Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Barbara Wysocka
inforCMS
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. określa wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

Potrzeba wydania rozporządzenia wyniknęła ze zmian, jakie do systemu zamówień publicznych wniosła ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. I tak:

• podwyższone zostały wartości progowe, od których uzależniony jest zakres obowiązków zamawiającego w postępowaniu, w tym wartości z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), od której zamawiający zobowiązany jest w ogóle stosować przepisy tej ustawy do udzielanych zamówień,

• wprowadzono zmiany w systemie środków ochrony prawnej, a także w trybach udzielenia zamówienia, w tym w trybie negocjacji z ogłoszeniem oraz w trybie dialogu konkurencyjnego,

• zmieniona została liczba wykonawców zapraszanych do negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego oraz wartość progowa, która ma wpływ na zwiększenie obligatoryjnej liczby zapraszanych wykonawców.

Zapamiętaj!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stosownie do art. 57 ust. 2 i art. 60d ust. 2 upzp, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3 (było 5), a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp, nie mniejszej niż 5 (było 7). Przed zmianą przepisy te uwzględniały wartość progową 20 000 000 euro dla robót budowlanych, a na dostawy lub usługi - 10 000 000 euro.

Obowiązujące od 15 listopada 2007 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: rozporządzenie) dostosowuje wzory protokołów do regulacji wprowadzonych nowelizacją upzp i jednocześnie utrzymuje rozwiązania, które do systemu zamówień publicznych zostały wprowadzone dotychczas obowiązującym rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponieważ protokół stanowi jedyny dokument odwzorowujący przebieg postępowania, obowiązek jego sporządzania występuje w każdym postępowaniu o wartości co najmniej równej lub przekraczającej 14 000 euro i jest niezależny od trybu prowadzenia postępowania.

Dwa rodzaje protokołu

Rozporządzenie utrzymuje podział na dwa rodzaje protokołu.

Pierwszy przewidziany jest dla postępowań o zamówienie publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 upzp (zwane w tekście: kwoty unijne) - załącznik nr 1 rozporządzenia. Składa się on z dwóch części - ogólnej oraz szczegółowej. Część ogólna jest wspólna dla wszystkich trybów udzielania zamówienia, zamawiający będzie wykorzystywał tę część w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy ramowej czy ustanowienie dynamicznego systemu zakupów. Natomiast części szczegółowe są odrębne dla każdego z trybów udzielenia zamówienia dopuszczalnych powyżej kwot unijnych i uwzględniają ich odrębności. Z powodu różnic proceduralnych pomiędzy trybami część szczegółowa jest odrębna dla każdej z procedur.

Protokół dla postępowań o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot unijnych (określony załącznikiem nr 2) również składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej, jednakże w porównaniu z protokołem obowiązującym w postępowaniach powyżej kwot unijnych jest uproszczony i zawiera tylko najważniejsze informacje dotyczące kolejnych etapów postępowania.

Informacje zawierane w protokole

Niezależnie od wartości przedmiotu postępowania każdy protokół powinien zawierać takie informacje, jak:

1) opis przedmiotu zamówienia, a także informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz o zamawiającym i o wykonawcach,

2) cena i inne istotne elementy ofert,

3) wskazanie wybranej oferty lub ofert,

4) określenie wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia,

5) informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertach, ofertach wstępnych lub ofertach orientacyjnych,

6) informacja o wykonawcach dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów,

7) miejsce i termin składania ofert, a także miejsce i termin otwarcia ofert,

8) informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

9) informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania, a także o ofertach, które zostały odrzucone, w tym z powodu rażąco niskich cen,

10) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,

11) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zastosowaniu aukcji elektronicznej;

12) data i powody unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia lub postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej,

13) powody zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony,

14) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach, jeżeli przysługują, oraz ich rozstrzygnięciach,

15) informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej.

 

Stosowanie druków dodatkowych

Jednocześnie rozporzadzenie uwzględnia zmianę wynikająca z rezygnacji w upzp z progu 60 000 euro. Obowiązującą dotychczas zasadę, że w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro nie stosuje się druków dodatkowych, rozszerzono na wszystkie postępowania o wartości mniejszej niż kwoty unijne. I tak, zamawiający nie będzie zobowiązany do stosowania następujących druków, określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, zawierających takie informacje, jak:

1) oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ZP-11),

2) zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (ZP-12),

3) zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej (ZP-13),

4) zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty (ZP-15),

5) zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego (ZP-16),

6) informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej (ZP-17),

7) lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (ZP-18),

8) oferty/oferty wstępne odrzucone (ZP-19),

9) karta indywidualnej oceny oferty (ZP-20),

10) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach (ZP-22),

11) zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (ZP-23).

