Kategorie

Rabaty w księgach rachunkowych

Konkurencja na rynku zmusza przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz świadczące usługi do stosowania różnych działań w walce o klientów i zwiększenie sprzedaży. Przyznawanie rabatów, opustów i premii jest jednym z podstawowych elementów strategii cenowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu sprzedaży, a także do zwiększenia zysków i rozwoju firmy. Wszelkiego rodzaju obniżki cenowe stosuje się w celu zwiększenia wielkości sprzedaży. Prawidłowo skalkulowane opusty i inne formy strategii cenowej powinny przyczyniać się do wzrostu zysku, w myśl zasady, że duża sprzedaż, a nie wysokie jednostkowe ceny, jest podstawą sukcesu. Niektóre z form zachęty cenowej mogą mieć także na celu zmniejszenie ryzyka powstawania należności nieściągalnych.

SPIS TREŚCI
Rabaty udzielane przez firmy
Strategia udzielania bonifikat, rabatów, stosowania bonusów (premii) służy zazwyczaj realizacji ściśle określonych celów przedsiębiorstwa i z tego powodu może przybierać różne formy. Zwiększyć atrakcyjność sprzedaży można nie tylko obniżając ceny w sposób bezwarunkowy lub warunkowy, ale także oferując różnego rodzaju gratisy, w postaci dodatkowych towarów (czasami źle się sprzedających), wydając bony premiowe upoważniające do nabycia towarów po obniżonej cenie lub nawet otrzymania ich bezpłatnie, wypłacając premie pieniężne po przekroczeniu określonej wartości zakupów, fundując nagrody w konkursach związanych ze sprzedażą itd.
Chociaż wszelkiego rodzaju warunkowe obniżki cen bądź przyznawanie w ich miejsce premii (bonusów) mają z ekonomicznego punktu widzenia podobny charakter, to jednak konkretne formy tych działań, a także ich formalnoprawny charakter mogą różnić się znacznie. Różne mogą być też skutki tych działań, zarówno dla sprzedawców, jak i nabywców, szczególnie w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług.
Z ekonomicznego punktu widzenia wszelkiego rodzaju opusty cenowe, rabaty, w tym rabaty towarowe, bonifikaty, skonta i premie mają na celu obniżenie sumarycznych kosztów nabycia towarów dla kupującego. Z drugiej strony opusty zmniejszają dochód z konkretnej transakcji albo w drodze zmniejszenia przychodów, albo poprzez zwiększenie kosztu własnego sprzedaży (rabaty towarowe, premie etc.).
Poniżej omówione zostaną najczęściej stosowane rozwiązania w strategiach marketingowo-cenowych przedsiębiorstw. Na tle tych „typowych” lub „mniej typowych” rozwiązań omówimy skutki podatkowe oraz rozwiązania księgowe służące do ewidencjonowania zdarzeń.
Należy zastrzec, że chociaż przy określaniu niektórych form opustów używany będzie zazwyczaj jeden z omówionych wcześniej terminów, to w wielu przypadkach możliwe jest stosowanie zamiennie innych określeń, np. w miejsce rabatu - określeń takich jak opust lub bonifikata. Problemem nie jest nazewnictwo, ale forma przyjętych rozwiązań.

Rabat cenowy
Istotą tego rodzaju rabatów (bonifikat) jest obniżenie ceny sprzedaży określonych produktów, dla nabywców, często po spełnieniu określonych warunków przyznania opustu albo w wyniku negocjacji handlowych.
Przyznanie rabatu cenowego może nastąpić:
- przed dokonaniem sprzedaży i wystawieniem faktury lub
- po dokonaniu i zafakturowaniu dostawy.
W pierwszym przypadku przyznane obniżki cenowe „mieszczą się” już w cenie (po rabacie) określonego towaru lub usługi. Z tego powodu wykazany na fakturze obrót nie będzie musiał być korygowany z tytułu udzielonego opustu.
Rabat może mieć postać:
- ukrytą, w przypadku gdy nie jest w ogóle wykazywany w wystawionej fakturze VAT. Po prostu na fakturze dokumentującej sprzedaż stosowane są „nowe” niższe ceny (po rabacie),
- widoczną, w przypadku gdy suma wartości netto zmniejszona zostanie o kwotę udzielonego rabatu i od tej obniżonej wartości wyliczony zostanie VAT oraz suma do zapłaty. W tym przypadku udzielenie rabatu jest uwidocznione na fakturze.
Zarówno jedna, jak i druga metoda są dopuszczalne (jeśli stawki opodatkowania nie są różne), gdyż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze nie zawierają unormowań dotyczących techniki udzielania (wykazywania) rabatów.
