REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć ujawnienie środka trwałego w związku z przekroczeniem rocznego okresu używania

Marcin Gawlik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W listopadzie 2008 r. spółka nabyła na potrzeby działalności gospodarczej stację graficzną. Na skutek całkowitej reorganizacji działu księgowego stacja ta nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, chociaż była faktycznie wykorzystywana (począwszy od początku grudnia 2008 r.). Spółka uważa, że fakt ten pozwala jej na „wsteczne” wpisanie stacji graficznej do ewidencji od grudnia. Od tego momentu spółka powinna uwzględniać w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne według wybranej metody. Czy słusznie?

Jednocześnie na początku stycznia 2008 r. spółka nabyła komputer z zamiarem jego sprzedaży przed upływem roku, do czego jednak nie doszło. Komputer nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, tylko jednorazowo rozliczony w kosztach podatkowych. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

Autopromocja

RADA

Ad 1. Wpisanie środka trwałego do ewidencji z datą wsteczną nie będzie możliwe. Opisaną sytuację należy potraktować jako ujawnienie środka trwałego. Od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Późniejsze ujawnienie środka trwałego pozwala podatnikowi nadal wybrać metodę amortyzacji.

Ad 2. W momencie gdy faktyczny okres używania komputera przekroczy rok, spółka zobowiązana jest zaliczyć go do środków trwałych. Musi więc skorygować - pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę pomiędzy ceną nabycia komputera a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres jego dotychczasowego używania (z zastosowaniem stawki z Wykazu, tj. 30%). Spółka zobowiązana jest również naliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego odsetki od tak obliczonej różnicy oraz wykazać je w zeznaniu CIT-8.

UZASADNIENIE

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami updop. Przy czym składniki majątku podlegające amortyzacji należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Jednocześnie przepisy dopuszczają możliwość ujęcia składnika majątku w ewidencji w późniejszym terminie. Wówczas mamy do czynienia z tzw. ujawnieniem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (zapis dot. wartości niematerialnych dodano formalnie do ustawy CIT od 1 stycznia 2009 r. - art. 16d ust. 2 updop). W takim przypadku amortyzację rozpoczynamy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji. Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości „wstecznego” wprowadzenia środków trwałych/wartości niematerialnych do ewidencji. Praktyki takiej nie akceptują także organy podatkowe.

Potwierdził to np. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 18 października 2006 r., nr 1471/DPD1/423/106/06/UMK, stwierdzając:

(...) niektóre środki trwałe zostają wprowadzone do ewidencji również z opóźnieniem, tj. po miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowanie danego środka trwałego. (...) Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, iż stosowany przez Spółkę system księgowy umożliwia wprowadzenie danego środka trwałego z datą wcześniejszą - datą rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego. Gdyby przyjąć stanowisko Spółki zaprezentowane we wniosku, ww. art. 16d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Spółki byłby praktycznie przepisem martwym. Nigdy bowiem ze względu na możliwości systemu komputerowego nie wystąpiłby w Spółce przypadek późniejszego wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, pomimo że faktyczny moment zaewidencjonowania następowałby w miesiącach następnych po miesiącu, w którym dany środek trwały przyjęto do używania. Biorąc powyższe pod uwagę, w sprawie przedstawionej we wniosku ma miejsce ujawnienie środka trwałego. Tym samym amortyzacja powinna być dokonywana począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ujawniono ten środek, tj. dokonano faktycznej czynności jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Oznacza to, że spółka będzie mogła rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia stacji graficznej do ewidencji, pomimo iż na potrzeby prowadzonej działalności była ona wykorzystywana wcześniej.

2. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie podlegające amortyzacji składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych (tylko wydatek na zakup zaliczą do kosztów podatkowych), a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, to są zobowiązani do dokonania w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął, ściśle określonych czynności. Muszą więc:

1) zaliczyć te składniki do środków trwałych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

2) pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (podatnik nie ma więc prawa do amortyzowania środka trwałego z zastosowaniem np. stawki indywidualnie ustalonej),

3) stosować przyjętą stawkę amortyzacji w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz

4) wpłacić, w terminie do 20. dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok (art. 16e ust. 1 pkt 4 updop).

Należy zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2009 r. uległ zmianie sposób obliczania odsetek, o których mowa w pkt 4. Na mocy przepisów obowiązujących do końca zeszłego roku odsetki od wskazanej różnicy wynosiły 0,1% za każdy dzień. Obecnie są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów od 24 grudnia 2009 r. stawka odsetek wynosi 13% w skali roku.

Autopromocja

Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej, tj. 9,75% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Taka zmiana wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z 6 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (zwanego dalej „obwieszczeniem”), będącego aktem wykonawczym do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Sama możliwość obniżenia wysokości odsetek po 1 stycznia 2009 r. do 9,75% ma niewielki wpływ na sytuację Czytelnika. Obniżenie dotyczy sytuacji składania prawnie skutecznej korekty (z pewnymi wyjątkami), co w omawianym przypadku nie występuje.

Obliczone w powyższy sposób odsetki należy następnie wykazać w składanym po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu CIT-8 (w bloku K - inne zobowiązania podatkowe, w pozycji 100).

Spółka będzie musiała więc zapłacić odsetki za zwłokę obliczone według stawki podstawowej oraz dodatkowo wprowadzić komputer do ewidencji środków trwałych ze stawką 30% (stawka podstawowa z Wykazu), stosując ją do jego pełnego zamortyzowania.

PRZYKŁAD

Na potrzeby prowadzonej działalności spółka z o.o. GAWBUD dokonała 4 stycznia 2008 r. zakupu samochodu ciężarowego za cenę 350 000 zł netto. Zaplanowała maksymalnie półroczne użytkowanie pojazdu i następnie jego odsprzedaż, w związku z czym nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a cenę zakupu spółka zaliczyła bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Na skutek rozszerzenia działalności do sprzedaży nie doszło, a samochód nadal używano do 12 stycznia 2009 r., kiedy to nowa księgowa zorientowała się o przekroczeniu rocznego okresu jego używania.

GAWBUD musi dokonać następujących czynności:

• w lutym 2009 r. zaliczyć samochód do środków trwałych (w cenie nabycia - 350˙000 zł);

• zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w lutym 2009 r. o kwotę 280 000 zł według wyliczenia: 350 000 zł - 70 000 zł (wielkość odpisów amortyzacyjnych przypadających za okres 1 roku według stawki z Wykazu 20%) = 280 000 zł;

Jeżeli kwota pomniejszająca koszty - 280 000 zł przewyższy kwotę kosztów podatkowych lutego, nadwyżka pomniejszy koszty w następnych miesiącach.

• do 20 lutego 2009 r. wpłacić do urzędu skarbowego kwotę odsetek w wysokości 36 400 zł według wyliczenia: 13% x 280 000 zł = 36 400 zł (dokładniej stosując wzór zawarty np. w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, będzie to 280 000 x 365 dni zwłoki x 0,13 / 365 dni w roku). Zastosowanie pełnego wzoru ma jednak praktyczne znaczenie w zasadzie tylko wtedy, gdy podatnik zechce wpisać składnik majątkowy do ewidencji przed upływem roku, czyli wtedy, gdy liczba dni zwłoki różni się od liczby dni w roku - w takim przypadku odsetki należy bowiem naliczać do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Gdyby powyższa sytuacja miała miejsce jeszcze w 2008 r., spółka GAWBUD musiałaby wpłacić odsetki w wysokości 102 200 zł według wyliczenia:

365 dni x 0,1% x 280 000 zł = 102 200 zł.

Tabela. Zasada obliczania odsetek

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przesunięty rok podatkowy

Należy pamiętać, że powyższe przepisy dotyczą podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2008 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2009 r., zastosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy updop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.

• art. 15 ust. 6, art. 16d, art. 16e, art. 16h ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

• rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  REKLAMA