Kategorie

Zamówienia publiczne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach

Barbara Wysocka
Uzupełnianie dokumentów
W toku przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia placu zabaw otrzymaliśmy trzy oferty. Po otwarciu ofert okazało się, że jeden z wykonawców nie dołączył do oferty wymaganego dokumentu, tj. zaświadczenia o spełnianiu przez oferowane zabawki wymagań jakościowych. Czy możemy wezwać tego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, czy też jesteśmy zobowiązani jego ofertę odrzucić jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz)? Oferta tego wykonawcy jest znacznie korzystniejsza od pozostałych, dlatego też zależałoby nam na zawarciu umowy właśnie z tym wykonawcą.
Zamawiający może w takim przypadku wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w zakresie uzupełniania brakujących oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.
 
Zgodnie z regulacją z art. 26 ust. 3 upzp, obowiązkiem zamawiającego w zakresie wezwania do uzupełnienia braków lub poprawy błędów objęte są:
• oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
• oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
 
W dotychczasowym stanie prawnym obowiązek ten dotyczy wyłącznie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający powinien wezwać wykonawców, którzy albo w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, jak również wykonawców, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy. W celu uzupełnienia braków bądź złożenia poprawnych dokumentów zamawiający wyznacza wykonawcy stosowny termin.
Ustawa nie reguluje przy tym długości tego terminu, pozostawiając w tym zakresie swobodę zamawiającemu. Ważne jest przy tym, aby dokument potwierdzał spełnianie przez oferowane zabawki wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
Zamówienie dodatkowe
W trakcie robót budowlanych nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Jednak ich wartość nieznacznie przekroczy 20% wartości umowy. Roboty dodatkowe są istotne dla zadania i muszą być wykonane ze względu na przepisy prawa budowlanego. Ponadto są korzystne dla zamawiającego. Czy możliwe jest pomimo nieznacznego przekroczenia wartości 20% zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp?
Zamówienie dodatkowe może być udzielone z wolnej ręki, jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp. Zauważyć należy, iż nowelizacja upzp podwyższyła kwotę, do której możliwe jest traktowanie danego zamówienia jako dodatkowe.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp, istotne jest, aby wartość zamówienia dodatkowego nie przekraczała 50% wartości zamówienia podstawowego. W pozostałym zakresie przesłanka udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki nie uległa zmianie.
Zmianie nie uległ również wymóg łącznego zaistnienia wszystkich okoliczności przewidzianych w cytowanym przepisie. Próg 50% jest górną granicą łącznej wartości wszystkich zamówień dodatkowych w stosunku do pojedynczego zamówienia podstawowego, udzielanych w trybie z wolnej ręki. Udzielenie zamówienia na wykonanie dodatkowych robót temu samemu wykonawcy w trybie z wolnej ręki będzie w tym przypadku uzasadnione, o ile zamawiający udowodni, że nie mógł przewidzieć konieczności wykonania tych robót przy ustalaniu zakresu i wartości zamówienia podstawowego. Innymi słowy, zamawiający powinien dowieść dochowania należytej staranności.
Jeżeli staranność zamawiającego była dochowana, wówczas możliwe jest udzielenie zamówienia dodatkowego temu samemu wykonawcy.
Dokumenty w postępowaniu
Przeprowadziliśmy konkurs na projekt mostu. Nagrodą w konkursie było zaproszenie dwóch zwycięzców konkursu do negocjacji bez ogłoszenia. Zależy nam na szybkim przeprowadzeniu tej procedury, ponieważ zamówienie to jest w części finansowane ze środków wspólnotowych. Czy istnieje możliwość przyspieszenia tej procedury?
Tak, zgodnie z art. 26 ust. 5 upzp, zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów w zakresie dokumentów w przypadku udzielania zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie przesłanki z art. 62 ust. 1 pkt 2 upzp, tj. w przypadku gdy przeprowadzony został konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych. W takim przypadku wykonawcy zostali już wstępnie zweryfikowani przez sąd konkursowy, w związku z tym nie ma potrzeby ponownego sprawdzenia ich wiarygodności i rzetelności.
