Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób należy rozliczać wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu środków trwałych

Pracuję w samorządowej jednostce budżetowej. Zajmujemy się zaopatrywaniem gminy w wodę oraz gospodarką ściekową. Ponadto remontujemy i budujemy chodniki i drogi gminne. Wydatki związane z budową dróg księgujemy na koncie "Środki trwałe w budowie" na podstawie rachunków i faktur.
Część prac przy budowie dróg wykonują nasi pracownicy. Uważam, że ich wynagrodzenie powinno zwiększać wartość początkową środka trwałego. Jak technicznie powinno to wyglądać? Czy powinniśmy tego dokonywać na podstawie listy płac, czy innego dokumentu? Jak rozliczyć wartość tej pracy w przypadku, gdy np. w danym miesiącu pracownicy wykonywali prace przy budowie kilku środków trwałych? Jak udokumentować, że pracowali oni określoną liczbę dni przy danym środku trwałym?

RADA
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednio pracujących przy budowie środków trwałych powinny zwiększać wartość początkową tych środków. Powinny one być księgowane tak jak inne wydatki związane z budową nowych środków trwałych na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy budowie środka trwałego można ujmować zarówno na kartach pracy, zarobkowych, jak i na kartach zleceń, w zależności od wykonywanych czynności i powierzanych obowiązków, a następnie przenosić na odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę do księgowania.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego.
Co zaliczamy do kosztów budowy środka trwałego
Do kosztów budowy środka trwałego jednostka gospodarcza może zaliczyć m.in.:
• cenę dokumentacji projektowej,
• cenę nabycia gruntów wraz z przygotowaniem terenu,
• koszty budowy budynków,
• koszty nadzoru budowlanego,
• odsetki i prowizje,
• różnice kursowe od zaciągniętych kredytów i zobowiązań w okresie realizacji budowy,
• naliczony podatek VAT – jeśli nie może być odliczony.
Można wymieniać również inne rodzaje kosztów, w zależności od tego, jaki środek trwały powstanie. Są to koszty, które bezpośrednio lub pośrednio można przypisać do określonych działań jednostki, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych.
Jak należy rozliczać koszty wspólne
Jeśli firma prowadzi budowę jednego środka trwałego, to wszystkie koszty poniesione na ten obiekt składają się na wartość tego środka trwałego. Natomiast w przypadku opisanym w pytaniu konieczne staje się rozliczanie kosztów wspólnych dla kilku środków trwałych. Rozliczanie to powinno nastąpić w sposób proporcjonalny do wysokości kosztów, które dają się bezpośrednio przypisać poszczególnym obiektom.
Jednostka postępuje prawidłowo odnosząc wartość pracy pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy budowie dróg na konto „Środki trwałe w budowie”. Po przekazaniu obiektu do użytkowania wszystkie koszty związane z jego budową, które zostały wstępnie zgromadzone na koncie „Środki trwałe w budowie”, zostają przeniesione na konto „Środki trwałe”.
Na zakończenie zostanie zaprezentowana ewidencja na kontach księgowych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budowie środków trwałych.
Koszty bezpośrednie i pośrednie związane z budową środka trwałego
Jeżeli poniesione koszty dotyczą kilku obiektów realizowanej budowy, to na koszty środków trwałych w budowie składają się:
• koszty bezpośrednie, które są związane z wykonaniem danego obiektu (w tym praca pracowników) i mogą być w sposób bezpośredni odniesione na ten obiekt oraz
• koszty pośrednie, które dotyczą więcej niż jednego obiektu.
UWAGA!
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy budowie nowych środków trwałych zaliczamy do kosztów bezpośrednio związanych z daną budową, ponieważ istnieje możliwość ich bezpośredniego odniesienia na dany obiekt.
Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć wartość wynagrodzeń za pracę związaną z wytworzeniem danego środka trwałego. Należałoby zatem prowadzić ewidencję, która wskazywałaby, jaka część wynagrodzeń pracowników przypadała na wytworzenie środka trwałego, np. na podstawie czasu pracy tych pracowników przy wytworzeniu środka trwałego.
Dokumentacja rozliczenia kosztów pracy
Do najistotniejszych dokumentów związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi należą:
• karty pracy (robocze),
• karty zarobkowe,
• karty zleceniowe.
Karta pracy (robocza) to podstawowy dokument, który odzwierciedla pomiar pracy pracowników fizycznych. Dokument ten jest wystawiany na poszczególne operacje produkcyjne, zgodnie z procesem technologicznym. Otrzymuje go ten pracownik, który ma wykonać daną operację.
UWAGA!
Karta pracy jest najczęściej stosowanym dokumentem wynagrodzeń, szczególnie w przemyśle przetwórczym.
