Kategorie

Kto rozlicza usługi oprogramowania świadczone na rzecz kontrahenta z Unii

Wyrokiem z 9 lutego 2006 r., sygn. akt III S.A./Wa 3203/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził: usługa informatyczna, polegająca na wykonaniu oprogramowania, mieści się w dyspozycji przepisu art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy.
W dacie wykonania tej usługi nie istniał przepis, który pozwalałby na jej opodatkowanie tylko w kraju siedziby odbiorcy.

Spółka wykonała w maju 2004 r. usługę informatyczną. Polegała ona na sporządzeniu oprogramowania na rzecz odbiorcy z Niemiec. Czy usługi w zakresie oprogramowania rozlicza nabywca, czy też sprzedawca?

Stanowisko organów podatkowych

Pismem z 20 stycznia 2004 r. Spółka z o.o. wystąpiła o zwrot podatku VAT. Wniosek o zwrot obejmował okres od maja do grudnia 2004 r. Do wniosku dołączono deklaracje za ten okres.
W uzasadnieniu wniosku Spółka wskazała, iż przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług informatycznych i elektronicznych. Polegają one na przetwarzaniu danych i dostarczaniu informacji (PKWiU 72.3). Do zakresu działalności wchodzą też usługi w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2.). Usługi te Spółka realizuje wyłącznie poza terytorium Polski. Nie wykonuje żadnej innej sprzedaży opodatkowanej w Polsce.
Stosownie do przepisu art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT usługi świadczone przez Spółkę nie są opodatkowane w kraju. Podlegają opodatkowaniu tylko w kraju, w którym nabywca posiada siedzibę, tj. w Niemczech.
W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej w zakresie zasadności zwrotu VAT za okres maj – grudzień 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję. Określił w niej kwotę zobowiązania w podatku VAT za maj – grudzień 2004 r. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, iż „Spółka wystawiła 31 maja 2004 r. fakturę VAT dokumentującą wykonanie usługi informatycznej w zakresie oprogramowania na rzecz kontrahenta z Niemiec. Nie wykazała podatku należnego. Ponadto umieściła na fakturze adnotację, że podatek rozlicza nabywca”.
Zdaniem Naczelnika podatek należny rozlicza sprzedawca w Polsce.
Od decyzji Strona złożyła odwołanie. Zarzuciła naruszenie art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy. Naruszenie to polegało na nieprawidłowej implementacji przepisów VI dyrektywy do przepisów krajowych w zakresie opodatkowania usług informatycznych, tj. art. 27 ust. 4 ustawy o VAT. W tym zakresie art. 27 ust. 4 ustawy jest niezgodny z VI dyrektywą.
Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.
W uzasadnieniu wskazał, iż stosownie do art. 189 Traktatu Ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana. Pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Z art. 9 ust. 1 VI dyrektywy Rady wynika, iż miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej lub posiada stały zakład. W przypadku ich braku znaczenie ma miejsce zamieszkania lub pobytu.
Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada swoją siedzibę. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej zasadne jest zatem stanowisko organu I instancji. Zatem usługi wymienione w fakturze z dnia 31 maja 2004 r. opodatkowane są 22% stawką VAT.
W momencie wykonania usługi oraz wystawienia faktury nie istniał bowiem przepis krajowego prawa podatkowego, pozwalający podatnikowi na odstąpienie od opodatkowania na terytorium RP świadczonych przez niego usług w zakresie oprogramowania.
Spółka złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Zarzuciła wydanie decyzji z istotnym naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego. W szczególności chodziło o art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy.
Spółka podniosła argument, iż w swoim postępowaniu kierowała się zasadą pierwszeństwa prawa unijnego wobec prawa krajowego. Stwierdziła, iż działała w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo ETS. Stosowała się bezpośrednio do przepisów art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy.