Jeżeli zatem rabat został przyznany przed wystawieniem faktury, to albo do fakturowania zostały przyjęte ceny po rabacie, albo obrót - czyli sumę wartości sprzedaży netto - zmniejsza się o kwotę udzielonego rabatu. Równocześnie powinny ulec odpowiedniemu zmniejszeniu ceny jednostkowe, wartości netto i brutto sprzedawanych towarów (usług) po rabacie.
Ten drugi sposób (ujawniający udzielenie rabatu) jest stosowany częściej, ponieważ dostosowany jest do programów fakturujących, jak również oddziałuje psychologicznie na klienta.
Udzielenie rabatu (opustu) cenowego może nastąpić także po sprzedaży i wystawieniu faktury VAT dokumentującej dostawę, a więc po powstaniu obowiązku podatkowego. Przyczyny udzielenia rabatu w stosunku do już zrealizowanych dostaw mogą być różne, m.in.:
- wywiązanie się przez odbiorcę ze zobowiązań przyjętych w trakcie negocjacji handlowych, np. po zrealizowaniu zakupów za określoną kwotę, po rozszerzeniu asortymentu nabywanych towarów, trwaniu współpracy przez określony czas itp.,
- późniejsze uzgodnienia dotyczące współpracy,
- powstanie obowiązku obniżenia ceny, wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o cenach i innych.
Rabat udzielony po wystawieniu faktury wymaga wystawienia faktury korygującej.
Jeśli po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.
Faktura korygująca z tytułu udzielonego rabatu, poza oznaczeniem „Korekta”, powinna zawierać co najmniej:
- numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
- dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
- określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia, tzn. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z zastrzeżeniem ust. 10 i 11), dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
- nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;
- kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
- kwotę zmniejszenia podatku należnego.
Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, co nie dotyczy jednak eksportu towarów, dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody oraz usług w zakresie gospodarki ściekami, jak również wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi, w większości przypadków, podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali.
Nabywca, który otrzymał fakturę korygującą, ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc (bądź kwartał), w którym otrzymał korektę. Należy przy tym zaznaczyć, że żaden z przepisów nie reguluje konsekwencji podatkowych, jakie miałby ponieść sprzedawca w przypadku nieujęcia przez nabywcę faktury korygującej w ewidencji czy nierozliczenia podatku naliczonego w deklaracji. Wynika to z faktu, że przyznanie opustu cenowego tak naprawdę wymaga zgody obu stron zawartej wcześniej umowy. Nabywca może nie wyrazić zgody na obniżenie ceny, podobnie jak mógłby odmówić kupna towaru, którego cena jest dla niego „podejrzanie” niska. W takim przypadku odbiorca nie może jednak potwierdzić otrzymania (przyjęcia) faktury korygującej.
Moment ujęcia faktury korygującej w deklaracji VAT-7 wyjaśnił m.in. Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach w odpowiedzi z 23 sierpnia 2005 r. (nr PP/443-128/88730/2005), w której czytamy:
"(...) gdy skutkiem korekty jest obniżenie podatku należnego, można go dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Natomiast w sytuacjach gdy korekta powoduje podwyższenie podatku należnego, sposób rozliczenia u sprzedawcy wystawionych przez niego faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. Jeżeli faktura korygująca wystawiana jest w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), zaniżeniu ulega zobowiązanie podatkowe za dany miesiąc. Zatem należy przyjąć, iż sprzedawca naprawiając swój błąd, winien ująć tę fakturę w rozliczeniu za ten miesiąc.
Natomiast gdy faktura korygująca podwyższająca podatek należny wystawiona została z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży i deklaracji za miesiąc, w którym ją wystawiono. (...)."

Zmiana stawki podatkowej pomiędzy dniem sprzedaży a udzielenia rabatu
Nie można wykluczyć sytuacji, w której pomiędzy dniem wystawienia faktury pierwotnej oraz faktury korygującej nastąpiła zmiana stawki opodatkowania. Problem ten przykładowo mógł się pojawić przy świadczeniach usług naukowo-badawczych wyłączonych z dniem 1 stycznia 2006 r. ze zwolnienia z VAT.
W takiej sytuacji należy uznać, że decydujący jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży, którego dana korekta dotyczy. Zastosowanie powinny znaleźć stawki obowiązujące w dniu dokonania pierwotnej sprzedaży, ponieważ nie jest to sprzedaż, lecz korekta sprzedaży wcześniejszej. W podobny sposób wyjaśniały tę kwestię organy podatkowe, m.in. Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, w odpowiedzi z 20 września 2005 r. (nr PP/443-77/05), w której możemy przeczytać: "(...) Zgodnie z podstawową zasadą - obecnie określoną w art. 19 ust. 1 „nowej” ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przyjmując tę ogólną zasadę, w wystawionej fakturze VAT należy wykazać sprzedaż opodatkowaną stawką właściwą w chwili wydania towaru lub wykonania usługi, ewentualnie - jeżeli obowiązek podatkowy związany jest z dokonaniem zapłaty - w momencie uregulowania należności.
