Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zatrudnić i rozliczyć opiekunkę

Dorota Twardo
inforCMS
Starsza, niepełnosprawna osoba fizyczna chce zatrudnić legalnie opiekunkę. Jakich formalności musi dokonać w celu jej zatrudnienia? Ile wynosiłaby składka ZUS, czy musi przekazywać zaliczki na podatek dochodowy i czy nadal istnieje możliwość uzyskania ulgi podatkowej?
RADA

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatrudnić pomoc domową w dwojaki sposób: na podstawie umowy o pracę bądź na podstawie umowy aktywizacyjnej (opiekunka musi być osobą bezrobotną). Zasady rozliczania tych umów zostały omówione w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Każdy, kto chce zatrudnić opiekunkę, musi się liczyć z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków z tym związanych. Należy przede wszystkim:

- zawrzeć z opiekunką stosowną umowę,

- poinformować ją na piśmie o warunkach zatrudnienia,

- zgłosić opiekunkę do ZUS,

- co miesiąc naliczać i odprowadzać do ZUS składki społeczne oraz składać deklarację rozliczeniową,

- również co miesiąc naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć do urzędu skarbowego według swojego miejsca zamieszkania roczną deklarację PIT-4R,

- po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego, przekazać opiekunce oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na jej miejsce zamieszkania informację roczną o wysokości osiągniętego w danym roku przychodu.

Formalności te przedstawiają się odmiennie w zależności od wybranego przez strony rodzaju umowy.

Umowa o pracę

Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zdecydowała się na zawarcie z opiekunką umowy o pracę, to zgłasza ją do ZUS jako pracownika (zgłoszenie ZUS ZUA). Osoba zatrudniająca występuje wówczas w roli płatnika składek będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Umowę o pracę z opiekunką należy zawrzeć na piśmie, ze wskazaniem wszystkich istotnych cech umowy, czyli z oznaczeniem stron umowy, daty jej zawarcia, wskazaniem rodzaju umowy, określeniem rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz oznaczeniem warunków pracy i płacy.

Opiekunkę należy również poinformować na piśmie o obowiązującej ją dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, długości wypowiedzenia umowy, wymiarze urlopu wypoczynkowego, częstotliwości, miejscu, czasie i terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz terminie i sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Na skutek zawarcia umowy o pracę osoba fizyczna zatrudniająca opiekunkę staje się płatnikiem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia. W konsekwencji spoczywa na niej obowiązek w zakresie naliczania i poboru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Opiekunka zatrudniona na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń. Finansuje ona następujące składki:

- emerytalną - w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 3,5%,

- chorobową - w wysokości 2,45%.

Również przez opiekunkę finansowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - w wysokości 9%.

Osoba zatrudniająca opiekunkę finansuje natomiast składki:

- emerytalną - również w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 6,5%,

- wypadkową - w wysokości 1,8%.

Płaci również składkę na Fundusz Pracy (w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).

Należy podkreślić, że składkę na Fundusz Pracy pracodawca ma obowiązek płacić tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2007 r. - 936 zł, a dla pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy - 748,80 zł) - art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia...

Dochody opiekunki zatrudnionej na umowę o pracę opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli według stawek 19%, 30% lub 40%.

Obliczając zaliczkę, należy uwzględnić:

- ryczałtowe koszty uzyskania przychodu (zwykłe bądź podwyższone),

- składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w danym miesiącu z wynagrodzenia opiekunki.

Następnie tak ustaloną kwotę zaliczki pomniejsza się o:

- ulgę podatkową - kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pod warunkiem złożenia przez opiekunkę oświadczenia PIT-2) - w 2007 r. jest to 47,71 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w danym miesiącu (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

PRZYKŁAD

Rozliczenie za sierpień wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1000,00 zł brutto.

I. Ustalamy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

- składka emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- składka rentowa:

1000,00 zł × 3,5% = 35,00 zł,

- składka chorobowa:

1000,00 zł × 2,45% = 24,50 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 35,00 zł + 24,50 zł = 157,10 zł.

II. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika:

1000,00 zł - 157,10 zł = 842,90 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne:

842,90 zł × 9% = 75,86 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):

842,90 zł × 7,75% = 65,32 zł.