Natomiast, z uwagi na szczególnie istotne informacje zawarte w niektórych drukach, w postępowaniach o mniejszej wartości, tj. poniżej kwot unijnych, zamawiający będzie zobowiązany załączać do protokołu następujące druki: ZP-14 (Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych), ZP-21 (Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert) i ZP-24 (Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej).

Udokumentowanie unieważnienia postępowania

Rozporządzenie ponadto uwzględnia potrzebę udokumentowania czynności zamawiającego, jaką jest unieważnienie postępowania. Obowiązujące dotychczas wzory protokołu wypełnianego w postępowaniach poniżej kwot unijnych nie przewidywały stosownej rubryki poświęconej tej informacji. Brak ten w praktyce wywoływał pewne utrudnienia w dokumentowaniu postępowania. Wiadomo jest, że postępowanie o udzielenie zamówienia czy też postępowanie mające na celu zawarcie umowy ramowej bądź ustanowienie dynamicznego systemu zakupów nie zawsze kończy się wyborem ofert. W przypadku gdy wystąpi jedna z okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 1 upzp, zamawiający zobowiązany jest bowiem do unieważnienia postępowania. Jest to okoliczność istotna i powinna znaleźć wyraz w dokumentacji z postępowania. Z uwagi na nieuwzględnienie we wzorach protokołów możliwości zakończenia postępowania w wyniku unieważnienia, zamawiający nie dokumentowali tej czynności. Tylko niektórzy stosowali poprawną praktykę dokumentowania czynności unieważnienia odrębnym dokumentem, dołączanym do protokołu.

Jawność protokołu

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest wypełniać sukcesywnie w toku prowadzonego postępowania. Obowiązek sporządzania protokołu powstaje z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Zasadę jawności protokołu postępowania określa art. 96 ust. 3 upzp. Jawne są również załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem ofert, które są jawne od chwili ich otwarcia i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które udostępnia się po upływie terminu ich składania. Załącznikami do protokołu są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrań zwoływanych w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców. Załącznikiem do protokołu jest również umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, zamawiający zobowiązany jest umożliwić w swojej siedzibie albo w siedzibie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania, sporządzenie kserokopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami. Ponadto zamawiający przesyła wykonawcy kopię protokołu na jego wniosek pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

Zapamiętaj!

Dokumentacja podlegająca udostępnieniu jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób przez cztery lata. W świetle art. 97 ust. 1 upzp zamawiający zobowiązany jest bowiem, przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania protokołu z postępowania wraz z załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Prawo dostępu do dokumentacji z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ma każdy podmiot, bez względu na to, czy brał udział w postępowaniu, czy nie. Wniosek taki wynika nie tylko z treści upzp, ale również z przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej). Ustawa ta nakłada obowiązek udostępnienia każdemu zainteresowanemu informacji o działalności jednostek szeroko pojętego sektora władzy publicznej i działalności publicznej, m.in. informacji o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego, długu publicznym oraz ciężarach publicznych. Zgodnie z art. 12 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie dokumentów następuje poprzez możliwość kopiowania dokumentów albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik (np. CD-ROM, dyskietka). Innymi słowy, w przypadku udostępniania dokumentów z postępowania o zamówienie publiczne zainteresowane osoby mogą zarówno przeglądać, jak i kopiować dokumentację postępowania. Zamawiający ma obowiązek udostępnić dokumentację z postępowania. Nieuzasadniona odmowa w tym zakresie jest podstawą do wniesienia powództwa, a nawet zastosowania ewentualnych sankcji karnych.

Od kiedy stosuje się rozporządzenie

Wzory ogłoszeń znajdują zastosowanie do postępowań wszczętych od momentu wejścia wżycie rozporządzenia, tj. wszczętych nie wcześniej niż 15 listopada 2007 r. Natomiast w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych przed powołanym terminem zamawiający dokumentuje za pomocą wzorów protokołów określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu z 2006 r. Taką regułę przejściową określa § 6 rozporządzenia.

Podstawy prawne

• Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 560)

• Rozporządzenie z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 202, poz. 1463)

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

• Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110)

Reklama
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.