REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co nowego w podatkach w 2013 r.

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Początek 2013 r. przyniósł wiele zmian podatkowych, które mają istotne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przybliżamy najważniejsze nowe regulacje.

Konieczność korygowania podatku odliczonego i usunięcia z kosztów nieuregulowanych w terminie faktur - to jedne z najbardziej dotkliwych zmian w prawie podatkowym, jakie obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Zmieniły się też zasady fakturowania i zwiększyło grono podatników, którzy muszą posiadać kasy fiskalne.

Autopromocja

W poniższym opracowaniu opisujemy najistotniejsze nowe regulacje, które wejdą w życie w tym roku zaczynając od podatku VAT.


Trudne miesiące dla dłużników


Jedne z najistotniejszych zmian, które obowiązują już od stycznia, dotyczą „oddawania” fiskusowi odliczonego VAT z niezapłaconych faktur. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają VAT, muszą nastawić się na konieczność korygowania podatku, jeżeli zalegają z zapłatą za fakturę co najmniej 150 dni. Jest to zmiana powiązana z wprowadzonymi modyfikacjami do tzw. ulgi na złe długi. Jednak co bardzo istotne, nowe przepisy nakładają obowiązek automatycznej korekty podatku, bez względu na to czy wierzyciel skorzysta z przysługującego mu prawa do obniżenia swojej należności wobec fiskusa z tego tytułu. Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. Podatek należy skorygować w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 150-dniowy termin. Co ważne, dotyczy to nie tylko należności powstałych od 1 stycznia 2013 roku, ale także tych z 2012 roku, jeżeli 1 stycznia minął 150 dniowy okres od terminu płatności (określonego w fakturze lub umowie). Oznacza to, że VAT z faktur niezapłaconych w styczniu, których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub później (4 sierpnia to dzień graniczny) trzeba będzie skorygować, w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego, albo w deklaracji składanej za styczeń (czyli do 25 lutego) albo za pierwszy kwartał (czyli do 25 kwietnia). Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości z poprzedniego roku, mogą się uchronić przed koniecznością dokonywania korekty, jeżeli uregulują należność najpóźniej ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dniowy termin. Natomiast w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, przedsiębiorca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność ureguluje.

Formularze VAT w 2013 roku


Łatwiej dla wierzycieli


Łatwiej i szybciej odzyskają natomiast pieniądze wierzyciele, którzy zapłacili VAT, wynikający z nieuregulowanych faktur. Procedurę „odzyskiwania” zapłaconego podatku można rozpocząć po 150 dniach od upływu daty płatności określonej na fakturze lub w umowie (czyli o miesiąc wcześniej niż w 2012 r.). Po drugie, nie ma konieczności zawiadamiania dłużnika o zamiarze dokonania korekty (przed zmianą należało nie tylko wysłać dłużnikowi takie zawiadomienie ale także uzyskać potwierdzenie jego odebrania). Zmiana poprawi więc sytuację wierzycieli i wbrew obawom sam brak zawiadomienia nie powinien szkodzić dłużnikom. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że wierzycielowi zależy przede wszystkim na uzyskaniu wynagrodzenia za wykonane usługi czy dostarczone towary, co oznacza, że chociaż ustawa o VAT nie nakłada obowiązku wcześniejszego zawiadomienia, to wierzyciel i tak będzie przez ten okres niejednokrotnie przypominał dłużnikowi o niewykonanym przez niego zobowiązaniu. Minimalizuje to więc w znacznym stopniu sytuację, w których dłużnik przez nieuwagę (np. zagubi fakturę) nie ureguluje należności narażając się dodatkowo na negatywne konsekwencje podatkowe. Po drugie, dłużnik sam musi, niezależnie od wierzyciela, pilnować terminu 150 dni, właśnie z uwagi na konieczność skorygowania podatku odliczonego z niezapłaconej faktury i to niezależnie od tego, czy wierzyciel zdecyduje się na korygowanie podatku po swojej stornie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Mali podatnicy z opcją faktycznie „kasową”


Od tego roku tzw. mali podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie metodą kasową mogą VAT-u nie płacić, jeżeli nie uzyskają zapłaty od swojego kontrahenta. Dotycz to jednak tylko transakcji dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT. W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia albo konsumenta, czas na rozliczenie VAT-u będzie wynosić maksymalnie 180 dni. Obowiązek podatkowy będzie bowiem powstawać z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ustawa deregulacyjna z kasowym VAT już w Dzienniku Ustaw

 

Status małego podatnika w roku 2013 zachowają przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętej w 2012 r. nie przekroczyła 4 922 000 zł. W przypadku maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, oraz zleceniobiorców oraz innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze limit uprawniający do zachowania statusu małego podatnika wynosi 185 000 zł.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą stosować metodę kasową od początku tego roku muszą powiadomić o tym fiskusa najpóźniej do 15 stycznia. Natomiast przedsiębiorcy, którzy w 2012 roku stosowali metodę kasową, jednak w tym roku nie chcą jej kontynuować muszą również pamiętać o poinformowaniu o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia.