Analogicznie, w wystawionej fakturze korygującej należy zastosować stawkę podatkową, która obowiązywała w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z pierwotnej faktury. Podatnik nie dokumentuje bowiem w ten sposób wykonania nowej czynności podlegającej opodatkowaniu, lecz koryguje wcześniejszą transakcję (...) ze względu na: udzielone rabaty (...). W przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatkowej, należy stosować ją przy sprzedaży od dnia jej wprowadzenia."
Rabat od sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej
Nie w każdym przypadku sprzedaży fakt ten jest dokumentowany fakturą VAT. Udzielenie opustu może również dotyczyć tzw. konsumentów, tj. osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W praktyce problem udzielenia tym osobom opustów post factum może dotyczyć reklamacji jakościowych.
W sprawie tej wypowiedział się m.in. Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim, w piśmie z 21 stycznia 2003 r. (nr II 443/185/02): "(...) korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem z kasy rejestrującej możliwa jest jedynie przed wydrukiem paragonu, czyli przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej."
Nie oznacza to jednak, że podatnik nie może skorygować obrotu zaewidencjonowanego w kasie (drukarce) rejestrującej, ponieważ nie można „zminusować” obrotów z pamięci kasy po zakończeniu transakcji. Korekta taka musi być dokonana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należałoby prowadzić tzw. ewidencję korekt, w której podatnik powinien opisywać wszelkie zdarzenia związane z korektą obrotu, np. błąd kasjera, udzielone rabaty, zwroty towarów. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a przede wszystkim oryginał paragonu dokumentującego sprzedaż, która ma być przedmiotem korekty. Ewidencja korekt jest podstawą do obniżenia obrotów i podatku należnego wynikającego z raportów dziennych w deklaracjach VAT za dany miesiąc.

Skutki udzielenia fakultatywnego rabatu cenowego
Udzielenie przez sprzedającego opustu dla zrealizowanej wcześniej sprzedaży, wymagające wystawienia faktury korygującej, powoduje nie tylko skutki w zakresie VAT (należnego), ale także zmniejszenie przychodu, wpływającego na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym u sprzedawcy.
W przypadku zmniejszenia ceny i wartości sprzedaży w stosunku do zrealizowanej uprzednio transakcji wymagane jest także odnotowanie tego w księgach rachunkowych, ponieważ nastąpiło zmniejszenie przychodów oraz należności. W wypadku wcześniejszego otrzymania zapłaty powstanie nadpłata i zobowiązanie wobec nabywcy, któremu przyznany został rabat.
W takim przypadku powstaje również pytanie, pod jaką datą dostawca powinien skorygować przychód, a nabywca koszt usługi lub wartość zakupionego towaru.
Bez wątpienia, udzielenie rabatu, bonifikaty bądź skonta wpływa na wysokość osiągniętych przychodów u sprzedającego oraz na wysokość kosztów uzyskania przychodów u kupującego. Omawiając skutki podatkowe, występujące w przypadku udzielenia rabatu cenowego, należy przywołać art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Z treści tych przepisów wynika, że przychody z działalności gospodarczej stanowią także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Jeżeli natomiast sprzedający udzieli rabatu w odniesieniu do wcześniejszej sprzedaży, z której przychód został już wykazany, może powstać pytanie, czy należy dokonać zmniejszenia przychodów za miesiąc udzielenia (realizacji) rabatu czy za miesiąc, w którym został ujęty przychód ze sprzedaży, objętej późniejszą bonifikatą.
Zwolennicy drugiego rozwiązania podnoszą argument, że rabatem objęta została sprzedaż, z której przychód został osiągnięty, i to ten właśnie przychód, a nie inne, późniejsze przychody, powinien zostać zmniejszony.
Pogląd ten nie wydaje się słuszny. Co prawda, ustawodawca nie wskazał, że w takim przypadku chodzi jedynie o bonifikaty lub skonta przyznane nabywcy przed lub w chwili sprzedaży, jednak przyjęcie tezy, że przyznanie rabatu w przyszłości, np. po zgłoszeniu reklamacji uzasadniającej obniżenie ceny lub w wyniku późniejszych negocjacji albo zrealizowania się ustalonego wcześniej warunku, powinno zmniejszyć uzyskany wcześniej przychód, nie wydaje się rozwiązaniem racjonalnym. W takim przypadku powstawałaby konieczność korygowania wcześniejszych deklaracji lub nawet zeznań rocznych (in minus), a takie korekty powinny być składane w przypadku popełnienia przez podatnika błędów. O tym nie powinno być jednak mowy, skoro decyzja o przyznaniu opustu została podjęta już po złożeniu deklaracji, w której został wykazany przychód w prawidłowej wysokości.
