Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r. Niedziele handlowe w 2022 roku
Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r. Niedziele handlowe w 2022 roku
Shutterstock
Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.

Zakaz handlu w niedziele i święta

Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 936, ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1891) – zwana dalej „ustawą”. Ustawa ta (w art. 5) formułuje zakazy:
1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,
2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,
- w niedziele i święta w placówkach handlowych.

Wyżej określone zakazy nie obowiązują w:
1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu (chyba, że w te niedziele przypada święto – wtedy zakaz obowiązuje).

Ponadto ustawa ta zakazuje (w art. 4):
1) powierzania wykonywania pracy w handlu lub
2) wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie
- w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Z tym, że na podstawie art. 8 tej ustawy w dniu 24 grudnia (nawet jeżeli wypada w niedzielę) i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– po godzinie 14:00 są zakazane, z wyjątkiem przypadków (wyłączeń) określonych w art. 6.

Ważne!
Mimo pracy do 14:00 w te dni pracownik ma prawo do wynagrodzenia, tak jakby przepracował te dni w całości. Wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny w tych dniach oblicza się tak jak za czas urlopu wypoczynkowego.

Wyżej opisane zakazy dotyczą niedziel (z ww. wyjątkami) oraz świąt wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), czyli:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Zakaz handlu w niedziele i święta – wyjątki

Przepis art. 6 ustawy określa obszerny katalog wyłączeń (wyjątków, zwolnień) od zakazów wskazanych w art. 5.

Przykładowo można wskazać, że zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:

- na stacjach paliw płynnych;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

- w aptekach i punktach aptecznych;

- w zakładach leczniczych dla zwierząt;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

- w placówkach pocztowych;

- w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów,

jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

- w placówkach handlowych na dworcach - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

- w placówkach handlowych w portach lotniczych;

- w strefach wolnocłowych;

- w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

- w przypadku rolniczego handlu detalicznego;

- w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

- w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Zmiany od 1 lutego 2022 roku

Z uwagi na to, że niektóre z ww. przepisów (zwłaszcza te określające wyłączenia z zakazu handlu w niedziele i święta) pozwalały na omijanie zakazów, w dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 1891). Nowelizacja ta wchodzi w życie 1 lutego 2022 r. i ma na celu uszczelnienie przepisów dotyczących wyżej opisanych zakazów handlu w niedziele i święta.

W szczególności w przypadku wyłączenia placówek pocztowych doprecyzowano, że chodzi tylko o te placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego.

Czym jest przeważająca działalność?

Ponadto doprecyzowano (w art. 6 ust. 2 ustawy), że przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7, 28 i 29, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany (w formie kodu PKD) we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (czyli do rejestru REGON), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

Zatem wyżej wskazany warunek osiągnięcia poziomu co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej dotyczy (od 1 lutego 2022 r.):

- handlu kwiatami - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

- handlu pamiątkami lub dewocjonaliami - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu;

- świadczenia usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego – w placówkach pocztowych, gdzie świadczenie usług pocztowych jest przeważającą działalnością;

- handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi - w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

- działalności gastronomicznej - w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

- wynajmu i zarządzania nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi - na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

Jeżeli wyżej wskazane placówki handlowe, będą chciały od 1 lutego 2022 r. korzystać z wyłączeń od zakazu handlu w niedziele i święta, będą musiały wykazać (w stosownej ewidencji) osiągnięcie co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej z ww. przeważających rodzajów działalności.

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Omawiana nowelizacja wprowadzi od 1 lutego 2022 r. także obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy oraz przychód z pozostałej działalności. Obowiązek ten dotyczyć będzie jedynie placówek handlowych, korzystających z wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy.

W ten sposób inspektorom pracy zapewniona zostanie możliwość weryfikacji przeważającej działalności stanowiącej co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej, a tym samym sprawdzenia, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria wyłączenia spod zakazu handlu określone w ustawie.

Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Projekt ten jest aktualnie w toku procedury legislacyjnej – trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

Rozporządzenie to określi (od 1 stycznia 2022 r.):

- sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

- wzór tej ewidencji oraz

- szczegółową treść wpisów w ewidencji.

Ewidencja ta ma być prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej, nawet jeśli dany przedsiębiorca posiada kilka takich placówek. Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. W takim przypadku powinna być:
- prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk w porządku chronologicznym wraz z korektami oraz datami ich dokonania oraz
- przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą.

