REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamówienia publiczne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach

Barbara Wysocka

REKLAMA

Uzupełnianie dokumentów
W toku przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia placu zabaw otrzymaliśmy trzy oferty. Po otwarciu ofert okazało się, że jeden z wykonawców nie dołączył do oferty wymaganego dokumentu, tj. zaświadczenia o spełnianiu przez oferowane zabawki wymagań jakościowych. Czy możemy wezwać tego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, czy też jesteśmy zobowiązani jego ofertę odrzucić jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz)? Oferta tego wykonawcy jest znacznie korzystniejsza od pozostałych, dlatego też zależałoby nam na zawarciu umowy właśnie z tym wykonawcą.
Zamawiający może w takim przypadku wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w zakresie uzupełniania brakujących oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.
 
Zgodnie z regulacją z art. 26 ust. 3 upzp, obowiązkiem zamawiającego w zakresie wezwania do uzupełnienia braków lub poprawy błędów objęte są:
• oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
• oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
 
W dotychczasowym stanie prawnym obowiązek ten dotyczy wyłącznie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający powinien wezwać wykonawców, którzy albo w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, jak również wykonawców, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy. W celu uzupełnienia braków bądź złożenia poprawnych dokumentów zamawiający wyznacza wykonawcy stosowny termin.
Ustawa nie reguluje przy tym długości tego terminu, pozostawiając w tym zakresie swobodę zamawiającemu. Ważne jest przy tym, aby dokument potwierdzał spełnianie przez oferowane zabawki wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
Zamówienie dodatkowe
W trakcie robót budowlanych nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Jednak ich wartość nieznacznie przekroczy 20% wartości umowy. Roboty dodatkowe są istotne dla zadania i muszą być wykonane ze względu na przepisy prawa budowlanego. Ponadto są korzystne dla zamawiającego. Czy możliwe jest pomimo nieznacznego przekroczenia wartości 20% zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp?
Zamówienie dodatkowe może być udzielone z wolnej ręki, jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp. Zauważyć należy, iż nowelizacja upzp podwyższyła kwotę, do której możliwe jest traktowanie danego zamówienia jako dodatkowe.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp, istotne jest, aby wartość zamówienia dodatkowego nie przekraczała 50% wartości zamówienia podstawowego. W pozostałym zakresie przesłanka udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki nie uległa zmianie.
Zmianie nie uległ również wymóg łącznego zaistnienia wszystkich okoliczności przewidzianych w cytowanym przepisie. Próg 50% jest górną granicą łącznej wartości wszystkich zamówień dodatkowych w stosunku do pojedynczego zamówienia podstawowego, udzielanych w trybie z wolnej ręki. Udzielenie zamówienia na wykonanie dodatkowych robót temu samemu wykonawcy w trybie z wolnej ręki będzie w tym przypadku uzasadnione, o ile zamawiający udowodni, że nie mógł przewidzieć konieczności wykonania tych robót przy ustalaniu zakresu i wartości zamówienia podstawowego. Innymi słowy, zamawiający powinien dowieść dochowania należytej staranności.
Jeżeli staranność zamawiającego była dochowana, wówczas możliwe jest udzielenie zamówienia dodatkowego temu samemu wykonawcy.
Dokumenty w postępowaniu
Przeprowadziliśmy konkurs na projekt mostu. Nagrodą w konkursie było zaproszenie dwóch zwycięzców konkursu do negocjacji bez ogłoszenia. Zależy nam na szybkim przeprowadzeniu tej procedury, ponieważ zamówienie to jest w części finansowane ze środków wspólnotowych. Czy istnieje możliwość przyspieszenia tej procedury?
Tak, zgodnie z art. 26 ust. 5 upzp, zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów w zakresie dokumentów w przypadku udzielania zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie przesłanki z art. 62 ust. 1 pkt 2 upzp, tj. w przypadku gdy przeprowadzony został konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych. W takim przypadku wykonawcy zostali już wstępnie zweryfikowani przez sąd konkursowy, w związku z tym nie ma potrzeby ponownego sprawdzenia ich wiarygodności i rzetelności.