Należy założyć, że podatnik udzielający opustu po sprzedaży powinien dokonać zmniejszenia przychodów za miesiąc, w którym rabat został przyznany. Wynika to z faktu, iż sprzedawca wcześniej nie mógł wiedzieć, czy udzieli opustu oraz czy odbiorca towaru z rabatu tego skorzysta. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest m.in. pismo Ministerstwa Finansów z 29 października 1996 r. (nr PO 4/AS-722-759/96). Z treści pisma wynika, że nie zachodzi w takim przypadku konieczność korekty przychodów wstecz.
Bez znaczenia wydaje się również, czy udzielone rabaty dotyczą sprzedaży dokonanej w miesiącu poprzednim czy w miesiącach jeszcze wcześniejszych oraz czy towary zostały przez nabywcę sprzedane. Przykładowo, jeżeli udzielenie bonifikaty, w odniesieniu do towaru sprzedanego w lutym, miało miejsce w sierpniu, wówczas podatnik powinien dokonać pomniejszenia przychodów w tym miesiącu, w którym rabat został udzielony, tj. w sierpniu.
Reasumując, w momencie sprzedaży towaru podatnik powinien zaliczyć do przychodów kwotę należności (bez VAT), zaś w przypadku udzielenia bonifikaty pomniejszyć przychód o kwotę rabatu. Zmniejszenia przychodów udzielający powinien dokonać w chwili realizacji rabatu.

Rabaty udzielane odbiorcom zagranicznym
W przypadku zwrotu towarów, a także udzielenia kontrahentowi zagranicznego rabatu o charakterze fakultatywnym lub obowiązkowym polski dostawca powinien skorygować przychód oraz podstawę opodatkowania VAT (obrót) analogicznie jak w przypadku sprzedaży krajowej.
Ustawodawca nakazuje bowiem zmniejszyć obrót m.in. o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont), co wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.
W takim przypadku dostawca wystawia również fakturę korygującą, co wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Sprzedawca wystawiający fakturę korygującą zobowiązany jest przed zmniejszeniem podatku należnego posiadać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Jednak, korygując eksport, dostawę wewnątrzwspólnotową lub dostawę, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, podatnik polski nie jest zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego odbiór faktury korygującej. Jest to uzasadnione tym, że zarówno w eksporcie, jak i w wewnątrzwspólnotowej dostawie stawka podatku wynosi 0%, nie ma więc potrzeby korygowania VAT.
W każdym z tych przypadków podatnik zmniejsza obrót bezpośrednio po wystawieniu faktury korygującej, bez względu na to, kiedy dotrze ona do odbiorcy.
Jednak i w takim przypadku może powstać pewien problem, ponieważ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, którą jest wywóz towarów z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego w wykonaniu czynności opodatkowanych, korzysta ze stawki VAT w wysokości 0%, jeśli zostaną spełnione określone wymogi, a mianowicie:
- dostawa dokonywana jest na rzecz podmiotu posiadającego status podatnika VAT UE w innym państwie członkowskim,
- towary opuszczą kraj, z którego są wysyłane, a dostawca posiada dowody świadczące o tym, że towary opuściły terytorium kraju (dotarły do odbiorcy),
- dostawca i nabywca posługują się ważnym numerem VAT UE.
Jeżeli warunek dotyczący udokumentowania dostawy, jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie zostanie spełniony do dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek podatkowy, podatnik będzie zobowiązany do wykazania tej dostawy jako dostawy krajowej, aż do czasu otrzymania potwierdzenia.
Otrzymanie wymaganej dokumentacji, potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) w okresie późniejszym, z mocy art. 42 ust. 13 ustawy o VAT będzie uprawniać podatnika do dokonania korekty deklaracji i informacji podsumowującej za okres, w którym ta sprzedaż krajowa została uprzednio wykazana.
Zbliżona sytuacja może mieć miejsce w przypadku eksportu. Także w przypadku eksportu bezpośredniego (kiedy wywozu dokonuje sprzedawca), aby zastosować stawkę 0%, niezbędne jest posiadanie przez podatnika, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc, dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 6 tej ustawy).
Jeżeli podatnik nie posiada tego potwierdzenia, może wykazać sprzedaż eksportową w rozliczeniu za miesiąc następny, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru przed złożeniem deklaracji za ten drugi miesiąc. W razie gdyby podatnik nie otrzymał dokumentu również w tym drugim terminie, zastosowanie mają stawki krajowe. Otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz w terminie późniejszym uprawnia podatnika do skorygowania rozliczenia za miesiąc, w którym podatnik otrzymał ten dokument.
