Kategorie

Jakie obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe związane są z likwidacją spółki

W związku ze złą sytuacją finansową spółki z o.o. planowane jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie jej likwidacji. Jakie obowiązki sprawozdawcze wiążą się z podjęciem tej uchwały? Do jakich dodatkowych księgowań zobowiązana będzie spółka w związku z prowadzoną likwidacją?

RADA
W efekcie podjęcia uchwały o likwidacji spółka zobowiązana będzie do zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji oraz otwarcia ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacji. W księgach spółki powinna być pokazana możliwie realna wartość aktywów i pasywów, co wiąże się z obowiązkiem dokonania dodatkowych księgowań. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Postawienie spółki w stan likwidacji pociąga za sobą obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki – na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji, oraz ich otwarcia – na dzień rozpoczęcia likwidacji (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Na zamknięcie ksiąg spółka ma trzy miesiące, natomiast ich otwarcia powinna dokonać w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji.
WAŻNE!
Za dzień rozpoczęcia likwidacji przyjmuje się dzień powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (a nie dzień, w którym zdarzenie to zostanie potwierdzone przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego).
Sporządzone sprawozdanie nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązek ten dotyczy jedynie sprawozdań jednostek kontynuujących działalność. Tak jak każde sprawozdanie podlega ono natomiast zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający.
Sprawozdanie finansowe spółki postawionej w stan likwidacji składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych nie jest elementem obligatoryjnym, gdyż dotyczy spółek podlegających obowiązkowemu audytowi).
Ponieważ nie jest to klasyczne roczne sprawozdanie, to powstaje pytanie, jakie dane należy przyjąć za dane porównawcze, sporządzając sprawozdanie finansowe.
W przypadku bilansu będą to dane na dzień kończący ostatni rok obrotowy przed postawieniem spółki w stan likwidacji (art. 46 ust. 1a uor). Dla rachunku zysków i strat zagadnienie to uregulowane zostało w art. 47 ust. 2 ustawy o rachunkowości, gdzie ustawodawca wskazuje, iż w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż rok obrotowy w rachunku tym wykazuje się dane za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
Jeżeli na koniec przyjętego przez spółkę roku obrotowego likwidacja nie jest zakończona, to na ostatni dzień przyjętego roku obrotowego należy sporządzić kolejne sprawozdanie finansowe. Obejmuje ono okres od rozpoczęcia likwidacji do ostatniego dnia roku obrotowego. W przypadku przedłużania się procesu likwidacji sprawozdania będą przygotowywane za kolejne okresy roczne. Ostatnie sprawozdanie sporządza się na dzień zakończenia likwidacji (art. 12 ust. 2 pkt 2 uor).

Dodatkowe zapisy księgowe w spółce postawionej w stan likwidacji
Postawienie jednostki w stan likwidacji powoduje, iż zasadne jest twierdzenie o braku założenia kontynuacji działalności przez taką spółkę. Powoduje to, że (zgodnie z art. 29 uor) jednostki, dla których założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, zobowiązane są do:
• dokonania wyceny aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
• utworzenia rezerwy na dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
Różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
Opisanych wyżej księgowań należy dokonać w przeddzień postawienia spółki w stan likwidacji. Jeżeli spółka nie zakończy postępowania likwidacyjnego do końca roku obrotowego, to księgowań tych należy dokonać również na koniec kolejnego roku obrotowego (jeżeli oszacowanie rezerw lub cen sprzedaży netto składników aktywów ulegnie zmianie).
Z kolei pierwszą operacją, jaką należy wykonać po otwarciu ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacji, jest połączenie wszystkich elementów kapitału własnego w jeden – kapitał podstawowy. Kapitał ten należy następnie pomniejszyć o udziały własne, jeżeli takie w spółce występują.