Dotyczy ona z reguły jednej operacji produkcyjnej, a tym samym jednego pracownika. Łatwo jest zatem ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika oraz wysokość kosztu wytworzenia danego produktu.
Karta zarobkowa zawiera wszystkie prace (czynności) wykonane przez danego pracownika w ciągu pewnego okresu. Przeważnie jest to okres dwóch tygodni lub miesiąca. Karty te prowadzone są zazwyczaj oddzielnie dla każdego pracownika. Stosujemy je wówczas, gdy pracownik lub grupa pracowników wykonuje ciągle takie same czynności dotyczące wytwarzania danego produktu lub miejsca pracy. Ustalone w karcie zarobkowej kwoty wynagrodzeń brutto stają się podstawą do sporządzenia listy płac.
W karcie zleceniowej ujmuje się czynności wykonywane przez określony zespół pracowników, np. przez brygadę. Karta ta ma zastosowanie wtedy, gdy kilku pracowników wykonuje jeden produkt lub usługę.
Dokumentacja wynagrodzeń jest nieodzowna do opracowania listy płac, kart wynagrodzeń, rozdzielników płac.
Lista płac jest dokumentem księgowym stanowiącym podstawę do ewidencji księgowej wynagrodzeń i powinna być sporządzona zgodnie z wymogami przewidywanymi dla dowodów księgowych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Prawidłowo sporządzona lista płac pracowników z tytułu umów o pracę powinna zawierać co najmniej następujące dane:
• numer listy płac i wskazanie okresu, jakiego dotyczy,
• nazwisko i imię pracownika,
• wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia, np. wynagrodzenie podstawowe, za czas niezdolności do pracy, dodatkowe), koszty uzyskania przychodu, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych do przekazania do urzędu skarbowego, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do przekazania na rzecz ZUS,
wynagrodzenie netto (do wypłaty),
• pokwitowanie odbioru kwoty wynagrodzenia netto przez pracownika (w przypadku wypłaty gotówką),
• datę sporządzenia listy płac,
• podpis osoby sporządzającej listę,
• potwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania listy płac do ujęcia w księgach rachunkowych z podpisem osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie i dekretację.
Karty wynagrodzeń służą do ustalania miesięcznego lub dwutygodniowego zarobku pracownika i są sporządzane na podstawie kart pracy lub kart zleceń. Zapisy na kartach wynagrodzeń są prowadzone na bieżąco, w miarę napływu kart pracy lub kart zleceń. Po zakończeniu okresu obrachunkowego można obliczyć wynagrodzenie brutto.
Rozdzielnik płac to dokument, który służy do podziału (w jednostkach produkcyjnych) wynagrodzeń według komórek organizacyjnych, to jest według miejsc pracy oraz celu wykonywanej pracy. Jest sporządzany na podstawie kart pracy, kart zleceń oraz list pracowników administracyjno-biurowych. Wynagrodzenia brutto zostają pogrupowane według komórek organizacyjnych lub wytwarzanych produktów.
Stosowane w praktyce rozwiązania dokumentacji pracy oraz wynagrodzeń mogą być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb danej jednostki.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń
Ewidencja księgowa wynagrodzeń oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń służy zarówno do ustalenia całkowitej wysokości wynagrodzeń pracowniczych oraz poszczególnych ich składników należnych pracownikom, jak i do łącznej kontroli sumy wynagrodzeń i ich części składowych. Szczegółowa ewidencja na koncie „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” powinna zapewnić danej jednostce rozliczenie wynagrodzeń z podziałem na poszczególne ich rodzaje (np. wynagrodzenia z umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło oraz inne).
Ponadto ewidencja ta powinna być podstawą do obliczenia obciążeń wynagrodzeń z tytułów publicznoprawnych (ZUS, urząd skarbowy). Jednostka może prowadzić kontrolę całkowitej sumy wynagrodzeń oraz ich części składowych na koncie „Rozliczenie wynagrodzeń”.
Konto to spełnia dwa podstawowe zadania:
• ułatwia kontrolę kwot wypłaconych pracownikom z różnych tytułów – należy wtedy prowadzić dodatkowo konta analityczne, np. dla poszczególnych rodzajów środków trwałych w budowie i odnosić bezpośrednio na dane środki trwałe w budowie,
• ułatwia i umożliwia ujęcie ogólnej sumy wynagrodzeń oraz zaewidencjonowanie ich na właściwe konta księgowe.
Konto „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” wykazuje przeważnie saldo Ma (kredyt), które oznacza stan zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń niepodjętych. Może również wykazywać saldo Wn (debet), które oznacza wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń.
UWAGA!
Konto „Rozliczenie wynagrodzeń” nie może wykazywać żadnego salda na koniec okresu sprawozdawczego.

• art. 3 ust. 1 pkt 16, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 265, poz. 2252

Justyna Grywińska
księgowa z licencją MF, doradca podatkowy
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.