Więcej nieodpłatnych dostaw do opodatkowania


Opodatkowaniu VAT-em podlega odpłatana dostawa towarów. Jednak ustawa o VAT w pewnych okolicznościach uznaje za czynność odpłatną także przekazanie bez wynagrodzenia, gdy na etapie nabycia przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia. Nowe regulacje przewidują wprost, że również w sytuacji, gdy przedsiębiorca sam wytworzył ten towar w swojej fabryce (lub jego części składowe), to jeśli kupując komponenty do produkcji sam korzystał z odliczenia VAT-u, przekazując wytworzony przez siebie towar nieodpłatnie, też powinien naliczyć podatek. To samo dotyczy towarów importowanych. Analogiczne uściślenia znajdą zastosowanie także w przypadku świadczenia usług. W tym przypadku przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z koniecznością naliczenia VAT-u także w sytuacji użycia towarów stanowiących część jego przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza, np. do celów osobistych, jeżeli  przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przed zmianą przepis podobnie, jak przy dostawie towarów odnosił się tylko do nabycia tych towarów.

Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.


Więcej próbek ale bez materiałów reklamowych


Jednym z wyjątków, który wyłącza z opodatkowania nieodpłatne przekazania, mimo istnienia prawa do odliczenia na etapie nabycia, są próbki. Zmieniona definicja próbki została rozszerzona, co jest korzystną informacją dla przedsiębiorców i konsumentów. Po zmianach próbką jest egzemplarz identyfikowalny jako próbka, mający na celu wyłącznie promocję sprzedaży, a nie jak obecnie - niewielka ilość towaru. Próbka ma pozwolić na ocenę cech i właściwości ale nie może jednak służyć zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego, chyba że zaspokojenie potrzeb odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji towaru i ma skłaniać do jego zakupu. Zmiana wejdzie w życie od kwietnia 2013 r. Również tylko do 1 kwietnia bez konieczności naliczania VAT-u będzie można przekazać drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Po tej dacie przekazując nieodpłatnie np. kalendarz z logo firmy trzeba będzie już pilnować limitu dla tzw. prezentów małej wartości.


Nowa definicja działalności gospodarczej


Od kwietnia zmianie ulegnie także definicja działalności gospodarczej. Pojęcie to ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu statusu podatkowego w VAT. Podatnikiem tego podatku są bowiem osoby fizyczne i prawne a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą. Definicja, która zacznie obowiązywać od kwietnia będzie prostsza i wyeliminuje wątpliwości dotyczące wykonywanych czynności okazjonalnych.

Autopromocja


Od stycznia nowe zasady fakturowania


Zmiany w zakresie fakturowania mają z zasady charakter upraszczający i odciążający podatników z niektórych obowiązków formalnych. Chociaż zaczęły obowiązywać od stycznia, to jednak większość z nich jest fakultatywna. Obowiązkowo trzeba zadbać jednak o zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktury. Autentyczność taką „można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.” Obowiązek ten dotyczy tylko otrzymanych faktur. Trudno jednak stwierdzić na czym powinno to polegać w praktyce. W lepszej sytuacji są duże firmy, w których obowiązują procedury, które mogą ułatwić realizację tego obowiązku.

VAT 2013. Zmiany VAT dotyczące fakturowania

 

Autopromocja

Realizację tych obowiązków ułatwić mają definicje autentyczności pochodzenia faktury oraz integralności jej treści zawarte w słowniczku rozporządzenia. Przez autentyczność należy więc rozumieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usług albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać.

