Kategorie

Jakie obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe związane są z likwidacją spółki

W związku ze złą sytuacją finansową spółki z o.o. planowane jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie jej likwidacji. Jakie obowiązki sprawozdawcze wiążą się z podjęciem tej uchwały? Do jakich dodatkowych księgowań zobowiązana będzie spółka w związku z prowadzoną likwidacją?

RADA
W efekcie podjęcia uchwały o likwidacji spółka zobowiązana będzie do zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji oraz otwarcia ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacji. W księgach spółki powinna być pokazana możliwie realna wartość aktywów i pasywów, co wiąże się z obowiązkiem dokonania dodatkowych księgowań. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Postawienie spółki w stan likwidacji pociąga za sobą obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki – na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji, oraz ich otwarcia – na dzień rozpoczęcia likwidacji (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Na zamknięcie ksiąg spółka ma trzy miesiące, natomiast ich otwarcia powinna dokonać w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji.
WAŻNE!
Za dzień rozpoczęcia likwidacji przyjmuje się dzień powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (a nie dzień, w którym zdarzenie to zostanie potwierdzone przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego).
Sporządzone sprawozdanie nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązek ten dotyczy jedynie sprawozdań jednostek kontynuujących działalność. Tak jak każde sprawozdanie podlega ono natomiast zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający.
Sprawozdanie finansowe spółki postawionej w stan likwidacji składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych nie jest elementem obligatoryjnym, gdyż dotyczy spółek podlegających obowiązkowemu audytowi).
Ponieważ nie jest to klasyczne roczne sprawozdanie, to powstaje pytanie, jakie dane należy przyjąć za dane porównawcze, sporządzając sprawozdanie finansowe.
W przypadku bilansu będą to dane na dzień kończący ostatni rok obrotowy przed postawieniem spółki w stan likwidacji (art. 46 ust. 1a uor). Dla rachunku zysków i strat zagadnienie to uregulowane zostało w art. 47 ust. 2 ustawy o rachunkowości, gdzie ustawodawca wskazuje, iż w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż rok obrotowy w rachunku tym wykazuje się dane za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
Jeżeli na koniec przyjętego przez spółkę roku obrotowego likwidacja nie jest zakończona, to na ostatni dzień przyjętego roku obrotowego należy sporządzić kolejne sprawozdanie finansowe. Obejmuje ono okres od rozpoczęcia likwidacji do ostatniego dnia roku obrotowego. W przypadku przedłużania się procesu likwidacji sprawozdania będą przygotowywane za kolejne okresy roczne. Ostatnie sprawozdanie sporządza się na dzień zakończenia likwidacji (art. 12 ust. 2 pkt 2 uor).

Dodatkowe zapisy księgowe w spółce postawionej w stan likwidacji
Postawienie jednostki w stan likwidacji powoduje, iż zasadne jest twierdzenie o braku założenia kontynuacji działalności przez taką spółkę. Powoduje to, że (zgodnie z art. 29 uor) jednostki, dla których założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, zobowiązane są do:
• dokonania wyceny aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
• utworzenia rezerwy na dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
Różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
Opisanych wyżej księgowań należy dokonać w przeddzień postawienia spółki w stan likwidacji. Jeżeli spółka nie zakończy postępowania likwidacyjnego do końca roku obrotowego, to księgowań tych należy dokonać również na koniec kolejnego roku obrotowego (jeżeli oszacowanie rezerw lub cen sprzedaży netto składników aktywów ulegnie zmianie).
Z kolei pierwszą operacją, jaką należy wykonać po otwarciu ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacji, jest połączenie wszystkich elementów kapitału własnego w jeden – kapitał podstawowy. Kapitał ten należy następnie pomniejszyć o udziały własne, jeżeli takie w spółce występują.