Wpisy w ewidencji mają być dokonywane na podstawie wielkości:

- sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz

- sprzedaży niezaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy o VAT.

Wzór ewidencji

W projekcie rozporządzenia znajduje się również wzór ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży wraz z objaśnieniami.

Objaśnienia do wzoru ewidencji:

 1. W przypadku gdy placówkę prowadzi osoba fizyczna należy wpisać nazwisko i pierwsze imię, w pozostałych przypadkach pełną nazwę przedsiębiorcy.
 2. Rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.).
 3. W przypadku ewidencjonowania przychodu po zakończeniu miesiąca należy wskazać daty pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą wpisy np.01.01. – 31.01.
 4. Należy wskazać jeden z rodzajów działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 5. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293, z późn. zm.).
 6. Wyliczenie udziału procentowego przychodu z działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w przychodach ogółem dokonuje się po zakończeniu danego miesiąca.

Kary

Naruszenie ww. zakazów a także nieprowadzenie (czy niezgodne z przepisami prowadzenie) ewidencji miesięcznego przychodu jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł.

oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Tylko teraz
169,00 zł
268,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • wkur_sklepikarz
  2022-05-27 01:35:53
  zabierz mi zobowiazania ktor zaciagalem.... kalkulowalem utarg z niedziel bedzie je splacac teraz zabieracie mi polowe koszty stale sie nie zminily to zysk od poniedzialku do piatku zabeiracie mi pol zysku nie 1/7, jak stane sam w 4 sklpeach? adpopcja,harem czy co ? biedny pracownik rynek kipi od pracy od lat ma rzekomo wolna wole niepodoba sie to znajdzie znalezli sie zludni wyzwolicieli wymyslaljac problem ucisnionych pracownikow
  0
 • sklepikarz
  2022-05-27 01:30:44
  tacy jestescie wszyscy cwaniaki jak dzielicie czyjes pieniadze? lepiej isc po zasilek pic i zygac na polska ulice w upojeniu i radosci to wam bardziej odpowiada? taki wizeruek, bzdury opoiwadacie o biednych pacownikach od lat takie czasu roboty w brod jakby pracownikowi nie odpowiadalo zarabianie w niedziele dawno sam podjal by decyzje i zwolnil sie majac pelny rynek mozliwosci i ogrom pracy, rozliczac bedziecie przedsiebiorce ucinajac mu skrzydla, jak mam sobie stanac sam w kilku sklpech na raz? kiedy zaciagalem wieloetnie kredyty na te sklpey wyposarzenie i mlasne M to do splaty kalkulowalem niedziele ******** policza ze to 1 dzien z 7 WCALE NIE bo koszty stale pochgalniaja zysk od poniedzialku do piatku wiec zostaje mi 2 dni z czego zabieracie 1 wiec nie trace 1/7 tylko pół!! zabierzcie mi zobowiazania razem z utargiem z niedzieli,
  0
 • ROBERT JUMBO
  2022-02-04 20:46:57
  Widzę niezgodność-tzn Pan Paweł zamieścił że można zaliczać cyt: "- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu; " Natomiast poniżej tabeli " Ewidencja Miesięcznego Przychodu Ze Sprzedaży" w Objaśnieniach mam następujący zapis że : Do przychodów ze sprzedaży detalicznej NIE POWINNO się zaliczać m.in. przychodu: 1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych itd Więc jest nieścisłość -może Pan Paweł to sprostować lub odpowiedzieć czy obrót na LOTTO można sobie wliczyć czy nie można ?????
  0
 • ROBERT
  2022-02-04 20:58:07
  Widzę niezgodność-tzn Pan Paweł zamieścił że można zaliczać cyt: "- handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych - w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na tych rodzajach handlu; " Natomiast poniżej tabeli " Ewidencja Miesięcznego Przychodu Ze Sprzedaży" w Objaśnieniach mam następujący zapis że : Do przychodów ze sprzedaży detalicznej NIE POWINNO się zaliczać m.in. przychodu: 1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych itd Więc jest nieścisłość -może Pan Paweł to sprostować lub odpowiedzieć czy obrót na LOTTO można sobie wliczyć czy nie można ?????
  0
 • Wosob
  2022-04-04 16:48:40
  niby wolny rynek a jednak zakaz handlu dziwne to jest
  0
 • Angela
  2022-02-03 09:55:38
  Nie rozumiem jak na podastawie raportu miesięcznego będzie wiadomo jaka część to sprzedaż np. tytoniu w sklepie spożywczym...
  0
 • realista
  2022-04-16 09:51:57
