Kategorie

Czy umorzenie odsetek, które tworzyły wartość początkową środka trwałego, powoduje konieczność zmiany wartości początkowej i amortyzacji

Izabela Grochola
inforCMS
Nasza spółka otrzymała od jednego z udziałowców oprocentowaną pożyczkę na realizację dwóch inwestycji (budowa linii produkcyjnych). Naliczone, choć niezapłacone, odsetki od pożyczki zwiększały wartość początkową realizowanych inwestycji. Po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania jednej z linii rozpoczęliśmy jej amortyzację.Następnie część pożyczki oraz całość naliczonych odsetek została umorzona. Czy fakt ten spowoduje konieczność zmiany wartości początkowej środka trwałego oraz korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych? Proszę o przedstawienie skutków podatkowych wiążących się z uzyskanym umorzeniem oraz sposobu ujęcia opisanych operacji w księgach rachunkowych spółki.

RADA

Umorzenie odsetek dotyczących środka trwałego oddanego do używania i amortyzowanego nie stanowi przyczyny zmiany wartości początkowej tego składnika majątku spółki i nie spowoduje konieczności korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie umorzenie pożyczki oraz tej części odsetek, które zwiększyły wartość początkową środka trwałego, będzie stanowić dla spółki przychód podatkowy. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową realizowanej inwestycji, uwzględniając w niej odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania. Należy przypomnieć, że zgodnie z definicją kosztu wytworzenia środka trwałego (art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) kosztem tym jest:

wartość, w cenie nabycia, zużytych do jego wytworzenia: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Kiedy zmienia się prawidłowo naliczoną wartość początkową środka trwałego

Okoliczności nakazujące zmianę prawidłowo ustalonej wartości początkowej środka trwałego są określone w art. 16g ust. 13, 16 oraz 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są nimi:

• ulepszenie środka trwałego lub

• trwałe odłączenia jego części składowych,

• przyłączenie części składowej wcześniej odłączonej od innego środka trwałego.

Reklama

Żadna z tych sytuacji nie miała jednak miejsca w omawianym przypadku. Na dzień oddania środka trwałego do używania jego wartość początkowa została ustalona prawidłowo, a późniejsze umorzenie odsetek nie stanowi okoliczności uzasadniającej zmianę tej wartości. W efekcie (co jest naturalne) nie należy również korygować dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdzenie tego stanowiska odnajdujemy w postanowieniu Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 grudnia 2006 r., sygn. 1471/DPD2/423-143/06/MB. Organ podatkowy zajął tu również stanowisko w kwestii skutków podatkowych umorzenia odsetek dotyczących zrealizowanej inwestycji. W postanowieniu tym czytamy m.in.:

(...) Reasumując, umorzenie przez Pożyczkodawców odsetek od pożyczek, naliczonych do czasu zakończenia inwestycji i uwzględnionych przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, przy ustalaniu wartości początkowej inwestycji sfinansowanej środkami pochodzącymi z tych pożyczek, nie powoduje po stronie Spółki obowiązku korekty wartości początkowej inwestycji, w której uwzględnione zostały umorzone odsetki. W dacie oddania inwestycji do używania jej wartość początkowa została bowiem ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powoduje natomiast powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy w kwocie odpowiadającej tej części umorzonych odsetek, która została uwzględniona w wartości początkowej inwestycji. Uzasadnieniem powyższego są następujące okoliczności:

- przedmiotowe odsetki, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, uwzględnione zostały w wartości początkowej środka trwałego i tym samym obciążają koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej tego środka;

- w świetle cytowanych powyżej przepisów, nawet po ustaniu okoliczności uzasadniających zaliczenie naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek do wartości inwestycji, nie powoduje obowiązku zmiany wartości początkowej tej inwestycji. W dacie oddania inwestycji do używania jej wartość początkowa została bowiem ustalona zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym dokonywane od niej odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszt podatkowy na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy;

- umorzone odsetki stanowiły zobowiązanie Spółki wobec pożyczkodawców z tytułu zaciągniętych pożyczek, tym samym zmiana umów pożyczek, w zakresie odstąpienia od pobierania przez Pożyczkodawców odsetek od udzielonych pożyczek, skutkuje tym, że mamy do czynienia z umorzeniem zobowiązania, jakie miała Spółka wobec Pożyczkodawców.