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowujemy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 60 000 euro. W jaki sposób powinniśmy dokonać publikacji ogłoszenia o zamówieniu? Czy wystarczy, że ogłoszenie opublikujemy na własnej stronie internetowej i w gazecie?
Nie, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający zobowiązany jest do publikacji takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ostatnia nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych objęła obowiązkiem publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych wszystkich zamówień mieszczących się w przedziale wartości od 14 000 euro do kwot określonych w powołanym powyżej rozporządzeniu. Ponadto zmianie uległ sposób tej publikacji. Dotychczas zamawiający przesyłał ogłoszenie Prezesowi UZP, który dokonywał publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W świetle obecnie obowiązującej regulacji, zamawiający samodzielnie wprowadza drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronie portalu internetowego UZP, ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Zauważyć również należy, że opisane zasady publikacji ogłoszenia odnoszą się również do ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Obowiązkiem publikacji tego rodzaju ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zostały również objęte zamówienia mieszczące się w przedziale wartości od 14 000 euro do kwot określonych w powołanym powyżej rozporządzeniu.
Brak zaświadczenia z urzędu skarbowego
Wezwaliśmy wykonawcę stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia dokumentów w zakresie informacji z organu podatkowego w zakresie informacji o niezaleganiu z należnym podatkiem. Wykonawca złożył dokument, ale miał on datę wystawienia po upływie terminu składania ofert. W związku z tym czy jest podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania?
Przepis § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymaga, aby aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione było nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku zatem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dokument ten zachowuje ważność, jeżeli dzień jego wystawienia jest późniejszy. Należy zauważyć, iż użycie wyrazów „przed upływem terminu składania ofert” nie oznacza, że dokument taki nie może być wystawiony po upływie tego terminu. W świetle bowiem cytowanego przepisu rozporządzenia istotne jest, aby dokument ten nie był datowany wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zauważyć ponadto należy, iż - stosownie do treści art. 306a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), organ podatkowy wydaje zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny i prawny w dniu jego wydania. W związku z tym wykonawca wezwany do uzupełnienia braku w postaci zaświadczenia organu podatkowego po upływie terminu składania ofert nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego stan podatkowy na okres sprzed terminu składania ofert.
Dla poprawności działania w postępowaniu wystarczające jest w takim przypadku, że dokument organu podatkowego będzie potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunku niezalegania z podatkami nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia.
Zamówienia objęte umową ramową
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy postępowanie na dostawę artykułów spożywczych i zawarliśmy umowę ramową na 4 lata z jednym wykonawcą. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zamówienie objęte umową ramową udzielane było w trybie z wolnej ręki, jeżeli umowa została zawarta z jednym wykonawcą. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nie jesteśmy zobowiązani do stosowania trybu z wolnej ręki. Zamówienia udzielamy na warunkach określonych w umowie. Czy warunki te podlegają negocjacjom, czy przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki byłaby możliwość negocjowania warunków udzielenia zamówienia?
Tak, warunki te mogą być negocjowane, jednak w kierunku korzystnym dla zamawiającego. Przepis art. 101 ust. 1 pkt 1 upzp umożliwia udzielenie zamówienia wykonawcy, z którym zawarto umowę ramową bez stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, jednakże na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej.
Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
Obowiązek powołania komisji przetargowej
W czerwcu upływa nam umowa na korzystanie z licencji na oprogramowanie prawnicze. Z uwagi na fakt, iż program ten oferowany jest przez jednego dostawcę, planujemy przeprowadzić postępowanie na zakup dalszej licencji w trybie z wolnej ręki. Czy w związku z tym, że mamy do czynienia z jednym tylko wykonawcą, jesteśmy zobowiązani do powoływania komisji przetargowej?
