych od 01.10.2011 roku, czyli do 07.10.2011 roku. Skoro Pani Anna zaniosła je do zakładu pracy dnia 13.10.2011 roku, to niestety termin przekazania zaświadczenia został przekroczony.

2. W związku z tym, że Pani Anna pobierała już w 2011 roku wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby (łącznie za 24 dni) to teraz za pierwsze 9 dni obecnego zwolnienia lekarskiego otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a za kolejne 12 dni zasiłek chorobowy (począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy).

3. W związku z niedotrzymaniem terminu 7 dni, w którym Pani Anna była zobowiązana do złożenia ZUS ZLA, wynagrodzenie chorobowe nie ulegnie obniżeniu (nawet jeśli zwolnienie lekarskie zostało dostarczone w terminie późniejszym bez usprawiedliwienia), a zasiłek chorobowy Pani Anny zostanie zmniejszony o 25% za okres od 8. dnia choroby do dnia dostarczenia pracodawcy ZUS ZLA, to jest od 10.10.2011 roku do 13.10.2011 roku włącznie.

4. Rozliczenie niezdolności do pracy wskutek choroby będzie wyglądało następująco:

- za okres od 01.10.2011 roku do 09.10.2011 Pani Anna otrzyma wynagrodzenie chorobowe w pełnej wysokości mimo nieterminowego złożenia ZUS ZLA,

- za okres od 10.10.2011 roku do 13.10.2011 Pani Anna otrzyma zasiłek chorobowy w zmniejszonej o 1/4 wysokości w związku z nieterminowym złożeniem ZUS ZLA,

- za okres od 14.10.2011 roku do 21.10.2011 Pani Anna otrzyma zasiłek chorobowy w pełnej wysokości.


Konsekwencje dla pracowników otrzymujących zasiłki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Szczególną uwagę należy zwrócić na przebieg procedury uznania, naliczenia i wypłacenia zasiłku, gdy jego płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji odpowiedzialność jak najszybszego przedłożenia w Wydziale Zasiłków ZUS całej dokumentacji uprawniającej do wypłaty pracownikowi zasiłku, spoczywa na pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany wypłacić zasiłek lub wydać decyzję odmawiającą prawa do tego świadczenia nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do określonego zasiłku.

Jednakże, jeżeli dokumentacja nie będzie kompletna lub wystarczająca, albo będzie zawierała błędy, Wydział Zasiłków ZUS będzie ponownie liczył 30 dni od daty uzupełnienia brakujących dokumentów czy złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź korekt. W ten sposób czas oczekiwania pracownika na przyznanie mu świadczenia ulegnie znacznemu wydłużeniu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza na etapie kompletowania i przekazywania dokumentacji. Opieszałość zakładu pracy przy składaniu dokumentów lub niestaranność przy ich wypełnianiu mogą prowadzić do opóźnień w wypłacie zasiłków. Im szybciej pracodawca przedłoży całą dokumentację w ZUS-ie oraz im więcej uwagi poświęci jej poprawnemu przygotowaniu, tym prędzej zatrudniony otrzyma zasiłek. Z pewnością dbałość pracodawcy w wymienionych obszarach pozytywnie wpłynie na postrzeganie go przez podwładnego.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141 (tekst pierwotny) i Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 (tekst jednolity) z późn. zm.; Dz. U. 2011 nr 36, poz. 181, nr 63, poz. 322, nr 80, poz. 432 oraz nr 144, poz. 855 (wg stanu prawnego na dzień 30 października 2011 roku)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz. U. 1999 nr 60, poz. 636 (tekst pierwotny) i Dz. U. 2005 nr 31, poz. 267 (tekst jednolity) z późn. zm.; Dz. U. 2010 nr 77, poz. 512 oraz nr 225, poz. 1463 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 30 października 2011 roku)

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - Dz. U. 1996 nr 60, poz. 281 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 30 października 2011 roku)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 65, poz. 741; 2006 nr 1, poz. 3)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742; 2005 nr 142, poz. 1193)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. nr 65, poz. 743)

Małgorzata Przebieracz

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.