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowujemy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 60 000 euro. W jaki sposób powinniśmy dokonać publikacji ogłoszenia o zamówieniu? Czy wystarczy, że ogłoszenie opublikujemy na własnej stronie internetowej i w gazecie?
Nie, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający zobowiązany jest do publikacji takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ostatnia nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych objęła obowiązkiem publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych wszystkich zamówień mieszczących się w przedziale wartości od 14 000 euro do kwot określonych w powołanym powyżej rozporządzeniu. Ponadto zmianie uległ sposób tej publikacji. Dotychczas zamawiający przesyłał ogłoszenie Prezesowi UZP, który dokonywał publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W świetle obecnie obowiązującej regulacji, zamawiający samodzielnie wprowadza drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronie portalu internetowego UZP, ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Zauważyć również należy, że opisane zasady publikacji ogłoszenia odnoszą się również do ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Obowiązkiem publikacji tego rodzaju ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zostały również objęte zamówienia mieszczące się w przedziale wartości od 14 000 euro do kwot określonych w powołanym powyżej rozporządzeniu.
Brak zaświadczenia z urzędu skarbowego
Wezwaliśmy wykonawcę stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia dokumentów w zakresie informacji z organu podatkowego w zakresie informacji o niezaleganiu z należnym podatkiem. Wykonawca złożył dokument, ale miał on datę wystawienia po upływie terminu składania ofert. W związku z tym czy jest podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania?
Przepis § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymaga, aby aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione było nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku zatem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dokument ten zachowuje ważność, jeżeli dzień jego wystawienia jest późniejszy. Należy zauważyć, iż użycie wyrazów „przed upływem terminu składania ofert” nie oznacza, że dokument taki nie może być wystawiony po upływie tego terminu. W świetle bowiem cytowanego przepisu rozporządzenia istotne jest, aby dokument ten nie był datowany wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zauważyć ponadto należy, iż - stosownie do treści art. 306a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), organ podatkowy wydaje zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny i prawny w dniu jego wydania. W związku z tym wykonawca wezwany do uzupełnienia braku w postaci zaświadczenia organu podatkowego po upływie terminu składania ofert nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego stan podatkowy na okres sprzed terminu składania ofert.
Dla poprawności działania w postępowaniu wystarczające jest w takim przypadku, że dokument organu podatkowego będzie potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunku niezalegania z podatkami nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia.
Zamówienia objęte umową ramową
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy postępowanie na dostawę artykułów spożywczych i zawarliśmy umowę ramową na 4 lata z jednym wykonawcą. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zamówienie objęte umową ramową udzielane było w trybie z wolnej ręki, jeżeli umowa została zawarta z jednym wykonawcą. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nie jesteśmy zobowiązani do stosowania trybu z wolnej ręki. Zamówienia udzielamy na warunkach określonych w umowie. Czy warunki te podlegają negocjacjom, czy przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki byłaby możliwość negocjowania warunków udzielenia zamówienia?
Tak, warunki te mogą być negocjowane, jednak w kierunku korzystnym dla zamawiającego. Przepis art. 101 ust. 1 pkt 1 upzp umożliwia udzielenie zamówienia wykonawcy, z którym zawarto umowę ramową bez stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, jednakże na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej.
Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
Obowiązek powołania komisji przetargowej
W czerwcu upływa nam umowa na korzystanie z licencji na oprogramowanie prawnicze. Z uwagi na fakt, iż program ten oferowany jest przez jednego dostawcę, planujemy przeprowadzić postępowanie na zakup dalszej licencji w trybie z wolnej ręki. Czy w związku z tym, że mamy do czynienia z jednym tylko wykonawcą, jesteśmy zobowiązani do powoływania komisji przetargowej?
