Kategorie

Słownik

16 maja 2021
12 cze 2021
Zakres dat:

VAT

VAT (ang. value-added tax) - podatek od wartości dodanej. W polskim systemie prawa podatkowego ten podatek pośredni funkcjonuje pod nazwą "podatek od towarów i usług", aktualnie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej potocznie "ustawą o VAT") i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Abolicja podatkowa

Przepisy prawne (rangi ustawowej), które incydentalnie i wyjątkowo uniemożliwiają ukaranie podatników za wyraźnie określone przestępstwa, czy wykroczenia skarbowe.

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej - niepowtarzalny i jedyny dla danego podatnika numer dla celów podatkowych.

Wszystkie hasła podatkowe od A do Z

Podatki od A do Z.

Akcyza

Akcyza (podatek akcyzowy) – podatek pośredni obciążający niektóre towary konsumpcyjne (np. paliwa silnikowe, alkohole, papierosy). Podatek ten płaci producent lub importer ale następnie koszt tego podatku jest przerzucany na konsumenta.

Decyzja podatkowa

Podstawowa forma rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, np. co do wysokości podatku lub zaległości podatkowej.

Certyfikat rezydencji

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych.

Amortyzacja

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości początkowej środków trwałych (np. maszyny, urządzenia) lub wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, znaki towarowe).

Fiskus

Potoczne, zbiorcze określenie organów państwowych zajmujących  się kwestiami podatkowymi (czyli przede wszystkim Minister Finansów, urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej).

Kontrola podatkowa

Kontrola dokonywana z urzędu przez organy podatkowe pierwszej instancji u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Interpretacja podatkowa

Ustalenie znaczenia niejednoznacznego przepisu podatkowego przez Ministra Finansów.