Kategorie

Jak zatrudnić i rozliczyć opiekunkę

Dorota Twardo
inforCMS
Starsza, niepełnosprawna osoba fizyczna chce zatrudnić legalnie opiekunkę. Jakich formalności musi dokonać w celu jej zatrudnienia? Ile wynosiłaby składka ZUS, czy musi przekazywać zaliczki na podatek dochodowy i czy nadal istnieje możliwość uzyskania ulgi podatkowej?
RADA

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatrudnić pomoc domową w dwojaki sposób: na podstawie umowy o pracę bądź na podstawie umowy aktywizacyjnej (opiekunka musi być osobą bezrobotną). Zasady rozliczania tych umów zostały omówione w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Każdy, kto chce zatrudnić opiekunkę, musi się liczyć z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków z tym związanych. Należy przede wszystkim:

- zawrzeć z opiekunką stosowną umowę,

- poinformować ją na piśmie o warunkach zatrudnienia,

- zgłosić opiekunkę do ZUS,

- co miesiąc naliczać i odprowadzać do ZUS składki społeczne oraz składać deklarację rozliczeniową,

- również co miesiąc naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć do urzędu skarbowego według swojego miejsca zamieszkania roczną deklarację PIT-4R,

- po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego, przekazać opiekunce oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na jej miejsce zamieszkania informację roczną o wysokości osiągniętego w danym roku przychodu.

Formalności te przedstawiają się odmiennie w zależności od wybranego przez strony rodzaju umowy.

Umowa o pracę

Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zdecydowała się na zawarcie z opiekunką umowy o pracę, to zgłasza ją do ZUS jako pracownika (zgłoszenie ZUS ZUA). Osoba zatrudniająca występuje wówczas w roli płatnika składek będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Umowę o pracę z opiekunką należy zawrzeć na piśmie, ze wskazaniem wszystkich istotnych cech umowy, czyli z oznaczeniem stron umowy, daty jej zawarcia, wskazaniem rodzaju umowy, określeniem rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz oznaczeniem warunków pracy i płacy.

Opiekunkę należy również poinformować na piśmie o obowiązującej ją dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, długości wypowiedzenia umowy, wymiarze urlopu wypoczynkowego, częstotliwości, miejscu, czasie i terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz terminie i sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Na skutek zawarcia umowy o pracę osoba fizyczna zatrudniająca opiekunkę staje się płatnikiem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia. W konsekwencji spoczywa na niej obowiązek w zakresie naliczania i poboru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Opiekunka zatrudniona na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń. Finansuje ona następujące składki:

- emerytalną - w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 3,5%,

- chorobową - w wysokości 2,45%.

Również przez opiekunkę finansowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - w wysokości 9%.

Osoba zatrudniająca opiekunkę finansuje natomiast składki:

- emerytalną - również w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 6,5%,

- wypadkową - w wysokości 1,8%.

Płaci również składkę na Fundusz Pracy (w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).

Należy podkreślić, że składkę na Fundusz Pracy pracodawca ma obowiązek płacić tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2007 r. - 936 zł, a dla pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy - 748,80 zł) - art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia...

Dochody opiekunki zatrudnionej na umowę o pracę opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli według stawek 19%, 30% lub 40%.

Obliczając zaliczkę, należy uwzględnić:

- ryczałtowe koszty uzyskania przychodu (zwykłe bądź podwyższone),

- składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w danym miesiącu z wynagrodzenia opiekunki.

Następnie tak ustaloną kwotę zaliczki pomniejsza się o:

- ulgę podatkową - kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pod warunkiem złożenia przez opiekunkę oświadczenia PIT-2) - w 2007 r. jest to 47,71 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w danym miesiącu (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

PRZYKŁAD

Rozliczenie za sierpień wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1000,00 zł brutto.

I. Ustalamy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

- składka emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- składka rentowa:

1000,00 zł × 3,5% = 35,00 zł,

- składka chorobowa:

1000,00 zł × 2,45% = 24,50 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 35,00 zł + 24,50 zł = 157,10 zł.

II. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika:

1000,00 zł - 157,10 zł = 842,90 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne:

842,90 zł × 9% = 75,86 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):

842,90 zł × 7,75% = 65,32 zł.