Tak, jeśli wartość zamówienia będzie równa lub wyższa od kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest objęte obowiązkiem powoływania komisji przetargowej. Ustawa nie przewiduje w tym przypadku wyjątku.
Natomiast biorąc pod uwagę przedmiot planowanego zamówienia, nie wydaje się, aby wartość tego zamówienia była równa kwotom wskazanym w powołanym rozporządzeniu. Z uwagi na tę okoliczność zamawiający może odstąpić od obowiązku powołania komisji przetargowej.
Zakres informacji o wyborze oferty
Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na remont szpitala. Stosownie do przepisów ustawy, poinformowaliśmy wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając jednocześnie dane zwycięzcy przetargu. Po niespełna 3 dniach jeden z wykonawców zarzucił zamawiającemu niedopełnienie obowiązku z art. 92 ust. 1 upzp. Naszym zdaniem, zarzut ten jest niezasadny.
Ocena zasadności protestu uzależniona jest od zakresu informacji, jakie zamawiający zawarł w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zauważyć bowiem należy, że nowelizacja zmieniła zakres tej informacji. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
• nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
• nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Ponadto zamawiający zobowiązany jest zamieścić wskazane powyżej informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Dodatkowo, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 20 000 000 euro (w przypadku robót budowlanych) albo 10 000 000 euro (w przypadku dostaw i usług), zamawiający informacje te zobowiązany jest przekazać Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA.
Termin zawarcia umowy
Planujemy przeprowadzić przetarg ograniczony na budowę oczyszczalni ścieków. Będzie to już drugie postępowanie w tym zakresie, pierwsze zostało unieważnione, albowiem upłynął termin związania ofertą i nie mogliśmy podpisać ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W jaki sposób możemy uniknąć takiego problemu? Z uwagi na poprzednie doświadczenie obawiamy się, że i w tym postępowaniu może zaistnieć sytuacja, która doprowadzi do upływu terminu związania ofertą, a w konsekwencji do unieważnienia postępowania.
Zasadą jest, że zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Jednakże nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła pewien wyjątek od tej zasady. Otóż zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, jeżeli poinformuje przed upływem tego terminu o wyborze oferty, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie (art. 94 ust. 1a upzp).
A zatem jeżeli przetarg ograniczony zostanie wszczęty nie wcześniej niż 11 czerwca 2007 r. (data wejścia w życie nowelizacji), możliwe będzie zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą na warunkach określonych w art. 94 ust. 1a upzp.
Zwrot wadium
W przetargu nieograniczonym zamawiający odrzucił dwie oferty wykonawców z uwagi na niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odpowiedzi na informację o odrzuceniu oferty jeden z wykonawców złożył protest, natomiast drugi wystąpił z wnioskiem o zwrot wadium. W wyniku dalszego postępowania odwoławczego czynność odrzucenia ofert została uznana za nieważną. Czy w tej sytuacji zamawiający powinien uwzględnić udział w postępowaniu również drugiego wykonawcy, któremu wadium zostało zwrócone? Czy też uznać, iż wykonawca ten nie jest już zainteresowany postępowaniem, skoro złożył wniosek o zwrot wadium?
Po unieważnieniu czynności odrzucenia ofert zamawiający powinien uwzględnić udział w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty i nie wycofali ich przed upływem terminu składania ofert. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż wykonawca, którego oferta została odrzucona, złożył wniosek o zwrot wadium, a zamawiający wadium zwrócił.
Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 46 ust. 3 upzp, zamawiający żąda w takim przypadku ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wadium zwrócono, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność odrzucenia oferty. Termin na wniesienie wadium określa zamawiający. Ograniczenie wykonawcy udziału w postępowaniu stanowić będzie istotne naruszenie przez zamawiającego przepisów upzp, a tym samym naraża go na dalsze protesty ze strony wykonawcy.
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)
BARBARA WYSOCKA
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.