Trzeba to mieć na uwadze, ponieważ przy udzielaniu rabatu może powstać sytuacja, że rabat zostanie udzielony, natomiast spółka będzie musiała opodatkować dostawę (przejściowo) stawką właściwą dla dostawy krajowej.
Opodatkowując dostawę według stawki krajowej, w przypadku nieotrzymania dokumentów na czas, kwotę należną należy traktować jako kwotę brutto, tj. zawierającą podatek należny, który oblicza się rachunkiem „w stu”.

Bonifikata
Zdarza się, że sprzedany towar bądź wykonana usługa nie spełniły w pełni oczekiwań klienta. W takich przypadkach wielu sprzedawców - w myśl zasady „nasz klient, nasz pan” - stara się załatwić reklamację polubownie. Wówczas jednym z możliwych rozwiązań jest udzielenie bonifikaty (opustu) od wcześniej zapłaconej ceny. Rozwiązania takie są stosowane zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i przy sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, choć częściej praktykowana bywa wymiana kwestionowanego towaru lub jego zwrot.
Udzielenie bonifikaty (opustu) w przypadku niezadowolenia klienta nie zawsze jest jedynie przejawem dobrej woli sprzedawcy i dbałości o utrzymanie klienta. Czasami bywa realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa. W takim przypadku trudno jest uznać, że udzielenie rabatu stanowi element polityki cenowej sprzedawcy.
Artykuł 11 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca będący producentem ma obowiązek obniżyć cenę w przypadkach, gdy towar nie posiada wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej bądź posiada wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości towaru albo uszkodzenia, chyba że przy dołożeniu staranności wymaganej w stosunkach sprzedaży danego rodzaju nie mógł wiedzieć o wadzie towaru. Taki sam obowiązek ciąży na sprzedawcy towaru.
Cena powinna zostać obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom. Przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić przyczynę obniżki ceny lub poinformować konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu oferowania towaru.
Jeżeli organ nadzoru (Inspekcji Handlowej, Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej) stwierdzi w wyniku przeprowadzonej kontroli wady lub uszkodzenia oraz jednoczesny brak odpowiedniej obniżki ceny, ma obowiązek określić ich rodzaj i stopień w formie decyzji, a po jej uprawomocnieniu niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego o wszczęcie postępowania i wydanie decyzji o określeniu nienależnej kwoty i ustaleniu kwoty dodatkowej (150% kwoty nienależnej), podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
Udzielenie opustu wynikającego z obowiązku prawnego (taki obowiązek może powstać również na gruncie przepisów kodeksu cywilnego) w zasadzie nie różni się pod względem zasad ewidencji i opodatkowania od omówionego wcześniej rabatu, którego udzielenie nie jest obowiązkowe.
Skonto
Nie wszystkie rodzaje opustów służą kreowaniu wyłącznie wyższego popytu na oferowany produkt. Niektóre z nich mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie płynności finansowej i zmniejszenie ryzyka sprzedawcy (żądanie przedpłaty). Należą do nich różnego rodzaju skonta i rabaty przyznawane za dokonanie przedpłaty lub za dokonanie zapłaty przed ustalonym terminem.
Ustalenie wysokości opustu powinno być atrakcyjne dla klienta, to znaczy na tyle wysokie, aby zachęcić klienta do zapłaty z góry, a jednocześnie powinno zapewniać rentowność sprzedaży.
Tego rodzaju rabaty nie są w zasadzie stosowane przy sprzedaży detalicznej. Można jednak wyobrazić sobie udzielanie rabatu, powiedzmy w wysokości 1%, za płatność gotówkową, w miejsce płatności kartą bankową.
Również w przypadku rabatów i skont za wcześniejszą płatność ich ewidencja księgowa i zasady opodatkowania są podobne do omówionych wcześniej.
Interesującą formą rabatu jest skonto, stosowane jako zachęta do szybszej zapłaty za nabyty towar. Skonto może być stosowane wówczas, gdy ze względu na sytuację rynkową sprzedawca zmuszony jest stosować wydłużone terminy płatności.
W uproszczeniu skonto polega na przyznaniu nabywcy prawa do uzyskania niższej ceny, jeżeli dokona płatności przed oznaczonym w umowie dniem. Do czasu zrealizowania uprawnienia obowiązuje wyższa - uzgodniona pomiędzy stronami - cena. Według tych cen wystawiana jest faktura sprzedaży.
Jeżeli nabywca postanowi skorzystać z przyznanej mu opcji, wówczas wpłaca, w określonym terminie, na rachunek sprzedawcy należność wyliczoną według cen z rabatem. Dostawca w takim przypadku wystawia fakturę korygującą, na której uwidacznia przyznany kupującemu opust.