III. Ustalamy dochód opiekunki. W tym celu od jej wynagrodzenia odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu (zakładamy, że opiekunka mieszka w tej samej miejscowości co zatrudniająca ją osoba):

1000,00 zł - 157,10 zł - 108,50 zł = 734,40 zł;

po zaokrągleniu do pełnego złotego - 734,00 zł.

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania mnożymy przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i składkę zdrowotną odliczaną od podatku (7,75%):

734,00 zł × 19% = 139,46 zł,

139,46 zł - 47,71 zł = 91,75 zł,

91,75 zł - 65,32 zł = 26,43 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego - 26,00 zł.

V. Ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty. W tym celu wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę podatkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

1000,00 zł - 157,10 zł - 26,00 zł - 75,86 zł = 741,04 zł.

VI. Obliczamy koszt zatrudnienia opiekunki na umowę o pracę. Jest nim suma wynagrodzenia brutto i składek ZUS płaconych przez osobę zatrudniającą.

Ustalamy składki ZUS płacone przez pracodawcę:

- emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- rentowa:

1000,00 zł × 6,5% = 65,00 zł,

- wypadkowa:

1000,00 zł × 1,8% = 18,00 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 65,00 zł + 18,00 zł = 180,60 zł,

- Fundusz Pracy:

1000,00 × 2,45% = 24,50 zł,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

1000,00 zł × 0,10% = 1,00 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia opiekunki wynosi zatem:

1000,00 zł + 180,60 zł + 24,50 zł + 1,00 zł = 1206,10 zł.

Osoba zatrudniająca opiekunkę przekazuje składki ZUS w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je naliczyła i pobrała, na rachunek ZUS właściwego według adresu swojego zamieszkania. W tym też terminie przekazuje do ZUS deklarację rozliczeniową wraz z raportami ubezpieczeniowymi za opiekunkę.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazuje natomiast w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego również według swojego miejsca zamieszkania. Od stycznia 2007 r. nie składa się już deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy.

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba zatrudniająca opiekunkę obowiązana jest złożyć do urzędu skarbowego według swojego miejsca zamieszkania roczną deklarację PIT-4R. W deklaracji tej wykazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych opiekunce wynagrodzeń w ramach stosunku pracy.

Również po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego roku następnego, osoba zatrudniająca opiekunkę wystawia imienną informację PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, którą przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania opiekunki.

Umowa aktywizacyjna

Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zdecydowała się na zawarcie z opiekunką umowy aktywizacyjnej, wówczas zgłasza ją do ZUS jak zleceniobiorcę.

Umowy aktywizacyjne zawierane są bowiem w trybie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia (art. 61c ustawy o promocji zatrudnienia...).

Jednakże w przypadku tego typu umowy istnieją pewne obwarowania. Opiekunka, z którą zawierana jest umowa aktywizacyjna, musi być osobą bezrobotną.

Ponadto nie jest dopuszczalne, aby:

- bezrobotny był stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej,

- umowa aktywizacyjna została zawarta między osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przedmiotem tej umowy może być wykonywanie, na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w gospodarstwie domowym, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym. Nie jest dopuszczalne natomiast powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, także gdy działalność ta jest wykonywana w lokalu położonym w takim gospodarstwie.

Umowa aktywizacyjna powinna być zawarta w formie pisemnej. Zawarcie takiej umowy podlega zgłoszeniu do powiatowego urzędu pracy. Zgłoszenia tego dokonuje osoba zatrudniająca opiekunkę. Powiatowe urzędy pracy prowadzą rejestry umów aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi.

Również w tej sytuacji osoba fizyczna zatrudniająca opiekunkę staje się płatnikiem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia. Zatem spoczywa na niej obowiązek w zakresie naliczania i poboru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Opiekunka wykonująca pracę na podstawie umowy aktywizacyjnej podlega ubezpieczeniom właściwym dla zleceniobiorcy, tj.:

- obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

- dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu,

- obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, w przypadku gdy praca wykonywana jest w siedzibie pracodawcy,

- obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Finansuje ona następujące składki:

- emerytalną - w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 3,5%,

- chorobową - w wysokości 2,45% (jeśli się na nią zdecyduje).