 

Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje, że art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie jedynie do tej części umorzonych odsetek od pożyczek, która została uwzględniona w wartości początkowej inwestycji sfinansowanej środkami pochodzącymi z tych pożyczek, a więc uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodów. Nie ma natomiast zastosowania do odsetek naliczonych po dniu zakończenia inwestycji. W odniesieniu do odsetek naliczonych po dniu zakończenia inwestycji ma zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym za przychody uważa się również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

Chociaż w przytoczonym fragmencie interpretacji nie ma o tym mowy, przychodem spółki poza kwotą odsetek jest oczywiście również wartość umorzonej części pożyczki (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

PRZYKŁAD

W styczniu spółka otrzymała od swojego udziałowca pożyczkę w wysokości 400 000 zł przeznaczoną na realizację dwóch projektów inwestycyjnych - nowych linii produkcyjnych. Odsetki naliczone od pożyczki za okres do końca maja w łącznej wysokości 6000 zł zwiększały wartość początkową realizowanych inwestycji (wynosiły one odpowiednio: dla inwestycji „A” - 3500 zł, dla inwestycji „B” - 2500 zł). W czerwcu budowa jednej z linii została zakończona i od lipca rozpoczęto jej amortyzację metodą liniową według stawki 14%. Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację tej inwestycji (wraz z odsetkami) wyniosła 315 000 zł. W sierpniu część pożyczki w wysokości 50 000 zł oraz całość naliczonych odsetek została umorzona.

1. Wpływ pożyczki na rachunek bankowy spółki:

Wn konto131 „Bieżący rachunek bankowy” 400 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: pożyczki otrzymane) 400 000,00 zł

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (400 000 × 0,5%) = 2000,00 zł:

Wn konto 403 „Podatki i opłaty” 2 000,00 zł

Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 2 000,00 zł

3. Odsetki od pożyczki naliczone w trakcie realizacji inwestycji:

a) Inwestycja „A”

Wn konto 081 „Środki trwałe w budowie” (w analityce: Inwestycja „A”) 3 500,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: pożyczki otrzymane) 3 500,00 zł

b) Inwestycja „B”

Wn konto 081 „Środki trwałe w budowie” (w analityce: Inwestycja „B”) 2 500,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: pożyczki otrzymane) 2 500,00 zł

4. Przyjęcie do używania inwestycji „A”:

Wn konto 010 „Środki trwałe” 315 000,00 zł

Ma konto 081 „Środki trwałe w budowie” (w analityce: Inwestycja „A”) 315 000,00 zł

5. Amortyzacja zakończonej inwestycji „A” za lipiec (315 000 × 14%) / 12 = 3 675,00 zł:

Wn konto 408 „Amortyzacja” 3 675,00 zł

Ma konto 070 „Umorzenie środków trwałych” 3 675,00 zł

6. Umorzenie części głównej pożyczki wraz z całością odsetek (50 tys.+ 6 tys.):

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: pożyczki otrzymane) 56 000,00 zł

W części dotyczącej kwoty głównej:

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 50 000,00 zł

W części dotyczącej odsetek od zakończonej inwestycji:

Ma konto 750 „Przychody finansowe 3 500,00 zł

W części dotyczącej odsetek od inwestycji niezakończonej:

Ma konto 081 „Środki trwałe w budowie” (w analityce: Inwestycja „B”) 2 500,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 15 ust. 6, art. 16g ust. 4, art. 16g ust. 13, art. 16g ust. 16-17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.