Rozliczenie skonta uzyskanego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru
Zdarza się, że spółki nabywające od dostawców unijnych towary lub materiały do produkcji, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia uzyskują, w przypadku dokonania płatności w ściśle określonym terminie, skonto będące formą opustu w stosunku do podstawowej ceny towaru.
W momencie wydania towaru dostawcy wystawiają faktury VAT, na których wykazywana jest kwota skonta, przysługującego z tytułu realizacji wcześniejszej płatności (data wcześniejszej płatności jest także zazwyczaj wykazywana na fakturze).
Zazwyczaj dostawcy, jeżeli odbiorca skorzysta z możliwości obniżenia ceny przez dokonanie płatności zmniejszonej o udzielone skonto, w określonym na fakturze terminie - nie wystawiają dodatkowo żadnego dokumentu potwierdzającego fakt udzielenia skonta. W takim przypadku obniżka ceny z tytułu udzielonego rabatu nie jest dokumentowana przez dostawcę fakturą korygującą, lecz wynika jedynie z pierwotnej faktury, która określa wartość skonta, i terminu zapłaty warunkującego jego uzyskanie. W takich przypadkach mogą jednak powstać wątpliwości:
- czy uzyskiwane skonta stanowią zmniejszenie obrotu,
- w jaki sposób należy rozliczać i dokumentować fakt uzyskania skonta od dostawcy towarów w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia, jeżeli dostawca nie wystawi faktury korygującej, dokumentującej skonto,
- jaki kurs przeliczeniowy należy przyjąć przy ustalaniu wartości udzielonego skonta.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, wystawia fakturę wewnętrzną, wpisując w niej kwotę (jako podstawę opodatkowania), jaką jest obowiązany zapłacić. O przesłankach zastosowania skonta można mówić dopiero po dokonaniu zapłaty przez nabywcę w ściśle określonym terminie wskazanym na fakturze. W związku z tym obrót z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy zmniejszyć w miesiącu dokonania płatności uprawniającej do skonta i rozliczyć w miesiącu udzielenia skonta. Do wystawionej wcześniej faktury wewnętrznej podatnik wystawia fakturę korygującą niezależnie od tego, czy kontrahent wystawi rachunek korygujący.
Rabaty towarowe, sprzedaż premiowa, bony premiowe i premie pieniężne
Obecnie coraz częściej spotkać się można, nie tylko przy sprzedaży detalicznej, ze zjawiskami określanymi mianem „sprzedaży premiowej” lub „rabatu towarowego”.
Stosowane są także inne formy uatrakcyjnienia sprzedaży, np. sprzedaż zestawów po cenie podstawowego artykułu, wydawanie bonów uprawniających do zakupu towarów po obniżonej cenie, premie pieniężne, wypłacane odbiorcom w przypadku dokonania określonych w umowie zakupów itp.
Chociaż cel tych form oddziaływania, zmierzającego do przyciągnięcia nabywcy, jest zbieżny, to jednak istota zjawisk jest inna. W jednym przypadku nabywca kupuje po niższej cenie pewną ilość towaru, w innych natomiast otrzymuje dodatkową ilość towaru innego rodzaju, uprawnienie do zakupu określonych towarów po korzystniejszej cenie bądź nawet wypłatę (nagrodę) pieniężną.
Rabat towarowy polega na tym, że nabywca, kupując określoną ilość towaru lub też towar o określonej wartości, otrzymuje dodatkowo nieodpłatnie pewną ilość towaru. Charakterystyczną cechą tego typu promocji jest to, że nabywca gratisowo otrzymuje ten sam rodzaj towaru, który jest przedmiotem umowy kupna-sprzedaży.
Podobną formą strategii marketingowo-cenowej jest sprzedaż premiowa, polegająca na tym, że przy nabyciu określonego towaru lub pewnej ilości towaru nabywca otrzymuje nagrodę (premię) w postaci towaru lub usługi, za które już nie płaci. W przypadku tego typu promocji sprzedawca bezpłatnie dodaje nabywcy towar (lub usługę) inny niż ten, za który nabywca płaci. Ta forma promocji stosowana jest przeważnie w sprzedaży detalicznej, gdzie np. nabywca określonej lodówki otrzymuje gratis „tyle puszek coca-coli, ile można zmieścić w lodówce”, albo kupując perski dywan, dostaje bezpłatnie odkurzacz.
Również premia, w postaci innego towaru, przysługuje każdemu klientowi po spełnieniu ustalonych warunków zakupu, np. konkretnego towaru albo towaru o ustalonej wartości, albo skorzystania z określonej usługi. Nagrodą nie są towary lub usługi będące przedmiotem transakcji, jak w przypadku rabatu towarowego. Sprzedaż premiowa ma także zachęcić do zakupu i też nie jest reklamą.