Również przez opiekunkę finansowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - w wysokości 9%.

Osoba zatrudniająca opiekunkę opłaca natomiast składki:

- emerytalną - również w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 6,5%,

- wypadkową - w wysokości 1,8%.

Płaci również składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% (o ile wynagrodzenie opiekunki wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10%.

Od wypłaconego osobie wykonującej umowę aktywizacyjną wynagrodzenia osoba zatrudniająca pobiera co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej.

Przy obliczaniu zaliczki uwzględnia:

- koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu (obliczając koszty od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne),

- składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w danym miesiącu z wynagrodzenia opiekunki.

Następnie obliczoną zaliczkę zmniejsza o kwotę:

- stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pod warunkiem złożenia przez opiekunkę oświadczenia PIT-2),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w danym miesiącu (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

PRZYKŁAD

Rozliczenie za sierpień wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej na umowę aktywizacyjną z wynagrodzeniem 1000,00 zł brutto. Opiekunka nie zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

I. Ustalamy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

- składka emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- składka rentowa:

1000,00 zł × 3,5% = 35,00 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 35,00 zł = 132,60 zł.

II. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód z tytułu umowy aktywizacyjnej pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne:

1000,00 zł - 132,60 zł = 867,40 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne:

867,40 zł × 9% = 78,07 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):

867,40 zł × 7,75% = 67,22 zł.

III. Ustalamy koszty uzyskania przychodu. W tym celu przychód z tytułu umowy aktywizacyjnej pomniejszamy o finansowane przez opiekunkę składki społeczne:

1000,00 zł - 132,60 zł = 867,40 zł,

867,40 × 20% = 173,48 zł.

IV. Ustalamy dochód opiekunki. W tym celu od jej przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu:

1000,00 zł - 132,60 zł - 173,48 zł = 693,92 zł;

po zaokrągleniu do pełnego złotego - 694,00 zł.

V. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania mnożymy przez stopę podatku 19%, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i składkę zdrowotną 7,75%:

694,00 zł × 19% = 131,86 zł,

131,86 zł - 47,71 zł = 84,15 zł,

84,15 zł - 67,22 zł = 16,93 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego - 17,00 zł.

VI. Ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty. W tym celu wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę podatkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

1000,00 zł - 132,60 zł - 17,00 zł - 78,07 zł = 772,33 zł.

VII. Obliczamy koszt zatrudnienia opiekunki na umowę aktywizacyjną. Jest nim suma wynagrodzenia brutto i składek ZUS płaconych przez osobę zatrudniającą.

Ustalamy składki ZUS płacone przez pracodawcę:

- emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- rentowa:

1000,00 zł × 6,5% = 65,00 zł,

- wypadkowa:

1000,00 zł × 1,8% = 18,00 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 65,00 zł + 18,00 zł = 180,60 zł,

- Fundusz Pracy:

1000,00 × 2,45% = 24,50 zł,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

1000,00 zł × 0,10% = 1,00 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia opiekunki wynosi zatem:

1000,00 zł + 180,60 zł + 24,50 zł + 1,00 zł = 1206,10 zł.

W przypadku zatrudnienia opiekunki na umowę aktywizacyjną obowiązki pracodawcy względem ZUS i urzędu skarbowego są identyczne z przypadkiem zatrudnienia opiekunki na umowę o pracę.

Likwidacja ulgi z tytułu zatrudnienia opiekunki

Do końca 2006 r. osoba zatrudniająca opiekunkę w ramach umowy aktywizacyjnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy miała prawo do odliczenia od podatku dochodowego składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia tej osoby.

Od 1 stycznia 2007 r. ulga ta została uchylona. Prawo do niej zachowują jedynie osoby zatrudniające opiekunki na podstawie umów zawartych przed 1 stycznia 2007 r. Jednakże powinni oni pamiętać, że odliczenie to przysługuje:

- pod warunkiem że umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem,

- po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy.

- art. 6, 8, 11-18, 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 66, 79, 81, 84-85, 87 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 27e, 35a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 61b, 61c, 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99, poz. 1001; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818

Dorota Twardo

specjalista ds. kadr i płac

Audyt Doradztwo Finanse Lidmar

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.