III. Ustalamy dochód opiekunki. W tym celu od jej wynagrodzenia odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu (zakładamy, że opiekunka mieszka w tej samej miejscowości co zatrudniająca ją osoba):

1000,00 zł - 157,10 zł - 108,50 zł = 734,40 zł;

po zaokrągleniu do pełnego złotego - 734,00 zł.

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania mnożymy przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i składkę zdrowotną odliczaną od podatku (7,75%):

734,00 zł × 19% = 139,46 zł,

139,46 zł - 47,71 zł = 91,75 zł,

91,75 zł - 65,32 zł = 26,43 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego - 26,00 zł.

V. Ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty. W tym celu wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę podatkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

1000,00 zł - 157,10 zł - 26,00 zł - 75,86 zł = 741,04 zł.

VI. Obliczamy koszt zatrudnienia opiekunki na umowę o pracę. Jest nim suma wynagrodzenia brutto i składek ZUS płaconych przez osobę zatrudniającą.

Ustalamy składki ZUS płacone przez pracodawcę:

- emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- rentowa:

1000,00 zł × 6,5% = 65,00 zł,

- wypadkowa:

1000,00 zł × 1,8% = 18,00 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 65,00 zł + 18,00 zł = 180,60 zł,

- Fundusz Pracy:

1000,00 × 2,45% = 24,50 zł,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

1000,00 zł × 0,10% = 1,00 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia opiekunki wynosi zatem:

1000,00 zł + 180,60 zł + 24,50 zł + 1,00 zł = 1206,10 zł.

Osoba zatrudniająca opiekunkę przekazuje składki ZUS w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je naliczyła i pobrała, na rachunek ZUS właściwego według adresu swojego zamieszkania. W tym też terminie przekazuje do ZUS deklarację rozliczeniową wraz z raportami ubezpieczeniowymi za opiekunkę.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazuje natomiast w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego również według swojego miejsca zamieszkania. Od stycznia 2007 r. nie składa się już deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy.

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba zatrudniająca opiekunkę obowiązana jest złożyć do urzędu skarbowego według swojego miejsca zamieszkania roczną deklarację PIT-4R. W deklaracji tej wykazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych opiekunce wynagrodzeń w ramach stosunku pracy.

Również po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego roku następnego, osoba zatrudniająca opiekunkę wystawia imienną informację PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, którą przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania opiekunki.

Umowa aktywizacyjna

Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zdecydowała się na zawarcie z opiekunką umowy aktywizacyjnej, wówczas zgłasza ją do ZUS jak zleceniobiorcę.

Umowy aktywizacyjne zawierane są bowiem w trybie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia (art. 61c ustawy o promocji zatrudnienia...).

Jednakże w przypadku tego typu umowy istnieją pewne obwarowania. Opiekunka, z którą zawierana jest umowa aktywizacyjna, musi być osobą bezrobotną.

Ponadto nie jest dopuszczalne, aby:

- bezrobotny był stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej,

- umowa aktywizacyjna została zawarta między osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przedmiotem tej umowy może być wykonywanie, na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w gospodarstwie domowym, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym. Nie jest dopuszczalne natomiast powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, także gdy działalność ta jest wykonywana w lokalu położonym w takim gospodarstwie.

Umowa aktywizacyjna powinna być zawarta w formie pisemnej. Zawarcie takiej umowy podlega zgłoszeniu do powiatowego urzędu pracy. Zgłoszenia tego dokonuje osoba zatrudniająca opiekunkę. Powiatowe urzędy pracy prowadzą rejestry umów aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi.

Również w tej sytuacji osoba fizyczna zatrudniająca opiekunkę staje się płatnikiem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia. Zatem spoczywa na niej obowiązek w zakresie naliczania i poboru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Opiekunka wykonująca pracę na podstawie umowy aktywizacyjnej podlega ubezpieczeniom właściwym dla zleceniobiorcy, tj.:

- obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

- dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu,

- obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, w przypadku gdy praca wykonywana jest w siedzibie pracodawcy,

- obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Finansuje ona następujące składki:

- emerytalną - w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 3,5%,

- chorobową - w wysokości 2,45% (jeśli się na nią zdecyduje).

Również przez opiekunkę finansowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - w wysokości 9%.