Ewidencjonowanie rabatu towarowego oraz sprzedaży premiowej
Wydanie dodatkowych towarów w ramach tzw. rabatów towarowych lub sprzedaży premiowej jest dla firm organizujących promocję kosztem działalności operacyjnej.
W przypadku wydania „gratisów” będących tym samym towarem co towar sprzedawany (np. wydano dziesięć palet słoików dżemu po „normalnej cenie” i jedenastą paletę „nieodpłatnie”) nie ma podstaw, by dodatkowy towar traktować inaczej niż podstawową partię towaru sprzedanego. W takim przypadku wartość „dodanych” w promocji towarów księgować należy bezpośrednio na konto 735 „Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu)”.
Spotykany jest jednak pogląd, że jeśli nagrodą (prezentem, premią) będzie inny towar dołączony do sprzedanego - wówczas wszystkie koszty związane z taką promocją (wydanymi nagrodami) należy ująć w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”, jako koszty sprzedaży - na koncie o symbolu np. 509.
Księgowanie na to konto odbywa się w jednostkach prowadzących pełną ewidencję kosztów za pośrednictwem kont zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. To, czy powyższe wydatki zaliczone zostaną do pozostałych kosztów (konto 409) czy do zużycia materiałów (konto 402), nie jest istotne i zależy od rozwiązania przyjętego w ZPK jednostki.
Prawdę mówiąc, wartość towarów lub produktów stanowiących nagrodę, również innego rodzaju niż sprzedawany towar (w sprzedaży premiowej), można także odnieść na konto 735 „Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu)”, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia przychody uzyskane ze sprzedaży towarów w ramach promocji powinny zostać obciążone wartością wydanych odbiorcy wszystkich towarów, które stanowić będą koszt własny tej sprzedaży.
Jest to rozwiązanie chyba najwłaściwsze, ponieważ ustawa o rachunkowości nakazuje ujmować zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, w księgach rachunkowych, a także wykazywać je w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Z całą pewnością nie należy kwalifikować wydanych premii (nagród) w postaci dodanych towarów niezależnie, czy są one tego samego czy innego rodzaju jak towar sprzedawany w promocji - do pozostałych kosztów operacyjnych ani do kosztów reklamy. Gratisy stanowią koszty związane ze sprzedażą towarów, ewentualnie produktów, i mieszczą się w podstawowym zakresie działalności jednostki.
Przyjęte rozwiązania w zakresie wykazywania w rachunku zysków i strat gratisów dodawanych przy sprzedaży premiowej lub stosowaniu rabatów towarowych, w przypadku gdy stanowią one znaczące koszty, należy przedstawić w notach objaśniających do sprawozdania finansowego (w informacji dodatkowej).
PRZYKŁAD
Spółka X, sprzedając 100 szt. danego towaru, dodaje bezpłatnie dodatkowo 2 szt. tego samego towaru (rabat towarowy) lub innego (sprzedaż premiowa). Tak więc nabywca otrzymuje za cenę 100 szt. towaru 102 szt. tego samego towaru albo 100 szt. kupowanego towaru i 2 sztuki towaru innego.
Dekretacja:
1. Wydanie nabywcy 102 szt. towaru (100 szt. + 2 szt. gratis) na podstawie „WZ” - dokumentu potwierdzającego wydanie towaru, wycenionego w cenach nabycia (zakupu):
Wn konto 735 „Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia (zakupu)”,
Ma konto 330 „Towary”.
2. Przychód ze sprzedaży (faktura lub raport z kasy fiskalnej):
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi” lub konto 100 - „Kasa”,
Ma konto 730 „Sprzedaż towarów” (wartość netto),
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego (podatek należny)”.
3. Podatek należny od „darowizny” towarów (faktura wewnętrzna):
Wn konto 403 „Podatki i opłaty”,
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego (podatek należny)”.
W powyższym przykładzie wydane w ramach promocji bezpłatne towary (nagrody) obciążyły koszt własny sprzedanych towarów (Wn konto 735), niezależnie od tego, czy promocja miała charakter rabatu towarowego czy sprzedaży premiowej. Taka jest bowiem treść ekonomiczna sprzedaży promocyjnej: sprzedający uzyskuje przychód w wysokości zależnej od ilości sprzedanego towaru i jego ceny, natomiast ponosi w wyniku sprzedaży premiowej lub udzielenia rabatu towarowego koszty wynikające z wartości wydanego towaru (łącznie z gratisami) w cenach nabycia, ewentualnie koszcie wytworzenia.
Sposób ewidencji rabatu towarowego lub sprzedaży premiowej będzie taki sam w jednostkach prowadzących ewidencję kosztów w zespole 4, zespole 5 lub w obu tych zespołach, niezależnie od stosowanego wariantu rachunku zysków i strat.