Tak, jeśli wartość zamówienia będzie równa lub wyższa od kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest objęte obowiązkiem powoływania komisji przetargowej. Ustawa nie przewiduje w tym przypadku wyjątku.
Natomiast biorąc pod uwagę przedmiot planowanego zamówienia, nie wydaje się, aby wartość tego zamówienia była równa kwotom wskazanym w powołanym rozporządzeniu. Z uwagi na tę okoliczność zamawiający może odstąpić od obowiązku powołania komisji przetargowej.
Zakres informacji o wyborze oferty
Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na remont szpitala. Stosownie do przepisów ustawy, poinformowaliśmy wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając jednocześnie dane zwycięzcy przetargu. Po niespełna 3 dniach jeden z wykonawców zarzucił zamawiającemu niedopełnienie obowiązku z art. 92 ust. 1 upzp. Naszym zdaniem, zarzut ten jest niezasadny.
Ocena zasadności protestu uzależniona jest od zakresu informacji, jakie zamawiający zawarł w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zauważyć bowiem należy, że nowelizacja zmieniła zakres tej informacji. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
• nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
• nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Ponadto zamawiający zobowiązany jest zamieścić wskazane powyżej informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Dodatkowo, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 20 000 000 euro (w przypadku robót budowlanych) albo 10 000 000 euro (w przypadku dostaw i usług), zamawiający informacje te zobowiązany jest przekazać Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA.
Termin zawarcia umowy
Planujemy przeprowadzić przetarg ograniczony na budowę oczyszczalni ścieków. Będzie to już drugie postępowanie w tym zakresie, pierwsze zostało unieważnione, albowiem upłynął termin związania ofertą i nie mogliśmy podpisać ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W jaki sposób możemy uniknąć takiego problemu? Z uwagi na poprzednie doświadczenie obawiamy się, że i w tym postępowaniu może zaistnieć sytuacja, która doprowadzi do upływu terminu związania ofertą, a w konsekwencji do unieważnienia postępowania.
Zasadą jest, że zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Jednakże nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła pewien wyjątek od tej zasady. Otóż zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, jeżeli poinformuje przed upływem tego terminu o wyborze oferty, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie (art. 94 ust. 1a upzp).
A zatem jeżeli przetarg ograniczony zostanie wszczęty nie wcześniej niż 11 czerwca 2007 r. (data wejścia w życie nowelizacji), możliwe będzie zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą na warunkach określonych w art. 94 ust. 1a upzp.
Zwrot wadium
W przetargu nieograniczonym zamawiający odrzucił dwie oferty wykonawców z uwagi na niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odpowiedzi na informację o odrzuceniu oferty jeden z wykonawców złożył protest, natomiast drugi wystąpił z wnioskiem o zwrot wadium. W wyniku dalszego postępowania odwoławczego czynność odrzucenia ofert została uznana za nieważną. Czy w tej sytuacji zamawiający powinien uwzględnić udział w postępowaniu również drugiego wykonawcy, któremu wadium zostało zwrócone? Czy też uznać, iż wykonawca ten nie jest już zainteresowany postępowaniem, skoro złożył wniosek o zwrot wadium?
Po unieważnieniu czynności odrzucenia ofert zamawiający powinien uwzględnić udział w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty i nie wycofali ich przed upływem terminu składania ofert. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż wykonawca, którego oferta została odrzucona, złożył wniosek o zwrot wadium, a zamawiający wadium zwrócił.
Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 46 ust. 3 upzp, zamawiający żąda w takim przypadku ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wadium zwrócono, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność odrzucenia oferty. Termin na wniesienie wadium określa zamawiający. Ograniczenie wykonawcy udziału w postępowaniu stanowić będzie istotne naruszenie przez zamawiającego przepisów upzp, a tym samym naraża go na dalsze protesty ze strony wykonawcy.
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)
BARBARA WYSOCKA
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA