Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r. Niedziele handlowe w 2022 roku
Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r. Niedziele handlowe w 2022 roku
Shutterstock
Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.

Zakaz handlu w niedziele i święta

Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 936, ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1891) – zwana dalej „ustawą”. Ustawa ta (w art. 5) formułuje zakazy:
1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,
2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,
- w niedziele i święta w placówkach handlowych.

Wyżej określone zakazy nie obowiązują w:
1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu (chyba, że w te niedziele przypada święto – wtedy zakaz obowiązuje).

Ponadto ustawa ta zakazuje (w art. 4):
1) powierzania wykonywania pracy w handlu lub
2) wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie
- w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Z tym, że na podstawie art. 8 tej ustawy w dniu 24 grudnia (nawet jeżeli wypada w niedzielę) i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– po godzinie 14:00 są zakazane, z wyjątkiem przypadków (wyłączeń) określonych w art. 6.

Ważne!
Mimo pracy do 14:00 w te dni pracownik ma prawo do wynagrodzenia, tak jakby przepracował te dni w całości. Wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny w tych dniach oblicza się tak jak za czas urlopu wypoczynkowego.

Wyżej opisane zakazy dotyczą niedziel (z ww. wyjątkami) oraz świąt wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), czyli:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Zakaz handlu w niedziele i święta – wyjątki

Przepis art. 6 ustawy określa obszerny katalog wyłączeń (wyjątków, zwolnień) od zakazów wskazanych w art. 5.

Przykładowo można wskazać, że zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:

- na stacjach paliw płynnych;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

- w aptekach i punktach aptecznych;

- w zakładach leczniczych dla zwierząt;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

- w placówkach pocztowych;

- w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów,

jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

- w placówkach handlowych na dworcach - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

- w placówkach handlowych w portach lotniczych;

- w strefach wolnocłowych;

- w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

- w przypadku rolniczego handlu detalicznego;

- w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

- w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Zmiany od 1 lutego 2022 roku

Z uwagi na to, że niektóre z ww. przepisów (zwłaszcza te określające wyłączenia z zakazu handlu w niedziele i święta) pozwalały na omijanie zakazów, w dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 1891). Nowelizacja ta wchodzi w życie 1 lutego 2022 r. i ma na celu uszczelnienie przepisów dotyczących wyżej opisanych zakazów handlu w niedziele i święta.

W szczególności w przypadku wyłączenia placówek pocztowych doprecyzowano, że chodzi tylko o te placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego.

Czym jest przeważająca działalność?

Ponadto doprecyzowano (w art. 6 ust. 2 ustawy), że przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7, 28 i 29, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany (w formie kodu PKD) we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (czyli do rejestru REGON), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

Zatem wyżej wskazany warunek osiągnięcia poziomu co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej dotyczy (od 1 lutego 2022 r.):

- handlu kwiatami - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

- handlu pamiątkami lub dewocjonaliami - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu;

- świadczenia usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego – w placówkach pocztowych, gdzie świadczenie usług pocztowych jest przeważającą działalnością;

- handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi - w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

- działalności gastronomicznej - w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

- wynajmu i zarządzania nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi - na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

Jeżeli wyżej wskazane placówki handlowe, będą chciały od 1 lutego 2022 r. korzystać z wyłączeń od zakazu handlu w niedziele i święta, będą musiały wykazać (w stosownej ewidencji) osiągnięcie co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej z ww. przeważających rodzajów działalności.

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Omawiana nowelizacja wprowadzi od 1 lutego 2022 r. także obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy oraz przychód z pozostałej działalności. Obowiązek ten dotyczyć będzie jedynie placówek handlowych, korzystających z wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy.

W ten sposób inspektorom pracy zapewniona zostanie możliwość weryfikacji przeważającej działalności stanowiącej co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej, a tym samym sprawdzenia, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria wyłączenia spod zakazu handlu określone w ustawie.

Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Projekt ten jest aktualnie w toku procedury legislacyjnej – trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

Rozporządzenie to określi (od 1 stycznia 2022 r.):

- sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

- wzór tej ewidencji oraz

- szczegółową treść wpisów w ewidencji.

Ewidencja ta ma być prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej, nawet jeśli dany przedsiębiorca posiada kilka takich placówek. Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. W takim przypadku powinna być:
- prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk w porządku chronologicznym wraz z korektami oraz datami ich dokonania oraz
- przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą.

Wpisy w ewidencji mają być dokonywane na podstawie wielkości:

- sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz

- sprzedaży niezaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy o VAT.

Wzór ewidencji

W projekcie rozporządzenia znajduje się również wzór ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży wraz z objaśnieniami.

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży - wzór.

Objaśnienia do wzoru ewidencji:

 1. W przypadku gdy placówkę prowadzi osoba fizyczna należy wpisać nazwisko i pierwsze imię, w pozostałych przypadkach pełną nazwę przedsiębiorcy.
 2. Rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.).
 3. W przypadku ewidencjonowania przychodu po zakończeniu miesiąca należy wskazać daty pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą wpisy np.01.01. – 31.01.
 4. Należy wskazać jeden z rodzajów działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 5. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293, z późn. zm.).
 6. Wyliczenie udziału procentowego przychodu z działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w przychodach ogółem dokonuje się po zakończeniu danego miesiąca.

Kary

Naruszenie ww. zakazów a także nieprowadzenie (czy niezgodne z przepisami prowadzenie) ewidencji miesięcznego przychodu jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł.

oprac. Paweł Huczko

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • wkur_sklepikarz
  2022-05-27 01:35:53
  zabierz mi zobowiazania ktor zaciagalem.... kalkulowalem utarg z niedziel bedzie je splacac teraz zabieracie mi polowe koszty stale sie nie zminily to zysk od poniedzialku do piatku zabeiracie mi pol zysku nie 1/7, jak stane sam w 4 sklpeach? adpopcja,harem czy co ? biedny pracownik rynek kipi od pracy od lat ma rzekomo wolna wole niepodoba sie to znajdzie znalezli sie zludni wyzwolicieli wymyslaljac problem ucisnionych pracownikow
  0
 • sklepikarz
  2022-05-27 01:30:44
  tacy jestescie wszyscy cwaniaki jak dzielicie czyjes pieniadze? lepiej isc po zasilek pic i zygac na polska ulice w upojeniu i radosci to wam bardziej odpowiada? taki wizeruek, bzdury opoiwadacie o biednych pacownikach od lat takie czasu roboty w brod jakby pracownikowi nie odpowiadalo zarabianie w niedziele dawno sam podjal by decyzje i zwolnil sie majac pelny rynek mozliwosci i ogrom pracy, rozliczac bedziecie przedsiebiorce ucinajac mu skrzydla, jak mam sobie stanac sam w kilku sklpech na raz? kiedy zaciagalem wieloetnie kredyty na te sklpey wyposarzenie i mlasne M to do splaty kalkulowalem niedziele ******** policza ze to 1 dzien z 7 WCALE NIE bo koszty stale pochgalniaja zysk od poniedzialku do piatku wiec zostaje mi 2 dni z czego zabieracie 1 wiec nie trace 1/7 tylko pół!! zabierzcie mi zobowiazania razem z utargiem z niedzieli,
  0
 • ROBERT JUMBO
  2022-02-04 20:46:57
  Widzę niezgodność-tzn Pan Paweł zamieścił że można zaliczać cyt: "- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu; " Natomiast poniżej tabeli " Ewidencja Miesięcznego Przychodu Ze Sprzedaży" w Objaśnieniach mam następujący zapis że : Do przychodów ze sprzedaży detalicznej NIE POWINNO się zaliczać m.in. przychodu: 1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych itd Więc jest nieścisłość -może Pan Paweł to sprostować lub odpowiedzieć czy obrót na LOTTO można sobie wliczyć czy nie można ?????
  0
 • ROBERT
  2022-02-04 20:58:07
  Widzę niezgodność-tzn Pan Paweł zamieścił że można zaliczać cyt: "- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu; " Natomiast poniżej tabeli " Ewidencja Miesięcznego Przychodu Ze Sprzedaży" w Objaśnieniach mam następujący zapis że : Do przychodów ze sprzedaży detalicznej NIE POWINNO się zaliczać m.in. przychodu: 1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych itd Więc jest nieścisłość -może Pan Paweł to sprostować lub odpowiedzieć czy obrót na LOTTO można sobie wliczyć czy nie można ?????
  0
 • Wosob
  2022-04-04 16:48:40
  niby wolny rynek a jednak zakaz handlu dziwne to jest
  0
 • Angela
  2022-02-03 09:55:38
  Nie rozumiem jak na podastawie raportu miesięcznego będzie wiadomo jaka część to sprzedaż np. tytoniu w sklepie spożywczym...
  0
 • realista
  2022-04-16 09:51:57
  Zgodnie z ustawą to nie ma żadnego zakazu pracy w niedzielę , tylko prywata napędza temat ponieważ nikt nie zabrania otwierania sklepów w niedzielę pod warunkiem ,że sami właściciele i członkowie ich rodzin ,będą wykonywać pracę -lecz bardzo im się to nie podoba ponieważ wolą wykorzystywać i zmuszać do tego swoich pracowników ,dlatego omijając obowiązujące prawo wolą je naginać poprzez przekształcanie np marketów budowlanych co jest absurdem byleby tylko móc otworzyć swój biznes ,jakoś im samym nie chce się siedzieć w niedziele.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

Open banking ułatwi obsługę KSeF?

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.