  Zgodnie z ustawą to nie ma żadnego zakazu pracy w niedzielę , tylko prywata napędza temat ponieważ nikt nie zabrania otwierania sklepów w niedzielę pod warunkiem ,że sami właściciele i członkowie ich rodzin ,będą wykonywać pracę -lecz bardzo im się to nie podoba ponieważ wolą wykorzystywać i zmuszać do tego swoich pracowników ,dlatego omijając obowiązujące prawo wolą je naginać poprzez przekształcanie np marketów budowlanych co jest absurdem byleby tylko móc otworzyć swój biznes ,jakoś im samym nie chce się siedzieć w niedziele.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek od spadków i darowizn
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
spadku
darowizny
odpłatnego zniesienia współwłasności
zasiedzenia
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022
Zapraszamy na szkolenie "Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022", które odbędzie się 14 czerwca 2022 roku.
Piotr Duda: Zrobimy wszystko, aby wyrzucić rosyjskie związki zawodowe ze światowej federacji
Zrobimy wszystko, aby ze Światowej Federacji Związków Zawodowych wyrzucić Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się nie stanie, To zastanowimy się nad opuszczeniem międzynarodowych struktur przez „Solidarność” – Piotr Duda.
Webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” + certyfikat gwarantowany
Zapraszamy na praktyczne webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 2 czerwca 2022 roku. Polecamy!
Jak stosować reguły podwójnego zapisu?
Czy dokonując korekty na kontach syntetycznych czerwono czarnym zapisem po stronie WN np. - 501 na konto +505 powinno się również zaksięgować po stronie Ma na koncie technicznym pozostałe rozrachunki? Czy przy tej korekcie powinno się zachować zasadę podwójnego zapisu? Do tej pory nie było konta technicznego. Księgowano korekty czerwono czarnym zapisem. Wskazano błąd z uwagi na niezachowanie zasady podwójnego zapisu. Czy korekta zapisów na kontach syntetycznych jest operacją gospodarczą?
Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wydłużającą pierwszą tarczę antyinflacyjną
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi m.in o zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego
Ile zapłacą banki za wakacje kredytowe kredytobiorców? ZBP chce ograniczenia kręgu uprawnionych do wakacji kredytowych
Jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023 - ocenia Związek Banków Polskich. Jednocześnie bankowcy proponują, by wakacje kredytowe były ograniczone do osób, które faktycznie tego potrzebują i chcą wprowadzenia kryterium powierzchni nieruchomości. Według ZBP kluczowe jest również wyłączenie z zakresu zastosowania umów kredytu o stałej stopie oprocentowania.
PIT po 1 lipca 2022 r. - wyższe zaliczki na podatek od pracowników i zleceniobiorców, niższe wynagrodzenia netto
Od początku lipca 2022 r. istotna część (większość?) pracowników i zleceniobiorców otrzyma mniejsze wynagrodzenia netto niż w czerwcu i poprzednich miesiącach tego roku, mimo formalnej obniżki stawki w pierwszym przedziale skali z 17% na 12% - pisze prof. Witold Modzelewski.
Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej - przychód z refakturowanych kosztów mediów
Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 26 maja 2022 r.
Badanie: prawie co trzecia firma jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej
30 proc. firm jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Najczęściej zainteresowanie deklarują firmy budowlane i przemysłowe – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”
Naruszanie uniinych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia
25 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, zgodnie z którymi naruszanie unijnych środków ograniczających (sankcji) zostanie dopisane do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu unijnych środków ograniczających. W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem tych wniosków legislacyjnych jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które naruszają środki ograniczające.
Polski Ład - 10 istotnych zmian
Polski Ład to pakiet zmian legislacyjnych, które w założeniu mają pomóc odbudować gospodarkę, która uległa nadwyrężeniu z powodu pandemii Covid-19. Pojawiają się jednak opinie krytyczne – zbyt wiele zmian jednocześnie, błędy legislacyjne, nieprecyzyjne przepisy. Niektóre rozwiązania, z pozoru dobre dla wszystkich, mają również negatywne następstwa. Przykładowo, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może powodować komplikacje po stronie organizacji pozarządowych, które traktowały tzw. 1% podatku jako stałe źródło dochodu.
Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.