 


Obowiązkowa zmiana nazw faktur


Od tego roku inne dane na fakturach zamieszczają niektórzy przedsiębiorcy, np. mali podatnicy nie wystawiają już faktur „VAT MP” lecz umieszczają na nich informację: „metoda kasowa”. Natomiast faktury wystawiane przez biura podróży, dla których podstawą opodatkowania jest marża powinny zawierać wyrazy: „procedura marży dla biur podróży”. Podobnie przedsiębiorcy sprzedający towary używane - zamieszczają na fakturze: „procedura marży - towary używane”. W przypadku sprzedaży dzieł sztuki faktura powinna zawierać z kolei wyrazy: „procedura marży - dzieła sztuki” lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.


Uproszczenia fakultatywne


Firmy, które nie były zobowiązane przygotować systemy, tak by na fakturach znajdywały się nowe opisy, jeżeli będą chciały skorzystać z korzystnych rozwiązań mają na to jeszcze czas i mogą wprowadzić także w późniejszym czasie ułatwienia. Można wśród nich wskazać np. elementy, których nie trzeba już umieszczać na fakturach , jak np. numer rejestracyjny pojazdu w przypadku sprzedaży paliwa, czy też możliwość wystawiania faktur uproszczonych do kwoty 450 zł i zbiorczych, które obejmą transakcje wykonane w ciągu miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo pojawiła się możliwość wystawienia faktury także przez podatnika, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (gdy wartość jego sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 150 tys. zł).


O kasach fiskalnych musi pomyśleć więcej firm


Obowiązujące od tego roku regulacje zrównują limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20 tys. zł rocznie. Do celów ustalenia limitów uwzględnia się sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Pozostawienie limitu na poziomie 20 tys. zł dla nowych firm nie oznacza, że zmiany te nie dotkną także tej grupy przedsiębiorców. Limit dla podatników rozpoczynających działalność jest uzależniony od okresu prowadzonej w danym roku sprzedaży (do tej pory był taki sam bez względu na moment rozpoczęcia działalności). Wskazane limity obowiązują także szkoły nauki jazdy, które jeszcze w poprzednim roku korzystały ze zwolnienia przedmiotowego i dzięki temu nie musiały martwić się obowiązującymi limitami. W ich przypadku zwolnienie straci moc 1 marca 2013 roku. Natomiast przedsiębiorcy, którzy możliwość korzystania ze zwolnienia warunkują od wysokości osiągniętych limitów będą musieli zacząć stosować kasę fiskalną po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyli obrót w kwocie 20 tys. zł.

W 2013 r. więcej podatników zamontuje kasy fiskalne

 

Zmiana w zakresie:

Moment wejścia w życie

Efekt zmiany od: 

konieczności skorygowania odliczonego podatku z niezapłaconych faktur po upływie 150 dni

1 styczeń 2013 r.

25 lutego 2013 r. (lub innego dnia, w którym złożona zostanie deklaracja za styczeń lub I kwartał)

ulgi na złe długi

1 stycznia 2013 r.

25 lutego 2013 r. (lub innego dnia, w którym złożona zostanie deklaracja za styczeń lub I kwartał)

metody kasowej

1 stycznia 2013 r.

25 lutego 2013 r. (lub innego dnia, w którym złożona zostanie deklaracja za styczeń lub I kwartał)

 

Uwaga! Konieczne jest złożenie informacji o wyborze tej metody do 15 stycznia 2013 r.

nowych zasad fakturowania

 

Obowiązkowe:

-zapewnienie autentyczności pochodzenia faktur

-zmiany danych na fakturach wystawianych w ramach procedur szczególnych

1 stycznia 2013 r.

1 stycznia 2013 r. (zmiany fakultatywne mogą być wdrożone później )

zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

1 stycznia 2013 r.

1 marca 2013 r. dla szkół nauki jazdy; inni przedsiębiorcy w zależności od momentu przekroczenia limitu zwolnienia

określenia, kiedy nieodpłatne przekazanie stanowi odpłatną dostawę

1 kwietnia 2013 r.

25 czerwca  2013 r. (lub innego dnia, w którym złożona zostanie deklaracja za kwiecień lub II kwartał)

definicji próbki

1 kwietnia 2013 r.

25 czerwca  2013 r. (lub innego dnia, w którym złożona zostanie deklaracja za kwiecień lub II kwartał)

drukowanych materiałów reklamacyjnych

1 kwietnia 2013 r.

25 czerwca  2013 r. (lub innego dnia, w którym złożona zostanie deklaracja za kwiecień lub II kwartał)

 

Katarzyna Miazek, Dominik Mędrzycki

Kliknij aby zobaczyć ilustrację. 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Taxways
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

  Księgowy w erze sztucznej inteligencji. Czy AI odbierze księgowym pracę?

  Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

  REKLAMA