PRZYKŁAD
Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników spółka z o.o. ABC została postawiona z dniem 1 lipca 2006 r. w stan likwidacji. Na dzień 30 czerwca dokonano zamknięcia ksiąg. Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 53 000 zł na dodatkowe koszty spowodowane likwidacją. Na kwotę tę składa się:
30 000 zł – kara za zerwanie kontraktu z jednym z kontrahentów,
23 000 zł – koszty związane z archiwizacją dokumentów spółki.
Dodatkowo oszacowano, że cena sprzedaży netto posiadanego samochodu ciężarowego, o wartości księgowej netto 58 000 zł, wynosi 40 000 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych na dzień 30 czerwca:
1. Utworzenie rezerwy na dodatkowe koszty związane z likwidacją w kwocie 53 000 zł:
Wn konto 804 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” 53 000 zł
Ma konto 830 „Rezerwy” – w analityce „Dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją” 53 000 zł
2. Kwota aktualizująca wartość samochodu ciężarowego w kwocie 18 000 zł (58 000 zł – – 40 000 zł):
Wn konto 804 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” 18 000 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 18 000 zł
Po zamknięciu ksiąg w pasywach spółki figurowały następujące pozycje kapitału własnego:
kapitał zakładowy – 50 000 zł
kapitał zapasowy – 14 000 zł
kapitał z aktualizacji wyceny – 71 000 zł
niepokryta strata za lata ubiegłe – 85 000 zł
strata netto za rok bieżący – 65 000 zł
Spółka posiadała również udziały własne w wysokości 8000 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych na dzień 1 lipca
3. Połączenie wszystkich kapitałów własnych (dla przejrzystości zapisów wprowadzono dodatkowe konto „Kapitał podstawowy”, na które przenoszone są wszystkie kapitały):
a) przeniesienie kapitału zakładowego
Wn konto 801 „Kapitał zakładowy” 50 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” 50 000 zł
b) przeniesienie kapitału zapasowego
Wn konto 802 „Kapitał zapasowy” 14 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” 14 000 zł
c) przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 71 000 zł
Ma konto 804 „Kapitał z aktualizacji wyceny” 71 000 zł
4. Połączeniu w jeden składnik kapitału podlega również strata netto za lata poprzednie i za rok bieżący, a więc:
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 85 000 zł
Ma konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 85 000 zł
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 65 000 zł
Ma konto 860 „Wynik finansowy” 65 000 zł
5. Zmniejszenie kapitału o posiadane udziały własne:
Wn konto 800 „Kapitał podstawowy” 8000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 8000 zł
W trakcie prowadzonego procesu likwidacji miały miejsce m.in. następujące operacje gospodarcze:
– sprzedano samochód za kwotę 43 000 zł,
– w wyniku zawartej ugody zapłacono odszkodowanie za zerwanie kontraktu w kwocie 20 000 zł,
– otrzymano fakturę za archiwizację dokumentów na kwotę 25 000 zł + 22% VAT.
6. Sprzedaż samochodu (wartość początkowa 100 000 zł, odpisy umorzeniowe 42 000 zł, dodatkowy odpis umorzeniowy 18 000 zł):
a) faktura wystawiona nabywcy
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” – w analityce konto imienne kontrahenta 52 460 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 43 000 zł
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 9 460 zł
b) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia w kwocie 60 000 zł (42 000 zł + + 18 000 zł)
Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 60 000 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe” 60 000 zł
c) nieumorzona wartość samochodu w kwocie 40 000 zł (100 000 zł – 60 000 zł)
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 40 000 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe” 40 000 zł
 7. Zapłata odszkodowania za zerwanie kontraktu w kwocie 20 000 zł:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 20 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” – w analityce konto imienne kontrahenta” 20 000 zł
 8. Wykorzystanie rezerwy w wysokości poniesionego kosztu (niższego od wartości rezerwy):
Wn konto 830 „Rezerwy” 20 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” – w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny” 20 000 zł
 9. Faktura za archiwizację dokumentów w kwocie 30 500 zł (kwota netto 25 000 zł + + 5500 zł VAT):
Wn konto 402 „Usługi obce” 25 000 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 5 500 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 30 500 zł
10. Wykorzystanie rezerwy do wysokości, w jakiej była utworzona (koszt wyższy niż wartość rezerwy):
Wn konto 830 „Rezerwy” 23 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” – w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny” 23 000 zł
11. Niewykorzystana część rezerwy na dodatkowe koszty związane z likwidacją w kwocie 10 000 zł (53 000 zł – 20 000 zł – 23 000 zł):
Wn konto 830 „Rezerwy” – w analityce „Dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją” 10 000 zł
Ma konto 800 „Kapitał podstawowy” – w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny” 10 000 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


• art. 12 ust. 1 i ust. 2, art. 29, art. 46 ust. 1a, art. 47 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252

Izabela Grochola
główna księgowa w spółce z o.o.
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.