Osoba zatrudniająca opiekunkę opłaca natomiast składki:

- emerytalną - również w wysokości 9,76%,

- rentową - w wysokości 6,5%,

- wypadkową - w wysokości 1,8%.

Płaci również składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% (o ile wynagrodzenie opiekunki wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10%.

Od wypłaconego osobie wykonującej umowę aktywizacyjną wynagrodzenia osoba zatrudniająca pobiera co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej.

Przy obliczaniu zaliczki uwzględnia:

- koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu (obliczając koszty od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne),

- składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w danym miesiącu z wynagrodzenia opiekunki.

Następnie obliczoną zaliczkę zmniejsza o kwotę:

- stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pod warunkiem złożenia przez opiekunkę oświadczenia PIT-2),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w danym miesiącu (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

PRZYKŁAD

Rozliczenie za sierpień wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej na umowę aktywizacyjną z wynagrodzeniem 1000,00 zł brutto. Opiekunka nie zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

I. Ustalamy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

- składka emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- składka rentowa:

1000,00 zł × 3,5% = 35,00 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 35,00 zł = 132,60 zł.

II. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód z tytułu umowy aktywizacyjnej pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne:

1000,00 zł - 132,60 zł = 867,40 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne:

867,40 zł × 9% = 78,07 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):

867,40 zł × 7,75% = 67,22 zł.

III. Ustalamy koszty uzyskania przychodu. W tym celu przychód z tytułu umowy aktywizacyjnej pomniejszamy o finansowane przez opiekunkę składki społeczne:

1000,00 zł - 132,60 zł = 867,40 zł,

867,40 × 20% = 173,48 zł.

IV. Ustalamy dochód opiekunki. W tym celu od jej przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu:

1000,00 zł - 132,60 zł - 173,48 zł = 693,92 zł;

po zaokrągleniu do pełnego złotego - 694,00 zł.

V. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania mnożymy przez stopę podatku 19%, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i składkę zdrowotną 7,75%:

694,00 zł × 19% = 131,86 zł,

131,86 zł - 47,71 zł = 84,15 zł,

84,15 zł - 67,22 zł = 16,93 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego - 17,00 zł.

VI. Ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty. W tym celu wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę podatkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

1000,00 zł - 132,60 zł - 17,00 zł - 78,07 zł = 772,33 zł.

VII. Obliczamy koszt zatrudnienia opiekunki na umowę aktywizacyjną. Jest nim suma wynagrodzenia brutto i składek ZUS płaconych przez osobę zatrudniającą.

Ustalamy składki ZUS płacone przez pracodawcę:

- emerytalna:

1000,00 zł × 9,76% = 97,60 zł,

- rentowa:

1000,00 zł × 6,5% = 65,00 zł,

- wypadkowa:

1000,00 zł × 1,8% = 18,00 zł,

- łączna kwota składek społecznych:

97,60 zł + 65,00 zł + 18,00 zł = 180,60 zł,

- Fundusz Pracy:

1000,00 × 2,45% = 24,50 zł,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

1000,00 zł × 0,10% = 1,00 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia opiekunki wynosi zatem:

1000,00 zł + 180,60 zł + 24,50 zł + 1,00 zł = 1206,10 zł.

W przypadku zatrudnienia opiekunki na umowę aktywizacyjną obowiązki pracodawcy względem ZUS i urzędu skarbowego są identyczne z przypadkiem zatrudnienia opiekunki na umowę o pracę.

Likwidacja ulgi z tytułu zatrudnienia opiekunki

Do końca 2006 r. osoba zatrudniająca opiekunkę w ramach umowy aktywizacyjnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy miała prawo do odliczenia od podatku dochodowego składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia tej osoby.

Od 1 stycznia 2007 r. ulga ta została uchylona. Prawo do niej zachowują jedynie osoby zatrudniające opiekunki na podstawie umów zawartych przed 1 stycznia 2007 r. Jednakże powinni oni pamiętać, że odliczenie to przysługuje:

- pod warunkiem że umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem,

- po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy.

- art. 6, 8, 11-18, 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 66, 79, 81, 84-85, 87 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 27e, 35a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 61b, 61c, 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99, poz. 1001; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818

Dorota Twardo

specjalista ds. kadr i płac

Audyt Doradztwo Finanse Lidmar

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.