reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownikowi przywróconemu do pracy

Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownikowi przywróconemu do pracy

Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie 30 kwietnia 2007 r. W wyniku odwołania się do sądu pracy został przywrócony do pracy. 1 sierpnia pracownik stawił się do pracy. Po przywróceniu do pracy na podstawie prawomocnego wyroku i po stawieniu się do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ten w ostatnich 3 miesiącach pracy był zobowiązany do przepracowania: w lutym 20 dni, w marcu 22 dni, w kwietniu 20 dni.

Wynagrodzenie w okresie od kwietnia do lutego przedstawiało się następująco:

wynagrodzenie akordowe: luty - 1033,00 zł, marzec - 970,00 zł, kwiecień - 860,00 zł, stały dodatek funkcyjny w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

W marcu pracownik otrzymał również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w wysokości 352,11 zł. Przysługiwała mu również premia kwartalna, wypłacana każdorazowo w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego. Premia odpowiednio wynosiła: I kwartał 2007 r. - 369,00 zł, IV kwartał 2006 r. - 458,00 zł, III kwartał 2006 r. - 298,00 zł, II kwartał 2006 r. - 402,00 zł.

W kwietniu 2007 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 3 dni.

Pracownikowi przywróconemu do pracy, z którym pracodawca wcześniej rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje za czas pozostawania bez pracy wynagrodzenie, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Aby przywrócony do pracy pracownik mógł otrzymać takie wynagrodzenie, muszą zostać spełnione jednocześnie dwa warunki:

l przywrócenie do pracy pracownika na podstawie prawomocnego wyroku sądowego i

l podjęcie pracy przez pracownika.

Pracownik spełnił te warunki. W sytuacji opisanej w założeniu wysokość wynagrodzenia za pozostawanie bez pracy będzie wynosiła średnie 3-miesięczne wynagrodzenie. Pracownik od dnia rozwiązania umowy do dnia stawienia się do pracy pozostał bowiem bez pracy przez okres powyżej 3 miesięcy.

WAŻNE!

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie z okresu ostatnich 3 miesięcy pracy pracownika - tutaj z okresu od lutego do kwietnia 2007 r.

Ustalając wysokość średniego wynagrodzenia, należy uwzględnić następujące zasady:

l składniki ustalone w stałej stawce miesięcznej należy uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu (tutaj dodatek funkcyjny),

l zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc należy uwzględnić w przeciętnej wysokości z okresu ostatnich 3 miesięcy pracy pracownika,

l zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy, należy uwzględnić w przeciętnej wysokości z tego okresu.

Ze względu na nieobecność pracownika w kwietniu (3-dniowe zwolnienie lekarskie) pracodawca powinien w tym miesiącu uzupełnić wynagrodzenie. Wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez pracownika w tym okresie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Po ustaleniu średniego miesięcznego wynagrodzenia pracodawca powinien otrzymaną sumę pomnożyć przez 3, czyli okres (3 miesiące) pozostawania pracownika bez pracy.

WAŻNE!

Okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, wlicza się do okresu zatrudnienia. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia (art. 57 § 4 k.p.).

Etap 1.

Uzupełnienie wynagrodzenia akordowego w kwietniu (ze względu na chorobę pracownika)

W kwietniu pracownik otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 860,00 zł.

Pracownik ze względu na chorobę przepracował 17 dni (20 dni - 3 dni zwolnienia lekarskiego).

Otrzymane wynagrodzenie akordowe w wysokości 860,00 zł należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało, a otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy:

860,00 zł : 17 dni przepracowanych = 50,59 zł × 20 dni obowiązujących zgodnie z rozkładem czasu pracy = 1011,80 zł.

Uzupełnione wynagrodzenie za kwiecień wynosi 1011,80 zł.

Etap 2.

Obliczenie średniej wysokości premii kwartalnej

Pracownikowi oprócz wynagrodzenia akordowego przysługiwała premia kwartalna, wypłacana na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Ustalając średnią wysokość premii kwartalnych, należy zsumować wypłacone w ostatnich 12 miesiącach premie kwartalne, a następnie podzielić przez okres, za które one przysługiwały.

Pracownik w ostatnich 12 miesiącach otrzymał następujące premie kwartalne:

I kwartał 2007 r. - 369,00 zł, IV kwartał 2006 r. - 458,00 zł, III kwartał 2006 r. - 298,00 zł, II kwartał 2006 r. - 402,00 zł:

369,00 zł + 458,00 zł + 298,00 zł + 402,00 zł = 1527,00 zł : 12 miesięcy = 127,25 zł.

Etap 3.

Ustalenie wynagrodzenia zmiennego będącego podstawą do naliczenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak wynagrodzenie akordowe, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wypłacone pracownikowi w ostatnich trzech miesiącach przed rozwiązaniem umowy, należy zsumować, a otrzymany wynik podzielić przez 3:

1033,00 zł + 970,00 zł +1011,80 zł + 352,11 zł = 3366,91 zł : 3 = 1122,30 zł.

Etap 4.

Zliczenie łącznego wynagrodzenia

Do ustalonego przeciętnego zmiennego wynagrodzenia należy dodać stały miesięczny dodatek funkcyjny oraz kwotę ustalonej przeciętnej premii kwartalnej:

1122,30 zł + 100,00 zł + 127,25 zł = 1349,55 zł.

Kwota 1349,55 zł stanowi podstawę do naliczenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Etap 5.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Pracownik po rozwiązaniu umowy pozostawał bez pracy przez okres powyżej 3 miesięcy. Dlatego przy ustaleniu wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy średnie miesięczne wynagrodzenie należy pomnożyć przez 3:

1349,55 zł × 3 = 4048,65 zł.

Pracownik za czas pozostawania bez pracy powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 4048,65 zł.

l art. 56-57 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426

l § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292

l § 14-17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591

Anna Sadowska

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Grupa Mazars w Polsce

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama