REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r. Niedziele handlowe w 2022 roku
Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r. Niedziele handlowe w 2022 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.

Zakaz handlu w niedziele i święta

Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 936, ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1891) – zwana dalej „ustawą”. Ustawa ta (w art. 5) formułuje zakazy:
1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,
2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,
- w niedziele i święta w placówkach handlowych.

Wyżej określone zakazy nie obowiązują w:
1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu (chyba, że w te niedziele przypada święto – wtedy zakaz obowiązuje).

Autopromocja

Ponadto ustawa ta zakazuje (w art. 4):
1) powierzania wykonywania pracy w handlu lub
2) wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie
- w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Z tym, że na podstawie art. 8 tej ustawy w dniu 24 grudnia (nawet jeżeli wypada w niedzielę) i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– po godzinie 14:00 są zakazane, z wyjątkiem przypadków (wyłączeń) określonych w art. 6.

Ważne!
Mimo pracy do 14:00 w te dni pracownik ma prawo do wynagrodzenia, tak jakby przepracował te dni w całości. Wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny w tych dniach oblicza się tak jak za czas urlopu wypoczynkowego.

Wyżej opisane zakazy dotyczą niedziel (z ww. wyjątkami) oraz świąt wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), czyli:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Zakaz handlu w niedziele i święta – wyjątki

Przepis art. 6 ustawy określa obszerny katalog wyłączeń (wyjątków, zwolnień) od zakazów wskazanych w art. 5.

Przykładowo można wskazać, że zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:

- na stacjach paliw płynnych;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

- w aptekach i punktach aptecznych;

- w zakładach leczniczych dla zwierząt;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

- w placówkach pocztowych;

- w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów,

jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

- w placówkach handlowych na dworcach - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

- w placówkach handlowych w portach lotniczych;

- w strefach wolnocłowych;

- w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

- w przypadku rolniczego handlu detalicznego;

- w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

- w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Zmiany od 1 lutego 2022 roku

Z uwagi na to, że niektóre z ww. przepisów (zwłaszcza te określające wyłączenia z zakazu handlu w niedziele i święta) pozwalały na omijanie zakazów, w dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 1891). Nowelizacja ta wchodzi w życie 1 lutego 2022 r. i ma na celu uszczelnienie przepisów dotyczących wyżej opisanych zakazów handlu w niedziele i święta.

W szczególności w przypadku wyłączenia placówek pocztowych doprecyzowano, że chodzi tylko o te placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego.

Czym jest przeważająca działalność?

Ponadto doprecyzowano (w art. 6 ust. 2 ustawy), że przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7, 28 i 29, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany (w formie kodu PKD) we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (czyli do rejestru REGON), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

Zatem wyżej wskazany warunek osiągnięcia poziomu co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej dotyczy (od 1 lutego 2022 r.):

- handlu kwiatami - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

- handlu pamiątkami lub dewocjonaliami - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu;

- świadczenia usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego – w placówkach pocztowych, gdzie świadczenie usług pocztowych jest przeważającą działalnością;

- handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi - w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

- działalności gastronomicznej - w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

- wynajmu i zarządzania nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi - na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

Jeżeli wyżej wskazane placówki handlowe, będą chciały od 1 lutego 2022 r. korzystać z wyłączeń od zakazu handlu w niedziele i święta, będą musiały wykazać (w stosownej ewidencji) osiągnięcie co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej z ww. przeważających rodzajów działalności.

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Omawiana nowelizacja wprowadzi od 1 lutego 2022 r. także obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy oraz przychód z pozostałej działalności. Obowiązek ten dotyczyć będzie jedynie placówek handlowych, korzystających z wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy.

W ten sposób inspektorom pracy zapewniona zostanie możliwość weryfikacji przeważającej działalności stanowiącej co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej, a tym samym sprawdzenia, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria wyłączenia spod zakazu handlu określone w ustawie.

Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Projekt ten jest aktualnie w toku procedury legislacyjnej – trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

Rozporządzenie to określi (od 1 stycznia 2022 r.):

- sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

- wzór tej ewidencji oraz

- szczegółową treść wpisów w ewidencji.

Ewidencja ta ma być prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej, nawet jeśli dany przedsiębiorca posiada kilka takich placówek. Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. W takim przypadku powinna być:
- prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk w porządku chronologicznym wraz z korektami oraz datami ich dokonania oraz
- przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą.

Wpisy w ewidencji mają być dokonywane na podstawie wielkości:

- sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz

- sprzedaży niezaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy o VAT.

Wzór ewidencji

W projekcie rozporządzenia znajduje się również wzór ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży wraz z objaśnieniami.

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży - wzór.

Objaśnienia do wzoru ewidencji:

 1. W przypadku gdy placówkę prowadzi osoba fizyczna należy wpisać nazwisko i pierwsze imię, w pozostałych przypadkach pełną nazwę przedsiębiorcy.
 2. Rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.).
 3. W przypadku ewidencjonowania przychodu po zakończeniu miesiąca należy wskazać daty pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą wpisy np.01.01. – 31.01.
 4. Należy wskazać jeden z rodzajów działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 5. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293, z późn. zm.).
 6. Wyliczenie udziału procentowego przychodu z działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w przychodach ogółem dokonuje się po zakończeniu danego miesiąca.

Kary

Naruszenie ww. zakazów a także nieprowadzenie (czy niezgodne z przepisami prowadzenie) ewidencji miesięcznego przychodu jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • wkur_sklepikarz
  2022-05-27 01:35:53
  zabierz mi zobowiazania ktor zaciagalem.... kalkulowalem utarg z niedziel bedzie je splacac teraz zabieracie mi polowe koszty stale sie nie zminily to zysk od poniedzialku do piatku zabeiracie mi pol zysku nie 1/7, jak stane sam w 4 sklpeach? adpopcja,harem czy co ? biedny pracownik rynek kipi od pracy od lat ma rzekomo wolna wole niepodoba sie to znajdzie znalezli sie zludni wyzwolicieli wymyslaljac problem ucisnionych pracownikow
  0
 • sklepikarz
  2022-05-27 01:30:44
  tacy jestescie wszyscy cwaniaki jak dzielicie czyjes pieniadze? lepiej isc po zasilek pic i zygac na polska ulice w upojeniu i radosci to wam bardziej odpowiada? taki wizeruek, bzdury opoiwadacie o biednych pacownikach od lat takie czasu roboty w brod jakby pracownikowi nie odpowiadalo zarabianie w niedziele dawno sam podjal by decyzje i zwolnil sie majac pelny rynek mozliwosci i ogrom pracy, rozliczac bedziecie przedsiebiorce ucinajac mu skrzydla, jak mam sobie stanac sam w kilku sklpech na raz? kiedy zaciagalem wieloetnie kredyty na te sklpey wyposarzenie i mlasne M to do splaty kalkulowalem niedziele ******** policza ze to 1 dzien z 7 WCALE NIE bo koszty stale pochgalniaja zysk od poniedzialku do piatku wiec zostaje mi 2 dni z czego zabieracie 1 wiec nie trace 1/7 tylko pół!! zabierzcie mi zobowiazania razem z utargiem z niedzieli,
  0
 • ROBERT JUMBO
  2022-02-04 20:46:57
  Widzę niezgodność-tzn Pan Paweł zamieścił że można zaliczać cyt: "- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu; " Natomiast poniżej tabeli " Ewidencja Miesięcznego Przychodu Ze Sprzedaży" w Objaśnieniach mam następujący zapis że : Do przychodów ze sprzedaży detalicznej NIE POWINNO się zaliczać m.in. przychodu: 1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych itd Więc jest nieścisłość -może Pan Paweł to sprostować lub odpowiedzieć czy obrót na LOTTO można sobie wliczyć czy nie można ?????
  0
 • ROBERT
  2022-02-04 20:58:07
  Widzę niezgodność-tzn Pan Paweł zamieścił że można zaliczać cyt: "- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu; " Natomiast poniżej tabeli " Ewidencja Miesięcznego Przychodu Ze Sprzedaży" w Objaśnieniach mam następujący zapis że : Do przychodów ze sprzedaży detalicznej NIE POWINNO się zaliczać m.in. przychodu: 1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych itd Więc jest nieścisłość -może Pan Paweł to sprostować lub odpowiedzieć czy obrót na LOTTO można sobie wliczyć czy nie można ?????
  0
 • Wosob
  2022-04-04 16:48:40
  niby wolny rynek a jednak zakaz handlu dziwne to jest
  0
 • Angela
  2022-02-03 09:55:38
  Nie rozumiem jak na podastawie raportu miesięcznego będzie wiadomo jaka część to sprzedaż np. tytoniu w sklepie spożywczym...
  0
 • realista
  2022-04-16 09:51:57
  Zgodnie z ustawą to nie ma żadnego zakazu pracy w niedzielę , tylko prywata napędza temat ponieważ nikt nie zabrania otwierania sklepów w niedzielę pod warunkiem ,że sami właściciele i członkowie ich rodzin ,będą wykonywać pracę -lecz bardzo im się to nie podoba ponieważ wolą wykorzystywać i zmuszać do tego swoich pracowników ,dlatego omijając obowiązujące prawo wolą je naginać poprzez przekształcanie np marketów budowlanych co jest absurdem byleby tylko móc otworzyć swój biznes ,jakoś im samym nie chce się siedzieć w niedziele.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA