Kategorie

Słownik

29 sie 2021
25 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

VAT

VAT (ang. value-added tax) - podatek od wartości dodanej. W polskim systemie prawa podatkowego ten podatek pośredni funkcjonuje pod nazwą "podatek od towarów i usług", aktualnie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej potocznie "ustawą o VAT") i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Abolicja podatkowa

Przepisy prawne (rangi ustawowej), które incydentalnie i wyjątkowo uniemożliwiają ukaranie podatników za wyraźnie określone przestępstwa, czy wykroczenia skarbowe.

Wszystkie hasła podatkowe od A do Z

Podatki od A do Z.

NIP

NIP, to skrót od Numer Identyfikacji Podatkowej. NIP to podstawowy identyfikator podatkowy przedsiębiorców, podatników VAT i innych podatników, którzy nie są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Akcyza

Akcyza (podatek akcyzowy) – podatek pośredni obciążający niektóre towary konsumpcyjne (np. paliwa silnikowe, alkohole, papierosy). Podatek ten płaci producent lub importer ale następnie koszt tego podatku jest przerzucany na konsumenta.

Decyzja podatkowa

Podstawowa forma rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, np. co do wysokości podatku lub zaległości podatkowej.

Certyfikat rezydencji

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych.

Amortyzacja

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości początkowej środków trwałych (np. maszyny, urządzenia) lub wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, znaki towarowe).

Fiskus

Potoczne, zbiorcze określenie organów państwowych zajmujących  się kwestiami podatkowymi (czyli przede wszystkim Minister Finansów, urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej).

Kontrola podatkowa

Kontrola dokonywana z urzędu przez organy podatkowe pierwszej instancji u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Interpretacja podatkowa

Ustalenie znaczenia niejednoznacznego przepisu podatkowego przez Ministra Finansów.