Stanowisko WSA

Rozpatrując skargę z 9 lutego 2006 r. o sygn. akt III S.A./Wa 3203/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż skarga zasługuje na uwzględnienie.
Sąd wskazał, iż sprawa ma charakter wspólnotowy. Dotyczy bowiem rozstrzygnięć wydanych na podstawie przepisów wspólnotowych.
Najważniejszym aktem prawa wspólnotowego dotyczącym VAT jest VI dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej oraz ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC). Określa ona kluczowe mechanizmy funkcjonowania wspólnotowego systemu VAT. Reguluje m.in. czynności podlegające opodatkowaniu, podatników, zasady określenia miejsca opodatkowania, zwolnienia, zasady odliczania podatku naliczonego, fakturowanie.
Dyrektywa wiąże państwa członkowskie, do których jest skierowana. Pozostawia natomiast instytucjom narodowym swobodę wyboru formy i środków realizacji zamierzonego celu.
Niezgodności polskich przepisów z przepisami prawa wspólnotowego wynikają w przeważającej mierze z nieprawidłowej implementacji dyrektyw. Prawo wspólnotowe przewiduje szereg rozwiązań, mających uchronić podatników przed skutkami krajowych przepisów niezgodnych z unijnymi. Przede wszystkim podatnicy mają możliwość bezpośredniego stosowania przepisów dyrektywy. Powinni pomijać niezgodne z nią przepisy krajowe.

WAŻNE!
W myśl orzecznictwa ETS przepis dyrektywy musi być bezwzględnie obowiązujący. Jest wystarczająco precyzyjny do bezpośredniego stosowania. Przepis niezgodny z dyrektywą nie może być podstawą do wydania negatywnej dla podatnika decyzji.

Zadaniem polskiego sądu, w przypadku sprzeczności naszego ustawodawstwa z dyrektywą trzeba dokonać oceny. Należy stwierdzić, czy poszczególne jej postanowienia są precyzyjne i bezwarunkowe. Innymi słowy, czy nadają się do zastosowania w konkretnym przypadku. Szczególnie istotna będzie tu prawidłowa interpretacja przepisów dyrektywy. Przy jej dokonywaniu decydujące znaczenie będzie miało orzecznictwo ETS.
W rozstrzyganej sprawie Spółka wykonała w maju 2004 r. usługę informatyczną. Polegała ona na wykonaniu oprogramowania na rzecz odbiorcy mającego siedzibę w Niemczech. W dacie wykonania tej usługi nie istniał przepis, który pozwalałby na jej opodatkowanie tylko w kraju siedziby odbiorcy.
Dopiero od 25 czerwca 2004 r. zaczęło obowiązywać zmienione rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. W przepisie § 4a wskazano, iż w przypadku usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1) oraz usług w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.1), świadczonych na rzecz podatników z innego niż Polska kraju unijnego, miejscem świadczenia tych usług jest kraj, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Jeśli natomiast chodzi o zmiany w ustawie o VAT, to dopiero nowelizacją ustawy o VAT z 21 kwietnia 2005 r. ustawodawca usunął niektóre niezgodności z VII dyrektywą. Między innymi uzupełnił treść przepisu art. 27 ust. 4 pkt 3 o usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz w zakresie oprogramowania.
Przenosząc poczynione przez Sąd rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, Sąd przyznał rację Skarżącej. Uznał, iż w realiach niniejszej sprawy spełnione zostały przesłanki do bezpośredniego zastosowania przepisu art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy.
W ocenie Sądu objęta rzeczonym przepisem regulacja jest bezwarunkowa i precyzyjna. Margines swobody dotyczy wyłącznie środków jej realizacji.
Uzasadnione jest także stanowisko o nieprawidłowym, niepełnym stosowaniu przepisu art. 9 ust. 2 VI dyrektywy w polskim porządku prawnym. Przepisy art. 27 ust. 4 ustawy VAT, w stanie prawnym istniejącym w sprawie, nie wymieniały w katalogu szeroko rozumianych usług, usług konsultantów w zakresie informatyki, z wyjątkiem przetwarzania danych oraz dostarczania informacji. Podobnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania przepisów ustawy o VAT wskazanej regulacji wtedy nie zawierało.
Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, iż usługa informatyczna, polegająca na wykonaniu oprogramowania, mieści się w dyspozycji przepisu art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy. Jest to niezależne od tego, jak w danym państwie wspólnotowym interpretuje się to zagadnienie. Znaczenie mają niezdefiniowane pojęcia: „przetwarzanie danych” oraz „dostarczanie informacji”.
Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art. 9 ust. 2 pkt e VI dyrektywy w związku z art. 53 i 54 Traktatu o przystąpieniu do UE oraz art. 87 ust. 4 i 5 ustawy o VAT.
Oprac.

Krystyna Dziedzic
specjalista w zakresie VAT,
wieloletni pracownik organów podatkowych


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.