PRZYKŁAD
Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników spółka z o.o. ABC została postawiona z dniem 1 lipca 2006 r. w stan likwidacji. Na dzień 30 czerwca dokonano zamknięcia ksiąg. Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 53 000 zł na dodatkowe koszty spowodowane likwidacją. Na kwotę tę składa się:
30 000 zł – kara za zerwanie kontraktu z jednym z kontrahentów,
23 000 zł – koszty związane z archiwizacją dokumentów spółki.
Dodatkowo oszacowano, że cena sprzedaży netto posiadanego samochodu ciężarowego, o wartości księgowej netto 58 000 zł, wynosi 40 000 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych na dzień 30 czerwca:
1. Utworzenie rezerwy na dodatkowe koszty związane z likwidacją w kwocie 53 000 zł:
Wn konto 804 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” 53 000 zł
Ma konto 830 „Rezerwy” – w analityce „Dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją” 53 000 zł
2. Kwota aktualizująca wartość samochodu ciężarowego w kwocie 18 000 zł (58 000 zł – – 40 000 zł):
Wn konto 804 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” 18 000 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 18 000 zł
Po zamknięciu ksiąg w pasywach spółki figurowały następujące pozycje kapitału własnego:
kapitał zakładowy – 50 000 zł
kapitał zapasowy – 14 000 zł
kapitał z aktualizacji wyceny – 71 000 zł
niepokryta strata za lata ubiegłe – 85 000 zł
strata netto za rok bieżący – 65 000 zł
Spółka posiadała również udziały własne w wysokości 8000 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych na dzień 1 lipca
3. Połączenie wszystkich kapitałów własnych (dla przejrzystości zapisów wprowadzono dodatkowe konto „Kapitał podstawowy”, na które przenoszone są wszystkie kapitały):
a) przeniesienie kapitału zakładowego
Wn konto 801 „Kapitał zakładowy” 50 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” 50 000 zł
b) przeniesienie kapitału zapasowego
Wn konto 802 „Kapitał zapasowy” 14 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” 14 000 zł
c) przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 71 000 zł
Ma konto 804 „Kapitał z aktualizacji wyceny” 71 000 zł
4. Połączeniu w jeden składnik kapitału podlega również strata netto za lata poprzednie i za rok bieżący, a więc:
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 85 000 zł
Ma konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 85 000 zł
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 65 000 zł
Ma konto 860 „Wynik finansowy” 65 000 zł
5. Zmniejszenie kapitału o posiadane udziały własne:
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 8000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 8000 zł
W trakcie prowadzonego procesu likwidacji miały miejsce m.in. następujące operacje gospodarcze:
– sprzedano samochód za kwotę 43 000 zł,
– w wyniku zawartej ugody zapłacono odszkodowanie za zerwanie kontraktu w kwocie 20 000 zł,
– otrzymano fakturę za archiwizację dokumentów na kwotę 25 000 zł + 22% VAT.
6. Sprzedaż samochodu (wartość początkowa 100 000 zł, odpisy umorzeniowe 42 000 zł, dodatkowy odpis umorzeniowy 18 000 zł):
a) faktura wystawiona nabywcy
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” – w analityce konto imienne kontrahenta 52 460 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 43 000 zł
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 9 460 zł
b) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia w kwocie 60 000 zł (42 000 zł + + 18 000 zł)
Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 60 000 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe” 60 000 zł
c) nieumorzona wartość samochodu w kwocie 40 000 zł (100 000 zł – 60 000 zł)
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 40 000 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe” 40 000 zł
 7. Zapłata odszkodowania za zerwanie kontraktu w kwocie 20 000 zł:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 20 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” – w analityce konto imienne kontrahenta” 20 000 zł
 8. Wykorzystanie rezerwy w wysokości poniesionego kosztu (niższego od wartości rezerwy):
Wn konto 830 „Rezerwy” 20 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” – w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny” 20 000 zł
 9. Faktura za archiwizację dokumentów w kwocie 30 500 zł (kwota netto 25 000 zł + + 5500 zł VAT):
Wn konto 402 „Usługi obce” 25 000 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 5 500 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 30 500 zł
10. Wykorzystanie rezerwy do wysokości, w jakiej była utworzona (koszt wyższy niż wartość rezerwy):
Wn konto 830 „Rezerwy” 23 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” – w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny” 23 000 zł
11. Niewykorzystana część rezerwy na dodatkowe koszty związane z likwidacją w kwocie 10 000 zł (53 000 zł – 20 000 zł – 23 000 zł):
Wn konto 830 „Rezerwy” – w analityce „Dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją” 10 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” – w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny” 10 000 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


• art. 12 ust. 1 i ust. 2, art. 29, art. 46 ust. 1a, art. 47 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252

Izabela Grochola
główna księgowa w spółce z o.o.
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.