W przykładzie podano również księgowanie związane z wystawieniem faktury wewnętrznej, co wynika z dość powszechnego traktowania gratisów jako „darowizny” na gruncie VAT.
Należy podkreślić, że firmy stosujące promocje o charakterze sprzedaży premiowej (rabatu naturalnego) mogą uniknąć problemów związanych z traktowaniem premii jako „darowizny czy nieodpłatnego świadczenia”, osiągając przy tym ten sam cel marketingowy - inaczej dokumentując sprzedaż. Byłoby to niewątpliwie z korzyścią dla organizatorów promocji oraz nabywców. Nie mamy w tym miejscu na myśli „konsumentów”, którzy paragon fiskalny zachowują w zasadzie jedynie dla celów reklamacji.
Rozwijając tę myśl, można postawić pytanie, czy nie byłoby lepiej dla nabywcy (przedsiębiorcy), który chce kupić np. 10 palet towaru po 2000 zł za paletę, ze względu na dodatkową paletę gratis, gdyby zakupił 11 palet po 1818,12 zł i otrzymał fakturę potwierdzającą powyższy zakup?
W obu przypadkach nabywca zapłaciłby tyle samo i tyle samo uzyskałby towaru, a przyjmując „dodatkowy” towar do magazynu, nie będzie musiał zastanawiać się, czy przypadkiem nie powinien opodatkować go jako nieodpłatnie uzyskane świadczenie, nie będzie miał problemów z odliczeniem VAT itd.
Wydaje się, że przedsiębiorstwa powinny przy organizacji różnego rodzaju promocji, wymyślanych przez handlowców, dla których liczy się zazwyczaj jedynie zwiększenie sprzedaży, konsultować sposób przeprowadzenia promocji od strony formalnej z przedstawicielami innych służb. Ma to szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na wyższym poziomie obrotu niż detal.
Przy sprzedaży detalicznej, dla przeciętnego konsumenta, jak już powiedzieliśmy, forma udokumentowania nabycia gratisów jest w zasadzie obojętna. Po prostu bierze on towar do torby lub do kieszeni i jest zadowolony z okazji. Sprzedawcy detaliczni, którzy z jednej strony (przychodowej) mają utargi rejestrowane w kasie fiskalnej, z drugiej strony (kosztowej) różnice stanu towarów (inwentaryzacja), są również w lepszej sytuacji niż producenci lub hurtownicy. Nie wystawiają oni po każdej sprzedaży rejestrowanej w kasie fiskalnej dokumentu WZ, który w konfrontacji z fakturą mógłby prowadzić do wniosku, że część towarów została przekazana nieodpłatnie.
A ulotki i prospekty reklamowe? Nie są one dokumentami potwierdzającymi konkretną sprzedaż i na ich podstawie trudno udowodnić, że dokonana została jakaś „darowizna”.

Skutki podatkowe wypłacania premii pieniężnych nabywcom
Coraz częściej dostawcy podejmują także działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej, polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych.
Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych, w których dochodzi do wypłacenia kwot pieniężnych, sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom powinny być uzależnione od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itd.
Ponieważ podatnicy, jak też organy podatkowe zgłaszali szereg różnych wątpliwości i pytań dotyczących stosowania przepisów art. 8 i art. 29 ustawy o VAT, Ministerstwo Finansów, pismem Podsekretarza Stanu (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026) z 30 grudnia 2004 r. (Dz.Urz. MF z 2005 r. nr 2, poz. 22), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, przedstawiło następujące wyjaśnienia w tej sprawie: "W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 971)."
W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wypłacenia premii pieniężnej nabywcom za spełnienie takich zachowań, jak np. niedokonywanie nabyć podobnych towarów u innych podatników. Wówczas wypłacona premia pieniężna również jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT.
W związku z powyższym dla celów podatkowych wypłacone premie pieniężne będą traktowane jak rabat lub jak zapłata za usługę.
W sytuacji gdy wypłacona premia związana jest z konkretną dostawą, powinna być traktowana jako udzielenie rabatu. Sprzedawca w takim przypadku wystawia fakturę korygującą, dokumentującą udzielenie opustu (zmniejszenia podatku należnego może dokonać, poza pewnymi wyjątkami, po otrzymaniu potwierdzenia). Dokonuje również zmniejszenia przychodu i kwoty należności. Wypłata pieniężna jest zatem zwrotem „nadpłaty” po udzieleniu rabatu.
W przeciwnym razie wypłata premii jest zapłatą za świadczenie usług przez nabywcę. Wówczas to on powinien wystawić fakturę VAT, w której wartość premii uwidacznia jako wartość brutto, od której wylicza się VAT, opisaną wcześniej metodą „w stu”.

Tadeusz Waślicki
biegły rewident

Poradnik Gazety Prawnej Nr 7(485) z dnia 20 lutego 2007 r.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.